Identifikator ?lanka: 917607 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ili Windows 8 Server Beta ne?ete mo?i da koristite funkciju pomo?i za neke programe.

Kada poku?ate da koristite pomo? u nekim programima na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows Server 2008, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u prozoru ?Windows pomo? i podr?ka?:
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koji je kori??en u prethodnim verzijama sistema Windows i nije podr?ana u operativnom sistemu Windows Vista.
Kada poku?ate da koristite pomo? u nekim programima na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u prozoru ?Windows pomo? i podr?ka?:
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koja zavisi od funkcije koja nije uklju?ena u ovu verziju sistema Windows. Me?utim, mo?ete preuzeti program koji ?e vam omogu?iti da prika?ete pomo? kreiranu u formatu Windows pomo?i.
Kada poku?ate da koristite pomo? u nekim programima na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 8 ili Windows 8 Server, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u prozoru ?Windows pomo? i podr?ka?:
Pomo? za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomo?i koja zavisi od funkcije koja nije uklju?ena u ovu verziju sistema Windows. Vi?e informacija potra?ite na Microsoft Veb lokaciji za pomo? i podr?ku:

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako poku?ate da koristite pomo? u programu koji koristi stariju komponentu pomo?i, datoteku WinHlp32.exe, za prikazivanje sadr?aja pomo?i. Po?to operativni sistem Windows Vista i novije verzije operativnog sistema Windows ne uklju?uju datoteku WinHlp32.exe, morate da instalirate ovu komponentu da biste otvorili .hlp datoteke koje su kreirane u ranijem sadr?aju pomo?i.

Na primer, do ovog problema mo?e do?i u slede?im situacijama:
 • Nadogra?ujete sa operativnog sistema Windows XP na sistem Windows Vista ili Windows 7. Zatim poku?avate da koristite pomo? u programu koji je instaliran na sistemu koji koristi Windows XP.
 • Kupite nov ra?unar koji ve? ima instaliran operativni sistem Windows 7 ili Windows Vista. Zatim instalirate stariji program koji ste koristili u operativnom sistemu Windows XP, a zatim poku?ate da koristite pomo? u tom programu.
 • Nadogra?ujete sa operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 na Windows 8 Consumer Preview. Zatim poku?avate da koristite pomo? u programu koji je instaliran na prethodnom sistemu.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite program ?Windows pomo?? (WinHlp32.exe) za verzije operativnog sistema Windows koje ga podr?avaju. Da biste dobili odgovaraju?u verziju svog operativnog sistema, morate da znate da li imate Windows 32-bitni ili Windows 64-bitni sistem. Ako niste sigurni koju verziju operativnog sistema Windows koristite, sledite korake navedene u odeljku ?Ako niste sigurni koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana?.

Napomena Da biste utvrdili koju verziju operativnog sistema Windows koristite, morate da budete prijavljeni kao administrator. Da biste proverili da li ste prijavljeni kao administrator, sledite korake u odeljku ?Da biste se uverili da ste prijavljeni kao administrator?.

Ako niste sigurni koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana

Ako niste sigurni koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana na ra?unar, sledite korake u slede?em ?arobnjaku.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Da biste proverili da li ste prijavljeni kao administrator

Da biste proverili da li ste prijavljeni kao administrator, sledite korake u slede?em ?arobnjaku.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures Nabavljanje ispravne verzije programa ?Windows pomo?? (WinHlp32.exe)
 1. Kliknite na jednu od slede?ih veza programa ?Windows pomo??, u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite:NapomenaProgram ?Windows pomo?? nije podr?an za Windows 8 Server Beta, pa preuzimanje ne?e biti omogu?eno za ovu verziju operativnog sistema Windows.
 2. Kliknite na dugme Nastavi da biste pokrenuli komponentu za validaciju originalne verzije operativnog sistema Windows. Vi?e informacija o instalaciji komponente za validaciju originalne verzije operativnog sistema Windows potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://www.microsoft.com/download/en/genuine-validation.aspx?id=5143
 3. Preuzmite i instalirajte Windows6.*-KB917607-x64.msu ili Windows6.*-KB917607-x86.msu, u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
Napomena Nakon instaliranja preuzete datoteke WinHlp32.exe, odre?eni makroi mogu da budu onemogu?eni, a .hlp datoteke koje se skladi?te na intranetu se blokiraju. Za vi?e informacija o ovim problemima pogledajte odeljak ?Poznati problemi do kojih mo?e da do?e nakon ?to instalirate ispravku WinHlp32.exe?.

Za vi?e informacija o tome kako da omogu?ite makroe na jednom ra?unaru pogledajte odeljak ?Omogu?avanje makroa na jednom ra?unaru nakon instalacije preuzete datoteke WinHlp32.exe?.

Vi?e informacija o na?inu omogu?avanja makroa u kontrolisanom okru?enju kori??enjem smernica grupe potra?ite u odeljku ?Stavke registratora i smernice grupe za administratore mre?e?.

Vi?e informacija za napredne korisnike

Poznati problemi

Poznati problemi do kojih mo?e do?i prilikom instalacije WinHlp32.exe ispravke

Click here to view or hide detailed information

Poznati problemi do kojih mo?e da do?e nakon ?to instalirate ispravku WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

Re?avanje problema sa kompatibilno??u koji su povezani sa ispravkom WinHlp32.exe u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information

Omogu?avanje makroa na jednom ra?unaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladi?tene na intranetu na jednom ra?unaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Stavke registratora i smernice grupe za administratore mre?e

Click here to view or hide detailed information

Vi?e informacija za dobavlja?e sadr?aja pomo?i koji objavljuju .hlp datoteke

Po?ev?i od operativnog sistema Windows Vista, starija komponenta pomo?i (WinHlp32.exe) zamenjena je novom komponentom pomo?i koja dodaje vi?e funkcionalnosti u novijim verzijama operativnog sistema Windows.

WinHlp32.exe tehnologija ne?e biti podr?ana u svom sada?njem obliku u budu?im izdanjima operativnog sistema Windows. Stoga, preporu?ujemo da programeri softvera vi?e ne koriste ovaj program ?Windows pomo?? u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 Consumer Preview ili Windows 8 Server Beta. Programerima softvera koji objavljuju programe koji se oslanjaju na .hlp datoteke savetujemo da prebace svoje sisteme pomo?i u alternativni format datoteke za pomo? kao ?to je .chm, .html ili .xml. Oni ?e tako?e morati da promene pozive iz WinHelp API-ja u novi izvor sadr?aja. Nekoliko alatki nezavisnih proizvo?a?a dostupno je za pomo? programerima pri konvertovanju sadr?aja pomo?i iz jednog formata u drugi.

Napomena Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 i dalje podr?avaju WinHelp.exe za 16-bitne .hlp datoteke. Program WinHelp.exe je verzija programa ?Windows pomo?? za 16-bitne .hlp datoteke. Program WinHelp.exe je i dalje uklju?en u operativni sistem Windows Vista i Windows 7.

Reference

Da biste dobili vi?e informacija o smernicama grupe, posetite slede?e Microsoft TechNet lokacije:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 917607 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB917607

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com