ID c?a bi: 917607 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc hoi va kh?c ph?c s? c? b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Trn may tinh chay Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,Windows 8 hoc Windows 8 Server Betaban khng th s dung tinh nng Tr giup mt s chng trinh.

Khi ban c s dung tinh nng Tr giup trong mt s chng trinh trn may tinh ang chay Windows Vista hoc Windows Server 2008, ban co th nhn c thng bao li sau y trong ca s H tr va Tr giup Windows:
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows. inh dang nay c s dung trong cac phin ban Windows trc va khng c h tr trong Windows Vista.
Khi ban c s dung tinh nng Tr giup trong mt s chng trinh trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, ban co th nhn c thng bao li sau y trong ca s H tr va Tr giup Windows:
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows, inh dang nay tuy thuc vao tinh nng khng c a vao phin ban Windows nay. Tuy nhin, ban co th tai xung mt chng trinh se cho phep ban xem Tr giup c tao theo inh dang Tr giup Windows.
Khi ban c s dung tinh nng Tr giup trong mt s chng trinh trn may tinh ang chay Windows 8 hoc Windows 8 Server, ban co th nhn c thng bao li sau y trong ca s H tr va Tr giup Windows:
Tr giup cho chng trinh nay a c tao theo inh dang Tr giup Windows, inh dang nay tuy thuc vao tinh nng khng c a vao phin ban Windows nay. bit thm thng tin, hay truy cp website Tr giup va H tr cua Microsoft.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu ban c s dung tinh nng Tr giup mt chng trinh s dung cu phn Tr giup cu hn, WinHlp32.exe, hin thi ni dung Tr giup. Bi vi Windows Vista va cac phin ban mi hn cua Windows khng bao gm WinHlp32.exe, ban phai cai t cu phn nay m tp .hlp a c tao trong ni dung Tr giup cu hn.

V d?: s c ny c th? x?y ra trong nh?ng tr?ng h?p sau:
 • Ban nng cp t Windows XP ln Windows Vista hoc Windows 7. Sau o, ban c s dung tinh nng Tr giup trong mt chng trinh a c cai t trn h thng chay Windows XP cua minh.
 • Ban mua mt cu phn mi c cai t sn Windows 7 hoc Windows Vista. Sau o, ban cai t mt chng trinh cu hn ma ban a s dung trong Windows XP va c s dung tinh nng Tr giup trong chng trinh o.
 • Ban nng cp t Windows Vista hoc Windows 7 ln Windows 8 Consumer Preview. Sau o, ban c s dung tinh nng Tr giup trong chng trinh a c cai t trn h thng trc cua minh.

Gi?i php

khc phuc s c nay, tai xung chng trinh Tr giup Windows (WinHlp32.exe) cho phin ban Windows h tr chng trinh o. tai xung ung phin ban cho h iu hanh cua ban, ban phai bit liu ban co h thng Windows 32 bit hay Windows 64 bit. Nu ban khng chc chn minh ang chay phin ban Windows nao, hay lam theo cac bc trong Nu ban khng chc chn a cai t phin ban Windows nao.

Chu y xac inh xem phin ban Windows nao ban ang chay, ban phai c ng nhp vi t cach quan tri vin. kim chng rng ban c ng nhp vi t cach quan tri vin, hay lam theo cac bc trong " kim chng rng ban c ng nhp vi t cach quan tri vin".

Nu ban khng chc phin ban Windows nao c cai t

Nu ban khng chc phin ban Windows nao c cai t trn may tinh, hay lam theo cac bc trong thut sy sau.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

kim chng rng ban c ng nhp vi t cach quan tri vin

kim chng rng ban c ng nhp vi t cach quan tri vin, hay lam theo cac bc trong thut sy sau.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures Cach tai xung ung phin ban cua chng trinh Tr giup Windows (WinHlp32.exe)
 1. Bm vao mt trong nhng lin kt chng trinh Tr giup Windows, tuy thuc vao h iu hanh ban ang chay:Chu yChng trinh H tr Windows khng c h tr cho Windows 8 Server Beta va khng ban tai xung nao c cung cp cho phin ban Windows nay.
 2. B?m Ti?p t?c ? ch?y Xac nhn Windows Chinh hang. bit thm thng tin v cach cai t Cu phn Xac nhn Windows Chinh hang, hay truy cp website sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/download/en/genuine-validation.aspx?id=5143
 3. Tai xung va cai t Windows6.*-KB917607-x64.msu hoc Windows6.*-KB917607-x86.msu, tuy thuc vao phin ban cua h iu hanh ban ang chay.
Chu y Sau khi ban cai t tp tai xung WinHlp32.exe, mt s macro nht inh co th bi v hiu hoa va cac tp .hlp c lu tr trn mang intranet co th bi chn. ? bi?t thm thng tin v? nh?ng v?n ? ny, xem phn "Cac s c a bit co th xay ra sau khi ban cai t ban cp nht WinHlp32.exe".

bit thm thng tin v cach bt cac macro trn mt may tinh, xem phn "Cach bt macro trn mt may tinh sau khi ban cai t ban tai xung WinHlp32.exe".

bit thng tin v cach bt macro trong mi trng c quan ly bng cach s dung chinh sach nhom, xem phn "Muc ng ky va chinh sach nhom cho quan tri vin mang".

Thng tin b sung cho ngi dung chuyn su

Cac s c a bit

Cac s c a bit co th xay ra khi ban cai t ban cp nht WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

Cac s c a bit co th xay ra sau khi ban cai t ban cp nht WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

Cach khc phuc cac s c v tinh tng thich lin quan n WinHlp32.exe trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 va Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information

Cach bt macro trn mt may tinh sau khi ban cai t WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Cach bo chn cac tp .hlp c lu tr trn mang intranet trn mt may tinh sau khi ban cai t WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Muc ng ky va chinh sach nhom cho quan tri vin mang

Click here to view or hide detailed information

Thng tin b sung danh cho cac nha cung cp ni dung Tr giup phat hanh cac tp .hlp

Bt u vi Windows Vista, cu phn Tr giup cu hn (WinHlp32.exe) c thay th bng mt cu phn Tr giup mi b sung thm tinh nng cho cac phin ban mi hn cua Windows.

Cng ngh WinHlp32.exe se khng c h tr dang hin tai cua cng ngh nay trong cac phin ban Windows trong tng lai. Do o, chung ti khuyn cac nha phat trin phn mm khng nn s dung chng trinh Tr giup Windows nay na trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 Consumer Preview hoc Windows 8 Server Beta. Cac nha phat trin phn mm phat hanh nhng chng trinh phu thuc vao cac tp .hlp c khuyn khich chuyn i h thng Tr giup cua ho sang mt inh dang tp Tr giup thay th, chng han nh .chm, .html hoc .xml. Ho cung se phai thay i cac cuc goi cua minh t API WinHelp sang ngun ni dung mi. Mt vai cng cu cua bn th ba c cung cp giup cac nha phat trin phn mm chuyn i ni dung Tr giup t inh dang nay sang inh dang khac.

Chu y Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 va Windows Server 2008 R2 vn h tr WinHelp.exe cho cac tp .hlp 16-bit. Chng trinh WinHelp.exe la mt phin ban cua Tr giup Windows danh cho cac tp .hlp 16-bit. Chng trinh WinHelp.exe vn c a vao trong Windows Vista va Windows 7.

Tham kh?o

bit thm thng tin v Chinh sach Nhom, hay truy cp cac Web site sau cua Microsoft TechNet:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 917607 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB917607

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com