P?c dro??bas atjaunin?juma MS06-015 instal??anas var rasties probl?mas, kas saist?tas ar Windows Explorer vai Windows ?aulu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 918165 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi ?is raksts satur inform?ciju par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. Noskaidrojiet, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c dro??bas atjaunin?juma 908531 (dro??bas bi?etens MS06-015) instal??anas var rasties k?da no ??m probl?m?m:
 • Nevar piek??t atsevi???m map?m, piem?ram, ?Mani dokumenti? vai ?Mani att?li?.
 • M??inot saglab?t vai atv?rt mapes ?Mani dokumenti? Office failus, Microsoft Office lietojumprogrammas p?rst?j rea??t.
 • Office failus, kas atrodas map? ?Mani dokumenti?, nevar atv?rt.
 • Ja atverat failu, izv?ln? Fails noklik??inot uz Atv?rt, lietojumprogramma p?rst?j rea??t.
 • Ierakstot adresi programmas Microsoft Internet Explorer lodzi?? Adrese un nospie?ot tausti?u ENTER vai noklik??inot uz Aiziet, nekas nenotiek.
 • Noklik??inot ar peles labo pogu uz faila un p?c tam uz Kam nos?t?t, nekas nenotiek.
 • Programm? Windows Explorer izv?r?ot mapi, nekas nenotiek.
 • Atverot datus, kas ir map? ?Mani dokumenti?, vai tos saglab?jot, da?as tre?o personu lietojumprogrammas p?rst?j rea??t.
Lai skat?tu dro??bas bi?etenu MS06-015, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx

IEMESLS

Dro??bas atjaunin?jums 908531 (MS06-015) instal? jaunu programmu Verclsid.exe. Programma Verclsid.exe valid? ?aulas papla?in?jumus pirms Windows ?aula vai Windows Explorer tos izveido. Da?os datoros programma Verclsid.exe p?rst?j rea??t. ?ie nosac?jumi var likt programmai Verclsid.exe p?rst?t rea??t.
 • Darbojas programmat?ra Hewlett Packard (HP) Share-to-Web. Nav instal?ta dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jaun? versija, kas tika izlaista 25.04. 2006.

  Tika zi?ots par probl?m?m, kas rad?s, kad iepriek? izplat?t? Hewlett Packard (HP) programmat?ra lika programmai Verclsid.exe p?rtraukt rea??t. Komponents, kas izraisa probl?mas ir Share-to-Web nosaukumvietas d?mons (Hpgs2wnd.exe). HP vairs neizplata ?o programmat?ru, bet iepriek? t? ir iek?auta ??dos vienumos:
  • Programmat?ra HP PhotoSmart
  • Visi HP DeskJet printeri, kuros ir kartes las?t?js
  • HP skeneri
  • Da?i HP CD-RW un HP DVD-RW
  • HP kameras
  Share-to-Web nosaukumvietas d?mons ir atrodams ?aj? map?:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  Share-to-Web programmat?ra tiek autom?tiski start?ta, start?jot datoru. Programmat?ra var tikt start?ta, ar? izmantojot izv?lni S?kt.
 • NVIDIA ir redzami draiveri, kas ir vec?ki par tiem, kuros ir instal?ta versija 61.94 (ieskaitot). Nav instal?ta dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jaun? versija, kas tika izlaista 25.04. 2006.

  ?? probl?ma rodas, ja darbojas noteikti NVIDIA ?aulas papla?in?jumi.
 • Programmu Verclsid.exe blo?? ugunsm?ra programma.

  Piem?ram, programmu Verclsid.exe ir atz?m?jusi ar karodzi?iem Sunbelt programmat?ras versija Kerio Personal Firewall. Papildinform?ciju par Kerio Personal Firewall skatiet ?aj? Sunbelt programmat?ras Web lap?:
  Sunbelt Kerio Personal Firewall
  Lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu, korpor?cija Microsoft sniedz tre?o personu kontaktinform?ciju. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.

  ?? programmat?ra atz?m? ar krodzi?iem visus m??in?jumus, ko veic k?da lietojumprogramma, lai start?tu citu lietojumprogrammu, un prasa lietot?ja apstiprin?jumu. Kerio Personal Firewall atz?m? ar karodzi?iem programmas Internet Explorer m??in?jumu start?t programmu Verclsid.exe.

RISIN?JUMS

Pievienojiet HP Share-to-Web programmat?ru vai NVIDIA ?aulas papla?in?jumus programmas Verclsid.exe ?at?autajam sarakstam?

Lai to izdar?tu autom?tiski, instal?jiet dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jauno versiju, kas tika izlaista 25.04. 2006. ?is jaunais atjaunin?jums ir pieejams Web viet? Windows atjaunin??ana, Microsoft atjaunin??ana un Autom?tisk? atjaunin??ana, ja ir instal?tas identific?tas tre?o personu komponenta objekta mode?a (Component Object Model ? COM) vad?klas. ?is jaunais atjaunin?jums ir pieejams ar? Microsoft lejupiel?des centr?. Papildinform?ciju par izvieto?anas iesp?j?m skatiet ?aj? Microsoft Web lap?:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-015.mspx
Ja nevar instal?t dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jauno versiju, kas tika izlaista 25.04. 2006., tad programmat?ra HP Share-to-Web vai NVIDIA ?aulas papla?in?jumi ir j?pievieno manu?li ?at?autajam sarakstam?, veicot darb?bas, kas nor?d?tas sada?? ?Papildinform?cija?.

Konfigur?jiet ugunsm?ri, lai tas ?autu palaist programmu Verclsid.exe

Izpildiet darb?bas ugunsm?ra programmai, lai var?tu palaist programmu Versclid.exe vai noklik??iniet, lai programma Versclid.exe tiktu aptur?ta, l?dz noklik??in?sit programmas Kerio Personal Firewall pazi?ojumu dialoglodzi??. Programmu Kerio Personal Firewall var konfigur?t t?, lai programma Versclid.exe tiktu palaista autom?tiski.

PAPILDINDORM?CIJA

Dro??bas atjaunin?jum? 908531 ir ietverts ?at?autais saraksts?. Programma Verclsid.exe nesken? failus, kuriem ir ?aj? sarakst? redzamais papla?in?jums. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
908531 MS06-015: Windows Explorer ievainojam?ba nevar?ja izrais?t koda att?lo izpildi (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Citas tre?o personu COM vad?klas vai ?aulas papla?in?jumi ar? var izrais?t ?o probl?mu. Ja ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas neatrisina probl?mu, sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu grupu. Papildinform?ciju par Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu grupas t?lru?u numuriem un atbalsta izmaks?m skatiet ?aj? Microsoft Web lap?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Ja citas tre?o personu COM vad?klas vai ?aulas papla?in?jumi izraisa ?o probl?mu, attiec?go ?aulas papla?in?jumu ?at?autajam sarakstam? var pievienot manu?li. T?d? gad?jum? jums j?zina re?istra atsl?gas, kas atbilst ?aulas papla?in?jumiem.

K? manu?li pievienot HP Share-to-Web programmat?ru vai NVIDIA ?aulas papla?in?jumus re?istram, ja nevar instal?t dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jauno versiju, kas tika izlaista 25.04. 2006

Svar?gi ?is raksts satur inform?ciju par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. Noskaidrojiet, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts

Manu?la programmat?ras HP Share-to-Web pievieno?ana ?at?autajam sarakstam?

Uzman?bu! Nepareiza re?istra modific??ana, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rad?t nopietnas probl?mas. Rodoties ??m probl?m?m, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant? ?o probl?mu atrisin??anu. Atbild?bu par re?istra modific??anu uz?ematies j?s.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ja nevar instal?t dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jauno versiju, kas tika izlaista 25.04. 2006., HP ?aulas papla?in?jumu var sarakstam pievienot manu?li. Lai to izdar?tu, izpildiet ??s re?istra modific??anas darb?bas:
 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu, kuram ir administrat?vi akredit?cijas dati.
 2. Noklik??iniet Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Atrodiet un p?c tam ar labo peles pogu noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value (Dubultv?rda v?rt?ba).
 5. Datoriem, kuros darbojas Microsoft Windows 2000, ierakstiet:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  Datoriem, kuros darbojas Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows Server 2003, ierakstiet:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Noklik??iniet ar peles labo pogu uz tikko izveidot?s v?rt?bas un p?c tam iestatiet Value data (V?rt?bu dati) uz viens.
 7. Izejiet no re?istra redaktora.
 8. Lai aizv?rtu programmu Verclsid.exe, izmantojiet Uzdevumu p?rvaldnieku vai restart?jiet datoru.

Manu?la NVIDIA ?aulas papla?in?jumu pievieno?ana ?at?autajam sarakstam?

Uzman?bu! Nepareiza re?istra modific??ana, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rad?t nopietnas probl?mas. Rodoties ??m probl?m?m, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant? ?o probl?mu atrisin??anu. Atbild?bu par re?istra modific??anu uz?ematies j?s.

Lai re?istr? manu?li ievad?tu NVIDIA ?aulas papla?in?jumus, ja nevar instal?t dro??bas atjaunin?juma 908531 (MS06-015) jauno versiju, kas tika izlaista 25.04. 2006., r?kojieties ??di:
 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu, kuram ir administrat?vi akredit?cijas dati.
 2. Noklik??iniet Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Atrodiet un p?c tam ar labo peles pogu noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value (Dubultv?rda v?rt?ba).
 5. Datoriem, kuros darbojas Microsoft Windows 2000, ierakstiet:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  Datoriem, kuros darbojas Microsoft Windows XP vai Microsoft Windows Server 2003, ierakstiet:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Noklik??iniet ar peles labo pogu uz tikko izveidot?s v?rt?bas un p?c tam iestatiet Value data (V?rt?bu dati) uz viens.
 7. Izejiet no re?istra redaktora.
 8. Restart?jiet datoru.
Lai atrastu NVIDIA lejupiel?des lapu, skatiet NVIDIA Web lapu:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Tre?o personu produktus, kas apskat?ti ?aj? rakst?, ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz ne tie?as, ne netie?as garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 918165 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 5.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 1. servisa pakotne
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Picture It! 2002 Standard Edition
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2006
 • Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe
 • Microsoft Picture It! Premium 10
Atsl?gv?rdi: 
kbsecurity KB918165

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com