J?s negalite paleisti Windows u?kardos tarnyba Windows XP SP2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 920074 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?diegus Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), negalite paleisti Windows u?kardos tarnyba. Konkre?iai, kyla viena ar daugiau i? ?i? simptom?:
 • Windows u?kardos/interneto ry?io naudojimas (ICS) nerodomas, Paslaugos Valdymo skyde esan?io s?ra?o.
 • Windows u?kardos/interneto ry?io naudojimas (ICS) rodoma kad Paslaugos s?ra??, ta?iau j?s negalite paleisti ?i? paslaug?.
 • Gaunate ?? klaidos prane?im?, kai j?s bandote prieiti prie Windows u?kardos parametrus:
  D?l nenustatytos problema, sistema Windows negali Rodyti Windows u?kardos parametrus.

Prie?astis

?i problema kyla d?l tr?kstamus arba sugadintus SharedAccess.reg fail?. SharedAccess.reg failas yra Windows u?kardos tarnyba.

Pastaba Windows u?kardos tarnyba ? Windows XP SP2 pakei?ia interneto ry?io ugniasiene (ICF) paslaugos ankstesn?se versijose Windows XP.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas: Skambinti "Nustatymas API InstallHinfSection" funkcija ?diegti "Windows" u?karda

Nor?dami ?diegti Windows u?karda, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ? komand? eilut? ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  Rundll32 setupapi, InstallHinfSection liepa-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. I? naujo paleiskite Windows,
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 5. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  Netsh ugniasien?s nustatymas i? naujo
 6. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Firewall.cpl, tada paspauskite ?VESKITE. ? ? Windows u?karda dialogo langas, spustel?kite D?l (rekomenduojama), tada spustel?kite gerai.

2 Metodas: Prid?ti Windows u?kardos ?ra?as registre

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Nor?dami prid?ti Windows u?kardos ?ra?? registre, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nukopijuokite ?? tekst? ? Notepad ir i?saugokite fail? kaip Sharedaccess.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
   6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Provides network address translation, addressing, name resolution and/or intrusion prevention services for a home or small office network."
  "DisplayName"="Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
   00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
   6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
   00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
   69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
   00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. Du kartus spustel?kite SharedAccess.reg sujungti ?io failo turin? ? registr? ir sukurti "Windows" u?karda ?ra?as.
 3. I? naujo paleiskite Windows.
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 5. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  Netsh ugniasien?s nustatymas i? naujo
 6. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Firewall.cpl, tada spustel?kite gerai.
 7. Konfig?ruoti Windows u?kardos parametrus, kur? norite naudoti.
Jei ?ie metodai neveikia, i? naujo ?diekite Windows XP SP2.

Daugiau informacijos

?sitikinti, kad Windows u?kardos tarnyba paleista, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo Services.msc, tada spustel?kite gerai.
 2. Paslaug? s?ra?e raskite Windows u?kardos/interneto ry?io naudojimas (ICS). Atkreipkite d?mes?, kad paslauga statusas Prad?jo.
 3. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip naudoti funkcij? paslaug?, spustel?kite pagalba d?l to Veiksm? meniu.

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti Windows u?kard? Windows XP 2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
875357Trik?i? ?alinimas Windows XP Service Pack 2, Windows u?kardos parametrus
892199 J?s negalite paleisti Windows u?kardos tarnyba Windows XP Service Pack 2
Daugiau informacijos apie tai, kaip pa?alinti triktis Windows u?karda, Windows XP SP2, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb457029.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 920074 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbprb kbfirewall kbtshoot kbmt KB920074 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 920074

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com