Kaip i?jungti arba pa?alinti ?Microsoft Windows Genuine Advantage? prane?im? bandom?j? versij?, skirt? sistemai ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 921914 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?is straipsnis taikomas ?Microsoft Windows Genuine Advantage? (WGA) prane?im? versijai, skirtai sistemai ?Windows XP?, kuri platinama bandomosios programos metu. Pvz., ?i versija yra ?traukta ? negalutinio leidimo versij?, su kuria pateikiamos ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos. Nor?dami saugiai ir lengvai pa?alinti bandom?j? versij?, turite ?diegti bendrojo leidimo WGA prane?im? versij?. Jei ne?diegsite ?ios versijos, galite atlikti ?iame straipsnyje pateiktus veiksmus, nor?dami i?jungti arba pa?alinti bandom?j? versij?.

Svarbu ?ios instrukcijos nebuvo i?bandytos naudojant bendrojo leidimo WGA prane?im? versij?. Tod?l, ?ios instrukcijos nepalaikomos. ?Microsoft? pasi?lys bendrojo leidimo WGA prane?im? versij? vartotojams, kurie v?liau nor?s pa?alinti bandom?j? versij?. ?ie vartotojai gaus bendrojo leidimo versij? per ?Microsoft? automatinio naujinimo tarnyb?. WGA prane?imai yra ?Windows? autenti?kumo prana?umo programos dalis.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti naujausi? WGA prane?im? laid?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
905474 ?Windows Genuine Advantage? prane?im? priemon?s apra?as (gali b?ti angl? k.)


Kai naudojate neoriginali? ?Windows? versij?, prisiregistrav? gausite prane?im?, kuriuo prane?ama, kad ?Windows? kopija n?ra originali. Tada, b?site nukreipti ? WGA puslap?, kad su?inotum?te daugiau. Jei nenorite gauti originalios ?Windows? kopijos, gausite reguliarius prane?imus, kuriais prane?ama, kad ?Windows? kopija n?ra originali.

Pastaba Jei naudojate originali? ?Windows? kopij? ir norite naudoti WGA prane?imus, galite gauti prane?im?, kuriais raginama atnaujinti ?Windows XP?.

Nepriklausomai nuo versijos originalumo b?senos, vartotojams nepanaikinama prieiga prie kritini? naujinim?. Ta?iau vartotojai, kurie s?kmingai nepatvirtino sistemos ?Windows XP? kopijos, negal?s ?diegti kit? naujinim?, pvz., naujinim?, skirt? programoms ?Windows Internet Explorer? ir ?Microsoft Windows Defender?, ir negal?s pasiekti atsisiuntim?, kurie yra rezervuoti tik originali? ?Windows? sistem? vartotojams.

Daugiau informacijos

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir kaip atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

WGA prane?im? i?jungimas

Jei norite, kad u? jus i?jungtume WGA prane?imus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate i?jungti WGA prane?imus patys, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Disable WGA notifications
Microsoft Fix it 50583

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

 1. Prisiregistruokite kompiuteryje, naudodami abonement?, kuriam suteiktos administravimo teis?s.
 2. ?sitikinkite, kad kompiuteryje egzistuojanti WGA prane?im? versija yra bandomoji versija. Bandomosios versijos formatas yra 1.5.0532.x. ?iuo atveju galite pa?alinti tik 527?532 versijas. Pvz., galite pa?alinti versijas, kurios patenka ? diapazon? nuo 1.5.0527.0 iki 1.5.0532.2. Nor?dami su?inoti WGA prane?im? versij?, atlikite toliau pateiktus veiksmus.
  1. Spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Du kartus spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, spustel?kite Windows XP ? programin? ?ranga, spustel?kite ?Windows? autenti?kumo prana?umo prane?imai ir tada spustel?kite Spustel?kite ?ia, jei norite palaikymo informacijos.
  3. Dialogo lange Palaikymo informacija patikrinkite versijos numer? ir tada spustel?kite U?daryti.
 3. Pervardinkite toliau pateiktus failus, pakeisdami pl?tin? ? .old:
  • Pervardinkite %Windir%\system32\WgaLogon.dll ? %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Pervardinkite %Windir%\system32\WgaTray.exe ? %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Rankiniu b?du pa?alinti WGA prane?imus

 1. Prisiregistruokite kompiuteryje, naudodami abonement?, kuriam suteiktos administravimo teis?s.
 2. ?sitikinkite, kad kompiuteryje egzistuojanti WGA prane?im? versija yra bandomoji versija. Bandomosios versijos formatas yra 1.5.0532.x. ?iuo atveju galite pa?alinti tik 527?532 versijas. Pvz., galite pa?alinti versijas, kurios patenka ? diapazon? nuo 1.5.0527.0 iki 1.5.0532.2. Nor?dami su?inoti WGA prane?im? versij?, atlikite toliau pateiktus veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti ir tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Du kartus spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas, spustel?kite Windows XP ? programin? ?ranga, spustel?kite ?Windows? autenti?kumo prana?umo prane?imai ir tada spustel?kite Spustel?kite ?ia, jei norite palaikymo informacijos.

   Pastaba Jei neparodomi ?Windows? autenti?kumo prana?umo prane?imai, ?diegta leidimo versija. Negalite pa?alinti WGA prane?im? leidimo versijos.
  3. Dialogo lange Palaikymo informacija patikrinkite versijos numer? ir tada spustel?kite U?daryti.
 3. Pervardinkite toliau pateiktus failus, pakeisdami pl?tin? ? .old:
  • Pervardinkite %Windir%\system32\WgaLogon.dll ? %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Pervardinkite %Windir%\system32\WgaTray.exe ? %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 5. Naudodami Regsvr32 i?registruokite LegitCheckControl.dll. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir tada spustel?kite Gerai.
  2. Komand? eilut?je ?veskite ir tada paspauskite ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 7. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir tada spustel?kite Gerai.
 8. Komand? eilut?je panaikinkite toliau pateiktus failus, ?vesdami komand? Del. ?ved? kiekvien? komand?, paspauskite klavi?? ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Komand? eilut?je ?veskite regedit.
 10. Raskite ir de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite ?iuos dalinius registro raktus. Surad? kiekvien? dalin? rakt?, spustel?kite Panaikinti.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Jei norite gauti daugiau informacijos apie WGA pane?imus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/genuine/privacy-statement

Savyb?s

Straipsnio ID: 921914 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB921914

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com