K? atsp?jot vai atinstal?t programmas Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications sist?mai Windows XP izm??in?juma versiju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 921914 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?is raksts attiecas uz programmas Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications sist?mai Windows XP versiju, kas tiek izplat?ta izm??in?juma programmas laik?. Piem?ram, ?? versija ir iek?auta pirmsizlaides versij? kop? ar Microsoft programmat?ras licences nosac?jumiem. Lai dro?i un vienk?r?i atinstal?tu izm??in?juma versiju, j?instal? programmas WGA Notifications visp?r?g? laidiena versija. Ja neinstal?sit ?o versiju, varat veikt ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, lai atsp?jotu vai atinstal?tu izm??in?juma versiju.

Svar?gi! ??s instrukcijas nav p?rbaud?tas programmas WGA Notifications visp?r?g? laidiena versij?. T?d?? ??s instrukcijas netiek atbalst?tas. Lietot?jiem, kuri atinstal?s izm??in?juma versiju v?l?k? datum?, korpor?cija Microsoft pied?v?s WGA Notifications visp?r?g? laidiena versiju. ?ie lietot?ji ieg?s visp?r?g? laidiena versiju, izmantojot Microsoft autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojumu. WGA Notifications ir programmas Windows Genuine Advantage da?a.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t jaun?ko WGA Notifications laidienu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
905474 Lietojumprogrammas Windows Genuine Advantage Notifications apraksts


Kad izmantojat viltotu sist?mas Windows versiju, pieteik?an?s laik? tiek par?d?ts zi?ojums, ka Windows kopija ir viltota. P?c tam tiekat novirz?ts uz WGA vietni, lai ieg?tu papildinform?ciju. Ja nev?laties ieg?t ori?in?lu Windows kopiju, regul?ri tiek par?d?ti zi?ojumi par to, ka Windows kopija ir viltota.

Piez?me. Ja dator? darbojas ori?in?la Windows kopija un v?laties izmantot programmu WGA Notifications, iesp?jams, tiks par?d?ti zi?ojumi ar aicin?jumu atjaunin?t sist?mu Windows XP.

Neatkar?gi no oper?t?jsist?mas statusa (ori?in?la vai viltota) lietot?jiem nav liegta piek?uve svar?giem atjaunin?jumiem. Ta?u lietot?ji, kuri nav veiksm?gi valid?ju?i Windows XP kopijas, nevar?s instal?t citus atjaunin?jumus, piem?ram, p?rl?kprogrammai Windows Internet Explorer un programmai Windows Defender, k? ar? ?ie lietot?ji nevar?s piek??t lejupiel?d?m, kas ir rezerv?tas tikai ori?in?las sist?mas Windows lietot?jiem.

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Atsp?jojiet programmu WGA Notifications

Lai WGA pazi?ojumus atsp?jotu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties atsp?jot WGA pazi?ojumus patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Atsp?jot WGA pazi?ojumus
Microsoft Fix it 50583

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Labot patst?v?gi

 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu, kuram ir administrat?v?s at?aujas.
 2. P?rliecinieties, vai dator? instal?t? programmas WGA Notifications versija ir izm??in?juma versija. Izm??in?juma versijas form?ts ir 1.5.0532.x. ??d? gad?jum? var atinstal?t tikai versijas 527-532. Piem?ram, var atinstal?t versijas no 1.5.0527.0 l?dz 1.5.0532.2. Lai noskaidrotu programmas WGA Notifications versiju, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
  2. Veiciet dubultklik??i uz Add or Remove Programs (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana), noklik??iniet uz Windows XP - Software (Windows XP programmat?ra), noklik??iniet uz Windows Genuine Advantage Notifications un p?c tam noklik??iniet uz Click here for support information (Noklik??iniet ?eit, lai sa?emtu atbalsta inform?ciju).
  3. Dialoglodzi?? Support Info (Atbalsta inform?cija) p?rbaudiet versijas numuru un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 3. P?rd?v?jiet ??dus failus, nomainot to papla?in?jumus uz .old:
  • P?rd?v?jiet %Windir%\system32\WgaLogon.dll par %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • P?rd?v?jiet %Windir%\system32\WgaTray.exe par %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Restart?jiet datoru.

Manu?la programmas WGA Notifications atinstal??ana

 1. Piesakieties dator?, izmantojot kontu, kuram ir administrat?v?s at?aujas.
 2. P?rliecinieties, vai dator? instal?t? programmas WGA Notifications versija ir izm??in?juma versija. Izm??in?juma versijas form?ts ir 1.5.0532.x. ??d? gad?jum? var atinstal?t tikai versijas 527-532. Piem?ram, var atinstal?t versijas no 1.5.0527.0 l?dz 1.5.0532.2. Lai noskaidrotu programmas WGA Notifications versiju, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
  2. Veiciet dubultklik??i uz Add or Remove Programs (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana), noklik??iniet uz Windows XP - Software (Windows XP programmat?ra), noklik??iniet uz Windows Genuine Advantage Notifications un p?c tam noklik??iniet uz Click here for support information (Noklik??iniet ?eit, lai sa?emtu atbalsta inform?ciju).

   Piez?me. Ja programma Windows Genuine Advantage Notifications netiek par?d?ta, ir instal?ta laidiena versija. Programmas WGA Notifications laidiena versiju nevar atinstal?t.
  3. Dialoglodzi?? Support Info (Atbalsta inform?cija) p?rbaudiet versijas numuru un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 3. P?rd?v?jiet ??dus failus, nomainot to papla?in?jumus uz .old:
  • P?rd?v?jiet %Windir%\system32\WgaLogon.dll par %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • P?rd?v?jiet %Windir%\system32\WgaTray.exe par %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Restart?jiet datoru.
 5. No?emiet re?istr?ciju LegitCheckControl.dll, izmantojot Regsvr32. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Restart?jiet datoru.
 7. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Komandu uzvedn? dz?siet ??dus failus, ierakstot komandu Del. P?c katras komandas ierakst??anas nospiediet tausti?u ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Komandu uzvedn? ierakstiet regedit.
 10. Atrodiet un p?c tam ar labo peles pogu noklik??iniet uz ??d?m re?istra apak?atsl?g?m: P?c katras atsl?gas atra?anas noklik??iniet uz Delete (Dz?st).
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu WGA Notifications, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine/AboutNotifications.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 921914 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB921914

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com