Onemogu?avanje ili deinstaliranje pilot verzije Microsoft Windows Genuine Advantage obave?tenja za Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 921914 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak se odnosi na verziju Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) obave?tenja za Windows XP distribuiranu tokom pilot programa. Na primer, ova verzija je uklju?ena u preliminarnu verziju koja dolazi uz uslove licenciranja za Microsoft softver. Da biste bezbedno i jednostavno deinstalirali pilot verziju, morate instalirati op?te izdatu verziju WGA obave?tenja. Ako ne instalirate ovu verziju, mo?ete slediti korake u ovom ?lanku da biste onemogu?ili ili deinstalirali pilot verziju.

Va?no Ova uputstva nisu testirana na op?te izdatoj verziji WGA obave?tenja. Zbog toga ova uputstva nisu podr?ana. Microsoft ?e ponuditi op?te izdatu verziju WGA obave?tenja korisnicima koji kasnije deinstaliraju pilot verziju. Ovi korisnici ?e dobiti op?te izdatu verziju putem Microsoft usluge automatskog a?uriranja. WGA obave?tenja su deo Windows Genuine Advantage programa.

Da biste dobili vi?e informacija o dobijanju najnovijeg izdanja WGA obave?tenja, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
905474 Opis aplikacije Windows Genuine Advantage obave?tenja


Kada koristite verziju operativnog sistema Windows koja nije originalna, pri prijavljivanju dobijate poruku koja vam saop?tava da kopija operativnog sistema Windows izgleda nije originalna. Zatim vas preusmerava na WGA Veb lokaciju da biste saznali vi?e. Ako ne ?elite da pribavite originalnu verziju operativnog sistema Windows, dobijate periodi?ne poruke koje vas obave?tavaju da kopija operativnog sistema Windows izgleda nije originalna.

Napomena Ako koristite originalnu verziju operativnog sistema Windows i ?elite da koristite WGA obave?tenja, mo?da ?ete dobijati poruke o a?uriranju operativnog sistema Windows XP.

Bez obzira na to da li je operativni sistem originalan ili ne, korisnicima je dozvoljen pristup va?nim ispravkama. Me?utim, korisnici koji nisu uspe?no proverili valjanost svojih kopija operativnog sistema Windows XP ne mogu da instaliraju druge ispravke kao ?to su ispravke za Windows Internet Explorer i Windows za?titnik i ne?e imati pristup sadr?aju za preuzimanje koji je rezervisan isklju?ivo za korisnike originalnog operativnog sistema Windows.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Onemogu?avanje WGA obave?tenja

Da bismo umesto vas onemogu?ili WGA obave?tenja, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da onemogu?ite WGA obave?tenja, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Onemogu?i WGA obave?tenja
Microsoft Fix it 50583

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga koji ima administratorske dozvole.
 2. Uverite se da je verzija WGA obave?tenja koja se nalazi na ra?unaru pilot verzija. Format verzije za pilot verziju je 1.5.0532.x. U ovom slu?aju mo?ete deinstalirati samo verzije 527-532. Na primer, mo?ete deinstalirati verzije u opsegu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Da biste prona?li verziju WGA obave?tenja, sledite ove korake.
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
  2. Kliknite dvaput na stavku Dodaj ili ukloni programe, izaberite stavku Windows XP ? softver, izaberite stavku Windows Genuine Advantage obave?tenja, a zatim izaberite stavku Kliknite ovde da biste dobili informacije o podr?ci.
  3. U dijalogu Informacije o podr?ci proverite broj verzije, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 3. Preimenujte slede?e datoteke promenom oznake tipa datoteke u .old:
  • Preimenovanje datoteke %Windir%\system32\WgaLogon.dll u %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Preimenovanje datoteke %Windir%\system32\WgaTray.exe u %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.

Ru?no deinstaliranje WGA obave?tenja

 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga koji ima administratorske dozvole.
 2. Uverite se da je verzija WGA obave?tenja koja se nalazi na ra?unaru pilot verzija. Format verzije za pilot verziju je 1.5.0532.x. U ovom slu?aju mo?ete deinstalirati samo verzije 527-532. Na primer, mo?ete deinstalirati verzije u opsegu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Da biste prona?li verziju WGA obave?tenja, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
  2. Kliknite dvaput na stavku Dodaj ili ukloni programe, izaberite stavku Windows XP ? softver, izaberite stavku Windows Genuine Advantage obave?tenja, a zatim izaberite stavku Kliknite ovde da biste dobili informacije o podr?ci.

   Napomena Ako se ne pojavi stavka Windows Genuine Advantage obave?tenja, verzija za izdanje je instalirana. Nije mogu?e deinstalirati verziju za izdanje WGA obave?tenja.
  3. U dijalogu Informacije o podr?ci proverite broj verzije, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 3. Preimenujte slede?e datoteke promenom oznake tipa datoteke u .old:
  • Preimenovanje datoteke %Windir%\system32\WgaLogon.dll u %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Preimenovanje datoteke %Windir%\system32\WgaTray.exe u %Windir%\system32\WgaTray.old
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Opozovite registraciju datoteke LegitCheckControl.dll pomo?u Regsvr32. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e, a zatim pritisnite taster ENTER:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.
 7. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Na komandnoj liniji izbri?ite slede?e datoteke tako ?to ?ete otkucati komandu Del. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Na komandnoj liniji otkucajte regedit.
 10. Prona?ite slede?e potklju?eve registratora i kliknite na njih desnim tasterom mi?a. Kliknite na dugme Izbri?i posle pronala?enja svakog potklju?a.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Vi?e informacija o WGA obave?tenjima potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/genuine/AboutNotifications.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 921914 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbinfo kbhowto kbfixme kbmsifixme KB921914

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com