Làm th? nào đ? s? d?ng các trang k?t n?p ch?ng ch? d?ch v? Web cùng v?i Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 922706 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ch?c năng ghi danh Windows Server 2003 gi?y ch?ng nh?n d?ch v? Web d?a trên đi?u khi?n ActiveX đư?c đ?t tên Xenroll. Đi?u khi?n ActiveX có s?n trong Microsoft Windows 2000 và phiên b?n m?i nh?t c?a Windows. Tuy nhiên, Xenroll đ? đư?c deprecated trong Windows Vista và Windows Server 2008. K?t n?p ch?ng ch? m?u các trang Web đư?c bao g?m trong b?n phát hành phiên b?n c?a Microsoft Windows Server 2003, v?i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), và v?i Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) không đư?c thi?t k? đ? x? l? s? thay đ?i trong cách Windows Vista và Windows Server 2008 th?c hi?n các ho?t đ?ng k?t n?p ch?ng ch? d?a trên Web.

GI?I THI?U

Bài vi?t này bàn v? cách s? d?ng các trang k?t n?p ch?ng ch? d?ch v? Web cùng v?i Windows Vista ho?c Windows Server 2008.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? ch?ng ch? là s?n dùng trên máy tính ch?y h? đi?u hành sau:
 • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n
 • Microsoft Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2008
D?ch v? ch?ng ch? cung c?p d?ch v? tùy bi?n đ? phát hành và qu?n l? ch?ng ch? đ? dùng v?i ph?n m?m b?o m?t h? th?ng s? d?ng công ngh? ch? ch?t. D?ch v? ch?ng ch? Windows bao g?m m?t t?p h?p các trang Web ch?ng nh?n authority (CA). Các trang Web này cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng đơn gi?n đ? th?c hi?n nhi?u nhi?m v? ngư?i s? d?ng ph? bi?n trong các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n. Nh?ng trang Web đăng k? cho phép b?n s? d?ng m?t tr?nh duy?t Web đ? k?t n?i v?i các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n. B?n có th? s? d?ng các tr?nh duy?t Web đ? th?c hi?n tác v? chung, ch?ng h?n như yêu c?u m?t ch?ng ch?, yêu c?u gi?y ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n, g?i m?t yêu c?u ch?ng ch? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin PKCS # 10, và như v?y.

K?t n?p ch?ng ch? các trang Web đ?c bi?t h?u ích trong m?t k?ch b?n mà máy khách không th? k?t n?i cho các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n tr?c ti?p. B?n có th? g?p trư?ng h?p này trong m?t môi trư?ng nơi máy khách là không m?t thành viên c?a tên mi?n ho?c trư?ng h?p th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n v? trí trong m?t khác nhau Active Directory thư m?c d?ch v? r?ng.

K?t n?p ch?ng ch? các trang Web đư?c bao g?m như là m?t thành ph?n tùy ch?n trong phiên b?n g?c c?a Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), và trong Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Các trang Web này bao g?m m?t k?ch b?n mà d?a trên b? đi?u khi?n Xenroll ActiveX. Khi b?n truy c?p vào trang Web k?t n?p gi?y ch?ng nh?n, máy tính khách hàng t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t phiên b?n đúng c?a Xenroll n?u phiên b?n đúng c?a Xenroll không ph?i là đ? đư?c cài đ?t.

Windows Vista và Windows Server 2008 không s? d?ng Xenroll. Thay vào đó, Windows Vista và Windows Server 2008 s? d?ng m?t t?p các đ?i tư?ng mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) giao di?n kép. Này t?p h?p các đ?i tư?ng COM đư?c g?i là CertEnroll. Xenroll b? vô hi?u hóa trong Windows Vista và Windows Server 2008. V? v?y, n?u b?n c? g?ng t? cài đ?t Xenroll, ti?n tr?nh cài đ?t là không thành công.

Windows Server 2008 bao g?m C?p Nh?t m?u các trang Web cho các ho?t đ?ng k?t n?p ch?ng ch? d?a trên Web. Các trang Web này đư?c c?p nh?t đ? làm vi?c cùng v?i các thành ph?n CertEnroll trong Windows Vista. Ngoài ra, các trang Web làm vi?c cùng v?i Xenroll.

Windows Server 2008 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web

Windows Server 2008 bao g?m C?p Nh?t m?u các trang Web cho các ho?t đ?ng k?t n?p ch?ng ch? d?a trên Web. Các trang Web này đư?c c?p nh?t đ? làm vi?c cùng v?i các thành ph?n CertEnroll trong Windows Vista. Ngoài ra, các trang Web làm vi?c cùng v?i Xenroll.

K?t n?p ch?ng ch? các trang Web trong Windows Server 2008 đư?c thi?t k? đ? phát hi?n h? đi?u hành khách hàng và sau đó s? d?ng đi?u khi?n thích h?p. N?u khách hàng máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows XP, k?t n?p ch?ng ch? các trang Web s? d?ng Xenroll. N?u khách hàng máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, k?t n?p ch?ng ch? các trang Web s? d?ng CertEnroll.

Lưu ? Windows Vista gi?y ch?ng nh?n đăng k? khách hàng thành ph?n đ? đư?c nâng cao hơn c?a phiên b?n trư?c c?a Windows. M?t s? ch?c năng mà trư?c đây đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng các trang Web bây gi? n?m trong thành ph?n c?a khách hàng. V? v?y, ch?c năng này đ? b? lo?i b? t? k?t n?p ch?ng ch? C?p nh?t các trang Web. Ch?c năng đ? đư?c g? b? bao g?m:
 • Các Đăng k? trên danh ngh?a c?a ho?t đ?ng

  M?t đ?i l? đăng k? s? d?ng tính năng này đ? ghi danh cho m?t gi?y ch?ng nh?n đ?i di?n c?a ngư?i dùng khác.
 • K?t n?p ch?ng ch? máy tính

  Quy?n qu?n tr? c?n ph?i yêu c?u m?t ch?ng ch? máy tính. Trong Windows Vista, Microsoft Internet Explorer không dùng quy?n qu?n tr? đ? ch?y. V? v?y, các tùy ch?n đ? lưu tr? m?t ch?ng ch? máy tính trong các c?a hàng máy tính đư?c rút kh?i các trang k?t n?p ch?ng ch? c?a Windows Server 2008.
 • Các t?p tin .cab Xenroll

  N?u m?t máy tính khách hàng có m?t phiên b?n c? c?a Xenroll đư?c cài đ?t, khách hàng không đư?c nh?c nh? đ? nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Xenroll.
 • Ph?m vi toàn b? mi?n đ?a phương cho các trang Web

  M?t s? phiên b?n đ?a hoá c?a các trang Web k?t n?p ch?ng ch? có th? không s?n dùng cho đ?n khi Windows Server 2008 đư?c phát hành.

Windows Server 2003 và Windows Server 2003 SP1 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web

Windows Server 2003 và Windows Server 2003 SP1 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web ch?a m? đ? phát hi?n nh?ng thay đ?i gi?y ch?ng nh?n ghi danh trong Windows Vista và Windows Server 2008. V? v?y, các trang Web này luôn luôn c? g?ng s? d?ng Xenroll. V? v?y, khi b?n c? g?ng th?c hi?n m?t ho?t đ?ng k?t n?p ch?ng ch? d?a trên Web Windows Vista ho?c Windows Server 2008, ho?t đ?ng k?t n?p ch?ng ch? là không thành công.

Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo sau trong c?a s? tr?nh duy?t Web:
T?i đi?u khi?n ActiveX.

Windows Server 2003 SP2 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web

Windows Server 2003 SP2 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web đ? đư?c c?p nh?t đ? phát hi?n nh?ng thay đ?i gi?y ch?ng nh?n ghi danh trong Windows Vista và Windows Server 2008. Tuy nhiên, v? các ngày đ?n phiên b?n khác nhau cho Windows Server 2003 SP2, Windows Vista và Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2 k?t n?p ch?ng ch? các trang Web không nh?n ra các giao di?n CertEnroll. V? v?y, n?u b?n truy c?p vào trang Web gi?y ch?ng nh?n ghi danh b?ng cách s? d?ng m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng các trang Web ph?i đư?c C?p Nh?t.

Kh? năng tương tác b?ng

B?ng sau đây minh ho? kh? năng tương tác gi?a các phiên b?n khác nhau c?a k?t n?p ch?ng ch? các trang Web và các máy tính Windows trên khách hàng khác nhau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Windows Server 2003 và Windows Server 2003 SP1Windows Server 2003 SP2Windows Server 2008
Máy tính khách đư?c s?m hơn Windows VistaĐư?c h? tr?Đư?c h? tr?H? tr?, nhưng v?i gi?m ch?c năng
Windows máy tính Vista d?a trên kháchKhông thành công cùng v?i m?t tin nh?n "Downloading ActiveX control"Không thành công cùng v?i m?t tin nh?n mà bi?u r?ng các trang Web ph?i đư?c C?p Nh?tĐư?c h? tr?
Quan tr?ng Chúng tôi khuyên b?n sao lưu các thư m?c %systemroot%\System32\Certsrv trư?c khi cài đ?t các trang Web C?p Nh?t. Cài đ?t gây ra b?n C?p Nh?t và xoá t?p tin trong thư m?c này có th? khi?n b?n m?t tùy ch?nh và b? sung. Sau khi b?n đ? k?t thúc quá tr?nh sao lưu, làm theo hư?ng d?n cài đ?t trên trang t?i xu?ng cho gói.

Thu?c tính

ID c?a bài: 922706 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbmt KB922706 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:922706

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com