Ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ne mo?e da otkrije USB fle? disk, Apple iPod ili spoljni ?vrsti disk

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 925196 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Povezujete USB ure?aj sa ra?unarom koji radi pod operativnim sistemom Windows XP. Zatim poku?avate da izvr?ite skeniranje u potrazi za hardverskim ure?ajima. Me?utim, ra?unar ne otkriva povezani ure?aj i vi ga ne vidite u fascikli ?Moj ra?unar?.

Do ovog problema mo?e do?i kada koristite neki od slede?ih ure?aja:
  • USB fle? disk
  • Apple iPod
  • Spoljni ?vrsti disk
Pored toga, mo?da ne?ete mo?i da vidite iPod u aplikaciji iTunes.

 

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako postoje o?te?eni ili neispravni klju?evi u registratoru.

RE?ENJE

Napomena Vi?e informacija o razlozima iz kojih USB ure?aj nije otkriven potra?ite u sesiji ?Reference?.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite samo da re?ite problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Napomena Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim kliknite na dugme Pokreni sada na stranici Automatizovane usluge za re?avanje problema i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?ite ovaj problem
Microsoft automatizovane usluge za re?avanje problema: CD ili DVD jedinica ne mo?e da ?ita medijum ili da upisuje na njega

Napomena
Ovo automatizovano re?enje nije samo za CD ili DVD jedinicu, ve? funkcioni?e i u re?avanju op?tih problema.

Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije


Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en. Ako je re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete pogledati srodne ?lanke Microsoft baze znanja u odeljku ?Reference? ili se obratiti podr?ci.

REFERENCE

Mo?da postoje i drugi razlozi iz kojih USB ure?aj nije otkriven. Za srodne ?lanke Microsoft baze znanja:

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Svojstva

Identifikator ?lanka: 925196 - Poslednji pregled: 23. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbmatsfixme kbfixme kbresolve kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB925196

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com