Straipsnio ID: 927386 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
PASTABA: prie? atlikdami ?iame straipsnyje apra?ytus veiksmus, Microsoft ?ini? baz?je paie?kokite konkretaus pasteb?to po?ymio ar klaidos prane?imo, kur? gaunate, kai bandote paleisti taikom?j? program?. Tada prie? t?sdami panaudokite rast? informacij? apie konkret? po?ym? ar klaidos prane?im?, kad i?spr?stum?te problem?.

Taikomosios programos, kuri tinkamai nebeveikia Windows Vista kompiuteryje, trik?i? ?alinimas

Jei taikomoji programa tinkamai nebeveikia Windows Vista kompiuteryje, jums gali prireikti atlikti trik?i? ?alinim? naudojant ?vari? ?krov?, kad i?bandytum?te taikom?j? program? saugiu re?imu. Jei norite gauti daugiau informacijos apie trik?i? ?alinim? naudojant ?vari? ?krov?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
316434 Kaip sistemoje Windows XP atlikti i?sam? trik?i? ?alinim? naudojant ?vari? ?krov? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
PASTABA: kai kompiuteris veiks saugiu re?imu, gali prireikti ?galinti Microsoft Windows Installer. Taip bus tuomet, kai spr?site problem?, susijusi? su programos, kuri naudoja Windows Installer, diegimu ir ?alinimu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?galinti Windows Installer paslaug?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
895141 Kaip sistemoje Windows Server 2003 paleisti Windows Installer saugiu re?imu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Taikomosios programos, kuri netinkamai veikia Windows Vista pagr?stame kompiuteryje, trik?i? ?alinimas

Nor?dami pa?alinti triktis taikomosios programos, kuri sustabdoma diegimo metu, kuri neveikia j? ?diegus ar kuri? ?diegus parodomas klaidos prane?imas, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgdami ? situacij?.

1 veiksmas: apsilankykite taikomosios programos tiek?jo svetain?je

Jei tiek?jas nurodo, kad ?i taikomosios programos versija yra suderinama su Windows Vista, pereikite prie 4 veiksmo. Kitu atveju pa?i?r?kite, ar tiek?jas pateikia kur? nors i? toliau i?vardyt? variant?, skirt? taikomajai programai:
 • Naujinimai, kurie padarys t? versij? suderinam? su Windows Vista
 • Versija, suderinama su Windows Vista
 • Informacija, kaip naujinti ? suderinam? versij?
 • Naujausia operacin? sistema, kuri palaiko ?i? taikom?j? program?

  PASTABA: jei tiek?jas si?lo paskutin? variant?, pereikite prie 4 veiksmo. Privalote tur?ti ?i? informacij? nor?dami sukonfig?ruoti program? suderinamumo parametrus.

2 veiksmas: apsilankykite Microsoft rinkos svetain?je

Jei tiek?jo svetain?je nepateikiama suderinamumo informacija, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.windowsmarketplace.com/
PASTABA: jei ?ioje svetain?je taikomoji programa nenurodyta, vadinasi, ?i taikomoji programa nebuvo i?bandyta d?l suderinamumo su Windows Vista.

3 veiksmas: pa?alinkite taikom?j? program? ir v?l j? ?diekite

Jei tenkinamos ?ios s?lygos, turite pa?alinti taikom?j? program? ir i? naujo j? ?diegti.
 • Taikomoji programa buvo ?diegta ir veik? tinkamai naudojant senesn? Windows versij?.
 • Taikomoji programa neveikia ?diegus Windows Vista.
Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite appwiz.cpl.
 2. S?ra?e Programos spustel?kite appwiz.cpl.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Program? s?ra?e spustel?kite taikom?j? program?, tada spustel?kite ?alinti/keisti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 4. Nor?dami pa?alinti program?, vykdykite pateikiamus nurodymus.
  PASTABA: jei program? suderinamumo asistentas (PCA) paleid?iamas automati?kai, spustel?kite ?alinti naudojant rekomenduojamus parametrus.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
 5. I? naujo ?diekite taikom?j? program? naudodami originali? laikmen?.
Jei ?is veiksmas nepadeda, pereikite prie kito veiksmo.

4 veiksmas: paleiskite taikom?j? program? suderinamumo re?imu

Jei prie? atnaujinant ? Windows Vista taikomoji programa kompiuteryje veik? tinkamai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite <mano programa>.

  PASTABA: <mano programa> yra taikomosios programos, kuri? norite paleisti suderinamumo re?imu, pavadinimas.
 2. S?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite <mano programa>, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Suderinamumas spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel?, esant? ?alia ?i? program? vykdyti suderinamumo re?imu su.
 4. I?ple?iamojo s?ra?o lauke pasirinkite operacin? sistem?, kurioje anks?iau veik? taikomoji programa, tada spustel?kite Gerai.
Jei atlikus ?iuos veiksmus, taikomoji programa neveikia, pereikite prie kito veiksmo.

5 veiksmas: paleiskite taikom?j? program? kaip administratorius

Nor?dami paleisti taikom?j? program? kaip administratorius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite <mano programa>.
 2. S?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite <mano programa>, tada spustel?kite Vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
Pastabos
<Mano programa> yra taikomosios programos, kuri? norite paleisti kaip administratorius, pavadinimas.

Jei atlikus ?iuos trik?i? ?alinimo veiksmus taikomoji programa neveikia, ji gali b?ti nesuderinama su Windows Vista.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927386 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.3
TAIKOMA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbappcompatibility kbexpertisebeginner kbhowto KB927386

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com