ID c?a bài: 927386 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a các bư?c sau đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t, nhưng chương tr?nh s? không ch?y trên Windows Vista.

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a các bư?c đ? giúp b?n kh?c ph?c s? c? cho các trư?ng h?p sau:
 • B?n đ? nâng c?p m?t phiên b?n c? c?a Windows Windows Vista. M?t chương tr?nh đư?c s? d?ng đ? ch?y như mong đ?i trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows Vista không ch?y như mong đ?i.
  Lưu ? N?u m?t chương tr?nh tương h?p v? sau v?n đ? đang ngăn c?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista, làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft931360 đ? kh?c ph?c s? c? c?a b?n v?n đ?.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh trên Windows Vista. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, b?n không th? B?t đ?u chương tr?nh ho?c chương tr?nh ch?y nhưng không ch?y như mong đ?i.
  Lưu ? N?u m?t chương tr?nh tương h?p v? sau v?n đ? đang ngăn c?n vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t chương tr?nh, không làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft931361 đ? kh?c ph?c s? c? c?a b?n v?n đ?.

Thông tin thêm

Đ? g? r?i các v?n đ? tương h?p v? sau chương tr?nh trong Windows Vista, h?y th? phương pháp 1. N?u Phương pháp 1 không gi?i quy?t v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i, c? g?ng m?i k? ti?p phương pháp theo th? t?.

Phương pháp 1: Truy c?p vào Trung tâm kh? năng tương h?p v? sau c?a Windows Vista

Truy c?p vào Trung tâm kh? năng tương h?p v? sau Windows Vista trong đó th?c hi?n các sau khi nhi?m v?.
 • Xác đ?nh mà ph?n m?m và thi?t b? và không tương h?p v? sau v?i Windows Vista.
 • Xác đ?nh vị trí liên hợp k?t đ?n các tr?nh đi?u khi?n và nâng c?p mà s? làm cho b?n máy tính tương h?p v? sau.
 • Cung c?p đ?u vào đ? giúp chúng tôi c?i thi?n tr?i nghi?m nâng c?p.
Đ? B?t đ?u, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows Vista tương h?p v? sau trung tâm

Phương pháp 2: Ch?y chương tr?nh này trong phương th?c tương h?p v? sau

Khi b?n ch?n tu? ch?n phương th?c tương h?p v? sau, Windows Vista Mô ph?ng các hệ điều hành đư?c ch?n khi b?n ch?y chương tr?nh c? th? đó.
Đ? ch?y chương tr?nh này trong phương th?c tương h?p v? sau, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó g? tên c?a chương tr?nh trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Trong các Chương tr?nh danh sách, b?m chu?t ph?i vào các Tên chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Kh? năng tương h?p v? sau tab, b?m vào đ? ch?n Các Ch?y chương tr?nh này trong phương th?c tương h?p v? sau cho hộp kiểm.
 4. Trong danh sách, ch?n hệ điều hành, và sau đó nh?p vàoOk.
N?u chương tr?nh v?n không làm vi?c m?t cách chính xác, đi đ?n ti?p theo phương pháp.

Phương pháp 3: Ch?y chương tr?nh như ngư?i qu?n tr?

Đ? ch?y chương tr?nh như ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó g? tên c?a chương tr?nh trong các B?t đ?u tra c?u h?p.
 2. Trong các Chương tr?nh danh sách, b?m chu?t ph?i vào các chương tr?nh mà b?n đang g? r?i, và sau đó nh?p vào Ch?y như ngư?i qu?n tr?. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c đ? xác nh?n, nh?p m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
N?u chương tr?nh bây gi? ch?y m?t cách chính xác, chương tr?nh yêu c?u quy?n qu?n tr? đ? ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? l?c lư?ng m?t chương tr?nh đ? t? đ?ng ch?y v?i quy?n qu?n tr?, xem các bư?c" 2: Ch?y chương tr?nh như ngư?i qu?n tr? "ph?n c?a Microsoft sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c:
931362 Các phương pháp tiên ti?n đ? kh?c ph?c s? c? m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista
N?u chương tr?nh v?n không làm vi?c m?t cách chính xác, đi đ?n Các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 4: Liên h? v?i các nhà cung c?p chương tr?nh ho?c các nhà s?n xu?t ph?n c?ng

N?u m?t chương tr?nh s? không ch?y trong Windows Vista, ho?c m?t ph?n c?ng liên h? hi?n ch?c năng không như mong đ?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista, v?i các chương tr?nh đ?i l? ho?c nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ?. Thông thư?ng, web site c?a nhà cung c?p ph?n m?m cung c?p m?t h? tr? ph?n mà b?n có th? s? d?ng, ví d?, đ? tra c?u m?t thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c t? chương tr?nh.

Thư?ng xuyên, ph?n m?m nhà cung c?p s? có th? gi?i quy?t v?n đ? không tương h?p v? sau b?ng cách cung c?p m?t trong đ? phân gi?i sau:
 • M?t b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n hi?n t?i c?a chương tr?nh tương h?p v? sau v?i Windows Vista
 • M?t phiên b?n c?a chương tr?nh là tương h?p v? sau v?i Windows Vista
 • Thông tin v? b?t k? thay đ?i c?u h?nh đ? làm cho các chương tr?nh tương h?p v? sau v?i Windows Vista
Đ? bi?t thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n T?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n đang không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n h?i ai đó Tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.Microsoft.com/contactus/
N?u b?n là ngư?i dùng nâng cao nh?ng ngư?i đ? th? các bư?c trong đi?u này Bài vi?t, và v?n đ? c?a b?n v?n đư?c gi?i quy?t không, h?y th?c hi?n theo các bư?c trong các Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
931362 Các phương pháp tiên ti?n đ? kh?c ph?c s? c? m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista

Tài nguyên

931359 Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u có v?n đ? tương h?p v? sau chương tr?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
931360 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? không tương h?p v? sau chương tr?nh mà có th? ngăn chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
931361 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? ngăn m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista
931362 Các phương pháp tiên ti?n đ? kh?c ph?c s? c? m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista
929427 Tháng 1 năm 2007 Windows Vista ?ng d?ng C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau
932246 Tháng 3 năm 2007 Windows Vista ?ng d?ng C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau
935280 Tháng B?y 2007 Windows Vista ?ng d?ng C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau
Đ? bi?t thêm thông tin v? ?ng d?ng Windows Vista Kh? năng tương h?p v? sau, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/WindowsVista/aa904987.aspx

Đ? xem Windows 7 Compatibility Center, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/Windows/Compatibility/Windows-7/default.aspx Đ? bi?t thông tin v? Windows 7 bi?u tư?ng nào danh sách, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://MSDN.Microsoft.com/Library/Windows/Hardware/hh801892.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 927386 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
T? khóa: 
kbresolve kbappcompatibility kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB927386 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 927386

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com