Re?avanje problema sa neuspe?nim pronala?enjima novog LifeCam hardvera

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929087 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate Microsoft LifeCam softver, a zatim priklju?ite LifeCam hardver, LifeCam hardver se ne otkriva. Pored toga, u upravlja?u ure?ajima svojstva za LifeCam stavku prikazuju neki od slede?ih kodova ili neki drugi kôd:
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi kada je neki od slede?ih uslova ta?an:
 • Prethodno ste instalirali Logitech Veb kameru.
 • LifeCam upravlja?ki programi nisu ispravno instalirani.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovo pona?anje, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: A?uriranje LifeCam upravlja?kih programa u upravlja?u ure?ajima

 1. Otvorite alatku ?Upravlja? ure?ajima?.
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Pokreni pretragu otkucajte devmgmt.msc i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte devmgmt.msc i kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte slede?e stavke:
  • Kontroleri zvuka, video zapisa i igara
  • Ure?aji za obradu slika
 3. Potra?ite crni znak uzvika (!) u ?utom polju pored ure?aja. Znak uzvika ukazuje na to da postoji problem sa ure?ajem. Kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj i izaberite opciju koja odgovara va?oj verziji operativnog sistema Windows:
  • U operativnom sistemu Windows Vista pratite ove korake:
   1. Kliknite na dugme A?uriraj softver upravlja?kog programa.
   2. Kliknite na dugme Potra?i upravlja?ki program na ra?unaru.
   3. Kliknite na dugme Potra?i.
   4. U dijalogu Tra?enje fascikle pomerite se na slede?u fasciklu i kliknite na dugme U redu:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Ako upravlja?ki program ne bude prona?en, isprobajte slede?e fascikle:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknite na dugme Dalje.
  • U operativnom sistemu Windows XP, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme A?uriraj upravlja?ki program.
   2. Izaberite opciju Instaliraj sa liste ili odre?ene lokacije (vi?e opcija), a zatim kliknite na dugme Dalje.
   3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Uklju?i ovu lokaciju u pretragu i kliknite na dugme Potra?i.
   4. U dijalogu Tra?enje fascikle pomerite se na slede?u fasciklu i kliknite na dugme U redu:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    Ako upravlja?ki program ne bude prona?en, isprobajte slede?e fascikle:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknite na dugme Dalje.

2. metod: Preuzimanje i instaliranje najnovijeg softvera

Da biste preuzeli najnoviju verziju LifeCam softvera, pratite ove korake:
 1. Posetite slede?u Veb lokaciju Microsoft hardvera:
  http://www.microsoft.com/hardware/downloads/default.mspx
 2. Izaberite stavku Softver za Microsoft proizvode za Internet komunikaciju (Veb kamera i slu?alice).
 3. U polju Izbor tipa proizvoda izaberite stavku Veb kamere.
 4. U polju Izaberite svoj proizvod izaberite svoj LifeCam proizvod.
 5. U polju Izaberite svoj operativni sistem izaberite svoju verziju operativnog sistema Windows.
 6. U polju Izaberite jezik svog operativnog sistema izaberite svoj Windows jezik.
 7. Kliknite na dugme Idi.
 8. Kliknite na vezu da biste preuzeli najnoviju verziju LifeCam softvera.

3. metod: Prilago?avanje postavki registratora ako ste prethodno imali Logitech Veb kameru

Va?no Ako nikada niste imali instaliranu Logitech Veb kameru, nemojte pratiti ove korake.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno promenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, kreirajte rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga promenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 1. Otvorite pro?irenje konzole Microsoft Management Console (MMC) za usluge.
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , otkucajte services.msc u polju Pokreni pretragu i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte services.msc i kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite dvaput na stavku Logitech Process Monitor.
 3. U okviru Tip pokretanja izaberite stavku Onemogu?eno.
 4. U okviru Status usluge kliknite na dugme Zaustavi, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Zatvorite usluge.
 6. Pokrenite ure?iva? registratora.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Napomena Mo?da ne?ete prona?i svaki od potklju?eva ili stavki u koracima 7 do 12. Me?utim, trebalo bi da prona?ete makar jedan.
 7. U ure?iva?u registratora prona?ite i izaberite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ako desna strana sadr?i Ni?i filteri: lvmvdrv, kliknite desnim tasterom mi?a na ovu stavku i izaberite stavku Izbri?i.
 8. U ure?iva?u registratora prona?ite i izbri?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Prona?ite slede?i potklju? i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ako desna strana sadr?i Ni?i filteri: lvmvdrv, kliknite desnim tasterom mi?a na ovu stavku i izaberite stavku Izbri?i.
 10. Prona?ite i izbri?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Prona?ite slede?i potklju? i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Ako desna strana sadr?i Ni?i filteri: lvmvdrv, kliknite desnim tasterom mi?a na ovu stavku i izaberite stavku Izbri?i.
 12. Prona?ite i izbri?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili ure?iva? registratora.
 14. Otvorite alatku ?Upravlja? ure?ajima?.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , otkucajte devmgmt.msc u polju Pokreni pretragu i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte devmgmt.msc u polju Otvori i kliknite na dugme U redu.
 15. U upravlja?u ure?ajima razvijte stavku Ure?aji za obradu slika, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Microsoft LifeCam i izaberite stavku Deinstaliraj.
 16. U meniju Radnja izaberite stavku Skeniraj hardverske promene. Ako vam bude zatra?eno da a?urirate upravlja?ke programe, kliknite na dugme Da.

4. metod: Preuzimanje i instaliranje najnovijeg Windows servisnog paketa

 1. Proverite verziju Windows servisnog paketa koja je instalirana na ra?unaru. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start ili kliknite na Windows dugme ?Start?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar ili Ra?unar i izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Op?ti podaci prika?ite odeljak Sistem, gde ?e se prikazati broj verzije servisnog paketa.
 3. Preuzmite najnoviji Windows servisni paket. Informacije potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://support.microsoft.com/sp?ln=sr-cs#tab0
  Kliknite na svoju verziju operativnog sistema Windows. Zatim ?ete biti preusmereni na ?lanak Microsoft baze znanja o najnovijem Windows servisnom paketu. Odeljak ?Nabavljanje najnovijeg Windows servisnog paketa sa lokacije Microsoft Download Center? u ?lanku sadr?i vezu za preuzimanje ispravke.
Ako ponovo do?e do problema, idite na 5. metod.

5. metod: Testiranje ure?aja na drugom ra?unaru

Ako ponovo do?e do problema, testirajte ure?aj na drugom ra?unaru u razli?itom okru?enju da biste utvrdili da li mo?ete da replicirate problem. Ako mo?ete da replicirate problem, mo?da je problem u samom ure?aju. Pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? za detalje o na?inu obra?anja sektoru usluge ?Microsoft dodatni delovi? radi nabavke zamene.

DODATNE INFORMACIJE

Na?in obra?anja slu?bi ?Microsoft dodatni delovi?

U SAD i Kanadi koristite ove informacije da biste se obratili timu slu?be ?Microsoft dodatni delovi?:
 • SAD: (800) 360-7561, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.
 • Kanada: (800) 933-4750, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.
 • TTY klijenti: Obratite se korporaciji Microsoft na (800) 718-1599, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.

  Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  326246 Zamena Microsoft softvera ili hardvera, poru?ivanje servisnih paketa i nadogradnja proizvoda i zamena priru?nika za proizvode
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310123 Obja?njenje kodova gre?aka koje generi?e upravlja? ure?ajima u operativnom sistemu Windows XP Professional
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929087 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
 • LifeCam Vx-800
 • Microsoft LifeChat LX-1000
 • Microsoft LifeChat LX-3000
 • Microsoft LifeChat ZX-6000
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbtshoot kb3rdparty kbexpertisebeginner kbprb KB929087

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com