Article ID: 929135 - View products that this article applies to.

התמיכה ב- Windows Vista ללא ערכות Service Pack מותקנות הסתיימה ב- 13 באפריל, 2010. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Windows Vista with Service Pack 2 (SP2). למידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows

הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מהו "אתחול נקי"?

כדי לסייע בפתרון הודעות שגיאה ובעיות אחרות, ניתן לאתחל את Windows Vista, Windows 7 או Windows 8 תוך שימוש במערכת מינימלית של מנהלי התקנים ותוכניות אתחול. סוג אתחול זה מכונה "אתחול נקי". אתחול נקי מסייע במניעת סתירות בין תוכנות.

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות ב- Windows Vista, Windows 7 או Windows 8 על-ידי ביצוע אתחול נקי. מאמר זה גם מתאר כיצד להתחיל את שירות Windows Installer וכיצד לאפס את המחשב כך שהוא יתחיל כרגיל.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה לאחר שתבצע אתחול נקי, ייתכן שתאבד זמנית חלק מתפקודיות המערכת. כאשר המחשב מופעל כרגיל, התפקודיות חוזרת. עם זאת, הודעת השגיאה המקורית עלולה להופיע. לחלופין, ייתכן שתיתקל באופן הפעולה המקורי.

כיצד לבצע אתחול נקי

מידע זה אינו מיועד לפתור בעיות ספציפיות. לכן, לפני שתבצע את הצעדים הבאים, חפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base מידע נוסף על הבעיה הספציפית שבה נתקלת. כאשר אתה מבצע חיפוש, השתמש בטקסט של הודעת השגיאה שקיבלת או תיאור של הבעיה. כדי לחפש במאגר הידע Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
תמיכת Microsoft
כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה אם המחשב מחובר לרשת, ייתכן כי הגדרות המדיניות של הרשת ימנעו ממך לבצע את הצעדים הבאים. מומלץ מאוד לא להשתמש בכלי השירות 'תצורת מערכת' לשינוי אפשרויות האתחול המתקדמות במחשב אלא אם כן קיבלת הנחיה ממהנדס תמיכה של Microsoft לבצע זאת. הדבר עלול להפוך את המחשב לבלתי-שמיש.

Windows 8

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד msconfig בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על msconfig.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902508


 3. בכרטיסיה שירותים של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft ולאחר מכן הקש או לחץ על הפוך את כולם ללא זמינים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902509


 4. בכרטיסיה אתחול של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ על פתח את מנהל המשימות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902510


 5. בכרטיסיה אתחול במנהל המשימות, עבור כל פריט אתחול, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902511


 6. סגור את מנהל המשימות.
 7. בכרטיסיה אתחול של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902512


כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows 7 ו- Windows Vista

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  , הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש Enter כדי להתחיל את תוכנית השירות System Configuration.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או לספק אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902513


 3. בכרטיסיה כללי, לחץ על האפשרות אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול: (תיבת הסימון השתמש בקובץ Boot.ini מקורי אינה זמינה).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902514


 4. בכרטיסייה שירותים, סמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft, ולאחר מכן לחץ על בטל הכול.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902515


  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2683283
  הערה שלב זה מאפשר לשירותים של Microsoft להמשיך לפעול. שירותים אלה כוללים את 'עבודה ברשת', 'הכנס והפעל', 'רישום יומן אירועים', 'דיווח שגיאות' ושירותים נוספים. אם תשבית שירותים אלה, ייתכן שתמחק לצמיתות את כל נקודות השחזור. אל תעשה זאת אם ברצונך להשתמש בתוכנית השירות לשחזור המערכת בשילוב עם נקודות שחזור קיימות.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
וידאו: כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

כיצד לקבוע מה גורם לבעיה באמצעות ביצוע אתחול נקי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

Windows 8

 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. במסך התחלה, הלקד msconfig ולאחר מכן הקש Enter.
 3. הקש או לחץ על הכרטיסיה שירותים ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לסמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 4. הקש או לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה שירות.
 5. הקש או לחץ על אישור ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל מחדש.
 6. לאחר שהמחשב מסיים את ההפעלה מחדש, קבע אם הבעיה עדיין מתרחשת.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 1 עד 4, אך נקה חצי מתיבות הסימון ברשימה שירות שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 1 עד 4, ובחר רק מחצית מתיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה שירות. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה ואם נבחר רק שירות אחד ברשימה שירות, השירות שנבחר הוא הגורם לבעיה ועליך לעבור אל שלב 10. אם אף שירות לא גורם את הבעיה, עבור לשלב 7.
 7. בצע אתחול נקי. לשם כך, חזור על שלבים 1 ו- 2 בסעיף זה.
 8. הקש או לחץ על הכרטיסיה אתחול, ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה פריט אתחול.
 9. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 7 ו- 8, אך נקה חצי מתיבות הסימון ברשימה פריט אתחול שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 7 ו- 8, ובחר רק מחצית מתיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה פריט אתחול. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה לאחר שרק פריט אחד נבחר ברשימה פריט אתחול, פירוש הדבר שפריט האתחול שנבחר גורם לבעיה. עליך לעבור לשלב 10. אם אף פריט אתחול אינו גורם לבעיה זו, ככל הנראה ששירות של Microsoft הוא הגורם לבעיה. כדי לקבוע איזה שירות של Microsoft עלול להיות הגורם לבעיה, חזור על שלבים 1-6 מבלי לסמן את תיבת הסימון הסתר את כל השירותים של Microsoft באף אחד מהשלבים.
 10. לאחר שמצאת את פריט האתחול או את השירות שגורם לבעיה, צור קשר עם יצרן התוכנית כדי לקבוע אם ניתן לפתור את הבעיה. לחילופין, הפעל את תוכנית השירות System Configuration, ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לנקות את הסימון מתיבת הסימון של הפריט הבעייתי.

Windows 7 ו- Windows Vista

 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  , הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש Enter כדי להתחיל את תוכנית השירות System Configuration.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או לספק אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902516


 3. לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 4. לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה שירות.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
 6. לאחר שהמחשב מסיים את ההפעלה מחדש, קבע אם הבעיה עדיין מתרחשת.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 1 עד 4, אך נקה חצי מהתיבות המסומנות ברשימה שירות שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 1 עד 4, ובחר רק מחצית מתיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה שירות. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה ואם נבחר רק שירות אחד ברשימה שירות, השירות שנבחר הוא הגורם לבעיה. עבור לשלב 10. אם אף שירות אינו גורם לבעיה זו, עבור לשלב 7.
 7. בצע אתחול נקי באמצעות חזרה על שלב 1 ושלב 2.
 8. לחץ על הכרטיסייה אתחול, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור מחצית מתיבות הסימון שברשימה פריט אתחול.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2902517
 9. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 7 ו- 8, אך נקה חצי מתיבות הסימון ברשימה פריט אתחול שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 7 ו- 8, ובחר רק מחצית מתיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה פריט אתחול. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה לאחר שרק פריט אחד נבחר ברשימה פריט אתחול, פירוש הדבר שפריט האתחול שנבחר גורם לבעיה. עבור לשלב 10. אם אף פריט אתחול לא גורם לבעיה זו, סביר להניח ששירות Microsoft גורם לבעיה.כדי לקבוע איזה שירות Microsoft עלול לגרום לבעיה, חזור על שלבים 1 עד 6 מבלי לבחור בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft בכל שלב.
 10. לאחר שמצאת את פריט האתחול או את השירות שגורם לבעיה, צור קשר עם יצרן התוכנית כדי לקבוע אם ניתן לפתור את הבעיה. לחילופין, הפעל את תוכנית השירות System Configuration, ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את הסימון מתיבת הסימון של הפריט הבעייתי.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

כיצד לאפס את המחשב להפעלה רגילה לאחר פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
לאחר שתסיים לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות כדי לאפס את המחשב להפעלה כרגיל.

Windows 8

 1. במסך התחלה, הלקד msconfig ולאחר מכן הקש Enter.
 2. בכרטיסיה כללי, הקש או לחץ על האפשרות אתחול רגיל.
 3. הקש או לחץ על הכרטיסיה שירותים, נקה את תיבת הסימון שלצד הסתר את כל שירותי Microsoft ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל הכל.
 4. כעת, הקש או לחץ על הכרטיסיה הפעלה ולאחר מכן הקש או לחץ על פתח את מנהל המשימות.
 5. במנהל המשימות, הפוך את כל תוכניות ההפעלה לזמינות ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
 6. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, הקש או לחץ על הפעל מחדש .

Windows 7 ו- Windows Vista

 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על Enter.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישת משתמש
  אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או ללחוץ על המשך.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעלה רגילה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעל מחדש .

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

משאבים נוספים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

כיצד להפעיל את השירות Windows Installer כאשר שירותי המערכת לא מוטענים

אם תפעיל תוכנית התקנה מבלי להפעיל את השירות Windows Installer, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
לא הייתה אפשרות גישה אל שירות Windows Installer. פנה אל צוות התמיכה כדי לוודא כי השירות Windows Installer רשום כיאות.
השירות Windows Installer אינו מתחיל אם ניקית את הסימון מתיבת הסימון טען שירותי מערכת בתוכנית השירות System Configuration. כדי להשתמש בשירות Windows Installer כאשר שירותי המערכת אינם טעונים, עליך להפעיל את השירות באופן ידני. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.
Windows 8
 1. במסך 'התחל', הקלד מחשב.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או החלק מטה במחשב, ולאחר מכן הקש או לחץ על נהל.
 3. בעץ המערכת, הקש או לחץ על שירותים ויישומים, ולאחר מכן לחץ על שירותים.
 4. בחלונית הפרטים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או החלק מטה על Windows Installer, ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל.
Windows 7 ו- Windows Vista
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על ניהול.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 2. בעץ המערכת, לחץ על שירותים ויישומים, ולאחר מכן לחץ על שירותים.
 3. בחלונית הפרטים, לחץ לחיצה ימנית על Windows Installer, ולאחר מכן לחץ על הפעל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מאפיינים

Article ID: 929135 - Last Review: יום רביעי 23 אוקטובר 2013 - Revision: 10.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com