Straipsnio ID: 929135 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Sistemos ?Windows Vista? be pakeitim? paket? palaikymas buvo nutrauktas 2010 m. baland?io 13 d. Jei norite toliau gauti ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojate operacin? sistem? ?Windows Vista? su 2 pakeitim? paketu (SP2). Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Kas yra ?vari paleistis?

Nor?dami lengviau pa?alinti klaid? prane?imus ir kitas problemas, galite paleisti ?Windows Vista?, ?Windows 7?arba ?Windows 8? naudodami ma?iausi? tvarkykli? ir paleisties program? rinkin?. Tokia paleistis vadinama ??varia?. ?vari paleistis padeda pa?alinti programin?s ?rangos konfliktus.

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti sistem? ?Windows Vista?, ?Windows 7? arba ?Windows 8? problemas atliekant ?vari? ?krov?. ?iame straipsnyje taip pat apra?oma, kaip paleisti ?Windows Installer? tarnyb? ir kaip i? naujo nustatyti kompiuter?, kad jis prad?t? veikti, kaip ?prasta.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Atlikus ?vari? ?krov?, kai kurios funkcijos gali laikinai neveikti. Kai paleisite kompiuter?, kaip ?prasta, funkcijos v?l veiks. Ta?iau galite gauti pradin? klaidos prane?im? arba sistema gali imti veikti kaip anks?iau.

Kaip atlikti ??vari?? ?krov?

?i informacija neskirta specifin?ms problemoms spr?sti. Tod?l prie? vykdydami ?iuos veiksmus ?Microsoft? ?ini? baz?je paie?kokite informacijos apie savo problem?. Ie?kodami naudokite klaidos prane?imo tekst? arba apra?ykite problem?. Nor?dami ie?koti ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Microsoft? palaikymo tarnyba
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali neleisti atlikti nurodyt? veiksm?. Labai rekomenduojame nenaudoti sistemos konfig?ravimo priemon?s i?pl?stin?ms ?krovos parinktims keisti, nebent taip nurod? ?Microsoft? palaikymo in?inierius. Kitu atveju galite sugadinti kompiuter?.

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite msconfig, tada bakstel?kite arba spustel?kite msconfig.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907245


 3. Dialogo lango Sistemos konfig?racija skirtuke Tarnybos bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas, tada bakstel?kite arba spustel?kite I?jungti visk?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907246


 4. Dialogo lango Sistemos konfig?racija skirtuke Paleistis bakstel?kite arba spustel?kite Atidaryti u?duo?i? tvarkytuv?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907247


 5. U?duo?i? tvarkytuvo skirtuke Paleistis pasirinkite kiekvien? paleisties element? ir spustel?kite I?jungti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907248


 6. U?darykite u?duo?i? tvarkytuv?.
 7. Dialogo lango Sistemos konfig?racija skirtuke Paleistis bakstel?kite arba spustel?kite Gerai ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907249


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7? ir ?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. ? kompiuter? ?eikite naudodami abonement?, turint? administratoriaus teises.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite msconfig.exe, tada paspauskite ?Enter?, kad paleistum?te sistemos konfig?ravimo priemon?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907250


 3. Skirtuke Bendra spustel?kite parinkt? Atrankin? paleistis, tada spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? ?kelti paleisties elementus. (?ym?s langelis Naudoti pirmin? fail? ?Boot.ini? yra nepasiekiamas.)

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907251


 4. Skirtuke Tarnybos pa?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas, tada spustel?kite I?jungti visk?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907252


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba. Atlikus ?? veiksm? ?Microsoft? tarnybos veikia toliau. Tarp ?i? tarnyb? yra tinklo tarnyba, ?prijungti ir leisti? tarnyba, ?vyki? registravimo tarnyba, klaid? ataskait? tarnyba ir kitos. Jei ?ias tarnybas i?jungsite, gali b?ti visam laikui panaikinti visi atk?rimo ta?kai. Nedarykite to, jei norite naudoti sistemos atk?rimo priemon? kartu su esamais atk?rimo ta?kais.
 5. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
Vaizdo ?ra?as. Kaip atlikti ??vari?? ?Windows? ?krov?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Kaip nustatyti, kas sukelia problem?, atliekant ??vari?? ?krov?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 8

 1. ?eikite ? kompiuter? naudodami abonement?, kuriam priskirtos administratoriaus teis?s.
 2. Ekrane Prad?ia ?veskite msconfig ir paspauskite ?Enter?.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? Tarnybos, tada bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas.
 4. Bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli? s?ra?e Tarnyba.
 5. Bakstel?kite arba spustel?kite Gerai, tada bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.
 6. I? naujo paleid? kompiuter?, nustatykite, ar problema i?liko.
  • Jei problema i?liko, pakartokite 1?4 veiksmus, bet ?? kart? i?valykite pus? s?ra?o Tarnyba ?ym?s langeli?, kuriuos i? prad?i? pa?ym?jote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 1?4 veiksmus. Pa?ym?kite tik pus? likusi? ?ym?s langeli?, kurie i?valyti s?ra?e Tarnyba. Kartokite ?iuos veiksmus, kol pa?ym?site visus ?ym?s langelius.
  • Jei s?ra?e Tarnyba liko pa?ym?ta tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, j? sukelia pa?ym?toji tarnyba. Tokiu atveju pereikite prie 10 veiksmo. Jei jokia tarnyba problem? nebesukelia, pereikite prie 7 veiksmo.
 7. ??variai? ?kraukite kompiuter?. Nor?dami tai pakartoti atlikite 1 ir 2 ?io skyriaus veiksmus. 
 8. Bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? Paleistis, tada bakstel?dami arba spustel?dami pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli? s?ra?e Paleisties elementas.
 9. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
  • Jei problema i?liko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus, bet ?? kart? i?valykite pus? s?ra?o Paleisties elementas ?ym?s langeli?, kuriuos i? prad?i? pa?ym?jote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus. Pa?ym?kite tik pus? likusi? ?ym?s langeli?, kurie i?valyti s?ra?e Paleisties elementas. Kartokite ?iuos veiksmus, kol pa?ym?site visus ?ym?s langelius.
  • Jei s?ra?e Paleisties elementas liko pa?ym?tas tik vienas paleisties elementas ir problema vis dar kyla, vadinasi, pa?ym?tas paleisties elementas j? ir sukelia. Tokiu atveju pereikite prie 10 veiksmo. Jei ?ios problemos nesukelia joks paleisties elementas, j? tikriausiai sukelia ?Microsoft? tarnyba. Nor?dami nustatyti, kuri ?Microsoft? tarnyba gali kelti problem?, pakartokite 2 veiksmo 1?6 dalis, bet jas atlikdami ne?ym?kite ?ym?s langelio Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas.
 10. Nustat? problem? sukeliant? paleisties element? arba tarnyb?, kreipkit?s ? programos gamintoj?, kad su?inotum?te, kaip i?spr?sti problem?. Arba paleiskite sistemos konfig?ravimo priemon? ir bakstel?dami arba spustel?dami i?valykite problem? kelian?io elemento ?ym?s langel?.

?Windows 7? ir ?Windows Vista?

 1. ? kompiuter? ?eikite naudodami abonement?, turint? administratoriaus teises.
 2. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite msconfig.exe, tada paspauskite ?Enter?, kad paleistum?te sistemos konfig?ravimo priemon?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907253


 3. Spustel?kite skirtuk? Tarnybos, tada pa?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas.
 4. Spustel?kite ir pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli? s?ra?e Tarnyba.
 5. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
 6. I? naujo paleid? kompiuter?, nustatykite, ar problema i?liko.
  • Jei problema i?liko, pakartokite 1?4 veiksmus, bet ?? kart? i?valykite pus? s?ra?o Tarnyba ?ym?s langeli?, kuriuos i? prad?i? pa?ym?jote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 1?4 veiksmus. Pa?ym?kite tik pus? likusi? ?ym?s langeli?, kurie i?valyti s?ra?e Tarnyba. Kartokite ?iuos veiksmus, kol pa?ym?site visus ?ym?s langelius.
  • Jei s?ra?e Tarnyba liko pa?ym?tas tik viena tarnyba ir problema vis dar kyla, vadinasi, pa?ym?ta tarnyba j? ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei jokia tarnyba nesukelia ?ios problemos, pereikite prie 7 veiksmo.
 7. Atlikite ??vari?? ?krov? kartodami 1 ir 2 veiksmus. 
 8. Spustel?kite skirtuk? Paleistis, tada spustel?dami pa?ym?kite pus? ?ym?s langeli? s?ra?e Paleisties elementas.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2907254
 9. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
  • Jei problema i?liko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus, bet ?? kart? i?valykite pus? s?ra?o Paleisties elementas ?ym?s langeli?, kuriuos i? prad?i? pa?ym?jote.
  • Jei problemos neliko, pakartokite 7 ir 8 veiksmus. Pa?ym?kite tik pus? likusi? ?ym?s langeli?, kurie i?valyti s?ra?e Paleisties elementas. Kartokite ?iuos veiksmus, kol pa?ym?site visus ?ym?s langelius.
  • Jei s?ra?e Paleisties elementas liko pa?ym?tas tik vienas paleisties elementas ir problema vis dar kyla, vadinasi, pa?ym?tas paleisties elementas j? ir sukelia. Pereikite prie 10 veiksmo. Jei ?ios problemos nesukelia joks paleisties elementas, j? tikriausiai sukelia ?Microsoft? tarnyba. Nor?dami nustatyti, kuri ?Microsoft? tarnyba gali kelti problem?, pakartokite 1?6 veiksmus, bet juos atlikdami ne?ym?kite ?ym?s langelio Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas.
 10. Nustat? problem? sukeliant? paleisties element? arba tarnyb?, kreipkit?s ? programos gamintoj?, kad su?inotum?te, kaip i?spr?sti problem?. Arba paleiskite sistemos konfig?ravimo priemon?, tada i?valykite problemi?ko elemento ?ym?s langel?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip nustatyti kompiuter? i? naujo ir paleisti ?prastai po to, kai triktys ?alinamos naudojant ??vari?? ?krov?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pa?alin? triktis atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytum?te kompiuter? i? naujo ir paleistum?te ?prastai.

?Windows 8?

 1. Ekrane Prad?ia ?veskite msconfig ir paspauskite ?Enter?.
 2. Skirtuke Bendra bakstel?kite arba spustel?kite parinkt? ?prasta paleistis.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? Tarnybos ir panaikinkite ?ym?s langelio Sl?pti visas ?Microsoft? tarnybas ?ym?jim?, tuomet bakstel?kite arba spustel?kite ?jungti visk?.
 4. Tuomet bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? Paleistis ir bakstel?kite arba spustel?kite Atidaryti u?duo?i? tvarkytuv?.
 5. U?duo?i? tvarkytuve ?galinkite visas paleisties programas, tuomet bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 6. Kai b?site paraginti i? naujo paleisti kompiuter?, bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti i? naujo.

?Windows 7? ir ?Windows Vista?

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?veskite msconfig.exe, tada paspauskite ?Enter?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite parinkt? Normali paleistis, tada spustel?kite Gerai.
 3. Kai b?site paraginti i? naujo paleisti kompiuter?, spustel?kite Paleisti i? naujo.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildomi i?tekliai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Kaip paleisti ?Windows Installer? tarnyb?, kai sistemos tarnybos n?ra ?keltos.

Jei vykdote s?rankos program? nepaleid? ?Windows? diegimo tarnybos, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
?Windows Installer? tarnybos negalima pasiekti. Papra?ykite palaikymo personalo patikrinti, ar ?Windows Installer? tarnyba yra tinkamai u?registruota.
?Windows Installer? tarnyba nepradeda veikti, jei sistemos konfig?ravimo priemon?je at?ym?jote ?ym?s langel? ?kelti sistemos tarnybas. Kai sistemos tarnybos n?ra ?keltos, naudokite ?Windows Installer? tarnyb?, kuri? turite paleisti rankiniu b?du. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
?Windows 8?
 1. Ekrane Prad?ia ?veskite computer.
 2. Ekrane Prad?ia spustel?kite de?iniuoju pel?s mygtuku arba perbraukite i? vir?aus ?emyn Kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.
 3. Konsol?s medyje bakstel?kite arba spustel?kite Tarnybos ir taikomosios programos, tada bakstel?kite arba spustel?kite Tarnybos.
 4. I?samios informacijos srityje spustel?kite de?iniuoju pel?s mygtuku arba perbraukite i? vir?aus ?emyn ?Windows Installer?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Prad?ti.
?Windows 7? ir ?Windows Vista?
 1. spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
  , de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo tarnybos teis?
  Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 2. Konsol?s medyje spustel?kite Tarnybos ir programos, tada spustel?kite Tarnybos.
 3. I?samios informacijos srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Windows Installer?, tada spustel?kite Prad?ti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 929135 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 14.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com