Raksta ID: 929461 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Restart?jot datoru, kompaktdisku vai DVD diskdzinis vairs nedarbojas, k? paredz?ts. ?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ??diem scen?rijiem:
 • J?s jaunin?t datoru uz sist?mu Windows Vista
 • J?s instal?jat Windows Vista 1. servisa pakotni (SP1)
 • J?s instal?jat vai atinstal?jat lietojumprogrammas, kur?m ir kompaktdisku/DVD disku filtra draiveris

IEMESLS

?ai probl?mai var b?t k?ds no ?iem iemesliem:
 • Kompaktdiska un DVD diska atmi?as steka filtra draiveri netiek veiksm?gi migr?ti uz sist?mu Windows Vista.
 • Tika atinstal?ta kompaktdiska programmat?ra, kurai neizdev?s pareizi no?emt sevi re?istr?.
 • Tika instal?ta programmat?ra, kas pievieno filtra draiverus kompaktdiska un DVD diska atmi?as stek?, t?d?j?di trauc?jot eso?o filtru darb?bai.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, no?emiet attiec?gos filtra draiverus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz regedit.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja.
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
  Uzman?bu! 2. darb?b? min?tajai re?istra apak?atsl?gai var b?t daudzi gad?jumi. Pirms aug??jo filtru un apak??jo filtru v?rt?bu mai?as jums ir j?p?rliecin?s, vai izmantojat atbilsto?o re?istra apak?atsl?gu. Lai p?rbaud?tu, vai izmantojat atbilsto?o re?istra apak?atsl?gu, p?rliecinieties, ka noklus?juma datu v?rt?ba ir DVD/CD-ROM un klases datu v?rt?ba ir CDROM.
 3. Ja labaj? r?t? redzams vienums Aug??jie filtri, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Aug??jie filtri un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 4. Lai apstiprin?tu aug??jo filtru re?istra ierakstu no?em?anu, noklik??iniet uz J?.
 5. Ja labaj? r?t? redzams vienums Apak??jie filtri, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Apak??jie filtri un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 6. Lai apstiprin?tu apak??jo filtru re?istra ierakstu no?em?anu, noklik??iniet uz J?.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru.
Piez?me. P?c aug??jo filtru re?istra ierakstu no?em?anas un apak??jo filtru re?istra ierakstu no?em?anas atsevi??as programmas var zaud?t funkcionalit?ti, piem?ram, kompaktdisku ieraksta programmas. ??d? gad?jum? visas ietekm?t?s programmas ir j?instal? atk?rtoti. Ja ?? probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar programmas pieg?d?t?ju, lai uzzin?tu, vai ?ai programmai ir pieejams atjaunin?jums.

Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o vietni:

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par filtra draiveriem, kurus var iel?d?t sist?m? Windows Vista, izpildiet programmu DevCon. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Ieg?stiet un izv?rsiet programmu DevCon. ?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t DevCon pakotni t?l?t. Izlaides datums: 2003. gada 29. janv?ris
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s programmas ieg??anu un lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  311272 DevCon komandrindas util?ta funkcion? k? alternat?va ier??u p?rvaldniekam
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd, sarakst? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja.
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Komandu uzvedn? mainiet direktoriju uz to direktoriju, kur? tika izv?rsti programmas DevCon faili.
 4. Ierakstiet devcon stack gencdrom un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
P?c tam tiek par?d?ta inform?cija, kas l?dz?ga ?ai:
IDE\CDROM<nosaukums>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Nosaukums: <nosaukums>   CDRW121032 Iestat??anas klase: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Aug??jie filtri: <draivera nosaukums> Kontroles pakalpojums: cdrom Apak??jie filtri: <draivera nosaukums> Atrasta 1 atbilsto?a(s) ier?ce(s).

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu, kas var rasties dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314060 Vairs nevar piek??t kompaktdisku diskdzinim vai DVD diskdzinim, vai p?c kompaktdisku ieraksta programmas vai DVD disku ieraksta programmas no?em?anas sist?m? Windows XP tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?k??das kods 31?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929461 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com