May tinh chay chm khi Phong anh Windows hin thi cac hinh anh TIFF khng khp vao trong mt trang trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 930097 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Chn oan va khc phuc s c t ng

Trinh khc phuc s c S c Anh va Chiu hinh trong Windows co th t ng khc phuc s c c m ta trong bai vit nay.


Trinh khc phuc s c nay khc phuc nhiu s c khac nhau. Tim hi?u thmChu y Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

TRI?U CH?NG

Khi ban s dung Phong anh Windows xen cac hinh anh TIFF khng khp vao trong mt trang trong Windows Vista, h thng hoat ng chm.

xac inh loai tp cua mt hinh anh, hay i ti phn "Cach xac inh loai tp cua mt hinh anh".

NGUYN NHN

Ngay sau khi hinh anh u tin trong day a hin thi hoan tt trn man hinh, Phong anh Windows se tai hinh anh tip theo. Quy trinh nay con c goi la tich luy. Nu hinh anh tip theo la mt tp TIFF nhiu trang, Phong anh Windows se x ly toan b tp. Quy trinh nay co th mt it thi gian va s dung qua nhiu tai nguyn h thng, tuy thuc vao kich thc cua tp TIFF. Hanh vi nay khin h thng hoat ng chm va lam tng ang k vic s dung b nh cua may tinh.

Cach xac inh loai tp cua mt hinh anh

xac inh loai tp hinh anh, hay s dung mt trong cac phng phap sau:
 1. Bm chut phai vao tp hinh anh, ri bm Thuc tinh. Trong tab Chung, ban co th tim thy Loai tp.
 2. Bo chon tuy chon "n phn m rng cua cac loai tp a bit" trong tab Xem sau khi ban bm up vao Tuy chon Cp trong Pa-nen iu khin. Tac vu nay hin thi loai tp cua tt ca cac tp.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


khc phuc s c nay, ban phai v hiu hoa tich luy trong Phong anh Windows. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.

  Chu y Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go CacheSize, ri nhn ENTER.
 5. Bm chut phai vao CacheSize, bm Sa i, go 0 vao D liu gia tri, ri bm OK.
 6. Thoat khoi Registry Editor.
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

Cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Bm vao y tim hiu cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Cac s c khac ma goi MATS khc phuc

2415237 Khng th xem trc cac anh trong Phong anh Windows trong Windows Vista
2415238 S c v mau trong ban xem trc khi in cua mt hinh anh trong Phong anh Windows trong Windows Vista
938818 Khng th xem anh trong chiu hinh trong Phong anh Windows trong Windows Vista
2009298 Khng th tai xung cac an-bom trong Phong anh Windows Live sau khi nng cp t Windows Vista ln Windows 7
939395 Mt hinh anh va nn cua hinh o chuyn thanh mau vang trong Phong anh Windows trong Windows Vista
930102 S c chuyn tip hinh anh trong Phong anh Windows trong Windows XP hoc trong Windows Vista

Thu?c tnh

ID c?a bi: 930097 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB930097

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com