K??das zi?ojums, kas tiek r?d?ts, atverot Windows Vista darbvirsmu: ?Windows blo??ja vair?kas uzs?k?anas programmas?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 930367 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot Windows Vista datoru, uzdevumjoslas labaj? mal? eso?aj? pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts ??ds sist?mas Windows br?din?juma zi?ojums:
Windows blo??ja vair?kas uzs?k?anas programmas
Sist?ma Windows blo?? programmas, kam sist?mas Windows start??anas laik? ir nepiecie?ama palai?anas at?auja. Noklik??iniet, lai redz?tu blo??t?s programmas.
Piez?me. Blo??to programmu un pakalpojumu sarakstu var skat?t, veicot ??das darb?bas:
 1. Pazi?ojumu apgabal? noklik??iniet uz ikonas Blo??t?s uzs?k?anas programmas.
 2. Nor?diet uz izv?lnes sarakstu Palaist blo??to programmu. ?eit atrodamas programmas un pakalpojumi, kuru start??ana tika blo??ta.

IEMESLS

??da probl?ma rodas t?p?c, ka sist?mas Windows Vista uzs?k?anas laik? vai pieteik?an?s laik? tiek m??in?ts start?t programmu vai pakalpojumu, kam ir lietot?ja konta kontroles (User Account Control ? UAC) ierobe?ojumi. Lai vienk?r?otu ?os procesus, Software Explorer ne?auj palaist programmas un pakalpojumus, kam nepiecie?ams UAC apstiprin?jums.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode. Blo??t?s programmas vai pakalpojuma palai?ana

P?c sist?mas Windows Vista start??anas jebkuru blo??to programmu vai pakalpojumu var palaist, veicot ??das darb?bas:
 1. Pazi?ojumu apgabal? noklik??iniet uz ikonas Blo??t?s uzs?k?anas programmas.
 2. Nor?diet uz Palaist blo??to programmu un noklik??iniet uz sarakst? iek?aut?s start?jam?s programmas vai pakalpojuma.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.

2. metode. Blo??t?s programmas vai pakalpojuma atsp?jo?ana

Lai Windows Vista uzs?k?anas laik? atsp?jotu programmu vai pakalpojumu, r?kojieties ??di:
 1. Pazi?ojumu apgabal? noklik??iniet uz ikonas Blo??t?s uzs?k?anas programmas.
 2. Noklik??iniet uz R?d?t vai no?emt blo??t?s uzs?k?anas programmas. Programm? Windows Defender tiek start?ts r?ks Software Explorer.
 3. Atrodiet r?k? Software Explorer nor?d?to uzs?k?anas programmu vai pakalpojumu un noklik??iniet uz t?.
 4. Noklik??iniet uz Atsp?jot, un apstiprin?juma dialoglodzi?? noklik??iniet uz J?.

3. metode. Blo??t?s programmas vai pakalpojuma iz?em?ana no uzs?k?anas procesa

Lai programmu vai pakalpojumu piln?b? iz?emtu no uzs?k?anas procesa, m??iniet izmantot vad?bas pane?a vienumu Programmas un l?dzek?i. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl un nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Sarakst? Programmas un l?dzek?i noklik??iniet uz programmas un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t.
Ja, izmantojot vad?bas pane?a vienumu Programmas un l?dzek?i, programmu no?emt nevar, no uzs?k?anas procesa to var iz?emt, izmantojot Software Explorer. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Pazi?ojumu apgabal? noklik??iniet uz ikonas Blo??t?s uzs?k?anas programmas.
 2. Noklik??iniet uz R?d?t vai no?emt blo??t?s uzs?k?anas programmas. Programm? Windows Defender tiek start?ts r?ks Software Explorer.
 3. Atrodiet r?k? Software Explorer nor?d?to uzs?k?anas programmu vai pakalpojumu un noklik??iniet uz t?.
 4. Noklik??iniet uz No?emt, un apstiprin?juma dialoglodzi?? noklik??iniet uz J?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai uzzin?tu vair?k par Software Explorer, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Ierakstiet Software Explorer un noklik??iniet uz Mekl?t.
 3. Noklik??iniet uz saites USoftware Explorer izmanto?ana programm? Windows Defender (Using Software Explorer in Windows Defender).
Tas t? ir izveidots ar nol?ku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 930367 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 13. apr?lis - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Defender
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB930367

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com