K??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts, m??inot aktiviz?t Windows Vista: ?Radusies k??da.?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 931276 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot aktiviz?t sist?mu Microsoft Windows Vista, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
Radusies k??da.
?aj? gad?jum? tiek sa?emts ar? k?ds no ?iem k??du kodiem un aprakstiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
K??das kodsApraksts
0xC004C003Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga tiek lietota.
0xC004C001Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga ir neder?ga.
0xC004C008Aktiviz?cijas serveris noteica, ka ?o produkta atsl?gu nevar izmantot.
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: Aktiviz?cijas serveris noteica, ka nor?d?t? produkta atsl?ga ir p?rsniegusi t?s aktiviz?ciju skaitu.
0xCD004F050Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta atsl?ga ir neder?ga.
0xC004C4CENevar atrast detaliz?tu k??das aprakstu.
0x8007232BDNS nosaukums nepast?v.
0xC004F027Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka licence ir p?rveidota.
0xC003E004Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka licence nav nov?rt?ta.
0xC004E003Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka licences nov?rt??ana neizdev?s.
0xC004F033Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka produkta atsl?gu nav at?auts instal?t. Lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju, skatiet notikumu ?urn?lu.
0XC004D401Dro??bas procesors zi?oja par sist?mas faila neatbilst?bas k??du.
0x80080250Neatpaz?ta k??da.
0x8004FC03Neatpaz?ta k??da.
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED. (HTTP statuss noliegts.)
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ. (Nepiecie?ama HTTP statusa starpniekservera autoriz?cija.)
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED. (HTTP statuss netiek atbalst?ts.)
0x80072EE7Nevar?ja atrisin?t servera nosaukumu vai adresi.
0x80072EFDNevar?ja izveidot savienojumu ar serveri.
0x80072F78Serveris atgrieza neder?gu vai nepaz?tu atbildi.
0x80072F8FRadusies dro??bas k??da.

IEMESLS

K??das zi?ojum? iek?autais aprasts nor?da ?? k??das zi?ojuma c?loni.

RISIN?JUMS

K??du kodi 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE un 0x8007232B

Ja sa?emat k?du no ?iem k??du kodiem, mainiet produkta atsl?gu, lai aktiviz?tu sist?mu Windows Vista. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Vad?bas panel? atveriet vienumu Sist?ma. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet System un sarakst? Programmas noklik??iniet uz Sist?ma.
 2. Sada?? Windows aktiviz?cija noklik??iniet uz saites Main?t produkta atsl?gu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli.
 3. Lauk? Produkta atsl?ga ierakstiet produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Lai pabeigtu aktiviz??anu, izpildiet Windows aktiviz?cijas ved?a darb?bas.
Piez?me. Ja sist?mu Windows Vista dom?jat aktiviz?t ar atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (Key Management Service ? KMS) pal?dz?bu, skatiet ?os dokumentus par lielapjoma aktiviz??anu:

K??du kodi 0xC004F027, 0xC003E004 un 0xC004E003

Ja sa?emat k?du no ?iem k??du kodiem, veiciet atk?rtotu Windows Vista aktiviz??anu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Vad?bas panel? atveriet vienumu Sist?ma. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet System un sarakst? Programmas noklik??iniet uz Sist?ma.
 2. Sada?? Windows aktiviz?cija noklik??iniet uz saites Main?t produkta atsl?gu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli.
 3. Lauk? Produkta atsl?ga ierakstiet produkta atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Lai pabeigtu aktiviz??anu, izpildiet Windows aktiviz?cijas ved?a darb?bas.

K??das kods 0xC004F033

Ja sa?emat ?o k??das kodu, p?rbaudiet, vai produkta atsl?gu var izmantot sist?mas Windows Vista jaunin??anai no pa?reiz?j? izdevuma uz izdevumu, kuram to v?laties izmantot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
932616 Instal??anas izv?les Windows Vista pat?r?t?ju versij?m (tikai 32 bitu)
932795 Instal??anas izv?les Windows Vista 64 bitu pat?r?t?ju versij?m

K??du kodi 0XC004D401 un 0x80080250

Vienu no ?iem k??du kodiem sa?emat t?p?c, ka j?su pretv?rusu vai digit?l? satura ties?bu p?rvald?bas (Digital Rights Management ? DRM) programmat?ra nav sader?ga ar sist?mu Windows Vista. Sazinieties ar pretv?rusu vai DRM programmat?ras ra?ot?ju, lai sa?emtu ar sist?mu Windows Vista sader?gu versiju, un p?c tam atk?rtoti aktiviz?jiet sist?mu Windows Vista. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
931699 K??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts, izmantojot Windows Vista: ?An unauthorized change was made to your license? (J?su licencei tika veikta nesankcion?ta izmai?a.) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K??du kodi 0x8004FC03, 0X8004FE2D, 0x8004FE33, 0x8004FE91, 0x80072EE7, 0x80072EFD, 0x80072F78 un 0x80072F8F

Ja sa?emat k?du no ?iem k??du kodiem, p?rbaudiet, vai darbojas interneta savienojums, un m??iniet atk?rtoti aktiviz?t sist?mu Windows Vista. Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet atbilsto?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas.

Dators ir savienots ar internetu

Skatiet ??s Windows Online pal?dz?bas un atbalsta Web vietas t?mu ?T?kla un interneta savienojuma probl?mu nov?r?ana?:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/lv-LV/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81062.mspx

Dators nav savienots ar internetu

Skatiet datora cietaj? disk? pieejamo Windows pal?dz?bas un atbalsta t?mu ?T?kla un interneta savienojuma probl?mu nov?r?ana?, veicot ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Lodzi?? Mekl??ana pal?dz?b? vai Mekl??ana tie?saistes pal?dz?b? ierakstiet T?kla un interneta savienojuma probl?mu nov?r?ana un noklik??iniet uz Mekl?t pal?dz?b?.
 3. T?mu sarakst? noklik??iniet uz T?kla un interneta savienojuma probl?mu nov?r?ana.
 4. Noklik??iniet uz saites, kas vislab?k raksturo radu?os probl?mu.
 5. Izpildiet radu??s probl?mas nov?r?anas ieteikumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par samazin?tas funkcionalit?tes re??mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
925582 Samazin?tas funkcionalit?tes re??ma darb?ba sist?m? Windows Vista
Lai ieg?tu papildinform?ciju par k??das zi?ojumu ?aktiviz?cijas periods ir beidzies?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
925616 K??das zi?ojums, kas par?d?s, start?jot Windows Vista: "Ir beidzies aktiviz?cijas perioda der?guma termi??" (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 931276 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 8. oktobris - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB931276

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com