"N?ra problem? su ?ios svetain?s saugos sertifikatas" kai bandote aplankyti saugi? svetain? "Internet Explorer"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai

?iame straipsnyje

Show all imageRodyti visk?Hide all imageSl?pti visk?

Po?ymiai

Vartotojas, kuris bando prisijungti prie saug? interneto svetain? naudodami "Windows Internet Explorer" gali gauti tok? ?sp?jimo prane?im?:
Yra problema su ?ios svetain?s saugos sertifikatas. ?ios svetain?s pateiktas saugos sertifikatas nebuvo i?duotas patikimos sertifikavimo institucija.

B?dos su saugos sertifikatu gali reik?ti bando jus apgauti arba perimti duomenis siun?iate ? server?.
Mes rekomenduojame, kad j?s u?daryti ?i? svetain? ir toliau ?ioje interneto svetain?je.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, organizacija, kuri yra apie saug? interneto svetain?je galite ?sigyti sertifikat? u? kiekviename ?iniatinklio serveryje i? tre?iosios ?alies tiek?jo. Ar organizacija gali ?diegti Microsoft Enterprise sertifikavimo tarnybos Active Directory mi?ke. Tada, organizacijos gali naudoti ?ioje sertifikavimo tanyboje Nor?dami sukurti sertifikato, kiekviename ?iniatinklio serveryje.

Pastaba. Kurios kliento kompiuteryje, kuris nepriklauso organizacijos Active Directory mi?ko apsilankykite sertifikavimo institucijos interneto svetain?je, atsisi?sti sertifikat?.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kliento kompiuteryje ?diegti Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) vartotojo pasira?om? sertifikat?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. "Windows Internet Explorer", spustel?kite Atidaryti ?i? svetain? (nerekomenduojama).

    Raudona adreso juostoje ir su sertifikato ?sp?jimu atrodo.
  2. Spustel?kite Sertifikato klaida mygtuk?, kad atidarytum?te informacijos lange.
  3. Spustel?kite Per?i?r?ti sertifikatus, ir tada spustel?kite Diegti sertifikat?.
  4. Persp?jimo prane?im?, kuris pasirodo, spustel?kite taip Nor?dami ?diegti sertifikat?.
Pastabos
  • Windows Vista, tuo pa?iu klausimu atsiranda su autoregistracijos sertifikatai. Vis d?lto galimybi? ?rengti sertifikat? n?ra i?skyrus atvejus, kai paleid?iate Windows Internet Explorer, administratoriaus teises. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nar?ykl?s Explorer piktogram? ir pasirinkite paleisti administratoriaus teis?mis.
  • Kai kliento kompiuteris jungiasi prie ?iniatinklio serverio, kuriame veikia Windows Server 2003, kliento kompiuteryje pakartotinai panaudoti sertifikavimo institucijos sertifikat?. Kliento kompiuterio nenaudoja kit? sertifikat?, kuris yra pasira?ytas sertifikavimo institucija.

Daugiau informacijos

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei kliento kompiuteris nustatomas taip, kad data/laikas v?liau kaip Voratinklio serverio SSL sertifikato galiojimo laikas.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie svetain?s saugos sertifikatas problema, aplankykite ?ias Microsoft Websites:
Apie sertifikato klaidas (Windows Vista)
Sertifikatai: da?nai u?duodami klausimai (Windows Vista)
Apie sertifikato klaidas (Windows 7)
Sertifikatai: da?nai u?duodami klausimai (Windows 7)

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 931850
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 27 d.
Taikoma:: Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 931850
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.