Straipsnio ID: 932616 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?is straipsnis galioja tik tuomet, jei bandote ?diegti 32 bit? operacin? sistem?. ?is straipsnis neapima 64 bit? operacini? sistem?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje aptariamos galimyb?s pasirinkti diegiant Windows Vista vartotojo versijas. ?iame straipsnyje n?ra informacijos apie Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise ar Windows Vista versijas, kurias ?dieg?te naudodamiesi Microsoft bendruoju licencijavimu.

Naudotinas Windows Vista diegimo b?das priklauso nuo atsakym? ? ?iuos klausimus:
 • Ar turite Windows Vista programos versijos naujinimo licencij?, ar viso produkto licencij??
 • Ar ?diegta Windows versija palaiko programos versijos naujinim? ? nusipirkt? versij??
 • Ar norite i?saugoti savo asmeninius failus, parametrus ir programas? Ar nor?tum?te atlikti ?var? Windows Vista diegim??

DAUGIAU INFORMACIJOS

Bendra informacija apie Windows Vista diegim?

Apra?ai

 • Programos versijos naujinimas ? Windows Vista Atliekant programos versijos naujinim? ? Windows Vista i?saugomi ?iuo metu ?diegti asmeniniai failai, parametrai ir programos. Tik tam tikras Windows versijas galite naujinti ? tam tikras Windows Vista versijas.
 • Windows Vista pasirinktinis diegimas (?varus diegimas) Atliekant Windows Vista pasirinktin? diegim? ar ?var? diegim? nei?saugomi ?iuo metu ?diegti asmeniniai failai, parametrai ir programos. Windows Vista ?diegiama be tre?i?j? ?ali? program?. Pasirinktin? Windows Vista diegim? galite atlikti naudodami arba programos versijos naujinimo licencij?, arba viso produkto licencij?. Jei turite programos versijos naujinimo licencij?, diegim? turite prad?ti naudodami esam? Windows versij?. Nor?dami atlikti ?? veiksm?, galimybi? pasirinkti diegiant meniu pasirinkite Pasirinktinis.
 • Windows Vista naujinimo versija Windows Vista naujinimo versija yra licencija, kuri leid?ia ?diegti Windows Vista, jei jau turite suderinam? ir licencijuot? Windows versij?. Naudodami programos versijos naujinimo licencij? galite atlikti Windows Vista naujinimo diegim? arba pasirinktin? diegim?. Windows Vista diegim? turite prad?ti naudodami suderinam? Windows versij?.
 • 32 bit? operacin?s sistemos Windows versijos gali b?ti ir 32 ir 64 bit?. ?iame straipsnyje aptariamos galimos programos versijos naujinimo parinktys, kai naudojate 32 bit? operacin? sistem? ir bandote ?diegti 32 bit? Windows Vista versij?.
 • Windows Vista N versijos Windows XP ir Windows Vista N versijose n?ra Windows Media Center. N versijos skirtos vartotojams Europoje. Windows N versijos negalite naujinti. Tod?l turite atlikti pasirinktin? diegim?.

Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2)

Norint kompiuteryje veikian?i? Windows XP naujinti ? Windows Vista, jau turi b?ti ?diegtas Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas. Nor?dami patikrinti, ar ?diegtas Windows XP SP2, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Patikrinkite, ar skirtuko Bendra srityje Sistema nurodytas 2 pakeitim? paketas.
Jei Windows XP SP2 ne?diegtas, ?diekite j? prie? prad?dami naujinti ? Windows Vista. Nor?dami ?sigyti Windows XP SP2, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://update.microsoft.com

Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 bit?, ar 64 bit? Windows XP versija

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 ar 64 bit? Windows XP versija, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 ar 64 bit? Windows XP versija (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Galimyb?s pasirinkti diegiant

Galimyb?s pasirinkti diegiant priklauso nuo ?diegtos Windows versijos. ?iame skyriuje apra?omos Windows versijos teikiamos galimyb?s pasirinkti.

Kai kuri? kalb? Windows XP versij? naujinimas nepalaikomas

I? toliau nurodyt? kalb? Windows XP versij? naujinimas ? tos pa?ios kalbos Windows Vista nepalaikomas.
 • Windows XP su ?diegtais ?iais kalbin?s s?sajos paketais:
  • Bulgar? k.
  • Kroat? k.
  • Est? k.
  • Latvi? k.
  • Lietuvi? k.
  • Rumun? k.
  • Serb? (lotyn?) k.
  • Slovak? k.
  • Slov?n? k.
  • Taj? k.
  • Ukrainie?i? k.
 • Windows XP Media Center Edition su ?diegtais ?iais kalbin?s s?sajos paketais:
  • Tradicin?s kin? k. (Honkongas)
  • Tradicin?s kin? k. (Taivanas)
  • ?ek? k.
  • Dan? k.
  • Suomi? k.
  • Norveg? k. (Bokmalas)
  • Lenk? k.
  • Portugal? k. (Portugalija)
  • Rus? k.
  • Ispan? k.
  • ?ved? k.
  • Turk? k.
 • Windows XP Tablet PC Edition su ?diegtais ?iais kalbin?s s?sajos paketais:
  • Czech
  • Danish
  • Finnish
  • Hungarian
  • Italian
  • Norwegian
  • Polish
  • Portuguese (Brazil)
  • Portuguese (Portugal)
  • Russian
  • Spanish
  • Swedish
  • Turkish

Galimyb?s pasirinkti diegiant Windows XP Home ir Windows XP Home N leidim?

Programos versijos naujinimas
Jei esate ?dieg? Windows XP Home ar Windows XP Home N leidim?, galite naujinti ? ?ias Windows Vista versijas:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
PASTABA: prie? naujindami programos versij? ? Windows Vista ?sitikinkite, kad yra ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas.

Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami kompiuter?, kur? norite naujinti, apsilankykite toliau nurodytoje svetain?je ir ?sigykite naujinimo ? Windows Vista patar?j?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Nor?dami patikrinti, ar sistema suderinama su Windows Vista, paleiskite naujinimo ? Windows Vista patar?j?.
 3. ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 4. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Naujinimas.
Pasirinktinis diegimas
Galite atlikti toliau nurodyt? Windows Vista versij? pasirinktin? diegim? naudodami Windows XP Home ar Windows XP Home N leidim?:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Pasirinktinio diegimo parinktis si?loma u? naujinimo DVD paketo kain?.

Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami Windows lengvo perk?limo ar Windows XP atsargini? kopij? k?rimo priemon? padarykite vis? duomen? ir parametr? atsargin? kopij?. Windows lengvo perk?limo priemon? galima rasti Windows Vista DVD diske.
 2. Naudodami sistem? Windows XP Home ar Windows XP Home N ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 3. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Pasirinktinis.
 4. Baig? diegti, i? atsargin?s kopijos laikmenos galite atkurti duomenis, kuri? atsargin? kopij? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.

Galimyb?s pasirinkti diegiant Windows XP Professional ir Windows XP Professional N leidimus

Programos versijos naujinimas
Jei esate ?dieg? Windows XP Professional ar Windows XP Professional N leidim?, galite naujinti ? ?ias Windows Vista versijas:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
PASTABA: prie? naujindami programos versij? ? Windows Vista ?sitikinkite, kad yra ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas.

Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami kompiuter?, kur? norite naujinti, apsilankykite toliau nurodytoje svetain?je ir ?sigykite naujinimo ? Windows Vista patar?j?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Nor?dami patikrinti, ar sistema suderinama su Windows Vista, paleiskite naujinimo ? Windows Vista patar?j?.
 3. ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 4. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Naujinimas.
Pasirinktinis diegimas
Galite atlikti toliau nurodyt? Windows Vista versij? pasirinktin? diegim? naudodami Windows XP Professional ar Windows XP Professional N leidim?:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami Windows lengvo perk?limo ar Windows XP atsargini? kopij? k?rimo priemon? padarykite vis? duomen? ir parametr? atsargin? kopij?. Windows lengvo perk?limo priemon? galima rasti Windows Vista DVD diske.
 2. Naudodami sistemas Windows XP Professional ar Windows XP Professional N ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 3. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Pasirinktinis.
 4. Baig? diegti, i? atsargin?s kopijos laikmenos galite atkurti duomenis, kuri? atsargin? kopij? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.

Galimyb?s pasirinkti diegiant Windows XP Tablet Edition

Programos versijos naujinimas
Jei esate ?dieg? Windows XP Tablet Edition, galite naujinti ? ?ias Windows Vista versijas:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
PASTABA: prie? naujindami programos versij? ? Windows Vista ?sitikinkite, kad yra ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas.

Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 • Naudodami kompiuter?, kur? norite naujinti, apsilankykite toliau nurodytoje svetain?je ir ?sigykite naujinimo ? Windows Vista patar?j?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 • Nor?dami patikrinti, ar sistema suderinama su Windows Vista, paleiskite naujinimo ? Windows Vista patar?j?.
 • ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 • Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Naujinimas.
Pasirinktinis diegimas
Galite atlikti toliau nurodyt? Windows Vista versij? pasirinktin? diegim? naudodami Windows XP Tablet Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami Windows lengvo perk?limo ar Windows XP atsargini? kopij? k?rimo priemon? padarykite vis? duomen? ir parametr? atsargin? kopij?. Windows lengvo perk?limo priemon? galima rasti Windows Vista DVD diske.
 2. Naudodami sistem? Windows XP Tablet Edition ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 3. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Pasirinktinis.
 4. Baig? diegti, i? atsargin?s kopijos laikmenos galite atkurti duomenis, kuri? atsargin? kopij? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.

Galimyb?s pasirinkti diegiant Windows XP Media Center Edition

Programos versijos naujinimas
Jei esate ?dieg? Windows XP Media Center Edition 2004 ar Windows XP Media Center Edition 2005, galite naujinti ? ?ias Windows Vista versijas:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami kompiuter?, kur? norite naujinti, apsilankykite toliau nurodytoje svetain?je ir ?sigykite naujinimo ? Windows Vista patar?j?:
  http://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Nor?dami patikrinti, ar sistema suderinama su Windows Vista, paleiskite naujinimo ? Windows Vista patar?j?.
 3. ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 4. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Naujinimas.
Pasirinktinis diegimas
Galite atlikti toliau nurodyt? Windows Vista versij? pasirinktin? diegim? naudodami Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 ar Windows XP Media Center Edition 2005:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami Windows lengvo perk?limo ar Windows XP atsargini? kopij? k?rimo priemon? padarykite vis? duomen? ir parametr? atsargin? kopij?. Windows lengvo perk?limo priemon? galima rasti Windows Vista DVD diske.
 2. Naudodami sistem? Windows XP Tablet Edition ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 3. Vykstant s?rankos procesui pasirinkite Pasirinktinis.
 4. Baig? diegti, i? atsargin?s kopijos laikmenos galite atkurti duomenis, kuri? atsargin? kopij? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.

Galimyb?s pasirinkti diegiant Windows 2000

Pasirinktinis diegimas
Jei naudojat?s Microsoft Windows 2000, n?ra jokio programos versijos naujinimo diegimo b?do. Ta?iau pasirinktin? diegim?, pagr?st? programos versijos naujinimo licencija, galite atlikti naudodami Windows 2000.

Jei esate ?dieg? Windows 2000, atlikdami pasirinktin? diegim? galite diegti ?ias Windows Vista versijas:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Nusipirk? paket? i? ma?menin?s prekybos parduotuv?s ar atsisiunt? Windows Vista i? Windows rinkos svetain?s, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudodami Windows lengvo perk?limo ar Windows XP atsargini? kopij? k?rimo priemon? padarykite vis? duomen? ir parametr? atsargin? kopij?. Windows lengvo perk?limo priemon? galima rasti Windows Vista DVD diske.
 2. Naudodami sistem? Windows 2000 ?d?kite Windows Vista DVD disk?.
 3. Atlikdami s?rankos vedlio puslapiuose nurodytus veiksmus, nepamir?kite pasirinkti Pasirinktinis.
 4. Baig? diegti, i? atsargin?s kopijos laikmenos galite atkurti duomenis, kuri? atsargin? kopij? suk?r?te atlikdami 1 veiksm?.

Windows Vista versij? naujinimo b?dai

?ioje lentel?je pateikti programos versijos naujinimo b?dai, kuriais galite naudotis naujindami ? kit? Windows Vista versij?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
? Vista Home Basic? Vista Home Basic N? Vista Home Premium? Vista Business? Vista Business N? Vista Ultimate
Naudojant Vista Home BasicProgramos versijos naujinimasN?raProgramos versijos naujinimasProgramos versijos naujinimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimas
Naudojant Vista Home Basic NPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimas
Naudojant Vista Home PremiumPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimas
Naudojant Vista BusinessPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimas
Naudojant Vista Business NPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimasPasirinktinis diegimas
Naudojant Vista UltimatePasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasPasirinktinis diegimasProgramos versijos naujinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 932616 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo KB932616

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com