Lietojumprogrammas, kas ir ieguvu?as logotipu ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista? vai ?Darbojas sist?m? Windows Vista?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 933305 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir iek?autas saites uz pa?reiz?jiem to lietojumprogrammu sarakstiem, kas ir ieguvu?as logotipu ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista? vai ?Darbojas sist?m? Windows Vista?. ??s lietojumprogrammas sist?m? Windows Vista ofici?li atbalsta neatkar?gie programmat?ras ra?ot?ju (independent software vendor ? ISV) partneri. Ir daudzas lietojumprogrammas, kas ir sader?gas un labi darbojas sist?m? Windows Vista, ta?u nav iek?autas ?ajos sarakstos. ??s lietojumprogrammas sarakst? nav iek?autas t?p?c, ka t?m v?l nav veikta test??ana p?c Windows Vista logotipa programmas vai ar? ?? test??ana pa?laik ir proces?. Programmai past?v?gi tiek pievienotas jaunas lietojumprogrammas.

IEVADS

Sada?? "Papildinform?cija" ir iek?autas saites uz to produktu sarakstiem, kas pa?laik ir ieguvu?as logotipu ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista? vai ?Darbojas sist?m? Windows Vista?. Lai ieg?tu jaun?ko inform?ciju par ?o logotipa programmu, palaidiet r?ku Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0 vai apmekl?jiet Windows tirgus laukuma Web vietu. Lai p?rbaud?tu atsevi??us datorus, varat ar? lejupiel?d?t sist?mas Windows Vista jaunin??anas padomnieku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t un instal?t r?ku Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905102.aspx.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t un instal?t sist?mas Windows Vista jaunin??anas padomnieku, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx.
Logotips ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista? nor?da uz to lietojumprogrammu un ier??u sader?bu, kur?m datoros ar sist?mu Windows Vista ir sekm?gi veikta r?p?ga test??anas programma. Test??anas tehnisk?s pras?bas attiecas uz ?etr?m galvenaj?m jom?m: uzticam?bu, dro??bu, sader?bu ar Windows Vista un n?kamaj?m oper?t?jsist?m?m, un instal?ciju un no?em?anu.

Logotips ?Darbojas sist?m? Windows Vista? ir atbilst?bas apz?m?jums, kura nol?ks ir atbalst?t pa?reiz?j?s Windows lietojumprogrammu paaudzes atbilst?bu ar sist?mu Windows Vista. Lai sa?emtu ?o apz?m?jumu, programmat?ru izstr?d?t?ji test? savas lietojumprogrammas, lai noskaidrotu, vai t?s atbilst programmas vadl?nij?m.

Neatkar?gie programmat?ras ra?ot?ji, kuri par ??m logotipa programm?m v?las uzzin?t vair?k, var apmekl?t ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/whdc/winlogo/WLP30program.mspx

PAPILDINDORM?CIJA

Lietojumprogrammas, kas ir ieguvu?as logotipu ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista?.

Lai skat?tu to lietojumprogrammu sarakstu, kas ir ieguvu?as logotipu ?Sertific?ts sist?mai Windows Vista?, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/certifiedlist.aspx.

Lietojumprogrammas, kas ir ieguvu?as logotipu ?Darbojas sist?m? Windows Vista?.

Lai skat?tu to lietojumprogrammu sarakstu, kas ir ieguvu?as logotipu ?Darbojas sist?m? Windows Vista?, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/workswithlist.aspx.

Rekviz?ti

Raksta ID: 933305 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 7.2
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbappcompatibility kb3rdpartysoftware kbtshoot kbinterop kbexpertisebeginner kbinfo KB933305

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com