Neizdodas izveidot t?kla savienojumu, m??inot izmantot sist?mu Windows Vista kop? ar ugunsm?ra ier?ci

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 934430 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas apraksts

M??inot izmantot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, kop? ar ugunsm?ra ier?ci un m??inot izveidot t?kla savienojumu, kas nav HTTP savienojums, neizdodas izveidot t?kla savienojumu. Ja neizdodas izveidot t?kla savienojumu, t?l?k nor?d?t?s programmas var avar?t vai l?ni rea??t:
 • Microsoft Outlook vai Windows Mail
 • T?mek?a p?rl?kprogrammas, piem?ram, Windows Internet Explorer 7
 • Att?l?s darbvirsmas savienojums (RDC ? Remote Desktop Connection)
 • Failu koplieto?anas programmas
Kad ?? probl?ma rodas programmai Outlook, att?l?s proced?ras izsaukuma (RPC ? Remote Procedure Call) dialoglodzi?? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Programma Outlook m??ina izg?t datus no Microsoft Exchange Server Exchange_Server_FQDN.
Vai ar?, iesp?jams, statusa josl? tiks par?d?ts zi?ojums "M??ina izveidot savienojumu"

?? probl?ma var rasties, ja ugunsm?ra ier?cei ir probl?ma ar sist?mas Windows Vista l?dzekli Sa?emt loga autom?tisko iestat??anu. ?aj? rakst? sniegti risin?jumi probl?mas nov?r?anai.

Probl?mas risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m:

1. metode. Atsp?jojiet autom?tisko iestat??anu un p?rbaudiet, vai ugunsm?ris pareizi veic sist?mas Windows m?rogo?anu

Lai autom?tiski atsp?jotu autom?tisko iestat??anu, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties atsp?jot autom?tisko iestat??anu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski atsp?jotu autom?tisko iestat??anu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50056


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja attiec?gajam datoram nav probl?mu, varat saglab?t autom?tisko probl?mu nov?r?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Tagad p?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.

Labot patst?v?gi

Lai atsp?jotu autom?tisko iestat??anu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Piederumi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 3. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
  ?? komanda atsp?jo l?dzekli Sa?emt logu autom?tisko iestat??anu.
 4. Aizveriet komandu uzvednes logu.
 5. Restart?jiet datoru.
Tagad p?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta?? .

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 1. M??iniet izveidot t?kla savienojumu, kas nav HTTP savienojums. Respekt?vi, izmantojiet programmu, kuru ietekm?jusi probl?ma.
 2. Ja probl?ma ir nov?rsta, sazinieties ar ugunsm?ra ier?ces ra?ot?ju, lai uzzin?tu, k? nov?rst t?kla savienojuma probl?mu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 3. Varat patur?t autom?tisko iestat??anu atsp?jotu, kam?r probl?ma ir nov?rsta. Kad esat gatavs iesp?jot autom?tisko iestat??anu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , uz Visas programmas, uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
  ?? komanda atkal iesp?jo l?dzekli Sa?emt logu autom?tisko iestat??anu, lai var?tu izmantot ??s opcijas nodro?in?t?s t?kla caurlaidsp?jas pieauguma priek?roc?bu.
Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par jebk?d?m ar ?o risin?jumu saist?t?m probl?m?m, l?dzu, atst?jiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar ugunsm?ra ier?ces ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

2. metode. Palaidiet interneta savienojuma nov?rt??anas r?ku

Interneta savienojuma nov?rt??anas r?ks p?rbauda interneta mar?rut?t?ju, lai noskaidrotu, vai tas atbalsta noteiktas tehnolo?ijas. ?is r?ks ir paredz?ts palai?anai m?jas t?kl?, kas darbojas, izmantojot m?jas interneta (NAT) mar?rut?t?ju. Palai?ot ?o r?ku, izmantojot uz??muma ugunsm?ri vai datoros, kuros darbojas citas oper?t?jsist?mas, kas nav nor?d?tas sada?? "Attiecas uz", netiks ieg?ti prec?zi rezult?ti. Lai palaistu ?o r?ku, nepiecie?ami administratora akredit?cijas dati. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.mspx

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja ugunsm?ra ier?cei ir probl?ma ar TCP logu ievie?anas opciju, kas defin?ta interneta in?enierijas darba grupas (Internet Engineering Task Force ? IETF) koment?ru piepras?jum? (Request For Comments ? RFC) 1323. P?c noklus?juma sist?mas Windows Vista l?dzeklis Sa?emt logu autom?tisko iestat??anu izmanto logu m?rogo?anas koeficientu 8 savienojumiem, kas nav HTTP savienojumi. ?? probl?ma nerodas, m??inot izveidot HTTP savienojumu.

Papildinform?cija

T?l?k eso?aj? sarakst? aprakst?tas da?as ugunsm?ra ier?ces, kur?m var rasties ?? probl?ma, un probl?mas c?lonis:
 • Linksys s?rija RV (RV042, RV081, RV-16)
 • Ke?atmi?as ier?ce NetApp NC 6.0.2 vai vec?ka versija

  TCP apvieno?anas l?dzeklis var nedarboties kop? ar sist?mas Windows Vista logu m?rogo?anas l?dzekli. P?c noklus?juma TCP apvieno?anas l?dzeklis ir iesp?jots ke?atmi?as ier?c? NetApp NC 6.0.2 vai vec?k? versij?.
 • Cisco PIX 6.1(5), Cisco PIX 6.2(3) un Cisco PIX 6.3(1)

  ??s ier?ces neatbalsta sist?mas Windows Vista logu m?rogo?anas l?dzekli.
 • Cisco IOS programmat?ras laidiens

  Cisco IOS programmat?ras laidiens 12.3(15) un jaun?kas ??s programmat?ras versijas atbalsta sist?mas Windows Vista logu m?rogo?anas l?dzekli.
 • Sonicwall

  Sist?mas Windows Vista logu m?rogo?anas l?dzeklis var nedarboties, ja Sonicwall ugunsm?ra ier?c? iesp?josit k?du no ?iem l?dzek?iem:
  • Stingra TCP aktiviz??anas opcija
  • Aktiviz?jiet stingro TCP atbilst?bu ar RFC 793 un RFC 1122
 • Kontrolpunkts NG R55

  Lai nov?rstu ?o probl?mu, atsp?jojiet sec?bas p?rbaud?t?ja aktiviz??anas l?dzekli.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows Vista l?dzekli Sa?emt logu autom?tisko iestat??anu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/cc162519.aspx
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 934430 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris - P?rskat??ana: 9.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbfirewall kbtshoot kbprb KB934430

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com