Informacije o programima za koje je poznato da gube funkcionalnost kada se pokrenu na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows Vista servisni paket 1

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 935796 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Servisni paket 1 za operativni sistem Windows Vista je va?na ispravka za operativni sistem Windows Vista. Windows Vista servisni paket 1 (SP1) sadr?i veliki broj bezbednosnih ispravki, ispravki za pouzdanost i funkcije za operativni sistem Windows Vista. Program mo?e izgubiti funkcionalnost nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista SP1. Me?utim, ve?ina programa ?e nastaviti da funkcioni?e kao ?to je o?ekivano kada instalirate Windows Vista SP1.

Ovaj ?lanak navodi programe za koje je prijavljeno da gube funkcionalnost kada se instaliraju na ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista SP1.

Napomene
 • Ovaj ?lanak ne treba smatrati sveobuhvatnom listom programa koji gube funkcionalnost kada se pokrenu na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista SP1.
 • Ako koristite neki od programa koji se pojavljuju u ovom ?lanku, mora?ete da se obratite prodavcu softvera za vi?e informacija.

DODATNE INFORMACIJE

Slede?e tabele sadr?e programe za koje se zna da gube funkcionalnost kada se pokrenu na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista SP1.

Ako nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista SP1 do?e do promene funkcionalnosti neke aplikacije koja nije pomenuta u ovom ?lanku, izvr?ite slede?e radnje:
 • Ponovo pokrenite ra?unar najmanje jednom kada primetite da program ne funkcioni?e ispravno. To mo?e omogu?iti uslugama ili funkcijama na ?ekanju da re?e problem.
 • Obratite se prodavcu softvera. Na primer, posetite oblast za podr?ku na Web lokaciji prodavca softvera. Mo?da ?ete mo?i da prona?ete ispravku za aplikaciju u kojoj se pominje Windows Vista SP1 ili noviju verziju programa koja je izdata nakon operativnog sistema Windows Vista SP1.
 • Prijavite problem prodavcu softvera. Mo?da ?ete mo?i da upotrebite vezu za kontakt na Web stranici prodavca softvera da biste prijavili problem i zatra?ili a?uriranu verziju aplikacije.

Programi ?ije se pokretanje blokira nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista SP1

Za programe u slede?oj tabeli poznato je da imaju problema sa kompatibilno??u sa operativnim sistemom Windows Vista SP1. Radi ve?e pouzdanosti, Microsoft blokira pokretanje tih programa kada instalirate Windows Vista SP1.

Napomena Pokretanje tih programa se blokira uz saglasnost nezavisnih prodavaca softvera.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime programaVerzija programaProdavac softveraWeb lokacija za vi?e informacija ili za a?urirani softverVi?e informacija
BitDefender AV ili Internet Security10BitDefenderhttp://forum.bitdefender.com/index.php?showtopic=4914Sada je dostupna podr?ana verzija (2008 ili novija verzija).
Fujitsu Shock Sensor2.1.0.0Fujitsu Limitedhttp://www.fujitsu.com/Aktuelne informacije o ovom problemu objavljene su na Web lokaciji prodavca.
Jiangmin KV Antivirus 10Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmSada je dostupna podr?ana verzija.
Jiangmin KV Antivirus 2008Jiangminhttp://dl.jiangmin.com/download/kv2008.htmSada je dostupna podr?ana verzija.
Zone Alarm Security Suite7.1.078Zone Alarmhttp://www.zonealarm.com/store/content/catalog/products/vista.jsp?dc=12bms&ctry=US&lang=enSada je dostupna podr?ana verzija (7.1.218.0 ili novija verzija).

Programi koji se ne pokre?u kada instalirate Windows Vista SP1

Programi u slede?oj tabeli ne pokre?u se kada instalirate Windows Vista SP1.

Slede?a tabela mo?e da sadr?i predlog re?enja za problem ili Web lokaciju na kojoj mo?ete prona?i re?enje za problem. Ako re?enje trenutno ne postoji, obratite se prodavcu softvera. Mo?ete i da posetite Web lokaciju prodavca softvera i potra?ite preporu?eno re?enje.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime programaVerzija programaProdavac softveraWeb lokacija za vi?e informacija ili za a?urirani softverVi?e informacija
Iron Speed Designer5.0.1Iron Speedhttp://www.ironspeed.com/products/VistaSP1.aspxSada je dostupna podr?ana verzija (5.0.2 ili novija verzija).
Xheo Licensing3.1 Xheohttp://www.xheo.com/myaccountSada je dostupna podr?ana verzija (3.1 R17024 ili novija verzija).
Free Allegiance2.1 Allegiancehttp://www.freeallegiance.org/FAW/index.php/How_do_I_fix_error:_%27Application_failed_to_initialize_properly._Error_0xc000007b%27Aktuelne informacije o ovom problemu objavljene su na Web lokaciji prodavca.

Programi kod kojih dolazi do gubitka funkcionalnosti kada instalirate Windows Vista SP1

Kod programa u slede?oj tabeli dolazi do ve?eg ili manjeg gubitka funkcionalnosti kada instalirate Windows Vista SP1. Preporu?ujemo da se obratite prodavcu softvera. Mo?ete i da posetite Web lokaciju prodavca softvera i potra?ite preporu?eno re?enje ili ispravku za program.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime programaVerzija programaProdavac softveraProblem ili simptomWeb lokacija za vi?e informacija ili za a?urirani softverVi?e informacija
NYT Reader 1New York TimesNew York Times Reader prestaje da funkcioni?e kada se pritisne desni taster mi?a.http://www.nytimes.com/timesreaderSada je dostupna podr?ana verzija.
Rising Personal Firewall2007Rising Funkcija za prekid veze u programu Rising Personal Firewall ne funkcioni?e u operativnom sistemu Windows Vista SP1http://www.rising.com.cnSada je dostupna podr?ana verzija (verzija 2008).
Novell ZCM Agent10.01NovellZCM 10.0.x nije podr?an u operativnom sistemu Windows Vista SP1http://www.novell.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=3044144&sliceId=SAL_Public&dialogID=57746435&stateId=0%200%2057750930Aktuelne informacije o ovom problemu objavljene su na Web lokaciji prodavca.
Za informacije o tome kako da se obratite prodavcu softvera kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 935796 - Poslednji pregled: 20. mart 2008. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbpubtypekc kbinfo KB935796

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com