Kumulativna zbirna ispravka za operativni sistem Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 936003 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ispravka opisana u ovom ?lanku Microsoft baze znanja zamenjena je ispravkom opisanom u ?lanku 941600 Microsoft baze znanja. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
941600 Kumulativna zbirna ispravka za osnovne komponente USB-a u operativnom sistemu Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Microsoft je objavio kumulativnu zbirnu ispravku za operativni sistem Windows Vista. Ova zbirna ispravka poma?e da se uspostavi kvalitetna osnova za osnovne USB komponente u operativnom sistemu Windows Vista. Ova zbirna ispravka zamenjuje prethodno objavljene USB ispravke i sadr?i dodatne, veoma korisne USB ispravke.

Za vi?e informacija o najnovijem servisnom paketu za operativni sistem Windows Vista kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

DODATNE INFORMACIJE

Problemi koji su re?eni u zbirnoj ispravci

Ova zbirna ispravka obuhvata ispravke koje su uklju?ene u slede?e ?lanke Microsoft baze znanja:
925528 Na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows koji ima 2 GB ili vi?e RAM-a i koristi NVIDIA nForce USB kontroler dolazi do gre?aka ?Zaustavi? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
929734 Kada nastavite rad na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista nakon stanja spavanja ili hibernacije, mo?e do?i do problema (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
930568 Poruka o gre?ci kada poku?ate da postavite ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista u stanje spavanja ili hibernacije: ?STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER?
929478 Kada upotrebite opciju ?Bezbedno uklanjanje hardvera? da biste uklonili ugra?enu opti?ku disk jedinicu sa prenosnog ra?unara sa operativnim sistemom Windows Vista, mo?da ne?ete mo?i ponovo da pove?ete disk jedinicu (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
930570 Poruka o gre?ci u procesu Usbhub.sys kada poku?ate da probudite ra?unar zasnovan sa operativnim sistemom Windows Vista iz stanja spavanja ili hibernacije: ?STOP 0x00000044? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
928631 USB ure?aj mo?da vi?e ne?e ispravno funkcionisati kada operativni sistem Windows Vista nastavi rad nakon stanja spavanja ili hibernacije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
933433 Kvalitet snimka je lo? kada koristite USB mikrofon na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista koji ima 4 GB RAM-a ili vi?e (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
933442 Slo?eni USB ure?aj ne funkcioni?e kada onemogu?ite, a zatim omogu?ite ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima? na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
934633 Kada pove?ete USB ?tampa? sa vi?e funkcija sa ra?unarom sa operativnim sistemom Windows Vista, kreira se druga instanca objekta ?tampa?a, a prva instanca vi?e ne funkcioni?e (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
934796 Poruka o gre?ci na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista na kojem je pokrenut slo?eni USB ure?aj: ?STOP 0x000000FE? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
933824 Funkcija ?Bezbedno uklanjanje hardvera? i komanda ?Izbaci? programa Windows Explorer ne funkcioni?u ispravno sa ure?ajem Apple iPod koji je povezan sa ra?unarom sa operativnim sistemom Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
935782 USB ure?aju je potrebno dosta vremena da bi nastavio rad iz re?ima ?selektivnog obustavljanja? na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista koji koristi UHCI USB kontrolere (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
935783 Kada nastavite rad na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista nakon stanja spavanja, mo?e do?i do neo?ekivanog pona?anja USB ure?aja (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Slede?i problemi nisu ranije dokumentovani u ?lancima Microsoft baze znanja.
 • Kada ra?unar nastavi rad nakon stanja obustavljanja ili stanja hibernacije, ra?unar prestaje da se odaziva i dobijate gre?ku ?Zaustavi? 0x9F na plavom ekranu.
 • Ra?unaru je potrebno dosta vremena da nastavi rad iz stanja obustavljanja ili stanja hibernacije.
 • Ra?unaru je potrebno dosta vremena da nastavi rad iz stanja obustavljanja ili stanja hibernacije kada koristite VIA kontroler.
 • Ra?unar prestaje da se odaziva kada koristite AuthenTec USB ?ita? otisaka prstiju. Tako?e dobijate poruku o gre?ci ?Zaustavi? 0xFE na plavom ekranu ili poruku o gre?ci ?Zaustavi? 0x9F na plavom ekranu.
 • Ra?unar prestaje da se odaziva kada koristite USB Bluetooth audio ure?aj.
 • Ra?unaru je potrebno dosta vremena da nastavi rad iz stanja obustavljanja ili stanja hibernacije kada koristite pobolj?ani interfejs glavnog kontrolera (EHCI).
 • Ra?unar prestaje da se odaziva kada uklonite USB ure?aj i dobijate poruku o gre?ci ?Zaustavi? 0xFE na plavom ekranu.
 • Kada ra?unar vi?e puta nastavlja rad nakon stanja obustavljanja ili stanja hibernacije, dobijate poruku o gre?ci ?Zaustavi? 0xFE na plavom ekranu.

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.Va?no Ispravka opisana u ovom ?lanku Microsoft baze znanja zamenjena je ispravkom opisanom u ?lanku 941600 Microsoft baze znanja. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
941600 Kumulativna zbirna ispravka za osnovne komponente USB-a u operativnom sistemu Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,21611-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,91211-May-200701:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,50411-May-200701:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,47211-May-200701:30Not Applicable
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,28811-May-200701:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,70411-May-200702:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,88811-May-200701:30Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,40011-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,45611-May-200701:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,76811-May-200701:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,04011-May-200701:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestNot Applicable2,92611-May-200717:18Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestNot Applicable2,35611-May-200717:18Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestNot Applicable5,38611-May-200717:18Not Applicable
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestNot Applicable2,92811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestNot Applicable2,35811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestNot Applicable5,38811-May-200717:22Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,75211-May-200703:29x64
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.205967,55211-May-200701:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,12811-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,06411-May-200701:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,04811-May-200701:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,67211-May-200701:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,64011-May-200701:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,60011-May-200701:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,61611-May-200701:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,87211-May-200701:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,74411-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Informacije nakon instalacije

Kada instalirate ovu zbirnu ispravku ili noviju hitnu ispravku za USB, neki USB ure?aji mo?da vi?e ne?e funkcionisati kada operativni sistem Windows Vista nastavi rad nakon stanja spavanja ili hibernacije. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
928631 USB ure?aj mo?da vi?e ne?e ispravno funkcionisati kada operativni sistem Windows Vista nastavi rad nakon stanja spavanja ili hibernacije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 936003 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbprb kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB936003

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com