Ja dator?, kur? ir instal?ta p?rl?kprogramma Internet Explorer 7, tiek atv?rts interneta sa?snes fails, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums Probl?ma ar sa?sni. ??s interneta sa?snes m?r?is ?...? nav der?gs

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 936881 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? ir instal?ta p?rl?kprogramma Internet Explorer 7, tiek noklik??in?ts uz hipersaites, kas ir saist?ta ar interneta sa?snes failu. P?c tam sa?snes fails tiek saglab?ts lok?laj? disk?. Uz sa?snes faila tiek veikts dubultklik??is, ta?u failu nevar atv?rt. Turkl?t tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dzin?s t?l?k nor?d?tajam.
Probl?ma ar sa?sni.
??s interneta sa?snes ?...? m?r?is nav der?gs. Dodieties uz interneta sa?snes rekviz?tu lapu un p?rliecinieties, vai m?r?is ir pareizs.
Ja, rodoties ?ai probl?mai, atv?rsit interneta sa?snes faila rekviz?tus, lauk? Faila tips b?s nor?d?ts, ka ?? faila tips ir interneta sa?sne (.url). Ta?u, ies?jams, neb?s redzama cilne T?mek?a dokuments. Turkl?t ciln? Detaliz?ti, iesp?jams, neb?s redzama URL virkne.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja Windows ?aul? interneta sa?snes faila izveides laik? tiek sa?emts pazi?ojums. ?is pazi?ojums tiek sa?emts, pirms fails ir piln?b? ierakst?ts disk?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par sist?mas Windows Vista servisa pakotni

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet sist?mas Windows Vista jaun?ko servisa pakotnes versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes versijas ieg??ana

Inform?cija par sist?mas Windows Vista labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Ta?u ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a Lejupiel?dei pieejams labojumfails. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu visu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta dienesta t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? Lejupiel?dei pieejams labojumfails ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.
Priek?nosac?jumi
?? labojumfaila instal??anai nav nepiecie?ami nek?di priek?nosac?jumi.
Restart??anas nepiecie?am?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas ir j?restart? dators.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu
Ar ?o labojumfailu netiek aizst?ti citi iepriek? izlaisti labojumfaili.
Inform?cija par re?istru
Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50698


Piez?mes
 • L?dzu, pirms Fix it risin?juma palai?anas instal?jiet labojumfailu, kas ir pieejams ?? zin??anu b?zes raksta s?kum? eso?aj? sada?? Lejupiel?dei pieejams labojumfails.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 4. Ierakstiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gas nosaukumu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Ierakstiet iexplore.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Lai atsp?jotu labojumfailu, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
Inform?cija par failiem
?? labojumfaila ang?u valodas versijai atbilst t?l?k sniegtaj? tabul? nor?d?to failu atrib?ti (vai jaun?ku failu atrib?ti). ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Kad skat?t inform?ciju par failu, datums un laiks tiek p?rveidoti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai uzzin?tu laika at??ir?bu starp UTC un viet?jo laika joslu, izmantojiet sada?as Vad?bas panelis vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sist?mas Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,94614-Aug-200713:43Not Applicable
X86_14dfeba851e3970d2353a1e826374bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_a96b9b9d2b5f6fc4.manifestNot Applicable69514-Aug-200713:43Not Applicable
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_6304e956ca46c2a1.manifestNot Applicable829,59914-Aug-200713:43Not Applicable
Ieframe.dll7.0.6000.206606,066,17614-Aug-200702:22x86
Ieui.dll7.0.6000.20660180,73614-Aug-200702:22x86

Inform?cija par sist?mas Windows XP labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Ta?u ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a Lejupiel?dei pieejams labojumfails. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu visu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta dienesta t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? Lejupiel?dei pieejams labojumfails ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.
Priek?nosac?jumi
Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP ar 2. servisa pakotni.
Restart??anas nepiecie?am?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas nav j?restart? dators.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu
Ar ?o labojumfailu netiek aizst?ti citi iepriek? izlaisti labojumfaili.
Inform?cija par re?istru
Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50698


Piez?mes
 • L?dzu, pirms Fix it risin?juma palai?anas instal?jiet labojumfailu, kas ir pieejams ?? zin??anu b?zes raksta s?kum? eso?aj? sada?? Lejupiel?dei pieejams labojumfails.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 4. Ierakstiet ??du apak?atsl?gas nosaukums un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Ierakstiet iexplore.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Lai atsp?jotu labojumfailu, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
Inform?cija par failiem
?? labojumfaila ang?u valodas versijai atbilst t?l?k sniegtaj? tabul? nor?d?to failu atrib?ti (vai jaun?ku failu atrib?ti). ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Kad skat?t inform?ciju par failu, datums un laiks tiek p?rveidoti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai uzzin?tu laika at??ir?bu starp UTC un viet?jo laika joslu, izmantojiet sada?as Vad?bas panelis vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sist?mas Windows XP x86 bitu versijas ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206616,066,17620-Aug-200708:29x86

Inform?cija par sist?mas Windows Server 2003 labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Ta?u ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a Lejupiel?dei pieejams labojumfails. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu visu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta dienesta t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? Lejupiel?dei pieejams labojumfails ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.
Priek?nosac?jumi
Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?b?t instal?tai sist?mai Windows Server 2003 ar 2. servisa pakotni.
Restart??anas nepiecie?am?ba
P?c ?? labojumfaila lieto?anas nav j?restart? dators.
Inform?cija par labojumfailu aizst??anu
Ar ?o labojumfailu netiek aizst?ti citi iepriek? izlaisti labojumfaili.
Inform?cija par re?istru
Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot ?o labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50698


Piez?mes
 • L?dzu, pirms Fix it risin?juma palai?anas instal?jiet labojumfailu, kas ir pieejams ?? zin??anu b?zes raksta s?kum? eso?aj? sada?? Lejupiel?dei pieejams labojumfails.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 4. Ierakstiet ??du apak?atsl?gas nosaukums un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Ierakstiet iexplore.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Lai atsp?jotu labojumfailu, ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
Inform?cija par failiem
?? labojumfaila ang?u valodas versijai atbilst t?l?k sniegtaj? tabul? nor?d?to failu atrib?ti (vai jaun?ku failu atrib?ti). ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Kad skat?t inform?ciju par failu, datums un laiks tiek p?rveidoti atbilsto?i viet?jai laika joslai. Lai uzzin?tu laika at??ir?bu starp UTC un viet?jo laika joslu, izmantojiet sada?as Vad?bas panelis vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Sist?mas Windows Server 2003 x86 bitu versijas ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206366,059,52017-Aug-200708:25x86

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? Attiecas uz. Pirmo reizi ?? probl?ma tika nov?rsta sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnes ietvaros.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos lietot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 936881 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbfixme kbmsifixme KB936881

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com