Thng bao li khi ban m tp li tt Internet trn may tinh a cai t Internet Explorer 7: "S c vi ich Li tt'' cua L?i t?t Internet ny khng h?p l?"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 936881 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn may tinh a cai t Internet Explorer 7, ban bm vao siu lin kt lin kt ti tp li tt Internet. Sau , b?n lu t?p l?i t?t vo ?a c?c b?. Khi bm up vao tp li tt, ban khng th m tp. Ngoai ra, ban nhn c thng bao li ging nh sau:
S c v?i L?i t?t
ich "" cua L?i t?t Internet ny khng h?p l?. i ti trang thuc tinh L?i t?t Internet va am bao ich la ung.
Nu ban kim tra cac thuc tinh cua tp li tt Internet khi s c nay xay ra, trng Loai tp biu thi rng loai tp la Li tt Internet (.url). Tuy nhin, tab Ti li?u Web c th? bi?n m?t. ng thi, trn tab Chi tit, chui URL co th bin mt.

NGUYN NHN

S c nay xay ra nu Windows shell nhn c thng bao trong qua trinh tao tp li tt Internet. Thng bao nay c nhn trc khi tp a c ghi y u vao ia.

GI?I PHP

Thng tin goi dich vu Windows Vista

giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Windows Vista. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935791 Cach tai xung goi dich vu Windows Vista mi nht

Thng tin hotfix Windows Vista

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Ch? p d?ng hotfix ny ?i v?i cc h? th?ng ang g?p s? c? c? th? ny. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
iu kin tin quyt
Hotfix nay khng co iu kin tin quyt.
Yu cu khi ng lai
Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.
Thng tin thay th hotfix
Hotfix nay khng thay th bt ky hotfix nao c phat hanh trc o.
Thng tin s ng ky
? ?c chng ti bt hotfix nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t bt hotfix nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50698


Chu y
 • Hay cai t hotfix trong phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit nay trong C s Kin thc trc khi ban chay giai phap Fix it.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

bt hotfix nay sau khi cai t, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm vao Bt u, nhp regedit trong hp Bt u Tim kim, sau o bm ENTER.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Khoa.
 4. G tn khoa con ng ky sau ri nhn ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 6. Go iexplore.exe ri nhn ENTER.
 7. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 8. Nhp 1 ri bm OK.

  Chu y tt hotfix nay, go 0 ri bm OK.
 9. Thoat khoi Registry Editor.
Thng tin v tp
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? Chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
Windows Vista, phin ban 32 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,94614-Aug-200713:43Not Applicable
X86_14dfeba851e3970d2353a1e826374bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_a96b9b9d2b5f6fc4.manifestNot Applicable69514-Aug-200713:43Not Applicable
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_6304e956ca46c2a1.manifestNot Applicable829,59914-Aug-200713:43Not Applicable
Ieframe.dll7.0.6000.206606,066,17614-Aug-200702:22x86
Ieui.dll7.0.6000.20660180,73614-Aug-200702:22x86

Thng tin hotfix Windows XP

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Ch? p d?ng hotfix ny ?i v?i cc h? th?ng ang g?p s? c? c? th? ny. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
iu kin tin quyt
ap dung hotfix nay, ban phai cai t Windows XP Goi Dich vu 2 trn may tinh.
Yu cu khi ng lai
Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.
Thng tin thay th hotfix
Hotfix nay khng thay th bt ky hotfix nao khac c phat hanh trc o.
Thng tin s ng ky
? ?c chng ti bt hotfix nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t bt hotfix nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50698


Chu y
 • Hay cai t hotfix trong phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit nay trong C s Kin thc trc khi ban chay giai phap Fix it.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

bt hotfix nay sau khi cai t, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Khi ng, bm Chay, go regedit, va sau o bm ENTER.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Khoa.
 4. G tn khoa con sau ri nh?n ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 6. Go iexplore.exe ri nhn ENTER.
 7. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 8. Nhp 1 ri bm OK.

  Chu y tt hotfix nay, go 0 ri bm OK.
 9. Thoat khoi Registry Editor.
Thng tin v tp
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? Chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
Windows XP vi phin ban da trn x86, SP2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206616,066,17620-Aug-200708:29x86

Thng tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Ch? p d?ng hotfix ny ?i v?i cc h? th?ng ang g?p s? c? c? th? ny. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.
iu kin tin quyt
ap dung hotfix nay, ban phai cai t Windows Server 2003 Goi Dich vu 2 trn may tinh.
Yu cu khi ng lai
Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.
Thng tin thay th hotfix
Hotfix nay khng thay th bt ky hotfix nao khac c phat hanh trc o.
Thng tin s ng ky
? ?c chng ti bt hotfix nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t bt hotfix nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o, bm vao Chay trong hp thoai Tai tp xung va lam theo cac bc trong thut si Fix it.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50698


Chu y
 • Hay cai t hotfix trong phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit nay trong C s Kin thc trc khi ban chay giai phap Fix it.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".? ti t? kh?c ph?c s? c?

bt hotfix nay sau khi cai t, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Khi ng, bm Chay, go regedit, va sau o bm ENTER.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Khoa.
 4. G tn khoa con sau ri nh?n ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 6. Go iexplore.exe ri nhn ENTER.
 7. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 8. Nhp 1 ri bm OK.

  Chu y tt hotfix nay, go 0 ri bm OK.
 9. Thoat khoi Registry Editor.
Thng tin v tp
Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? Chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
Windows Server 2003 v?i phin ban da trn x86, SP2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206366,059,52017-Aug-200708:25x86

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho". S c nay ln u tin c khc phuc trong Goi Dich vu 1 cua Windows Vista.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 936881 - L?n xem xt sau cng: 20 Thang Mi Hai 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7, khi ?c dng v?i:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
T? kha:
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbfixme kbmsifixme KB936881

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com