Autom?tisk?s pareizrakst?bas p?rbaudes un autom?tisk?s gramatikas p?rbaudes izsl?g?ana Office programm?s

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 937422 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? izsl?gt autom?tisk?s pareizrakst?bas p?rbaudes un autom?tisk?s gramatikas p?rbaudes l?dzek?us Microsoft Office programm?s, kas ir nor?d?tas sada?? ?Attiecas uz?.

Piez?me. Programm?s Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project un Microsoft Outlook 2000 autom?tiskais pareizrakst?bas p?rbaudes un autom?tiskais gramatikas p?rbaudes l?dzeklis nav ietverts.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai izsl?gtu autom?tisko pareizrakst?bas p?rbaudi un autom?tisko gramatikas p?rbaudi, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i situ?cijai.

Programm? Word 2007

 1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Microsoft Office poga
  un p?c tam ? uz Word opcijas.
 2. Noklik??iniet uz Kori???ana.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.
 4. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik?.
Svar?gi! Iestat?jumi P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik? un P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik? ietekm?s visus programm? Word 2007 atv?rtos dokumentus. Ja dokumentus izmanto citas personas, ieteicams t?m pazi?ot par veiktaj?m izmai??m.

Programm? Outlook 2007

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Pareizrakst?ba un p?c tam ? uz Pareizrakst?ba un autom?tisk? kori???ana.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.
 4. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik?.

Programm? PowerPoint 2007

 1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Microsoft Office poga
  un p?c tam ? uz PowerPoint opcijas.
 2. Noklik??iniet uz Kori???ana.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 4. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm?s InfoPath 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007 un Visio 2007

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Pareizrakst?ba un p?c tam ? uz Pareizrakst?bas opcijas.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm?s Word 2003, Word 2002 un Word 2000

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam ? uz cilnes Pareizrakst?ba un Gramatika.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik?.
Svar?gi! Iestat?jumi P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik? un P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik? ietekm?s visus programm? Word atv?rtos dokumentus. Ja dokumentus izmanto citas personas, ieteicams t?m pazi?ot par veiktaj?m izmai??m.

Programm?s Outlook 2002 un Outlook 2003

 1. Izveidojiet jaunu zi?ojumu.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam ? uz cilnes Pareizrakst?ba un Gramatika.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.
 4. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t gramatiku rakst??anas laik?.

Programm?s PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 un PowerPoint 2000

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam ? uz cilnes Pareizrakst?ba un stils.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm? Publisher 2003

 1. Izv?ln? R?ki nor?diet uz Pareizrakst?ba un p?c tam noklik??iniet uz Pareizrakst?bas opcijas.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm?s FrontPage 2003, FrontPage 2002 un FrontPage 2000

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Lapas opcijas un p?c tam ? uz cilnes Visp?r?gi.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm? OneNote 2003

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam ? uz kategorijas Pareizrakst?ba.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Programm? InfoPath 2003

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam ? uz cilnes Pareizrakst?ba.
 2. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as Neuzr?d?t pareizrakst?bas k??das.
 3. No?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as P?rbaud?t pareizrakst?bu rakst??anas laik?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 937422 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 1.4
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbproof kbsettings kbinfo KB937422

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com