Mô t? v? các tác v? theo l?ch tr?nh trong Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 939039 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các tác v? theo l?ch tr?nh trong m?t cài đ?t m?c đ?nh c?a Windows Vista.

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n s?a đ?i ho?c vô hi?u hóa m?t tác v? theo l?ch trong Windows Vista. S?a đ?i ho?c vô hi?u hóa m?t nhi?m v? theo l?ch tr?nh có th? gây ra v?n đ? không mong mu?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xem các tác v? theo l?ch tr?nh trong m?t cài đ?t m?c đ?nh c?a Windows Vista, h?y b?m B?t đ?u
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
nút b?t đ?u
. Trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, lo?i l?p l?ch tác v?. Sau đó, trong các Các chương tr?nh danh sách, b?m vào L?p l?ch tác v?.

Tác v? theo l?ch tr?nh

B?ng sau miêu t? các tác v? theo l?ch tr?nh trong m?t cài đ?t m?c đ?nh c?a Windows Vista.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tác v?Thư m?cCh?c năng
UninstallDeviceTaskBluetoothTác v? đ? l?p l?ch này ch?y chương tr?nh Bthudtask.exe ? m?t m?c đ? cao c?p phép. Chương tr?nh Bthudtask.exe lo?i b? m?t k?t n?i v?i m?t thi?t b? Bluetooth t? xa đ? đư?c ch? đ?nh d?ch v? c?a b?n. Tác v? theo l?ch thoát ra sau khi đi?n tho?i đư?c g? cài đ?t.
AutowakeChi?u h?nhTác v? theo l?ch bi?u này t? đ?ng đánh th?c máy tính và sau đó đ?t máy tính ng? khi tính năng th?c d?y t? đ?ng đư?c kích ho?t cho m?t thi?t b? tương thích v?i chi?u h?nh c?a Windows.
GadgetManagerChi?u h?nhTác v? theo l?ch bi?u này qu?n l? và đ?ng b? hóa siêu d? li?u cho các ti?n ích mà đư?c cài đ?t trên m?t thi?t b? tương thích v?i chi?u h?nh c?a Windows.
SessionAgentChi?u h?nhTác v? theo l?ch bi?u này qu?n l? hành vi c?a phiên h?p khi nhi?u ngư?i dùng tài kho?n t?n t?i trên m?t thi?t b? tương thích v?i chi?u h?nh c?a Windows.
SystemDataProvidersChi?u h?nhTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng. Nó cung c?p h? th?ng d? li?u cho đ?ng h?, cho ngu?n năng lư?ng, đ?i v?i s?c m?nh c?a m?ng không dây và cho kh?i lư?ng trên m?t thi?t b? tương thích v?i chi?u h?nh c?a Windows.
SRKhôi ph?c h? th?ngTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y như m?t nhi?m v? hàng ngày. Tác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %WinDir%\System32\rundll32.exe srrstr.dll,ExecuteScheduledSPPCreation l?nh đ? t?o đi?m khôi ph?c h? th?ng thư?ng xuyên.
SystemSoundsServiceĐa phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi ngư?i dùng đăng nh?p. Nó cung c?p h? đi?u hành kh?i xư?ng âm thanh như âm thanh menu.
CrawlStartPagesĐa phương ti?nTác v? theo l?ch này l?p ch? m?c t?t c? các lo?i thu th?p d? li?u b?t đ?u các trang khi máy tính nhàn r?i.
GatherWirelessInfoWirelessTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các t?p tin Gatherwirelessinfo.vbs đ? thu th?p d? li?u m?ng không dây. Tác v? theo l?ch tr?nh này thu th?p thông tin c?u h?nh và tr?ng thái thông tin v? máy tính. Thông tin này s? đư?c hi?n th? trong m?t báo cáo. Thông tin này đư?c bao g?m trong b?n ghi h? th?ng. Thông tin này c?ng xu?t hi?n trong màn h?nh hi?u su?t.
GatherWiredInfoCó dâyTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các t?p tin Gatherwiredinfo.vbs đ? thu th?p d? li?u m?ng có dây. Tác v? theo l?ch tr?nh này thu th?p thông tin c?u h?nh và tr?ng thái thông tin v? h? th?ng. Thông tin này xu?t hi?n trong m?t báo cáo. Thông tin này c?ng xu?t hi?n trong b?n ghi h? th?ng. Thông tin này c?ng xu?t hi?n trong màn h?nh hi?u su?t.
UPnPHostConfigUPnPTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các SC.exe config upnphost start = auto l?nh đ? l?p c?u h?nh d?ch v? UPnPHost đ? b?t đ?u t? đ?ng.
LPRemoveMUITác v? đ? l?p l?ch này ch?y chương tr?nh Lpremove.exe khi b?n kh?i đ?ng máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y m?t th?i gian khi b?n cài đ?t Windows Vista n?u m?t gói ngôn ng? có th? không đư?c s? d?ng đư?c bao g?m. Ví d?, tác v? này lo?i b? gói ngôn ng? không c?n thi?t khi cài đ?t Windows Vista Home Basic. Lpremove.exe là trong thư m?c System32.
SystemTaskCertificateServicesClientTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính và sau khi b?n s?a đ?i tác v? theo l?ch tr?nh. Tác v? theo l?ch bi?u này giúp qu?n l? danh tính k? thu?t s? như gi?y ch?ng nh?n, ch?a khóa, và thông tin đăng nh?p cho ngư?i s? d?ng và cho các máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng cho phép ghi danh, chuy?n vùng, và các d?ch v? khác.
UserTaskCertificateServicesClientTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n đăng nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng và sau khi b?n s?a đ?i tác v? theo l?ch tr?nh. Tác v? theo l?ch bi?u này giúp qu?n l? danh tính k? thu?t s? như gi?y ch?ng nh?n, ch?a khóa, và thông tin đăng nh?p cho ngư?i s? d?ng và cho các máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng cho phép ghi danh, chuy?n vùng, và các d?ch v? khác.
UserTask-đi lang thangCertificateServicesClientTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi ngư?i dùng k?t n?i ho?c ng?t k?t n?i. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y khi m?t ? khóa ngư?i s? d?ng ho?c m? ra máy tính đ? qu?n l? danh tính k? thu?t s?. Tác v? theo l?ch bi?u này qu?n l? ch?ng ch?, ch?a khóa, và thông tin đăng nh?p cho ngư?i s? d?ng và cho các máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này cho phép ghi danh, chuy?n vùng, và các d?ch v? khác.
ConsolidatorChương tr?nh c?i thi?n kinh nghi?m khách hàngTác v? đ? l?p l?ch này ch?y chương tr?nh Wsqmcons.exe khi b?n cài đ?t Windows Vista. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y chương tr?nh Wsqmcons.exe hàng ngày n?u ngư?i s? d?ng đ?ng ? tham gia vào chương tr?nh c?i thi?n kinh nghi?m khách hàng Windows. Chương tr?nh này thu th?p và s? g?i d? li?u s? d?ng cho Microsoft. Chương tr?nh Wsqmcons.exe n?m trong thư m?c System32.
OptinNotificationChương tr?nh c?i thi?n kinh nghi?m khách hàngTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các \System32\wsqmcons.exe -n 0x1C577FA2B69CAD0 l?nh khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng. Tác v? theo l?ch bi?u này s? nh?c l?a ch?n trong Microsoft Windows ph?n m?m ch?t lư?ng Metrics thông báo.
ManualDefragPhân m?nhTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\system32\defrag.exe - c l?nh đ? ch?ng phân m?nh ? đ?a c?ng.
ScheduledDefragPhân m?nhTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\system32\defrag.exe - c -i l?nh hàng tu?n đ? ch?ng phân m?nh ? đ?a c?ng.
ehDRMInitTrung tâm phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\ehome\ehPrivJob.exe /DRMInit b? ch? huy. L?nh này làm cho ch?c ch?n r?ng Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) đư?c kh?i t?o m?t cách chính xác m?i khi các phương ti?n truy?n thông d?ch v? trung tâm Receiver (EhRecvr.exe) b?t đ?u.
McupdateTrung tâm phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\ehome\mcupdate l?nh đ? ki?m tra các b?n c?p nh?t Windows Media Center.
OCURActivateTrung tâm phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\ehome\ehPrivJob.exe /OCURActivate b? ch? huy. L?nh này cho phép khóa s?n ph?m OpenCable Unidirectional cáp máy thu (OCUR).
OCURDiscoveryTrung tâm phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\ehome\ehPrivJob.exe /OCURDiscovery b? ch? huy. D?ng l?nh này b?t đ?u chương tr?nh EhPrivjob.exe. EhPrivjob.exe chương tr?nh s? cho dây cáp k? thu?t s? có th? đư?c g?n vào máy tính. N?u chương tr?nh t?m th?y m?t m?i cáp k? thu?t s? tuner, nó đăng k? sóng và đ?m b?o r?ng các Thi?t b? nh?n cáp k? thu?t s? ngo?i l? đư?c c?u h?nh trong tư?ng l?a c?a Windows.
UpdateRecordPathTrung tâm phương ti?nTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\ehome\ehPrivJob.exe /DoUpdateRecordPath l?nh đ? thi?t l?p Windows Media Center Recorder phép.
HotStartMobilePCTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng. Tác v? theo l?ch bi?u này b?t đ?u chương tr?nh đư?c l?p c?u h?nh cho Windows HotStart.
TMMMobilePCTác v? theo l?ch bi?u này b?t đ?u t? Microsoft thoáng qua Multi-Monitor trư?ng khi ngư?i dùng đăng nh?p m?t trương m?c ngư?i dùng Windows.
Giao di?n ngư?i dùng NAPStatusNetworkAccessProtectionTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng. Tác v? theo l?ch NAPStatus UI b?t đ?u trang ch? b?o v? truy c?p m?ng. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng có th? ch?y khi m?t s? ki?n thông báo 18 đư?c phát hi?n.
IpAddressConflict1TcpipTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các rundll32 ndfapi.dll,NdfRunDllDuplicateIPOffendingSystem l?nh khi thông báo s? ki?n 4198 đư?c phát hi?n. Tác v? theo l?ch bi?u này thông báo cho ngư?i s? d?ng c?a m?t cu?c xung đ?t đ?a ch? IP.
IpAddressConfilct2TcpipTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các runddl32 ndfapi.dll,NdfRunDllDuplicateIPDefendingSystem l?nh khi thông báo s? ki?n 4199 ngư?i đư?c phát hi?n. Tác v? theo l?ch bi?u này thông báo cho ngư?i s? d?ng c?a m?t cu?c xung đ?t đ?a ch? IP.
QueueReportingBáo cáo l?i c?a WindowsTác v? đ? l?p l?ch này ch?y các %windir%\system32\wermgr.exe –queuereporting l?nh khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y m?i 30 gi? đ? quá tr?nh d? li?u báo cáo l?i c?a Windows.

?n tác v? theo l?ch tr?nh

Đ? xem các tác v? theo l?ch tr?nh ?n trong m?t cài đ?t m?c đ?nh c?a Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  . Trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, lo?i l?p l?ch tác v?. Sau đó, trong các Các chương tr?nh danh sách, b?m vào L?p l?ch tác v?.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n th? ?n tác v?.
B?ng sau miêu t? các tác v? theo l?ch tr?nh ?n trong m?t cài đ?t m?c đ?nh c?a Windows Vista.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tác v?Thư m?cCh?c năng
MP theo l?ch tr?nh quétHàng ngàyTác v? đ? l?p l?ch này ch?y Windows Defender Mpcmdrun.exe quét - h?n ch? b? ch? huy.
Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollectorTác v? theo l?ch bi?u này b?t đ?u b?i d?ch v? ch?n đoán chính sách trong phiên ngư?i dùng thích h?p.Các máy ch? Windows ch?n đoán cơ s? h? t?ng đ? phân gi?i cho phép đ? phân gi?i tương tác cho các v?n đ? h? th?ng đư?c phát hi?n b?i các d?ch v? chính sách ch?n đoán. Tác v? theo l?ch bi?u này b?t đ?u thu?t Windows Disk ch?n đoán ngư?i dùng tr?nh gi?i quy?t s? (Dfdwiz.exe) khi m?t v?n đ? v?i đ?a c?ng đư?c phát hi?n.
RACAgentTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính. Tác v? theo l?ch tr?nh này c?ng ch?y m?i gi? sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính.Nhi?m v? này là m?t nhi?m v? phân tích đ? tin c?y Microsoft x? l? d? li?u đ? tin c?y c?a h? th?ng.
RemoteAssistance nhi?m v?Tác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi m?t s? ki?n ID 1502 ghi vào Nh?t k? h? th?ng.Tác v? theo l?ch bi?u này đánh giá chính sách nhóm cho nh?ng thay đ?i có liên quan đ?n h? tr? t? xa. Tác v? đ? l?p l?ch này ch?y các Raserver.exe /offerraupdate b? ch? huy.
MsCtfMonitorTác v? đ? l?p l?ch này ch?y khi b?n đăng nh?p vào m?t tài kho?n ngư?i dùng.Tác v? đ? l?p l?ch này ki?m soát d?ch v? h? th?ng TextServicesFramework.

Thông tin b? sung

Tác v? theo l?ch Mcupdate

Tác v? theo l?ch Mcupdate t?i các gói d? li?u sau. Các gói d? li?u đư?c s? d?ng b?i Windows Media Center trong Windows Vista.
 • D?ch v? thư m?c: Gói d?ch v? thư m?c danh sách các gói s?n trong m?t khu v?c. Gói d?ch v? thư m?c c?ng cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói, v? cách thư?ng xuyên t?i gói và v? khi nào đ? t?i v? gói.
 • Khách hàng C?p Nh?t: Khách hàng C?p Nh?t gói ch?a thông tin C?p Nh?t trong khu v?c.
 • Th? thao (Hoa K? & Canada ch?): The Sports gói ch?a thông tin v? s? ki?n th? thao. Thông tin này đư?c tích h?p v?i các thông tin hư?ng d?n chương tr?nh đi?n t? (EPG). .
 • Net TV (Hoa K? ch?): The Net TV gói ch?a thông tin v? video có s?n theo yêu c?u.
 • MCESpotlight: Gói này ch?a thông tin v? các ?ng d?ng tr?c tuy?n Spotlight có s?n.

Tác v? theo l?ch tr?nh trong thư m?c ph?

Khi m?t ngư?i s? d?ng Nh?t k? ngày cho m?t tài kho?n ngư?i dùng, các nhi?m v? theo l?ch tr?nh trong thư m?c sân kh?u tr?nh di?n xác đ?nh li?u m?t chi?u h?nh c?a Windows cho phép thi?t b? đư?c k?t n?i v?i máy tính. N?u m?t chi?u h?nh c?a Windows cho phép thi?t b? không đư?c k?t n?i v?i máy tính, tác v? theo l?ch ngay l?p t?c thoát ra. N?u m?t chi?u h?nh c?a Windows cho phép thi?t b? đư?c k?t n?i v?i máy tính, vi?c th?c hi?n các ch?c năng đư?c ch? đ?nh đ? đ?m b?o r?ng chi?u h?nh c?a Windows cho phép thi?t b? ho?t đ?ng m?t cách chính xác.

Tác v? theo l?ch CrawlStartPages

Các công vi?c CrawlStartPages là m?t ph?n c?a c?a s? t?m ki?m. Nhi?m v? CrawlStartPages xác đ?nh cho dù b?t c? đ?a đi?m mà không ph?i là thông báo d?a trên ph?i đư?c l?p ch? m?c. Ví d?, các công vi?c CrawlStartPages ch?y n?u b?n thêm m?t universal serial bus (USB) flash drive ch? s? b?ng cách s? d?ng các Tùy ch?n đánh ch? m?c m?c trong b?ng đi?u khi?n. Các nhi?m v? ch?y khi b?n thêm ? USB flash N?u ? USB flash s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT, m?t phân vùng FAT ho?c v? trí đ?a CD-ROM. N?u b?n chưa thêm m?t v? trí trong các Tùy ch?n đánh ch? m?c m?c, tác v? này s? b?t đ?u và sau đó đư?c hoàn thành ngay l?p t?c.

Lưu ? Trên ? đ?a c?ng mà s? d?ng h? th?ng t?p tin NTFS, Windows t?m ki?m s? d?ng C?p Nh?t th? t? s? (USN) journaling và thông báo đ? xác đ?nh khi t?p tin đư?c thêm vào, xóa ho?c ch?nh s?a. Tuy nhiên, trên ? đ?a c?ng mà s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT ho?c trên các đ?a đi?m khác mà không ph?i là thông báo d?a, timestamps t?p tin này ph?i đư?c xác nh?n ch?ng l?i các ch? m?c đ? xác đ?nh xem các t?p tin ph?i đư?c l?p ch? m?c m?t l?n n?a.

Tác v? theo l?ch UPnPHostConfig

Nhi?m v? UPnPHostConfig thay đ?i lo?i kh?i đ?ng cho các d?ch v? máy ch? lưu tr? UPnP. Tác v? này đ?i lo?i kh?i đ?ng cho các d?ch v? máy ch? lưu tr? UPnP t? "th? công" "t? đ?ng" khi các d?ch v? là c?n thi?t.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tác v? theo l?ch RACAgent, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsVista/en/Library/cd27c62d-4d63-41da-9695-c7c5287da49c1033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? h? th?ng TextServicesFramework, truy c?p vào Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa966199.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? chính sách ch?n đoán, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WindowsVista/aa905076.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nhi?m v? giao th?c Bluetooth, truy c?p vào Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa362761.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chi?u h?nh c?a Windows, h?y truy c?p Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms744147.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? khôi ph?c h? th?ng, b?m s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
936212 Làm th? nào đ? s?a ch?a h? đi?u hành và làm th? nào đ? khôi ph?c l?i c?u h?nh h? đi?u hành đ? m?t đi?m trư?c đó trong th?i gian trong Windows Vista
Đ? bi?t thêm thông tin v? ki?n trúc khung làm vi?c UPnP, truy c?p Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms899563.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? ki?n trúc d?ch v? ch?ng ch?, truy c?p Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa376540.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows HotStart, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Windows/Hardware/gg463098
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mô h?nh tr?nh đi?u khi?n Windows Vista hi?n th?, h?y truy c?p Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa480220.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? n?n t?ng th?c thi chính sách b?o v? truy c?p m?ng (NAP), truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Network/bb545879.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows l?i báo cáo cho Windows Vista, truy c?p vào Microsoft MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/bb513640.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng m?ng Internet trong Windows Vista, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/Windows-Vista/features/Networking.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 939039 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbtshoot kbinfo kbmt KB939039 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:939039

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com