Identifikator ?lanka: 940315 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows Vista. Aktivacija poma?e da se potvrdi da je va?a kopija operativnog sistema Windows originalna i da nije kori??ena na ve?em broju ra?unara od broja koji dozvoljavaju uslovi licenciranja za Microsoft softver. Aktivacija tako?e poma?e da se spre?i falsifikovanje softvera.

Da biste nastavili da koristite sve funkcije u operativnom sistemu Windows Vista, morate ga aktivirati. Kada prvi put pokrenete operativni sistem Windows Vista, imate 30 dana da ga aktivirate na mre?i ili telefonom. Ako period aktivacije istekne pre nego ?to dovr?ite aktivaciju, mnoge funkcije operativnog sistema Windows Vista bi?e onemogu?ene. Da biste povratili mogu?nost kompletne upotrebe operativnog sistema Windows Vista, morate da ga aktivirate.

Dodatne informacije

Neophodni preduslovi

Morate biti prijavljeni u Windows kao administrator da biste mogli da aktivirate operativni sistem Windows Vista. Da biste proverili da li ste prijavljeni u Windows sa korisni?kim nalogom administratora ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/admin
Da biste aktivirali kopiju operativnog sistema Windows Vista, mo?e vam biti potrebna va?e?a ?ifra proizvoda. ?ifru proizvoda mo?ete prona?i na kesici ili kutiji Windows Vista CD-a.

Napomena Ukoliko je proizvo?a? originalne opreme (OEM) unapred instalirao operativni sistem Windows Vista, ?ifra proizvoda nalazi se na nalepnici na ku?i?tu ra?unara.

Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

Da biste operativni sistem Windows Vista aktivirali na mre?i, morate imati Internet vezu. Da biste operativni sistem Windows Vista aktivirali telefonom, morate koristiti automatizovani telefonski sistem.

Video zapis: Kako da aktivirate Windows na ra?unaru (video zapis je na engleskom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Da biste aktivirali operativni sistem Windows Vista, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Svojstva sistema i u oblasti Aktivacija operativnog sistema Windows izaberite stavku Kliknite ovde da biste odmah aktivirali Windows.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Izaberite ?eljeni metod aktivacije operativnog sistema Windows Vista, a zatim sledite uputstva.
Napomena Ako izaberete metod automatske aktivacije pri prvom pode?avanju ra?unara, proces automatske aktivacije poku?ava da aktivira kopiju operativnog sistema Windows Vista tri dana posle prvog prijavljivanja.

Provera da li je operativni sistem Windows Vista aktiviran

Da biste proverili da li je va?a kopija operativnog sistema Windows Vista aktivirana, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Svojstva sistema i na dnu polja Svojstva sistema, u oblasti Aktivacija operativnog sistema Windows pogledajte status aktivacije operativnog sistema Windows Vista.
Napomena Operativnom sistemu Windows Vista mo?e biti potrebno nekoliko sekundi da preuzme status aktivacije va?eg ra?unara.

Da biste prikazali naj?e??a pitanja o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-vista/Activating-Windows-frequently-asked-questions

Ako ne mo?ete da aktivirate operativni sistem Windows Vista preko Interneta

Ako ponovo instalirate Windows ili ponovo aktivirate Windows, proces aktivacija se mo?da ne?e uspe?no dovr?iti ukoliko poku?ate da aktivirate operativni sistem Windows Vista preko Interneta pomo?u ?arobnjaka za aktiviranje operativnog sistema Windows. Ako do?e do toga, trebalo bi da aktivirate Windows telefonom.

Da biste aktivirali operativni sistem Windows Vista telefonom, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Svojstva sistema i u oblasti Aktivacija operativnog sistema Windows izaberite stavku Kliknite ovde da biste odmah aktivirali Windows.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Pokre?e se ?arobnjak za aktiviranje operativnog sistema Windows.
 4. U ?arobnjaku za aktiviranje operativnog sistema Windows izaberite stavku Koristite automatizovani telefonski sistem.

Ako operativni sistem Windows Vista neo?ekivano zahteva aktivaciju

Retko ?e od vas biti zatra?eno da aktivirate operativni sistem Windows Vista na ra?unaru koji prethodno nije zahtevao aktivaciju operativnog sistema Windows Vista ili je ve? uspe?no aktiviran. Na primer, do ovoga mo?e do?i na ra?unaru na kojem je OEM unapred instalirao operativni sistem Windows Vista ili na kojem postoji instalacija putem koli?inskog licenciranja, a do?lo je do velikih promena u hardveru, kao ?to je istovremena nadogradnja ?vrstog diska i memorije.

Ako od vas bude zatra?eno da ponovo aktivirate operativni sistem Windows Vista, to mo?ete uraditi pomo?u ?arobnjaka za aktiviranje operativnog sistema Windows:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
 2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Svojstva sistema i u oblasti Aktivacija operativnog sistema Windows izaberite stavku Kliknite ovde da biste odmah aktivirali Windows.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Izaberite ?eljeni metod aktivacije operativnog sistema Windows Vista, a zatim sledite uputstva.
Da biste spre?ili pojavu ovog problema u budu?nosti, putem automatskih ispravki ili direktnog preuzimanja treba da nabavite najnoviji servisni paket za verziju operativnog sistema Windows Vista koju imate instaliranu.

Da biste a?urirali operativni sistem Windows Vista i spre?ili ponovno pojavljivanje ovog problema sa aktivacijom:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?.
 3. ?im Windows Vista prona?e ispravke, kliknite na dugme Instaliraj ispravke.

SLEDE?I KORACI

Ako ovi metodi ne funkcioni?u u va?em slu?aju, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?da ?ete ?eleti da se obratite podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940315 - Poslednji pregled: 8. mart 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kb16bitonly kbvideocontent KB940315

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com