Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) av?rijas nov?r?anai dator?, kur? lieto sist?mu Windows Vista, ir pieejams atjaunin?jums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 940520 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c atjaunin?jumu lejupiel?des no vietnes Windows Updates dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, iesp?jams, ka j?s paman?sit ??dus simptomus:
 • Tiek atv?rts dialoglodzi??, kur? ir nor?d?ts, ka Windows pakalpojumu vieso?anas process vairs nedarbojas.
 • P?c datora restart??anas tiek atv?rts dialoglodzi?? Windows Update. ?aj? dialoglodzi?? ir ??ds zi?ojums:
  Da?i atjaunin?jumi netika instal?ti
  Neizdev?s: xx atjaunin?jumi
  Atrast?(s) k??da(s):
  Kods 800706BA
 • ?im l?dz?gs notikums tiek re?istr?ts lietojumprogrammu ?urn?l?:

  Event Type (Notikuma tips): Error (K??da)
  Event Source (Notikuma avots): Application Error (Lietojumprogrammas k??da)
  Event Category (Notikuma kategorija): None (Nav)
  Event ID (Notikuma ID): 1000
  Date (Datums): datums
  Time (Laiks): laiks
  Computer (Dators): datora nosaukums
  User (Lietot?js): N/A (Nav nor?d?ts)
  Description (Apraksts): Faulting application svchost.exe_BITS, version 6.0.6000.16386, time stamp 0x4549adc4, faulting module qmgr.dll, version 7.0.6000.16386, time stamp 0x4549bd9f, exception code 0xc0000005 (K??dain? lietojumprogramma svchost.exe_BITS, versija 6.0.6000.16386, laikspiedols 0x4549adc4, k??dainais modulis qmgr.dll, versija 7.0.6000.16386, laikspiedols 0x4549bd9f, iz??muma kods 0xc0000005)

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo BITS st?vok?a faili ir boj?ti. ?? probl?ma aptur Windows pakalpojumu vieso?anas procesu. Tas ne?auj izmantot BITS failu nos?t??anai.

RISIN?JUMS

Ir pieejams atjaunin?jums, kas nov?r? ?o probl?mu. BITS labo?anas r?ks pal?dz?s nov?rst probl?mu, ko rada BITS st?vok?a failu boj?jums. ?? probl?ma aptur Windows pakalpojumu vieso?anas procesu. Tas ne?auj izmantot BITS failu nos?t??anai. Lietojiet ?o r?ku, lai nov?rstu boj?jumu un atjaunotu nos?t??anu, izmantojot BITS. Iesp?jams, ka p?c ?? r?ka palai?anas b?s j?restart? dators.

Inform?cija par lejupiel?di

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Windows Vista 32 bitu versijas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 940520 pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versijas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 940520 pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

?o probl?mu var nov?rst ar? manu?li, izmantojot vienu no t?l?k min?taj?m metod?m.

1. metode

 1. Iesp?jojiet opciju Skat?t sl?ptos failus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, p?c tam uz Vad?bas panelis un Mapes opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
  2. Noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam uz Labi.
 2. K? sist?mas administrators atrodiet mapi Programdata\Microsoft\Network\Downloader un p?c tam izdz?siet visus failus, kuru failu nosaukumi s?kas ar Qmgr. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet \Programdata\Microsoft\network\downloader un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Iel?d?t?ja log? atlasiet visus failus, kuru nosaukums s?kas ar Qmgr, un p?c tam izdz?siet tos. Piem?ram, izdz?siet t?l?k nor?d?tos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Piez?mes
   • Ja faili netiek izdz?sti, restart?jiet datoru dro?aj? re??m? bez t?klo?anas. Lai to izdar?tu, izmantojiet 2. vai 3. metodi.
   • Ja faili tiek izdz?sti veiksm?gi, t?l?t atveriet vietni Windows Update un instal?jiet jaun?kos atjaunin?jumus.

2. metode

 1. Restart?jiet datoru.
 2. Kad dators ir restart?ts, nospiediet tausti?u F8.

  Piez?me.Tausti?? F8 ir j?nospie?, pirms tiek par?d?ts Windows Vista progresa indikators.
 3. Kad tiek atv?rta izv?lne Papildu s?kn??anas opcijas, ar bulttausti?iem atlasiet Dro?ais re??ms un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Iesp?jojiet opciju Skat?t sl?ptos failus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, p?c tam uz Vad?bas panelis un Mapes opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
  2. Noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam uz Labi.
 5. K? sist?mas administrators atrodiet mapi Programdata\Microsoft\Network\Downloader un p?c tam izdz?siet visus failus, kuru failu nosaukumi s?kas ar Qmgr. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet \Programdata\Microsoft\network\downloader un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Iel?d?t?ja log? atlasiet visus failus, kuru nosaukums s?kas ar Qmgr, un p?c tam izdz?siet tos. Piem?ram, izdz?siet t?l?k nor?d?tos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. T?l?t atveriet vietni Windows Update un p?c tam instal?jiet jaun?kos atjaunin?jumus.

3. metode

 1. Restart?jiet datoru dro?aj? re??m? bez t?klo?anas. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Izejiet no vis?m atv?rtaj?m programm?m.
  2. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Run un nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Ierakstietmsconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Tiek atv?rta sist?mas konfigur?cijas util?ta.
  4. Noklik??iniet uz cilnes S?kn?t, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Dro?a s?kn??ana, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Minim?li, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Kad tiek jaut?ts, restart?jiet datoru.
 2. Iesp?jojiet opciju Skat?t sl?ptos failus. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, p?c tam uz Vad?bas panelis un Mapes opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
  2. Noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam uz Labi.
 3. K? sist?mas administrators atrodiet mapi Programdata\Microsoft\Network\Downloader un p?c tam izdz?siet visus failus, kuru failu nosaukumi s?kas ar Qmgr. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet \Programdata\Microsoft\network\downloader un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Iel?d?t?ja log? atlasiet visus failus, kuru nosaukums s?kas ar Qmgr, un p?c tam izdz?siet tos. Piem?ram, izdz?siet t?l?k nor?d?tos failus:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. Restart?jiet datoru parastaj? re??m?. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Izejiet no vis?m atv?rtaj?m programm?m.
  2. Noklik??iniet uz
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   s?k?anas pogas
   S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Run un nospiediet tausti?u ENTER.
  3. Ierakstietmsconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Tiek atv?rta sist?mas konfigur?cijas util?ta.
  4. Ciln? S?kn?t noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Dro?a s?kn??ana un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai datoru restart?tu.
  5. Kad tiek jaut?ts, restart?jiet datoru.
 5. T?l?t atveriet vietni Windows Update un p?c tam instal?jiet jaun?kos atjaunin?jumus.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

Rekviz?ti

Raksta ID: 940520 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 8. oktobris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB940520

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com