Dostupna je ispravka koja re?ava problem sa padom funkcije Background Intelligent Transfer Service (BITS) na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 940520 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada preuzmete ispravke sa lokacije Windows Updates na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista, mo?e do?i do slede?ih simptoma:
 • Pojavljuje se dijalog koji pokazuje da je mati?ni proces za Windows usluge prestao da funkcioni?e.
 • Kada ponovo pokrenete ra?unar, pojavljuje se dijalog Windows Update. Ovaj dijalog sadr?i slede?u poruku:
  Neke ispravke nisu instalirane
  Nije uspelo: xx ispravki
  Prona?ene gre?ke:
  Kôd 800706BA
 • Doga?aj koji izgleda poput slede?eg evidentira se u evidenciji aplikacije:

  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: Gre?ka aplikacije
  Kategorija doga?aja: Nema
  ID doga?aja: 1000
  Datum: datum
  Vreme: vreme
  Ra?unar: ime ra?unara
  Korisnik: nepoznat
  Opis: Gre?ka u aplikaciji svchost.exe_BITS, verzija 6.0.6000.16386, vremenska oznaka 0x4549adc4, gre?ka u modulu qmgr.dll, verzija 7.0.6000.16386, vremenska oznaka 0x4549bd9f, kôd izuzetka 0xc0000005

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to su datoteke Background Intelligent Transfer Service (BITS) stanja o?te?ene. Ovaj problem zaustavlja mati?ni proces za Windows usluge. Ovo pona?anje spre?ava kori??enje BITS-a za prenos datoteka.

RE?ENJE

Dostupna je ispravka za re?avanje ovog problema. BITS alatka za popravku pomo?i ?e vam da re?ite problem do koga dovodi o?te?enje datoteka BITS stanja. Problem zaustavlja mati?ni proces za Windows usluge. Ovo pona?anje spre?ava kori??enje BITS-a za prenos datoteka. Koristite ovu alatku da biste re?ili problem sa o?te?enjem i ponovo omogu?ili BITS prenose. Kada pokrenete ovu alatku, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.

Informacije o preuzimanju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Windows Vista, 32-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 940520.

Windows Vista, 64-bitne verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 940520.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Ovaj problem mo?ete re?iti i ru?no tako ?to ?ete koristiti neki od slede?ih metoda.

1. metod

 1. Omogu?ite opciju Prika?i skrivene datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Opcije fascikle, a zatim izaberite karticu Prikaz.
  2. Izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kao administrator sistema, prona?ite fasciklu Programdata\Microsoft\Network\Downloader, a zatim izbri?ite sve datoteke ?ije ime po?inje sa Qmgr. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte \Programdata\Microsoft\network\downloader, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. U prozoru ?Preuzima?? izaberite i izbri?ite sve datoteke koje po?inju sa Qmgr. Na primer, izbri?ite slede?e datoteke:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
   Napomene
   • Ako se datoteke ne izbri?u, ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu bez umre?avanja. Da biste to uradili, koristite 2. ili 3. metod.
   • Ako se datoteke uspe?no izbri?u, odmah otvorite uslugu Windows Update i instalirajte najnovije ispravke.

2. metod

 1. Ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite taster F8 dok se ra?unar ponovo pokre?e.

  Napomena Morate da pritisnete taster F8 pre nego ?to se pojavi indikator toka operativnog sistema Windows Vista.
 3. Kada se pojavi meni Vi?e opcija za pokretanje sistema, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Bezbedni re?im, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Omogu?ite opciju Prika?i skrivene datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Opcije fascikle, a zatim izaberite karticu Prikaz.
  2. Izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kao administrator sistema, prona?ite fasciklu Programdata\Microsoft\Network\Downloader, a zatim izbri?ite sve datoteke ?ije ime po?inje sa Qmgr. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Programdata\Microsoft\network\downloader, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. U prozoru ?Preuzima?? izaberite i izbri?ite sve datoteke koje po?inju sa Qmgr. Na primer, izbri?ite slede?e datoteke:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 6. Odmah otvorite uslugu Windows Update, a zatim instalirajte najnovije ispravke.

3. metod

 1. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu bez umre?avanja. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Iza?ite iz svih otvorenih programa.
  2. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Pokreni, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Pojavljuje se uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?.
  4. Izaberite karticu Pokretanje sistema, potvrdite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje sistema, potvrdite izbor u polju za potvrdu Minimalno, a zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Kada se to od vas zatra?i, ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Omogu?ite opciju Prika?i skrivene datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Opcije fascikle, a zatim izaberite karticu Prikaz.
  2. Izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kao administrator sistema, prona?ite fasciklu ?Programdata\Microsoft\Network\Downloader?, a zatim izbri?ite sve datoteke ?ije ime po?inje sa Qmgr. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte \Programdata\Microsoft\network\downloader, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. U prozoru ?Preuzima?? izaberite i izbri?ite sve datoteke koje po?inju sa Qmgr. Na primer, izbri?ite slede?e datoteke:
   • Qmgr0.dat
   • Qmgr1.dat
 4. Ponovo pokrenite ra?unar u normalnom re?imu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Iza?ite iz svih otvorenih programa.
  2. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Pokreni, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu. Pojavljuje se uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?.
  4. Na kartici Pokretanje sistema opozovite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje sistema, a zatim kliknite na dugme U redu da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
  5. Kada se to od vas zatra?i, ponovo pokrenite ra?unar.
 5. Odmah otvorite uslugu Windows Update, a zatim instalirajte najnovije ispravke.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 940520 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB940520

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com