Không chính xác báo "T?p s? d?ng" khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Excel 2007 t? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008 ho?c Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 942146 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n m? m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? t? xa trong Window Explorer có s? d?ng cácThông tin chi ti?t xem và mà các ngăn xem trư?cb? trí đư?c kích ho?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008 ho?c Windows 7. Khi b?n c? g?ng m? m?t Microsoft Office Excel 2007 b?ng tính t? c?p dùng chung t? xa, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?p tin s? d?ng file_name b? khóa đ? ch?nh s?a b?i user_name

Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này, không có khác ngư?i dùng đang s? d?ng tài li?u này.

Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n c? g?ng m? khác 2007 chia s? Tài li?u văn ph?ng. Ngư?i dùng khác nhau đ?c quy?n không th? ch?nh s?a như chia s? tài li?u.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Windows 7, b?n có th? thêm các khóa registry sau đây:

 • Quan tr?ng: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  Tên: EnableShareDenyNone

  Lo?i: REG_DWORD

  Giá tr?: 1
 • Quan tr?ng: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  Tên: EnableShareDenyNone

  Lo?i: REG_DWORD

  Giá tr?: 1
Lưu ?cài đ?t chuyên bi?t này áp d?ng cho c? Office 2007 và Office 2010.

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Vista. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m th?y s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Th?i gian Khu v?c th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c ki?m soát Panel điều khiển.
Phiên b?n 32-bit Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ng
Update.mumKhông Áp d?ng27,11805 Tháng 9 năm 200711:18Không Áp d?ng
X86_microsoft-windows-propsys_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_00b914b04a9af30b.manifestKhông Áp d?ng119,35805 Tháng 9 năm 200711:19Không Áp d?ng
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_6a84d8d12e282864.manifestKhông Áp d?ng975,77205 Tháng 9 năm 200711:19Không Áp d?ng
Propsys.dll6.0.6000.20674733,69605 Tháng 9 năm 200702:18x 86
Shell32-ppdlic.xrm-msKhông Áp d?ng3.15005 Tháng 9 năm 200702:07Không Áp d?ng
Shell32.dll6.0.6000.2067411,318,78405 Tháng 9 năm 200702:19x 86
Phiên b?n 64-bit Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinT?p tin Kích thư?cNgàyTh?i gianN?n t?ng
Amd64_microsoft-windows-propsys_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_5cd7b03402f86441.manifestKhông Áp d?ng119,38205 Tháng 9 năm 200711:54Không Áp d?ng
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_c6a37454e685999a.manifestKhông Áp d?ng977,91905 Tháng 9 năm 200711:54Không Áp d?ng
Update.mumKhông Áp d?ng27,62905 Tháng 9 năm 200711:19Không Áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_d0f81ea71ae65b95.manifestKhông Áp d?ng968,81905 Tháng 9 năm 200711:54Không Áp d?ng
Propsys.dll6.0.6000.20674907,26405 Tháng 9 năm 200703:15Không Áp d?ng
Shell32-ppdlic.xrm-msKhông Áp d?ng3.15005 Tháng 9 năm 200703:04Không Áp d?ng
Shell32.dll6.0.6000.2067412,786,68805 Tháng 9 năm 200703:16x 64
Shell32.dll6.0.6000.2067411,318,78405 Tháng 9 năm 200702:19x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows Vista Service Pack 1.

Thông tin thêm

N?u b?n s? d?ng h? th?ng Office 2007, b?n ph?i thêm sau khóa registry sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.
 • Quan tr?ng:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  Tên: EnableShareDenyNone
  Lo?i: REG_DWORD
  Giá tr?: 1
 • Quan tr?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  Tên: EnableShareDenyNone
  Lo?i: REG_DWORD
  Giá tr?: 1
Ti?t ki?m văn b?n sau đây như là m?t t?p tin reg, và sau đó và tăng g?p đôi nh?p vào t?p tin.
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}] 
@="Microsoft Office Metadata Handler" 
"EnableShareDenyNone"=dword:00000001 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}] 
@="Microsoft Office Metadata Handler"
"EnableShareDenyNone"=dword:00000001 
Lưu ?: Các thành ph?n ?nh hư?ng đ?n các v?n đ? đ? đư?c C?p Nh?t trên Windows 7, Tuy nhiên, đ? kh?c ph?c s? c? ki?m nh?p trên m?c ph?i đư?c th?c hi?n trên máy Windows 7 là t?t.

Đ? bi?t thêm thông tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822227Chương tr?nh có th? nâng cao m?t s? vi ph?m chia s? khi m?t t?p tin đư?c m? t? Window Explorer
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 942146 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942146 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 942146

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com