Straipsnio ID: 942288 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Microsoft Windows Installer? yra operacin?s sistemos ?Windows? dalis. ?Windows Installer? suteikia standartin? programin?s ?rangos diegimo ir ?alinimo pagrind?. Programin?s ?rangos gamintojai, kad j? pagamintos programin?s ?rangos diegimo, prie?i?ros bei pa?alinimo procesai b?t? skland?s ir lengvi, gali sukurti savo produkto s?rank?, kuri naudot? ?Windows Installer?.

?Windows Installer 4.5? i?leista su ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketu (SP2) ir ?Windows Server 2008? SP2. ?Windows Installer 4.5? i?leista kaip perskirstomasis ?i? operacini? sistem? paketas:
 • ?Windows XP? SP2
 • ?Windows XP? SP3
 • ?Windows Server 2003? SP1
 • ?Windows Server 2003? SP2
 • ?Windows Vista?
 • ?Windows Vista? SP1
 • ?Windows Server 2008?
Pastaba?Windows Installer 5.0? i?leid?iama su ?iomis operacin?mis sistemomis:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? SP1
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? SP1
 • ?Windows 8?
 • ?Windows Server 2012?
 • ?Windows 8.1?
 • ?Windows Server 2012 R2?
N?ra ?Windows Installer 5.0? perskirstomojo paketo.

Kaip ?sigyti ?Windows Installer 4.5?

Prie? atsisiun?iant ?? perskirstom?j? paket? reikia nustatyti, ar naudojate 32 bit?, ar 64 bit? ?Windows? versij?.

Automatinio versijos aptikimo rezultatas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

?iuo metu naudojate 32 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

?iuo metu naudojate 64 bit? operacin? sistem?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e
Pastaba Jei automatinio aptikimo rezultatas nerodomas j?s? ekrane, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? nor?dami perskaityti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 bit?, ar 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versija

Atsisi?sti ?Windows Installer 4.5?

Nurodyt? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Download Windows Installer 4.5 now

Pastaba Per?i?r?kite nurodyt? lentel? nor?dami nustatyti, kur? fail? pasirinkti savo operacinei sistemai:

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaFailai, kuriuos galima rinktis ?Microsoft? atsisiuntimo centre
?Windows Server 2003? SP1
?Windows Server 2003? SP2
32 bit? versijai: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
64 bit? versijai: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
IA64 platformai: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
?Windows XP? SP2
?Windows XP? SP3
32 bit? versijai: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
64 bit? versijai: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
IA64 platformai: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
?Windows Vista?
?Windows Vista? SP1
?Windows Server 2008?
32 bit? versijai: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
64 bit? versijai: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
IA64 platformai: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

Norint ?diegti ?Windows Installer 4.5? paket? reikia paleisti kompiuter? i? naujo, kad b?t? s?kmingai atnaujinti reikalingi dvejetainiai failai.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Daugiau informacijos

Naujos bei patobulintos ?Windows Installer 4.5? funkcijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows Installer 4.5? veikia nurodytos naujos ir patobulintos funkcijos.

Keli? paket? operacija

Naudodami keli? paket? operacij? galite sukurti vien? operacij? i? keli? paket?. Atliekant keli? paket? operacij? naudojamas sietuvas, kad ? operacij? b?t? dinami?kai ?traukti paketai. Jei vieno ar keli? paket? nepavyko ?diegti taip, kaip tik?jot?s, galite at?aukti diegim?.

Integruotoji UI apdorojimo programa

Naudodami ?Windows Installer? paket?, galite integruoti pasirinktin?s vartotojo s?sajos (UI) apdorojimo program?. Ji palengvina pasirinktin?s vartotojo s?sajos integravim?. Taip pat integruot?j? UI apdorojimo program? galite i?kviesti i? elemento Prid?ti arba ?alinti programas, esan?io valdymo skyde, arba j? galite i?kviesti ?Windows Installer? taisymo proceso metu.

Integruotasis sietuvas

Naudodami integruotaj? sietuv? galite ?traukti paketus ? keli? paket? operacij?. Naudodami integruot?j? sietuv? galite ?galinti keli? paket? diegim? vienu metu. Pvz., galite ?galinti diegimo pagal poreik?, taisymo bei ?alinimo ?vykius keliuose paketuose.

Naujinim? pakeitimo atkuriamumas

Naudodami ?i? funkcij? galite taisyti pakeitimus lentel?je FeatureComponent keitimo metu.

Bendrai naudojam? komponent? patais? taikymo atkuriamumas ?alinimo metu

Naudodami ?i? funkcij? galite patikrinti, ar naujausia komponento versija pasiekiama visiems produktams.

Pasirinktinio veiksmo vykdymas ?alinant naujinim?

Naudodami ?i? funkcij? galite ?traukti arba pakeisti pasirinktin? veiksm?, kad jis b?t? i?kviestas ?alinant naujinim?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Installer 4.5? i?spr?stos problemos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ankstesni? ?Windows Installer? versij? problemos, i?spr?stos ?Windows Installer 4.5?:
 • ?Windows Installer? tarnyboje nebuvo vartotojo teis?s SeBackupPrivilege. Tai apsunkindavo bet kokius pasirinktinius veiksmus, reikalaujan?ius ?ios vartotojo teis?s.
 • D?l kai kuri? tarnyb? pavadinim?, kuriuose ABC skiriama nuo abc, palyginim? atliekant veiksm? ?diegti / tikrinti ?Windows Vista? buvo rodomas nereikalingas prane?imas ?failai naudojami?.
 • ?alinant naujinim?, kuris ?trauk? nauj? komponent?, tas komponentas taip pat b?davo pa?alinamas. Tai ?vykdavo net tuo atveju, kai komponent? bendrai naudojo kiti produktai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed

Nuorodos

?Windows Installer? perskirstomieji paketai
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 942288 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 9 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com