Straipsnio ID: 947215 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, ??jus naudojant laikin?j? profil? parodomas toks klaidos prane?imas:
?Nepavyko ?eiti naudojant vartotojo profilio tarnyb?. Vartotojo profilio ne?manoma ?kelti?.

Sprendimas

Kartais ?Windows? gali tinkamai nenuskaityti vartotojo profilio, pvz., jei antivirusin? programin? ?ranga nuskaito kompiuter? tuo metu, kai bandote ?eiti. Prie? taikydami ?ia nurodytus b?dus, nor?dami i?spr?sti problem? pabandykite kompiuter? paleisti i? naujo ir v?l ?eiti naudodami savo vartotojo abonement?. Jei paleidus kompiuter? i? naujo problema i?lieka, naudokite nurodytus b?dus.

Pastaba. Turite tur?ti galimyb? ?eiti ? administratoriaus abonement?, kad gal?tum?te pataisyti vartotojo profil? arba nukopijuoti duomenis ? nauj? abonement?. Prie? prad?dami spr?sti problem?, ?eikite ? ?Windows? naudodami kit? abonement?, kuriam suteiktos administratoriaus teis?s, arba ?junkite saug?j? re?im?, kad ?eitum?te naudodami ?taisyt?j? administratoriaus abonement?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?jungti saug?j? re?im?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu

1 b?das. Pataisykite vartotojo abonemento profil?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami pataisyti vartotojo abonemento profil?, atlikite ?iuos veiksmus:

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?? Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows??
 1. Spustel?kite Prad?ti, lauke Ie?ka ?veskite regedit, tada paspauskite ENTER.
 2. Dalyje Registro rengykl? raskite ir spustel?kite ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Nar?ymo srityje raskite aplank?, kurio pavadinimas sudarytas i? S-1-5 (SID rakto) ir ilgo skai?iaus.
 4. Spustel?kite kiekvien? aplank? S-1-5, i?samios informacijos srityje raskite ?ra?? ProfileImagePath ir spustel?kite j? du kartus, kad ?sitinkintum?te, jog tai yra b?tent tas vartotojo abonementas, kur? naudojant gaunama klaida.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2805568

  • Jei yra du aplankai, kuri? pavadinimai prasideda S-1-5, po kuri? yra ilgas numeris, ta?iau vienas i? j? baigiasi .bak, turite pervardyti katalog? .bak. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.
   1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog?, kurio pavadinime n?ra .bak, tada spustel?kite Pervardyti. ?veskite .ba ir paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805569
   2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog?, kurio pavadinime yra .bak, tada spustel?kite Pervardyti. Pa?alinkite .bak aplanko pavadinimo pabaigoje, tada paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805570
   3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog?, kurio pavadinime yra .ba, tada spustel?kite Pervardyti. Aplanko pavadinimo pabaigoje pakeiskite .ba ? .bak , tada paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805571
  • Jei yra tik vienas aplankas, kurio pavadinimas prasideda S-1-5, po jo eina ilgas numeris ir baigiasi .bak. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, tada spustel?kite Pervardyti. Pa?alinkite .bak aplanko pavadinimo pabaigoje, tada paspauskite ENTER.
  • Jei yra du aplankai, kuri? pavadinimai prasideda S-1-5, po kuri? yra ilgas numeris, ta?iau vienas i? j? baigiasi .bak, turite pervardyti katalog? .bak. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.
   1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite katalog?, kurio pavadinime n?ra .bak, tada spustel?kite Pervardyti. ?veskite .ba ir paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805572
   2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kurio pavadinime yra .bak, tada spustel?kite Pervardyti. Pa?alinkite .bak aplanko pavadinimo pabaigoje, tada paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805573
   3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kurio pavadinime yra .ba, tada spustel?kite Pervardyti. Aplanko pavadinimo pabaigoje pakeiskite .ba ? .bak , tada paspauskite ENTER.
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805574
  • Jei yra tik vienas aplankas, kurio pavadinimas prasideda S-1-5, po jo eina ilgas numeris ir baigiasi .bak. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, tada spustel?kite Pervardyti. Pa?alinkite .bak aplanko pavadinimo pabaigoje, tada paspauskite ENTER.
 5. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite aplank?, kurio pavadinime n?ra .bak, dukart spustel?kite RefCount ir ?veskite 0, tada spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2493045
 6. I?samios informacijos srityje dukart spustel?kite aplank?, kurio pavadinime n?ra .bak, dukart spustel?kite B?sena ir ?veskite 0, tada spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2493046
 7. U?darykite registro rengykl?.
 8. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 9. Dar kart? ?eikite naudodami savo abonement?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. ?eikite ? ?Windows? ir nukopijuokite savo duomenis ? nauj? abonement?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sukurkite nauj? abonement? ir nukopijuokite duomenis i? senojo abonemento ? nauj?j?. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti, rasite apsilank? vienoje i? ?i? ?Microsoft? ?iniatinklio svetaini?:

?Windows 7?
Pataisykite sugadint? vartotojo profil? (?Windows 7?)
?Windows Vista?
Pataisykite sugadint? vartotojo profil? (?Windows Vista?)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 b?das. Panaikinkite klaidos SID ir sukurkite nauj? profil?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami panaikinti klaidos SID ir sukurti nauj? profil? atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Panaikinkite klaidos SID.
  Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

  Pataisyti u? mane

  Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50446

  Pastabos
  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis problem? sprendimas veikia ir su kit? kalb? ?Windows? versijomis.
  • Jei naudojat?s kitu kompiuteriu nei tas, kuriame kilo problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.

  Leiskite taisyti pa?iam

  Svarbu. ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je
  322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows??
  Nor?dami patys i?spr?sti problem? atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Panaikinkite profil? naudodami dialogo lang? Kompiuterio ypatyb?s. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku ? Kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
   2. Spustel?kite Keisti parametrus.

    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805575
   3. Dialogo lange Sistemos ypatyb?s spustel?kite skirtuk? I?samiau.

    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    2805576
   4. Srityje Vartotoj? profiliai spustel?kite Parametrai.
   5. Dialogo lange Vartotojo profiliai pasirinkite norim? naikinti profil?, spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Gerai.
  2. Spustel?kite Prad?ti, lauke Ie?ka ?veskite regedit, tada paspauskite ENTER.
  3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite norim? pa?alinti SID, tada spustel?kite Naikinti.
 2. ?eikite ? kompiuter? ir sukurkite nauj? profil?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildoma informacija

?i problema gali kilti, jei yra nustatytas grup?s strategijos parametras ?Neleisti ?eiti vartotojams, naudojantiems laikin?j? profil??.

Klaida gali ?vykti, jei vartotojo profilio aplankas panaikinamas rankiniu b?du. Rankiniu b?du panaikinus profilio aplank?, i? registro profili? s?ra?o nepa?alinamas saugos identifikatorius (SID).

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2705068
?SP?JIMAS.
NEREKOMENDUOJAME nuolat tokiu b?du ?alinti vartotojo profili? i? kompiuterio. Apra?ytas ir palaikomas b?das yra sistemos ypatyb?se naudoti i?pl?stinius sistemos parametrus, parametrus ?Vartotojo profiliai?. Naudojant programas juos galima pasiekti per ?DeleteProfile? API.

Jei yra SID, ?Windows? profil? bandys ?kelti naudojant ProfileImagePath, kuris nurodo nesam? keli?. Tod?l profilio nepavyks ?kelti.
?vyki? ?urnalo informacija
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ie ?vykiai u?registruojami program? ?urnale:

 • ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Data: Data
  ?vykio ID: 1515
  U?duoties kategorija: n?ra
  Lygis: persp?jimas
  Rakta?od?iai: klasikiniai
  Vartotojas: Vartotojas
  Kompiuteris: Kompiuteris
  Apra?as: ?Windows? suk?r? atsargin? ?io vartotojo profilio kopij?. Kit? kart? ?einant ?iam vartotojui ?Windows? automati?kai bandys panaudoti atsargin? profilio kopij?.

 • ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Data: Data
  ?vykio ID: 1511
  U?duoties kategorija: n?ra
  Lygis: persp?jimas
  Rakta?od?iai: klasikiniai
  Vartotojas: Vartotojas
  Kompiuteris: Kompiuteris
  Apra?as: ?Windows? negali rasti vietinio profilio arba ?einama naudojant laikin?j? profil?. J?s? atlikti ?io profilio pakeitimai i??jus bus prarasti.

 • ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Microsoft-Windows-User Profiles Service
  Data: Data
  ?vykio ID: 1500
  U?duoties kategorija: n?ra
  Lygis: klaida
  Rakta?od?iai: klasikiniai
  Vartotojas: Vartotojas
  Kompiuteris: Kompiuteris
  Apra?as: ?Windows? negali leisti j?s? ?eiti, nes ne?manoma ?kelti j?s? profilio. Patikrinkite, ar esate prisijung? prie tinklo ir ar jis veikia tinkamai.
  I?SAMI INFORMACIJA ? ne?inoma

 • ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Microsoft-Windows-Winlogon
  Data: Data
  ?vykio ID: 6004
  U?duoties kategorija: n?ra
  Lygis: persp?jimas
  Rakta?od?iai: klasikiniai
  Vartotojas: nepasiekiamas
  Kompiuteris: Kompiuteris
  Apra?as: ?Winlogon? prane?im? abonento profiliams nepavyko atlikti kritinio prane?im? ?vykio.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 947215 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 29 d. - Per?i?ra: 10.0
Taikoma:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com