Identifikator ?lanka: 947215 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada se prijavite na ra?unar sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista pomo?u privremenog profila, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Usluga korisni?kog profila nije uspela da izvr?i prijavljivanje. Nije mogu?e u?itati korisni?ki profil.

Re?enje

Va?no:Ponekad Windows mo?da ne?e ispravno pro?itati korisni?ki profil, na primer ako antivirusni program skenira ra?unar dok poku?avate da se prijavite. Pre nego ?to po?nete sa metodima ispod, poku?ajte da ponovo pokrenete ra?unar i ponovo se prijavite sa korisni?kim nalogom da biste re?ili problem. Ako ponovno pokretanje ra?unara ne re?i ovaj problem, koristite slede?e metode za re?avanje problema.

Napomena Morate biti u mogu?nosti da se prijavite na administratorski nalog da biste mogli da popravite svoj korisni?ki profil ili kopirate podatke u novi nalog. Pre nego ?to po?nete da re?avate problem, prijavite se na Windows pomo?u drugog naloga koji ima administratorske dozvole ili pokrenite bezbedni re?im da biste se prijavili pomo?u ugra?enog administratorskog naloga. Za vi?e informacija o pokretanju bezbednog re?ima posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Pokretanje ra?unara u bezbednom re?imu

1. metod: Popravljanje profila korisni?kog naloga

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste popravili profil korisni?kog naloga, sledite ove korake:

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Kreiranje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraga otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U Ure?iva?u registratora, prona?ite i izaberite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. U oknu za navigaciju prona?ite datoteku koja po?inje sa S-1-5 (SID klju?), nakon ?ega dolazi duga?ak broj.
 4. Kliknite na svaku S-1-5 fasciklu, prona?ite ProfileImagePath stavku u oknu sa detaljima, a zatim kliknite dvaput da biste se uverili da ovaj profil korisni?kog naloga sadr?i gre?ku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2804883

  • Ako imate dve fascikle koje zapo?inju sa S-1-5, a nakon toga dolaze duga?ki brojevi i jedan od njih se zavr?avao sa .bak, morate da preimenujete tu .bak fasciklu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu bez oznake .bak, a zatim na dugme Preimenuj. Otkucajte .ba, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804884
   2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu sa oznakom .bak, a zatim na dugme Preimenuj. Uklonite oznaku .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804885
   3. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu sa oznakom .ba, a zatim na dugme Preimenuj. Promenite oznaku .ba u .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804886
  • Ako imate samo jednu fasciklu koja po?inje znakovima S-1-5 iza kojih slede duga?ki brojevi koji se zavr?avaju oznakom .bak. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Uklonite oznaku .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
  • Ako imate dve fascikle koje zapo?inju sa S-1-5, a nakon toga dolaze duga?ki brojevi i jedan od njih se zavr?avao sa .bak, morate da preimenujete tu .bak fasciklu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu bez oznake .bak, a zatim na dugme Preimenuj. Otkucajte .ba, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804887
   2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu sa oznakom .bak, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Uklonite oznaku .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804888
   3. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu sa oznakom .ba, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Promenite oznaku .ba u .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804889
  • Ako imate samo jednu fasciklu koja po?inje znakovima S-1-5 iza kojih slede duga?ki brojevi koji se zavr?avaju oznakom .bak. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu, a zatim izaberite stavku Preimenuj. Uklonite oznaku .bak na kraju imena fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite dvaput na fasciklu bez oznake .bak u oknu sa detaljima, kliknite dvaput na RefCount, unesite0, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2493045
 6. Odaberite fasciklu bez oznake .bak, u oknu sa detaljima kliknite dvaput na stavku Stanje, zatim otkucajte 0, a potom kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2493046
 7. Zatvorite ure?iva? registratora.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar.
 9. Ponovo se prijavite pomo?u svog naloga.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Prijavljivanje na Windows i kopiranje podataka u novi nalog

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Kreirajte novi nalog i kopirajte podatke iz starog naloga u novi nalog. Informacija o na?inu na koji to mo?ete da uradite potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Windows 7
Popravljanje o?te?enog korisni?kog profila (Windows 7)
Windows Vista
Popravljanje o?te?enog korisni?kog profila (Windows Vista)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

3. metod: Brisanje SID gre?ke i kreiranje novog profila

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste izbrisali SID gre?ke i kreirali novi profil, sledite ove korake:
 1. Izbri?ite SID sa gre?kom.
  Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sam?.

  Popravi?u sâm

  Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku.
  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50446

  Napomene
  • ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili na CD i zatim je pokrenuti na ra?unaru na kojem je do?lo do problema.

  Popravi?u sâm

  Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Da biste sami re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. Izbri?ite profil pomo?u dijaloga ?Svojstva ra?unara?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
   2. Izaberite stavku Promeni postavke.

    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804890
   3. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Vi?e opcija.

    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    2804891
   4. U okviru Korisni?ki profili kliknite na dugme Postavke.
   5. U dijalogu Korisni?ki profili izaberite profil koji ?elite da izbri?ete, kliknite na dugme Izbri?i i kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraga otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na SID koji ?elite da uklonite i izaberite stavku Izbri?i.
 2. Prijavite se na ra?unar i kreirajte novi profil.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Napredne informacije

Do ove gre?ke mo?e do?i ako je konfigurisana postavka smernica grupe ?Ne prijavljuj korisnika sa privremenim profilima?.

Do ove gre?ke mo?e da do?e ako je fascikla korisni?kog profila ru?no izbrisana. Fascikla profila koja se ru?no izbri?e ne uklanja bezbednosni identifikator (SID) sa liste profila u registratoru.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2705068
UPOZORENJE:
Izri?ito savetujemo da ovo NE BUDE standardni na?in uklanjanja korisni?kih profila sa ra?unara. Dokumentovani i podr?ani pristup jeste kori??enje vi?e opcija za postavke sistema u svojstvima sistema, postavke ?Korisni?ki profili?. Za programe, ovaj objekat je dostupan pomo?u API-ja ?DeleteProfile?.

Ako je SID prisutan, Windows ?e poku?ati da u?ita profil koriste?i funkciju ProfileImagePath koja ukazuje na putanju koja ne postoji. Zbog toga nije mogu?e u?itati profil.
Informacije o evidenciji doga?aja
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
U evidenciji aplikacije se evidentiraju slede?i doga?aji:

 • Ime evidencije: aplikacija
  Izvor: Microsoft-Windows-usluga korisni?kih profila
  Datum: datum
  ID doga?aja: 1515
  Kategorija zadatka: nijedna
  Nivo: upozorenje
  Klju?ne re?i: klasi?no
  Korisnik: Korisnik
  Ra?unar: ra?unar
  Opis: Windows je napravio rezervnu kopiju ovog korisni?kog profila. Windows ?e automatski poku?ati da koristi rezervnu kopiju profila kada se ovaj korisnik prijavi slede?i put.

 • Ime evidencije: aplikacija
  Izvor: Microsoft-Windows-usluga korisni?kih profila
  Datum: datum
  ID doga?aja: 1511
  Kategorija zadatka: nijedna
  Nivo: upozorenje
  Klju?ne re?i: klasi?no
  Korisnik: Korisnik
  Ra?unar: ra?unar
  Opis: Windows ne mo?e da prona?e lokalni profil i prijavljuje vas pomo?u privremenog profila. Promene koje izvr?ite u ovom profilu bi?e izgubljene kada se odjavite.

 • Ime evidencije: aplikacija
  Izvor: Microsoft-Windows-usluga korisni?kih profila
  Datum: datum
  ID doga?aja: 1500
  Kategorija zadatka: nijedna
  Nivo: gre?ka
  Klju?ne re?i: klasi?no
  Korisnik: Korisnik
  Ra?unar: ra?unar
  Opis: Windows ne mo?e da vas prijavi jer nije mogu?e u?itati profil. Proverite da li ste povezani sa mre?om, kao i da li mre?a ispravno funkcioni?e.
  DETALJI - nepoznato

 • Ime evidencije: aplikacija
  Izvor: Microsoft-Windows-Winlogon
  Datum: datum
  ID doga?aja: 6004
  Kategorija zadatka: nijedna
  Nivo: upozorenje
  Klju?ne re?i: klasi?no
  Korisnik: nepoznat
  Ra?unar: ra?unar
  Opis: Winlogon pretplatnik obave?tenja Profili nije uspeo u kriti?nom doga?aju obave?tenja.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Svojstva

Identifikator ?lanka: 947215 - Poslednji pregled: 29. januar 2013. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com