Trinh iu khin thit bi khng c cai t hoc thit bi phn cng khng hoat ng ung cach sau khi ban cai t Goi Dich vu Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 948187 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi ban cai t Goi Dich vu Windows Vista trn may tinh ang chay Windows Vista, thit bi phn cng khng hoat ng ung cach. Ngoai ra, nu ban m Trinh quan ly Thit bi, ban co th thy du chm than canh tn thit bi phn cng.

GI?I PHP

Trinh iu khin thit bi co th khng c cai t hoc c cai t khng ung cach. Lam theo cac bc sau xac inh xem Trinh quan ly Thit bi co th tim thy thit bi va cai t hoc cai t lai trinh iu khin thit bi khi cn:

Bc 1: Xac inh xem trinh iu khin thit co c tim thy trong Trinh quan ly Thit bi khng

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go Trinh quan ly Thit bi trong Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. Bm Tip tuc. Hp thoai Trinh quan ly Thit bise hin thi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Ti kho?n Ngi dung
  Nu ban c nhc v? vi?c xac nhn ho?c m?t kh?u cua quan tri vin, h?y nh?p mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
 3. Trong danh sach cac loai thit bi, bm vao loai thit bi, ri inh vi thit bi cu th khng hoat ng.
  • Nu du chm than xut hin canh tn thit bi khng hoat ng, Trinh quan ly Thit bi khng th tim thy trinh iu khin thit bi. Chuyn n bc 3, "S dung Windows Update tim trinh iu khin thit bi".
  • Nu du chm than khng xut hin canh tn thit bi khng hoat ng ung cach, chuyn n bc 2, "D cai t va cai t lai trinh iu khin thit bi".
 4. ong Trinh quan ly Thit bi.

Bc 2: D cai t va cai t lai trinh iu khin thit bi

Nu du chm than khng xut hin canh tn thit bi khng hoat ng ung cach, hay d cai t va cai t lai trinh iu khin thit bi theo cach thu cng. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go Trinh quan ly Thit bi trong Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. Bm Tip tuc. Hp thoai Trinh quan ly Thit bise hin thi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Ti kho?n Ngi dung
  Nu ban c nhc v? vi?c xac nhn ho?c m?t kh?u cua quan tri vin, h?y nh?p mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
 3. Trong danh sach cac loai thit bi, bm vao loai thit bi, ri inh vi thit bi cu th khng hoat ng.
 4. Bm chut phai vao thit bi, ri bm Thuc tinh.
 5. Bm vao tab Trinh iu khin.
 6. Bm D cai t.
 7. Bm OK.
 8. Trong hp thoai Trinh quan ly Thit bi, bm vao menu Hanh ng, ri bm Quet cac thay i phn cng.
  • Ban co th nhn c thng bao cho bit rng Windows phai cai t phn mm trinh iu khin cho thit bi khng xac inh cua ban. Nu ban nhn c thng bao nay, hay bm vao inh vi va cai t phn mm trinh iu khin (c khuyn nghi).
  • Ban cung co th nhn c thng bao cho bit rng thit bi phn cng ang c cai t va thit bi cha c cai t hin ang co trong Trinh quan ly Thit bi.
  Chu y Nu ban khng nhn c thng bao li hoc thit bi phn cng cha c cai t, hay chuyn n bc 3, "S dung Windows Update tim trinh iu khin thit bi".
Nu thit bi c cai t va hoat ng ung cach, ban a giai quyt c s c va a hoan thanh. Nu thit bi c cai t nhng vn khng hoat ng ung cach, hay chuyn sang phn "Cac bc tip theo".

Bc 3: S dung Windows Update tim trinh iu khin thit bi

Chu y s dung Windows Update, ban phai ng nhp vao may tinh vi t cach quan tri vin. ? xc minh r?ng b?n ?c ng nh?p vo Windows b?ng ti kho?n ng?i dng - ti kho?n c?a qu?n tr? vin my tnh, hay truy nh?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=vi-vn
Lam theo cac bc sau s dung Windows:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm Tt ca Chng trinh, ri bm Windows Update.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Ti kho?n Ngi dung
  Nu ban c nhc v? vi?c xac nhn ho?c m?t kh?u cua quan tri vin, h?y nh?p mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
 2. Bm Kim tra ban cp nht.
 3. xac inh cac trinh iu khin a cp nht co sn hay khng, bm Xem cac ban cp nht sn co.

  Nu sn co cac ban cp nht, bm vao trinh iu khin ban mun cai t, ri bm Cai t.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Ti kho?n Ngi dung
  Nu ban c nhc v? vi?c xac nhn ho?c m?t kh?u cua quan tri vin, h?y nh?p mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
Nu Windows Update khng th inh vi trinh iu khin c yu cu, hay lin h vi nha san xut thit bi tai xung trinh iu khin thit bi mi nht cho Windows Vista. bit thng tin v cach thc hin, hay xem phn "Thng tin B sung".

N?u cac phng php ny khng khc phuc c s c, hay chuy?n sang ph?n "Cc b?c ti?p theo".

CC B?C TI?P THEO

Nu cac bc nay khng khc phuc c s c cua ban, ban co th nh ai o bit c tr giup, hoc co th lin h vi nha san xut thit bi. Ban cung co th s dung Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft tim cac giai phap khac khc phuc s c cua minh. Mt s dich vu ma Web site Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft cung cp bao gm:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? tr gip cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Nhm tin H? tr? Khch hng c?a Microsoft: Lin h? v?i ?i tc, ?ng nghi?p v cc Chuyn gia ?c nh gi Cao nh?t c?a Microsoft (MVP).
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
Nu ban tip tuc gp s c sau khi s dung cac Web site nay cua Microsoft hoc nu ban khng th tim thy giai phap cho s c trn Web site Dich vu H tr cua Microsoft, hay bm vao lin kt sau lin h vi B phn H tr.
http://support.microsoft.com/contactus?ln=vi-vn#tab1

THNG TIN THM

bit thng tin v cach lin h vi nha cung cp phn mm va phn cng cua ban, bm vao s bai vit thich hp trong danh sach sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
65416 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, A-K-

60781 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, L-P

60782 Thng tin lin h nha cung cp phn mm va phn cng, Q-Z
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

bit thm thng tin v cach khc phuc s c m thanh co th xay ra sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 1, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
948481 Ban gp s c m thanh sau khi cai t Windows Vista Goi Dich vu 1


c tr giup cac s c v thit bi trong Windows Vista, hay truy nhp trang web sau cua Microsoft:
Khc phuc s c ma cac thit bi khng hoat ng khoc khng c phat hin trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948187 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com