Windows Vista servisni paket 1 nije dostupan za instalaciju sa lokacije Windows Update i ne nudi se putem usluge ?Automatsko a?uriranje?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 948343 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Windows Vista servisni paket 1 (SP1) nije dostupan za instalaciju sa lokacije Windows Update, a usluga ?Automatsko a?uriranje? ne nudi njegovu instalaciju.

Sredinom aprila 2008. Microsoft ?e po?eti distribuciju Windows Vista SP1 putem sistema ?Automatsko a?uriranje? (AU) za engleski, nema?ki, francuski, ?panski i japanski jezik. Microsoft ?e zapo?eti distribuciju Windows Vista SP1 malom procentu korisnika operativnog sistema Windows Vista svakog dana i polako ?e s vremenom pove?avati distribuciju. Ako ne ?elite da ?ekate na standardnu AU distribuciju, mo?ete ru?no da skenirate lokaciju Windows Update i Windows Vista SP1 ?e biti ponu?en za instalaciju na ve?ini sistema. Jedini sistemi kojima Windows Vista SP1 ne?e biti automatski ponu?en jesu oni koji ispunjavaju neki od uslova pomenutih u ovom ?lanku.

Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa 1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

UZROK

Do ovog problema dolazi iz nekih od slede?ih razloga.

1. razlog

Ve? imate Windows Vista SP1.

2. razlog

Koristite program nezavisnog proizvo?a?a vLite za konfiguraciju sistema i mo?da ste uklonili potrebne sistemske komponente koje moraju biti dostupne da bi Windows Vista SP1 bio instaliran. Za vi?e informacija posetite slede?u vLite Web lokaciju:
http://www.vlite.net

3. razlog

Alatka za blokiranje Windows servisnih paketa blokira isporuku Windows Vista SP1 putem usluge ?Automatsko a?uriranje? ili sa lokacije Windows Update.

4. razlog

Poku?ali ste da instalirate Windows Vista SP1 i instalacija nije uspela zbog poznate neusagla?enosti u strukturi datoteka ili registratora.

5. razlog

Upravlja?ki program hardverskog ure?aja ili softver ure?aja je doveo do problema pri a?uriranju na Windows Vista SP1.

Usluga Windows Update mo?e da otkrije mali skup upravlja?kih programa za ure?aje i softvera koji spada u ovu kategoriju. Usluga Windows Update ne?e ponuditi Windows Vista SP1 dok se ne instalira ispravka za upravlja?ki program hardverskog ure?aja ili softver ure?aja.

6. razlog

Instalirali ste beta verziju Windows Vista SP1 i morate je deinstalirati ili zapo?eti novu instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

7. razlog

Vidite neke ispravke za operativni sistem Windows Vista kada pokrenete uslugu Windows Update. Me?utim, ne vidite naveden Windows Vista SP1.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda, u skladu sa svojom situacijom.

Metod za 1. uzrok

Utvrdite da li koristite Windows Vista SP1. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Ako je Windows Vista SP1 instaliran, vide?ete da je referenca za Windows Vista SP1 prikazana na dnu odeljka Izdanje operativnog sistema Windows.
Metod za 2. uzrok

Program nezavisnog proizvo?a?a (vLite) mo?e da se koristi za uklanjanje potrebnih sistemskih komponenti. Za vi?e informacija posetite slede?u vLite Web lokaciju:
http://www.vlite.net
Metod za 3. uzrok

Vi?e informacija o alatki za blokiranje Windows servisnih paketa potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/bb927794.aspx?wt.svl=leftnav
Metod za 4. uzrok

Mo?da je do?lo do poznate neusagla?enosti u sistemu datoteka ili u registratoru za trenutni skup instaliranih Windows komponenti. Ako na sistemu postoje neusagla?enosti koje se mogu popraviti, Windows Update ?e ponuditi ispravku koja ?e popraviti ovaj problem. Ponovo otvorite lokaciju Windows Update i ponovo kliknite na dugme Da li postoje ispravke?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Windows Update, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?.
Ukoliko na ra?unaru postoji ova poznata neusagla?enost, ponudi?emo vam ispravku koja ?e re?iti taj problem i omogu?iti da Windows Vista SP1 bude ponu?en i instaliran kada slede?i put proverite lokaciju Windows Update.

Napomena Za ve?inu korisnika funkcija ?Automatsko a?uriranje? ?e ponuditi ovo re?enje, a zatim ponovo ponuditi Windows Vista SP1 bez ikakve radnje korisnika.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
947821 Opis CheckSUR ispravke za operativni sistem Windows Vista i operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64
Metod za 5. uzrok

Da bi se osiguralo pozitivno iskustvo a?uriranja, Windows Update privremeno ne?e nuditi Windows Vista SP1 sistemima koji imaju slede?e upravlja?ke programe za ure?aje. U nekim slu?ajevima ti upravlja?ki programi za ure?aje dovode do problema na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista kada ih a?urirate na Windows Vista SP1. Ako instalirate a?urirane upravlja?ke programe za ure?aje, re?i?ete problem i omogu?iti da lokacija Windows Update ponudi Windows Vista SP1.

Upravlja?ki programi za audio ure?aje

Realtek AC'97
 • Za x86 ra?unare: Alcxwdm.sys - verzije 6.0.1.6242 ili stariji
 • Za x64 ra?unare: Alcwdm64.sys - verzije 6.0.1.6242 ili stariji
SigmaTel
 • Za x86 ra?unare: Sthda.sys - verzije 5.10.5762.0 ili stariji
 • Za x64 ra?unare: Sthda64.sys - verzije 5.10.5762.0 ili stariji
SigmaTel
 • Za x86 ra?unare: Stwrt.sys - verzije 6.10.5511.0 ili stariji
 • Za x64 ra?unare: Stwrt64.sys - verzije 6.10.5511.0 ili stariji
Creative Audigy
 • Za x86 i x64 ra?unare: Ctaud2k.sys - verzije 6.0.1.1242 ili stariji
 • Za x86 ra?unare: P17.sys ? sve verzije (To je originalno bio upravlja?ki program za Windows XP.)
Conexant HD Audio
 • Za x86 ra?unare: Chdart.sys - verzije 4.32.0.0 ili stariji
 • Za x64 ra?unare: Chdart64.sys - verzije 4.32.0.0 ili stariji
Biometrijski senzori (za otiske prstiju)
 • AuthenTec senzor otisaka prstiju sa datotekom upravlja?kog programa Atswpdrv.sys ? verzije 7.7.1.7 ili stariji
 • UPEK senzor otisaka prstiju sa datotekom upravlja?kog programa Tcusb.sys ? verzije 1.9.2.99 ili stariji
Upravlja?ki programi za prikaz

Intel Display
 • Za x86 ra?unare: Igdkmd32.sys ? verzije izme?u upravlja?kih programa 7.14.10.1322 i 7.14.10.1403, uklju?uju?i i njih.
 • Za x64 ra?unare: Igdkmd64.sys ? verzije izme?u upravlja?kih programa 7.14.10.1322 i 7.14.10.1403, uklju?uju?i i njih
Drugi upravlja?ki programi

Texas Instruments kontroler pametnih kartica sa datotekom upravlja?kog programa GTIPCI21.sys ? verzije 1.0.1.19 ili stariji

Sierra Wireless AirCard 580 sa aplikacijom Watcher.exe ? verzije 3.4.0.9 ili stariji (Ova aplikacija se nalazi u fascikli ?AirCard 580 programske datoteke?.) Re?enje je sada dostupno od preduze?a Sierra Wireless. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Sierra wireless Web lokaciji:
http://www.sierrawireless.com/faq/ShowFAQ.aspx?ID=1217
Symantec upravlja?ki program za klijente Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control
 • Za x86 ra?unare: Wgx.sys ? verzija 11.0.1000.1091 ili stariji
 • Za x64 ra?unare: Wgx64.sys ? verzije 11.0.1000.1091 ili stariji
Napomena Symantec je svestan ovog problema i ima re?enje. Vi?e informacija potra?ite na Symantec Web lokaciji:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948?Open&docid=2007121216360648&nsf=ent-security.nsf&view=docid_p
Dodatne informacije o Windows Vista SP1 upravlja?kom programu za Fujitsu-Siemens Amilo LA Notebook (Laptop) ra?unar

Pored toga, lokacija Windows Update ne?e ponuditi Windows Vista SP1 za Fujitsu-Siemens Amilo LA 1703 notebook ra?unare koji imaju BIOS stariji od 14. marta 2008. To odgovara brojevima revizija Biosa 8.6T1-0023-M007 i starijima. Ovo blokiranje se odra?ava u neispravnoj postavci upravljanja napajanjem koja ?e biti re?ena u a?uriranoj reviziji BIOS-a. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Fujitsu-Siemens lokaciji za podr?ku:
http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html
Izaberite opciju ?Notebook ra?unari? i AMILO La 1703. A?urirani BIOS (8.6 ili novija verzija) bi?e uskoro objavljen.

Ako re?enje za problem sa blokiranjem upravlja?kog programa nije navedeno iznad, mo?da ?ete mo?i da ga re?ite koriste?i neki od metoda navedenih ispod:

1. re?enje: Instalirajte ispravke za upravlja?ki program ure?aja sa lokacije Windows Update
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Windows Update, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?.
 3. Pregledajte listu svih ispravki, uklju?uju?i i one sa oznakom Opcionalno. Instalirajte sve upravlja?ke programe za hardverske ure?aje koji su navedeni.
 4. Kada se instalacija upravlja?kih programa zavr?i, ponovo kliknite na dugme Da li postoje ispravke? da biste videli da li ?e Windows Vista SP1 sada biti ponu?en.
2. re?enje: Instalirajte ispravke proizvo?a?a

Posetite lokaciju za preuzimanje upravlja?kih programa na Web lokaciji proizvo?a?a ra?unara. Potra?ite nedavno a?urirane upravlja?ke programe ure?aja koji jo? nisu instalirani. ?im a?urirate ra?unar, vratite se na lokaciju Windows Update, a zatim ponovo kliknite na dugme Da li postoje ispravke? da biste videli da li ?e Windows Vista SP1 sada biti ponu?en.

Metod za 6. uzrok

1. re?enje: Za korisnike koji su instalirali beta paket ispravki za Windows Vista SP1

Ako ste instalirali beta verziju Windows Vista SP1 ispravke, morate da deinstalirate tu verziju da biste instalirali kona?no izdanje servisnog paketa. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Programi i funkcije, a zatim na listi Programi izaberite stavku Programi i funkcije. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. U oknu Zadaci izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
 3. Izaberite stavku Servisni paket za Microsoft Windows (KB936330), a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
2. re?enje: Za korisnike koji su instalirali kompletnu verziju beta izdanja operativnog sistema Windows Vista sa SP1

Ako ste instalirali kompletnu verziju beta izdanja operativnog sistema Windows Vista sa SP1, morate da nadogradite kona?nu verziju Windows Vista SP1 ili da izvr?ite ?istu instalaciju kona?ne verzije. (Kona?ne verzije beta softvera nisu licencirane da se pokre?u nakon beta perioda.) Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Nabavite kompletnu verziju operativnog sistema Windows Vista sa SP1. Mo?da ?ete mo?i da je preuzmete iz istog izvora koji vam je ponudio beta verziju ili ?ete morati da nabavite kopiju iz lokalne prodavnice kada bude pu?tena u prodaju.
 2. Ubacite Windows Vista DVD, a zatim sledite uputstva za instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Morate uneti originalnu licenciranu ?ifru proizvoda kada se to zatra?i.
 3. Na ekranu za izbor instalacije bi?e vam ponu?ena opcija nadogradnje ili prilago?ene instalacije. Izaberite odgovaraju?u opciju, ali imajte na umu da izbor prilago?ene instalacije dovodi do gubitka pristupa podacima i instaliranim programima.
Metod za 7. uzrok

Windows Vista SP1 ne mo?e da se instalira zajedno sa drugim ispravkama. Mora se instalirati posebno. Zbog toga, ukoliko na lokaciji Windows Update postoje ispravke na ?ekanju, na primer bezbednosne ispravke, Windows Update ne?e ponuditi Windows Vista SP1 dok se te ispravke ne instaliraju. Da biste instalirali sve ispravke na ?ekanju, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Windows Update, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?. Pregledajte listu ispravki, a zatim se uverite da su izabrane sve ispravke sa oznakom Va?no ili Preporu?uje se.
 3. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke da biste zapo?eli instalaciju. Mo?da ?e vam biti zatra?eno da ponovo pokrenete ra?unar kada se instalacija zavr?i.
Windows Vista SP1 ?e biti ponu?en kada se instaliraju sve ispravke na ?ekanju ponovnim klikom na dugme Da li postoje ispravke?.

Sakrivanje ispravki kao drugo re?enje za 7. uzrok

Mo?ete da izaberete da ne instalirate ponu?enu ispravku tako ?to ?ete opozvati izbor stavke na Windows Update listi i pristati da sakrijete ispravku. Microsoft ovo ne preporu?uje. Ta?nije, Windows Vista SP1 ne?e biti ponu?en korisnicima koji sakriju neku od slede?ih ispravki:
 • Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  935509 Dostupna je softverska ispravka za verzije operativnog sistema Windows Vista koje obuhvataju funkciju Windows BitLocker ?ifrovanja disk jedinice (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  938371 Dostupna je softverska ispravka za komponente za instalaciju operativnog sistema Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  937287 Dostupna je softverska ispravka za Windows Vista funkciju za instalaciju softvera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Va?ne informacije o instalaciji Windows Vista SP1 putem WSUS-a Na korisnike koji koriste okru?enje Windows Server Update Services (WSUS) uti?u samo uzroci od 1. do 4, kao i 6. uzrok. Administratori sistema bi trebalo da pregledaju listu ure?aja i upravlja?kih programa ure?aja koji su navedeni u odeljku ?Metod za 5. uzrok?. U nekim slu?ajevima ti upravlja?ki programi za ure?aje dovode do problema na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista kada ih a?urirate na Windows Vista SP1. Proverite da li postoje ispravke za te upravlja?ke programe pre nego ?to instalirate Windows Vista SP1.

DODATNE INFORMACIJE

Za informacije o na?inu na koji mo?ete da se obratite prodavcima hardvera i softvera na slede?oj listi kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Kontakt informacije prodavaca hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 948343 - Poslednji pregled: 25. april 2008. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948343

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com