Goi dich vu Windows Vista va Windows Server 2008 khng sn co cai t qua Windows Update

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 948343 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Bai vit nay cha thng tin giup ban chn oan ly do goi dich vu Windows Vista hoc Windows Server 2008 khng c cung cp cho ban qua Windows Update.

M?c d bi vi?t ny bao g?m nhi?u cch khc nhau m b?n c th? th? ? gi?i quy?t v?n ?, nhng xin ?ng lo l?ng. Chung ti se giup ban quyt inh phng phap nao nn th trc tin va hng dn ban qua cac phng phap khac nu phng phap u tin khng giai quyt c s c. Nu ban vn gp s c khi tai xung goi dich vu Windows Vista sau khi th cac phng phap nay, chung ti se chi cho ban cach nhn thm tr giup.

? bi?t thm thng tin v? cch tai xung gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Vista va Windows Server 2008, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
935791 Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht
968849 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Chu y
 • Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.
 • B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

TRI?U CH?NG

Khi ban kim tra cac ban cp nht cho Windows Update, goi dich vu Windows Vista hoc Windows Server 2008 khng c cung cp tai xung.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? xu?t hi?n v nhi?u l do khc nhau. Tuy nhin, cc l do sau y l ph? bi?n nh?t:
 • Ban a cai t goi dich vu va khng bit iu nay.
 • Ban phai cai t mt ban cp nht khac trc khi co th cai t goi dich vu.
 • Ban cha cai t Goi Dich vu 1 (SP1) va do o, ban khng c cung cp tuy chon cai t Goi Dich vu 2 (SP2). SP2 yu cu ban phai cai t SP1.
 • Cac cu phn h thng ma ban phai cai t goi dich vu cha c cai t trn may tinh cua ban.
 • Ban co mt phn phn cng hoc phn mm trn may tinh c lit k trong phn "Phn cng va phn mm nu co se khin Windows Update khng cung cp cho ban goi dich vu " trong bai vit nay.
 • Ban a cai t phin ban tin phat hanh cua goi dich vu va phin ban nay khng c cai t ung cach trc khi ban c cai t phin ban phat hanh cui cung cua goi dich vu.

CC B?C ? GI?I QUY?T V?N ? NY

Nu ban la ngi dung trong mi trng doanh nghip, hay lin h vi quan tri vin h thng cua ban. Mt s quan tri vin tam thi chn cung cp cac goi dich vu.

Nu ban khng trong mi trng doanh nghip, ni vic cung cp goi dich vu tam thi bi chn, hay s dung cac phng phap sau giai quyt s c nay.

Xac nhn rng goi dich vu cha c cai t va ban hin khng chay phin ban tin phat hanh cua goi dich vu

Ban co th a cai t goi dich vu mi nht va khng bit iu nay, c bit la nu ban a bt Windows Update. Hoc co th ban a cai t phin ban tin phat hanh cua goi dich vu.

xac inh xem ban a cai t phin ban goi dich vu trc o, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm chut phai vao May tinh ri bm Thuc tinh.
 2. Nu goi dich vu a c cai t, mt tham chiu ti goi dich vu nay se c hin thi cui phn Windows Edition.

  Chu y Nu phin ban tin phat hanh cua goi dich vu a c cai t, thng tin c hin thi se ging nh "Goi Dich vu 2, v.286."
  Chu y Nu ban co phin ban tin phat hanh cua goi dich vu, ban phai d cai t trc khi Windows Update cung cp cho ban phin ban phat hanh cui cua goi dich vu. bit thm thng tin v cach d cai t goi dich vu, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  948537 Cach d cai t goi dich vu Windows Vista ging nh bc khc phuc s c

Kim tra xem co cac ban cp nht ang ch x ly hoc cac ban cp nht trinh iu khin thit bi khng

Nu co bt ky ban cp nht nao ang ch x ly, chng han nh ban cp nht bao mt, cho h thng cua ban trn Windows Update, Windows Update se khng cung cp goi dich vu cho n khi cac ban cp nht nay c cai t. Do o, co th ban phai cai t cac ban cp nht ang ch x ly khac hoc ban cp nht trinh iu khin thit bi trc khi co th cai t goi dich vu. Cc b?n c?p nh?t ang ch? ci ?t c th? bao g?m cc b?n c?p nh?t b?o m?t ho?c cc b?n c?p nh?t quan tr?ng khc. Ban cp nht trinh iu khin thit bi co th bao gm cac ban cp nht cho trinh iu khin hin thi hoc cac trinh iu khin phn cng hoc phn mm khac.
Chu y Trc khi cai t SP2, ban phai cai t SP1. Windows Update se khng cung cp SP2 cho ban cho ti khi SP1 c cai t trn h thng cua ban.
cai t cac ban cp nht ang ch x ly va ban cp nht trinh iu khin thit bi, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp Windows Update vao hp Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. B?m Ki?m tra ban c?p nh?t. Xem lai danh sach ban cp nht va xac minh rng ban a chon tt ca cac ban cp nht c anh du Quan trong hoc c khuyn nghi, sau o chon trinh iu khin phn cng bt ky c lit k la ban cp nht tuy chon.
 3. B?m Ci ?t C?p nh?t ? b?t ?u ci ?t. Khi ng lai may tinh nu ban c nhc lam vic nay khi hoan thanh cai t.
 4. Kim tra lai Windows Update xem goi dich vu hin sn co cha.
Nu ban a co th cai t goi dich vu thi xin chuc mng! B?n c th? k?t thc ? y. B?n c th? mu?n ?c ph?n "M?o phng ng?a" ? tm hi?u cch c th? trnh nh?ng v?n ? ki?u nh th? ny trong tng lai.

Nu ban vn khng th cai t goi dich vu, hay th cac phng phap sau.

am bao rng cac ban cp nht ngn cung cp goi dich vu cai t khng bi n

 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp Windows Update vao hp Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. Bm Khi phuc ban cp nht n. Xem lai danh sach ban cp nht.

  Goi Dich vu 2 cho Windows Vista va Windows Server 2008 khng c cung cp cho ngi dung ma ban cp nht sau bi n:
  955430 M ta ban cp nht tinh nng phn mm cai t Windows Vista va Windows Server 2008 c phat hanh vao ngay 28/4/2009
  Windows Vista SP1 khng c cung cp cho ngi dung ma mt trong nhng ban cp nht sau bi n:
  935509 Ban cp nht phn mm sn co cho cac phin ban Windows Vista bao gm tinh nng Ma hoa Trinh iu khin BitLocker Windows
  938371 Ban cp nht phn mm sn co cho cac cu phn cai t Windows Vista
  937287 Ban cp nht phn mm sn co cho tinh nng phn mm cai t Windows Vista
  "huy n" ban cp nht, chon ban cp nht ri bm Khi phuc.

Cac may tinh co nhiu b x ly c inh cn phai cai t ban cp nht 973879 cho Goi Dich vu 2 i vi Windows Vista va Windows Server 2008 se c cung cp

Mt s b x ly thng bao h tr cho mt s nhom tinh nng khng c h tr. Do o, khi h thng s dung cac nhom tinh nng nay, li Dng se xay ra. Nu co s c nay, goi dich vu Windows Vista va Windows Server 2008 se khng c cung cp tai xung. bit thm thng tin va cai t ban cp nht nay, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
973879 Ban nhn c thng bao li "Stop 0x0000003E" khi c cai t Windows Vista Goi Dich vu 2 hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 trn may tinh co cac b x ly nht inh

Tai xung Cng cu Sn sang Cp nht H thng ri kim tra cac ban cp nht

Tai nguyn h thng, nh d liu tp, d liu ng ky va k ca d liu trong b nh, co th tao ra s thiu nht quan trong thi gian phuc vu cua h iu hanh. Nhng s thiu nht quan nay co th chn ban cp nht phn mm. Cng cu Sn sang Cp nht H thng xac minh tinh toan ven cua h thng va giai quyt bt ky s thiu nht quan nao.

? c ?c Cng c? Tnh s?n sng C?p nh?t H? th?ng, hy th?c hi?n theo cc b?c sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , nhp Windows Update vao hp Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. B?m Ki?m tra ban c?p nh?t.
Nu may tinh cua ban co s thiu nht quan c xac inh, ban se c cung cp mt ban cp nht thc hin hiu chinh. Sau khi Windows Update cung cp giai phap nay, goi dich vu Windows Vista se c cung cp ma khng cn ban nhp gi thm. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
947821 M ta v Cng cu Sn sang Cp nht H thng danh cho Windows Vista va Windows Server 2008
Nu ban vn khng th cai t goi dich vu, ban co th xem phn "Phn cng va phn mm nu co se khin Windows Update khng cung cp cho ban goi dich vu " trong bai bit nay. Danh sach phn cng va phn mm nay co th giup ban nhanh chong xac inh c nguyn nhn s c.

THNG TIN THM

Phn cng va phn mm nu co se khin Windows Update khng cung cp cho ban goi dich vu

Cac s c cai t c xac inh se xay ra vi phn cng va phn mm trong danh sach sau.

Goi Dich vu 2 cho Windows Vista va Windows Server 2008

 • Cac h thng Intel ICH7 co Bluetooth c kt ni vi hub USB 2.0

  Goi Dich vu 2 cho Windows Vista va Windows Server 2008 khng sn co t Windows Update cho khach hang co h thng Intel ICH7 co Bluetooth c kt ni vi hub USB 2.0. Co s c c xac inh vi dich vu va cu hinh phn cng nay. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  970408 Thit bi Bluetooth dng hoat ng ngt quang trn may tinh ang chay Windows Vista Goi Dich vu 2
 • vLite

  Nu ban a s dung vLite tuy chinh cai t Windows Vista, co th ban a xoa mt s cu phn bt buc cua h thng. khc phuc s c nay, hay cai t phin ban vLite mi nht. ? bi?t thm thng tin, hy truy c?p vo trang Web sau y c?a vLite:
  http://www.vlite.net/
 • Mu may tinh HP TouchSmart IQ700

  Co s c xac inh v tinh tng thich gia SP2 va phn cng USB cu th trn bo mach chu cua dong san phm nay.
 • Windows Live Messenger 14

  Co s c xac inh v tinh tng thich vi Windows Live Messenger 14. Ban nng cp h iu hanh khin Windows Live Messenger 14 dng hoat ng. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  972634 Ban khng th khi ng Windows Live Messenger 14.0 sau khi cai t goi dich vu Windows

Windows Vista Goi Dich vu 1

 • Trinh iu khin phn mm Symantec cho cac ng dung khach Symantec Endpoint Protection va Symantec Network Access Control
  • i vi may tinh da trn x86:
   Phin ban Wgx.sys 11.0.1000.1091 tr xung
  • Cho my tnh trn c s? x64:
   Phin ban Wgx64.sys 11.0.1000.1091 tr xung
  Chu y Symantec a bit vn nay va a phat trin mt giai phap. bit thm thng tin, hay truy nhp Web site sau cua Symantec:
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948
 • May tinh xach tay Fujitsu-Siemens Amilo LA

  Windows Update se khng cung cp Windows Vista SP1 cho May tinh xach tay Fujitsu-Siemens Amilo LA 1703 co ngay phat hanh BIOS k t ngay 14 thang 3 nm 2008 tr v trc (s phin ban BIOS 8.6T1-0023-M007 hoc phin ban trc). Vi?c ch?n ny ph?n nh ci ?t qu?n l ngu?n i?n khng chnh xc, v?n ? s? ?c gi?i quy?t trong b?n s?a ?i BIOS ?c c?p nh?t. ? bi?t thm thng tin, hy truy c?p vo trang web h? tr? c?a Fujitsu-Siemens:
  http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html
  i vi May tinh xach tay chon loc va AMILO La 1703, BIOS c cp nht (8.6 hoc phin ban mi hn) c ky vong se sm c ng tai.
 • Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations ho?c Headquarters

  Windows Vista SP1 khng kh? d?ng t? C?p nh?t Windows cho nh?ng khch hng s? d?ng Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations ho?c Headquarters v v?n ? v?i giao di?n ?i t?ng D? li?u ActiveX (ADO). Microsoft c b?n c?p nh?t cho v?n ? ny. Sau khi ci ?t b?n c?p nh?t ny, Windows Vista SP1 s? kh? d?ng t? C?p nh?t Windows. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  952287 ng dung s dung giao din ADO co th gp s c hoc co th xay ra mt d liu khi ng dung kt ni vi SQL Server trong Windows Vista, Windows XP hoc Windows Server 2008
 • vLite

  N?u b?n s? d?ng vLite ? ty ch?nh ci ?t Windows Vista, b?n c th? xa m?t s? c?u ph?n h? th?ng ?c yu c?u. ? kh?c ph?c s c ny, hy ci ?t phin b?n vLite m?i nh?t. bit thm thng tin, hay truy nhp Web site sau cua vLite:
  http://www.vlite.net/

Cach giai quyt s c cai t

Cac ban cp nht trinh iu khin thit bi co th giai quyt s c i vi May tinh xach tay Fujitsu-Siemens Amilo LA, Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations hoc Headquarters va vLite. ? bi?t thm thng tin v? cch ci ?t cc b?n c?p nh?t trnh i?u khi?n thi?t b?, hy xem ph?n "Cc b?n c?p nh?t ho?c c?p nh?t trnh i?u khi?n thi?t b? ang ch? ci ?t".

Nu Windows Update khng giai quyt c s c trinh iu khin, hay truy nhp vung tai xung trinh iu khin trn Web site sau cua nha san xut may tinh. Tim kim cac trinh iu khin thit bi c cp nht gn y cha c cai t trn may tinh cua ban. Sau khi cp nht may tinh cua minh, hay quay lai Windows Update, ri bm lai vao Kim tra Ban cp nht xem goi dich vu hin a c cung cp hay cha.

Microsoft cung c?p thng tin lin h? c?a bn th? ba ? gip b?n tm h? tr? k? thu?t. Thng tin lin h? ny c th? thay ?i m khng c thng bo. Microsoft khng b?o ?m tnh chnh xc c?a thng tin lin h? c?a bn th? ba ny.

DNH CHO NG?I QU?N TR? H? TH?NG

Truy nhp Web site sau cua Microsoft xem "B cng cu Chn Goi Dich vu cua H iu hanh Windows: Cu hoi Thng gp":
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/bb892134(en-us).aspx
Ngi dung chay mi trng Dich vu Cp nht Windows Server (WSUS) chi bi anh hng bi nhng s c sau y, cac s c nay a c m ta trc o trong bai bit nay:
 • Goi Dich vu Windows khng c cung cp vi a c cai t.
 • vLite a c s dung tuy chinh cai t Windows Vista.
 • Tn tai s khng nht quan trong h thng tp hoc s ng ky nhom cu phn Windows c cai t.
 • Ban tin phat hanh cua goi dich vu a c cai t va cha c d cai t.

M?O PHNG NG?A

ngn chn cac s c nay trong tng lai, hay cp nht may tinh cua ban. Cach n gian nht cp nht may tinh cua ban la bt Windows Update. bt Windows Update, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
  , bm Tt ca Chng trinh, ri bm Windows Update,
 2. Trong ngn d?n h?ng, hy b?m vo Thay ?i ci ?t.
 3. Ch?n ci ?t C?p nh?t T? ?ng Windows m b?n mu?n.
 4. B?m ? ch?n h?p ki?m Bao g?m cc b?n c?p nh?t ?c khuy?n co khi t?i xu?ng, ci ?t, ho?c thng bo cho ti v? cc b?n c?p nh?t, v sau b?m vo OK.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948343 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 14.0
p d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
T? kha:
kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948343

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com