Windows Vista và Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? không có s?n cho cài đ?t chuyên bi?t thông qua Windows Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 948343 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin đ? giúp b?n ch?n đoán l? do t?i sao Windows Vista ho?c Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? không đang đư?c cung c?p cho b?n thông qua Windows Update.

M?c dù bài vi?t này có ch?a m?t s? phương pháp mà b?n có th? c? g?ng đ? gi?i quy?t v?n đ?, không đư?c quá căng th?ng. Chúng tôi s? giúp b?n quy?t đ?nh phương pháp đ? th? đ?u tiên và hư?ng d?n b?n thông qua các phương pháp khác n?u phương pháp đ?u tiên không gi?i quy?t v?n đ?. N?u b?n v?n c?n có v?n đ? nh?n đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista sau khi b?n h?y th? nh?ng phương pháp này, chúng tôi s? tư v?n cho b?n làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp thêm.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Vista và Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Lưu ý
 • Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính B?t đ?u cho đ?n trung c?p.
 • B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Tri?u ch?ng

Khi b?n ki?m tra các C?p Nh?t trên Windows Update, m?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? không đư?c cung c?p đ? t?i v?.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do khác nhau. Tuy nhiên, nh?ng l? do sau đây là ph? bi?n nh?t:
 • B?n đ? có các gói b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t và không nh?n ra nó.
 • B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?.
 • B?n chưa cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 1 (SP1) và do đó b?n đang không đư?c cung c?p tùy ch?n đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). SP2 đ?i h?i b?n ph?i có SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • H? th?ng thành ph?n mà b?n ph?i có đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
 • B?n có m?t m?nh c?a ph?n c?ng ho?c ph?n m?m trên máy tính c?a b?n đư?c li?t kê trong các "Ph?n c?ng và ph?n m?m mà n?u hi?n t?i s? cho k?t qu? trong Windows C?p Nh?t không cung c?p cho b?n m?t gói b?n ghi d?ch v? "ph?n c?a bài vi?t này.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n prerelease c?a m?t gói b?n ghi d?ch v?, và nó không đúng cách g? cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành cu?i cùng c?a các gói b?n ghi d?ch v?.

CÁC BƯ?C Đ? GI?I QUY?T V?N Đ? NÀY

N?u b?n là m?t ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng công ty, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n. M?t s? qu?n tr? viên t?m th?i ngăn ch?n vi?c cung c?p các gói b?n ghi d?ch v?.

N?u b?n đang không ? trong m?t môi trư?ng công ty nơi cung c?p gói b?n ghi d?ch v? t?m th?i b? ch?n, s? d?ng các phương pháp sau đây đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Xác nh?n r?ng các gói b?n ghi d?ch v? không đ? cài đ?t chuyên bi?t và b?n đang không ch?y m?t phiên b?n prerelease c?a gói b?n ghi d?ch v?

B?n có th? đ? có gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t và không nh?n ra đi?u này, đ?c bi?t là n?u b?n có b?n c?p nh?t c?a s? bật lên. Ho?c b?n có th? có m?t phiên b?n prerelease c?a gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh cho dù b?n có m?t phiên b?n trư?c đó b?n ghi d?ch v? gói cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m chu?t ph?i vào máy tính, và sau đó b?m thu?c tính.
 2. N?u m?t gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t tham chi?u đ?n các gói b?n ghi d?ch v? s? đư?c hi?n th? ? cu?i ph?n Windows Edition .

  Lưu ? N?u cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n prerelease m?t gói b?n ghi d?ch v?, thông tin đư?c hi?n th? s? gi?ng như "Gói b?n ghi d?ch v? 2, v.286."
  Lưu ? N?u b?n có m?t phiên b?n prerelease c?a gói b?n ghi d?ch v?, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t nó trư?c khi Windows Update s? cung c?p cho b?n phiên b?n phát hành cu?i cùng c?a các gói b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  948537 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? như là m?t bư?c x? l? s? c?

Ki?m tra đang ch? C?p Nh?t ho?c C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh

N?u có b?t k? b?n C?p Nh?t đang ch?, ch?ng h?n như C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng c?a b?n trên Windows Update, Windows Update s? cung c?p m?t gói b?n ghi d?ch v? cho đ?n khi các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V? v?y, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t đang ch? gi?i quy?t ho?c C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?. Đang ch? x? l? thông tin C?p Nh?t có th? bao g?m C?p Nh?t b?o m?t ho?c các b?n c?p nh?t quan tr?ng. C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh có th? bao g?m thông tin C?p Nh?t cho tr?nh đi?u khi?n âm thanh, tr?nh đi?u khi?n hi?n th? ho?c cho tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng ho?c ph?n m?m khác.
Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SP2, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SP1. Windows Update s? không cung c?p b?n SP2 cho đ?n khi SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n.
Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t đang ch? x? l? và C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i Windows Update trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t. Xem l?i danh sách C?p Nh?t, và xác minh r?ng t?t c? b?n c?p nh?t mà đư?c đánh d?u ki?m chú ? ho?c gi?i thi?u đư?c l?a ch?n, và sau đó ch?n b?t k? tr?nh khi?n tr?nh ph?n c?ng đó đư?c li?t kê như c?p nh?t tùy ch?n.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này khi cài đ?t chuyên bi?t xong.
 4. Ki?m tra Windows C?p Nh?t m?t l?n n?a đ? xem li?u các gói b?n ghi d?ch v? bây gi? có s?n.
N?u b?n đ? có th? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, xin chúc m?ng! B?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. B?n có th? mu?n đ?c các "Công tác ph?ng ch?ng M?o"ph?n đ? t?m hi?u làm th? nào b?n có th? tránh nh?ng lo?i v?n đ? trong tương lai.

N?u b?n v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, h?y th? nh?ng phương pháp sau.

H?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t mà ngăn ch?n m?t gói b?n ghi d?ch v? đang đư?c cung c?p đ? cài đ?t chuyên bi?t không đư?c ?n

 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i Windows Update trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào khôi ph?c b?n C?p Nh?t ?n. Xem l?i danh sách C?p Nh?t.

  Service Pack 2 cho Windows Vista và Windows Server 2008 không đư?c cung c?p cho ngư?i dùng mà ?n C?p Nh?t sau đây:
  955430 Mô t? c?a Windows Vista và Windows Server 2008 cài đ?t chuyên bi?t tính năng C?p nh?t ph?n m?m phát hành 28 tháng tư năm 2009
  Windows Vista SP1 không đư?c cung c?p cho ngư?i s? d?ng mà m?t trong nh?ng c?p nh?t sau đây ?n:
  935509 M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n cho phiên b?n c?a Windows Vista bao g?m các tính năng Windows M?t m? ? khoá bít
  938371 M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n cho các thành ph?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
  937287 M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n cho các tính năng ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
  Đ? "b? ?n" m?t b?n C?p Nh?t, ch?n b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào khôi ph?c.

Máy tính có đa b? x? l? nh?t đ?nh c?n ph?i C?p Nh?t 973879 cài đ?t chuyên bi?t cho Service Pack 2 cho Windows Vista và Windows Server 2008 đ? đư?c cung c?p

B? vi x? l? m?t s? báo cáo h? tr? cho m?t s? b? tính năng không được hỗ trợ. V? v?y, khi h? th?ng s? d?ng nh?ng b? tính năng, m?t l?i d?ng x?y ra. N?u v?n đ? này t?n t?i, Windows Vista và Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? s? không đư?c cung c?p đ? t?i v?. Đ? bi?t thêm thông tin và cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973879 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Stop 0x0000003E" khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista Service Pack 2 ho?c Windows Server 2008 Service Pack 2 trên m?t máy tính có đa b? x? l? m?t s?

T?i v? công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng, và sau đó ki?m tra C?p Nh?t

Tài nguyên h? th?ng, ch?ng h?n như t?p tin d? li?u, cơ quan ki?m nh?p d? li?u và d? li?u ngay c? trong b? nh?, có th? phát tri?n các mâu thu?n trong su?t cu?c đ?i c?a hệ điều hành. Nh?ng mâu thu?n có th? ch?n C?p nh?t ph?n m?m. Công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng xác minh tính toàn v?n c?a h? th?ng c?a b?n và gi?i quy?t mâu thu?n b?t k?.

Đ? có đư?c công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , lo?i Windows Update trong h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t.
N?u máy tính c?a b?n có m?t không th?ng nh?t đư?c bi?t đ?n, b?n đư?c cung c?p m?t b?n c?p nh?t mà làm cho s?a ch?a. Sau khi Windows Update cung c?p gi?i pháp này, Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? s? đư?c cung c?p mà không có đ?u vào nhi?u hơn t? b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
947821 Mô t? c?a System Update Readiness Tool cho Windows Vista và Windows Server 2008
N?u b?n v?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, b?n có th? mu?n xem các "Ph?n c?ng và ph?n m?m mà n?u hi?n t?i s? cho k?t qu? trong Windows C?p Nh?t không cung c?p cho b?n m?t gói b?n ghi d?ch v? "ph?n c?a bài vi?t này. Danh sách các ph?n c?ng và ph?n m?m có th? giúp b?n nhanh chóng xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?.

Thông tin thêm

Ph?n c?ng và ph?n m?m mà n?u hi?n t?i s? cho k?t qu? trong Windows C?p Nh?t không cung c?p cho b?n m?t gói b?n ghi d?ch v?

V?n đ? cài đ?t chuyên bi?t đư?c bi?t là x?y ra v?i ph?n c?ng và ph?n m?m trong danh sách dư?i đây.

Service Pack 2 cho Windows Vista và Windows Server 2008

 • H? th?ng Intel ICH7 v?i Bluetooth đư?c k?t n?i v?i m?t trung tâm USB 2.0

  Service Pack 2 cho Windows Vista và Windows Server 2008 là không có s?n t? Windows Update đ? khách hàng có m?t h? th?ng Intel ICH7 v?i Bluetooth k?t n?i v?i m?t trung tâm USB 2.0. Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các b?n ghi d?ch v? và c?u h?nh ph?n c?ng này. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  970408 M?t thi?t b? Bluetooth ng?ng ho?t đ?ng không liên t?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista Service Pack 2
 • vLite

  N?u b?n đ? s? d?ng vLite tùy ch?nh c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista, b?n có th? đ? g? b? m?t s? c?u ph?n yêu c?u h? th?ng. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a vLite. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a vLite:
  http://www.vLite.net/
 • HP TouchSmart IQ700 mô h?nh c?a máy tính

  Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n kh? năng tương h?p v? sau gi?a SP2 và ph?n c?ng USB c? th? trên bo m?ch ch? c?a d?ng s?n ph?m này.
 • Windows Live Messenger 14

  Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n kh? năng tương h?p v? sau v?i Windows Live Messenger 14. M?t nâng c?p hệ điều hành gây ra Windows Live Messenger 14 ng?ng ho?t đ?ng.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  972634 B?n không th? kh?i đ?ng Windows Live Messenger 14.0 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows

Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1

 • Tr?nh đi?u khi?n ph?n m?m Symantec Symantec Endpoint Protection và Symantec Network Access Control khách hàng
  • Cho x 86 d?a trên máy vi tính:
   Phiên b?n Wgx.sys 11.0.1000.1091 ho?c trư?c đó
  • Cho x 64 d?a trên máy vi tính:
   Phiên b?n Wgx64.sys 11.0.1000.1091 ho?c trư?c đó
  Lưu ? Symantec là nh?n th?c c?a v?n đ? này và đ? phát tri?n m?t gi?i pháp. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Symantec Web site sau:
  http://service1.Symantec.com/support/ent-Security.NSF/docid/2007121216494948
 • Fujitsu-Siemens Amilo LA máy tính xách tay (Laptop)

  Windows Update s? không cung c?p cho Windows Vista SP1 cho máy tính xách tay Fujitsu-Siemens Amilo LA 1703 có m?t BIOS phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2008, ho?c trư?c đó (BIOS xem s? 8.6T1-0023-M007 ho?c trư?c đó). Kh?i này ph?n ánh m?t cài đ?t chuyên bi?t qu?n l? năng lư?ng không chính xác s? đư?c gi?i quy?t trong m?t phiên b?n C?p Nh?t BIOS. Đ? t?i xu?ng C?p Nh?t BIOS m?i nh?t cho máy tính xách tay c?a b?n, truy c?p vào web site h? tr? Fujitsu và duy?t đ?n các t?i có s?n cho máy tính xách tay c?a b?n:
  http://www.Fujitsu.com
  Ch?n máy tính xách tay và AMILO La 1703, m?t C?p Nh?t BIOS (8.6 ho?c phiên b?n m?i hơn) đ? đư?c đăng và có s?n đ? t?i v?.
 • Microsoft Dynamics bán l? qu?n l? h? th?ng (RMS) c?a hàng ho?t đ?ng ho?c tr? s? chính

  Windows Vista SP1 không ph?i là có s?n t? Windows Update cho khách hàng s? d?ng Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) c?a hàng ho?t đ?ng ho?c tr? s? v? m?t v?n đ? v?i giao di?n Đ?i tư?ng D? li?u ActiveX (ADO). M?t b?n C?p Nh?t cho v?n đ? này có s?n t? Microsoft. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, Windows Vista SP1 s? có s?n t? Windows Update.Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  952287 M?t ?ng d?ng s? d?ng giao di?n ADO có th? h?ng, ho?c m?t mát d? li?u có th? x?y ra khi các ?ng d?ng k?t n?i v?i SQL Server trong Windows Vista, Windows XP ho?c Windows Server 2008
 • vLite

  N?u b?n đ? s? d?ng vLite tùy ch?nh Windows Vista cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? đ? g? b? m?t s? c?u ph?n yêu c?u h? th?ng. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a vLite. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a vLite:
  http://www.vLite.net/

Làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t

C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh có th? gi?i quy?t v?n đ? cho Fujitsu-Siemens Amilo LA máy tính xách tay, cho Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) c?a hàng ho?t đ?ng ho?c tr? s? chính và cho vLite. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh, h?y xem các "Ch? C?p Nh?t ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?" .

N?u Windows Update không gi?i quy?t m?t v?n đ? lái xe, h?y truy c?p khu v?c t?i v? tr?nh đi?u khi?n c?a web site c?a nhà s?n xu?t máy tính. tra c?u tr?nh khi?n tr?nh m?i C?p Nh?t không có chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Sau khi b?n C?p Nh?t máy tính c?a b?n, tr? v? Windows C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào ki?m tra C?p Nh?t m?t l?n n?a đ? xem li?u các gói b?n ghi d?ch v? bây gi? đư?c cung c?p.

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

CHO người quản trị hệ thống

Truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? xem các "Windows hệ điều hành Service Pack Blocker Toolkit: câu h?i thư?ng g?p":
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb892134.aspx
Ngư?i s? d?ng ch?y m?t môi trư?ng Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) b? ?nh hư?ng ch? b?i các v?n đ? sau đây đ? đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này:
 • M?t gói b?n ghi d?ch v? Windows không đư?c cung c?p b?i v? nó đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • vLite đư?c s? d?ng đ? tu? ch?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows Vista.
 • M?t mâu thu?n trong h? th?ng t?p ho?c trong registry t?n t?i trong các thi?t l?p hi?n t?i c?a cài đ?t chuyên bi?t các c?u ph?n c?a Windows.
 • Ă gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và g? b? cài đ?t chuyên bi?t không.

CÔNG TÁC PH?NG CH?NG M?O

Đ? ngăn ng?a nh?ng v?n đ? này trong tương lai, Gi? máy tính c?a b?n C?p Nh?t. Cách d? nh?t đ? gi? cho máy tính c?a b?n C?p Nh?t là b?t Windows Update. Đ? b?t C?p nh?t Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m vào All chương tr?nh, và sau đó b?m Windows Update,
 2. Trong Ngăn dẫn hướng, nh?p vào thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Ch?n các c?a s? c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n t? đ?ng.
 4. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm bao g?m đ? ngh? C?p Nh?t khi t?i v?, cài đ?t chuyên bi?t, ho?c thông báo cho tôi v? b?n C?p Nh?t , và sau đó nh?p vào OK.

Thu?c tính

ID c?a bài: 948343 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB948343 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 948343

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com