Raksta ID: 948465 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2) atbalsta jaunus aparat?ras veidus un jaunus aparat?ras standartus. ?? servisa pakotne ietver visus p?c 1. servisa pakotnes izlaistos jaunin?jumus, k? ar? t? vienk?r?o izvieto?anu pat?r?t?jiem, izstr?d?t?jiem un datorspeci?listiem.

PAPILDINDORM?CIJA

2. servisa pakotnes ieg??ana

Windows Vista 2. servisa pakotne

Lai uzzin?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Windows Server 2008 2. servisa pakotne

Lai uzzin?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t sist?mas Windows Server 2008 2. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849 Sist?mas Windows Server 2008 jaun?k?s servera pakotnes ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par 2. servisa pakotnes atbalstu

Sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 2. servisa pakotnes (SP2) pal?gatbalsta opcijas

P?c SP2 laidiena izn?k?anas var?sit ieg?t pal?gatbalstu. Papildu atbalstu un papildu opcijas skatiet ??d?s Microsoft vietn?s:
Windows Vista SP2 atbalsts

Windows Server 2008 SP2 atbalsts

Sist?mas Windows Vista SP2 kopienas atbalsta opcijas

P?c SP2 laidiena izn?k?anas var?sit izmantot vietni Microsoft Answers, lai p?rrun?tu probl?mas, kas saist?tas ar sist?mu Windows Vista un Windows Vista SP2. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://answers.microsoft.com/lv-lv/windows/default.aspx
Piez?me. L?dz servisa pakotnes izlai?anai izmantojiet sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 2. servisa pakotnes TechNet forumu, lai p?rrun?tu probl?mas, kas saist?tas ar ab?m servisa pakotn?m. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://social.technet.microsoft.com/forums/lv-lv/itprovistasp/threads/

Sist?mas Windows Server 2008 SP2 kopienas atbalsta opcijas

Lai p?rrun?tu probl?mas, kas saist?tas ar sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 2. servisa pakotni, varat izmantot ar? t?l?k nor?d?to sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 2. servisa pakotnes TechNet forumu. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://social.technet.microsoft.com/forums/lv-lv/itprovistasp/threads/

Kas ir iek?auts 2. servisa pakotn?

Papildinform?ciju par to, kas ir iek?auts sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotn?, skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows-vista/Whats-included-in-Windows-Vista-Service-Pack-2-SP2
Inform?ciju par SP2 laidienu skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd537674(WS.10).aspx
Lai skat?tu SP2 labojumfailu sarakstu un dro??bas jaunin?jumus, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd335033(WS.10).aspx

Kas j?zina pirms sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 SP2 instal??anas

Pirms SP2 instal??anas ?emiet v?r? ??du inform?ciju:
 • Instal??anas process var ilgt stundu vai pat ilg?k. T?d??, ja SP2 tiek instal?ta portat?vaj? dator?, p?rbaudiet, vai ir pievienots baro?anas vads.
 • Instal??anas laik? dators tiks vair?kk?rt restart?ts. T?d?? pirms instal??anas s?k?anas saglab?jiet savu darbu un izejiet no vis?m atv?rtaj?m programm?m.
 • P?c SP2 instal??anas, iesp?jams, vairs nedarbosies ska?as ier?ce vai k?da cita aparat?ras ier?ce. Ja t? notiek, vienk?r?i instal?jiet ier?ces atjaunin?tu draiveri. Lai to paveiktu ska?as ier?cei, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? nor?d?t?s darb?bas:
  948481 P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas ir radu??s probl?mas ar ska?u
  Varat pievienot saiti uz ?o rakstu sav? gr?matz?mju vai izlases map? gad?jumam, ja t? ir nepiecie?ama ar? p?c instal??anas.
Lai instal?tu oper?t?jsist?mas Windows Vista SP2, j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnei (SP1). Ja oper?t?jsist?mai Windows Vista izmantosit Windows atjaunin??anu vai autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzekli, SP2 instal??anas opcija netiks nepied?v?ta, l?dz netiks instal?ta SP1.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista SP1 instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana
Piez?me Oper?t?jsist?mai Windows Server 2008 pras?bas ir at??ir?gas. Oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 SP2 ir ?im produktam pirm? pieejam? servisa pakotne.

SP2 pirmsizlaides versijas no?em?ana

SP2 pirmsizlaides versija ir programmat?ra ar ierobe?otu termi?u Pirms servisa pakotnes gal?g?s versijas instal??anas pirmsizlaides versija ir j?no?em. P?c 2010. gada 1. maija ?? programmat?ra vairs nedarbosies. T?d?? l?dz ?im datumam SP2 pirmsizlaides versija ir j?no?em.

Lai no?emtu oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 SP2 pirmsizlaides versiju, r?kojieties ??di:
 1. noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu kop?jiet un iel?m?jiet (vai ierakstiet) t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  appwiz.cpl
 2. noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus;
 3. noklik??iniet uz Microsoft Windows servisa pakotne (KB948465) un p?c tam uz Atinstal?t;
 4. izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai pabeigtu no?em?anas procesu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakot?u no?em?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura uz skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
948537 K? atinstal?t sist?mas Windows Vista servisa pakotnes, veicot probl?mu nov?r?anas darb?bas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Papildinform?cija par SP2 probl?mu nov?r?anu

 • Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ar oper?t?jsist?mas Windows Vista 2008 servisa pakot?u instal??anu saist?t?s probl?mas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  947366 K??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts, kad m??in?t instal?t sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnes vai 2. servisa pakotnes vai sist?mas Windows Server 2008 2. servisa pakotnes savrupo pakotni: "Instal??ana neizdev?s" vai "Servisa pakotnes instal??anas laik? rad?s iek??ja k??da" (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • P?c oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 SP2 instal??anas, iesp?jams, vairs nedarbosies ska?as ier?ce vai k?da cita aparat?ras ier?ce. Ja t? notiek, instal?jiet ier?ces atjaunin?tu draiveri.
  • Lai p?c oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakot?u instal??anas nov?rstu probl?mas ar ska?u, izpildiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nor?d?t?s darb?bas:
   948481 P?c Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas ir radu??s probl?mas ar ska?u
  • Lai p?c oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakot?u instal??anas nov?rstu probl?mas ar aparat?ru, izpildiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nor?d?t?s darb?bas:
   948187 P?c sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnes instal??anas nav instal?ts ier?ces draiveris vai ar? aparat?ras ier?ce nedarbojas pareizi
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju par programm?m, par kur?m ir zin?ms, ka p?c 2. servisa pakotnes instal??anas datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, t?m rodas probl?mas ar funkcionalit?ti, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  969707 Programmas, par kur?m zin?ms, ka p?c sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotnes vai Windows Server 2008 2. servisa pakotnes instal??anas tiek zaud?ta ?o programmu funkcionalit?te (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Papildinform?cija par SP2 IT speci?listiem

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 SP2, IT speci?listiem j?apmekl? ?? TechNet vietne:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/windows/dd767387.aspx
Piez?me. Da?os sist?mas Windows Vista 2. servisa pakotnes un sist?mas Windows Server 2008 2. servisa pakotnes pazi?ojumos par konfidencialit?ti iek?autas nepareizas nor?des uz "Windows 2. servisa pakotni" vai "Windows Server 2008 1. servisa pakotni". Vis?s atsauc?s uz "Windows Server 2008 1. servisa pakotni" j?b?t tekstam "Windows Server 2008 2. servisa pakotne". Vis?s atsauc?s uz "Windows 2. servisa pakotni" j?b?t tekstam "Windows Vista 2. servisa pakotne".

Rekviz?ti

Raksta ID: 948465 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2009. gada 22. decembris - P?rskat??ana: 6.4
ATTIECAS UZ:
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com