Identifikator ?lanka: 948465 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Servisni paket 2 (SP2) za sisteme Windows Vista i Windows Server 2008 podr?ava nove vrste hardvera i nadolaze?e hardverske standarde. Ovaj servisni paket sadr?i sve ispravke izdane nakon Servisnog paketa 1 i korisnicima, razvojnim programerima i IT stru?njacima pojednostavljuje primenu.

Napomena Informacije u ovom ?lanku tako?e se odnose na verzije Windows Essential Business Server 2008 Standard i na Windows Essential Business Server 2008 Premium.

Dodatne informacije

Nabavljanje servisnog paketa 2

Windows Vista servisni paket 2

Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa 2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Vista

Windows Server 2008 servisni paket 2

Za vi?e informacija o nabavljanju Windows Server 2008 servisnog paketa 2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
968849 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2008

Informacije o podr?ci za servisni paket 2

Opcije pomo?i za podr?ku za servisni paket 2 (SP2) za sisteme Windows Vista i Windows Server 2008

Kada bude objavljen servisni paket 2, mo?i ?ete da dobijete pomo? za podr?ku. Za dobijanje pomo?i i podr?ke posetite slede?e Microsoft Veb lokacije i potra?ite opcije podr?ke:
Podr?ka za Windows Vista servisni paket 2

Podr?ka za Windows Server 2008 SP2

Opcije podr?ke zajednice za Windows Vista servisni paket 2

Kada bude objavljen servisni paket 2, mo?i ?ete da koristite Microsoft zajednicu da biste re?ili probleme koji se odnose na sistem Windows Vista i Windows Vista servisni paket 2. To mo?ete da uradite posetom slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.answers.microsoft.com/windows
Napomena Dok ne bude predstavljen servisni paket, koristite servisni paket 2 za operativne sisteme Windows Vista i za Windows Server 2008 TechNet forum da bise re?ili probleme koji se odnose na oba servisna paketa. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/sr-latn-cs/home?forum=itprovistasp

Opcije podr?ke zajednice za Windows Server 2008 SP2

Da biste re?ili probleme koji se odnose na SP2 za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008, mo?ete tako?e da koristite slede?i SP2 za Windows Vista i Windows Server 2008 TechNet forum. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/sr-latn-cs/home?forum=itprovistasp

?ta je uklju?eno u SP2

Da biste dobili vi?e informacija o tome ?ta je uklju?eno u Windows Vista servisni paket 2, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-rs/windows-vista/whats-included-in-windows-vista-service-pack-2-sp2
Da biste videli napomene uz izdanje za SP2, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/dd537674.aspx
Da biste prikazali listu hitnih ispravki i bezbednosnih a?uriranja u paketu SP2, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/dd335033.aspx

Va?ne informacije pre instaliranja servisnog paketa 2 za sisteme Windows Vista i Windows Server 2008

Pre nego ?to instalirate SP2, imajte u vidu slede?e:
 • Proces instalacije mo?e potrajati i du?e od jednog sata. Zbog toga, ako SP2 instalirate na prenosni ra?unar, ne zaboravite da ra?unar priklju?ite na izvor napajanja elektri?nom energijom.
 • Tokom instalacije ra?unar ?e se ponovo pokrenuti nekoliko puta. Zbog toga sa?uvajte ono ?ta ste radili i zatvorite sve otvorene programe pre po?etka instalacije.
 • Nakon instalacije paketa SP2 zvu?ni ili neki drugi hardverski ure?aj mo?da vi?e ne?e raditi. Ako se taj problem pojavi, instalirajte a?urirani upravlja?ki program za taj ure?aj. Za zvu?ni ure?aj sledite korake iz slede?eg ?lanka u Microsoft bazi znanja:
  948481 Kako da re?ite probleme u vezi sa zvukom nakon instalacije servisnog paketa za sistem Windows Vista
  Vezu do ovog ?lanka mo?ete dodati u fasciklu ?Obele?iva?i" ili ?Omiljene lokacije? u slu?aju da vam zatreba nakon zavr?etka instalacije.
Servisni paket 1 (SP1) za sistem Windows Vista je preduslov za instalaciju paketa SP2 za sistem Windows Vista. Ako u sistemu Windows Vista koristite Windows Update ili funkciju automatskog a?uriranja, mogu?nost instalacije paketa SP2 vam ne?e biti ponu?ena dok ne instalirate SP1.

Za vi?e informacija o tome kako da instalirate paket Windows Vista SP1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Vista
Napomena Za sistem Windows Server 2008 ne postoji sli?an zahtev. Windows Server 2008 SP2 je prvi servisni paket dostupan za taj proizvod.

Uklanjanje beta verzije servisnog paketa 2

Beta verzija servisnog paketa 2 je vremenski ograni?eni softver. Pre nego ?to instalirate kona?nu verziju servisnog paketa, morate ukloniti preliminarnu verziju servisnog paketa. Tako?e, rad tog softvera ne?e biti mogu? nakon 1. maja 2010. godine. Preliminarnu verziju paketa SP2 morate ukloniti pre tog datuma.

Za uklanjanje preliminarne verzije paketa SP2 za sisteme Windows Vista i Windows Server 2008 sledite ove korake:
 1. Kliknite na ?Start?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , kopirajte i nalepite (ili otkucajte) slede?u komandu u polje Zapo?ni pretragu i zatim pritisnite ENTER:
  appwiz.cpl
 2. Kliknite na Prika?i instalirane ispravke.
 3. Kliknite na Servisni paket za Microsoft Windows (KB948465), a zatim kliknite na Deinstaliraj.
 4. Sledite uputstva da biste dovr?ili proces uklanjanja.
Za vi?e informacija o tome kako da uklonite servisne pakete za sistem Windows Vista kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
948537 Kako da deinstalirate servisne pakete za sistem Windows Vista kao korak u re?avanju problema

Vi?e informacija o re?avanju problema u vezi sa paketom SP2

 • Za vi?e informacija o re?avanju problema pri instalaciji u vezi sa servisnim paketima za sistem Windows Vista ili Windows Server 2008 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli taj ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  947366 Poruka o gre?ci kada poku?ate da instalirate samostalni paket za Windows Vista servisni paket 1 ili servisni paket 2 ili za Windows Server 2008 servisni paket 2: ?Instalacija nije bila uspe?na? ili ?Do?lo je do unutra?nje gre?ke prilikom instalacije servisnog paketa? (samo na engl.)
 • Nakon instalacije paketa SP2 za sistem Windows Vista ili Windows Server 2008 zvu?ni ili neki drugi hardverski ure?aj mo?da vi?e ne?e raditi. Ako se taj problem pojavi, instalirajte a?urirani upravlja?ki program za taj ure?aj.
  • Za re?avanje problema u vezi sa zvukom nakon instalacije servisnih paketa za sistem Windows Vista sledite korake iz slede?eg ?lanka u Microsoft bazi znanja:
   948481 Kako da re?ite probleme u vezi sa zvukom nakon instalacije servisnog paketa za sistem Windows Vista
  • Za re?avanje problema u vezi sa hardverom nakon instalacije servisnih paketa za sistem Windows Vista sledite korake iz slede?eg ?lanka u Microsoft bazi znanja:
   948187 Nakon instalacije servisnog paketa za sistem Windows Vista neki upravlja?ki program nije instaliran ili neki hardverski ure?aj ne radi pravilno
 • Za vi?e informacija o programima kod kojih je prijavljen ili prime?en gubitak funkcionalnosti nakon instalacije Servisnog paketa 2 za sistem Windows Vista ili Windows Server 2008 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli taj ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  969707 Programi za koje je poznato da dolazi do gubitka funkcionalnosti nakon instalacije Servisnog paketa 2 za sistem Windows Vista ili Servisnog paketa 2 za sistem Windows Server 2008

Vi?e informacija o SP2 za IT stru?njake

IT stru?njaci bi trebalo da posete slede?u TechNet Veb lokaciju da bi dobili vi?e informacija o SP2 za sisteme Windows Vista i Windows Server 2008:
http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/dd767387.aspx
Napomena: Neke verzije izjave o privatnosti za Windows Vista servisni paket 2 i za Windows Server 2008 servisni paket 2 neta?no se odnose na ?Windows servisni paket 2? ili ?Windows Server 2008 servisni paket 1.? Sve reference za ?Windows Server 2008 servisni paket 1? trebalo bi da budu ?Windows Server 2008 servisni paket 2?. Sve reference za ?Windows servisni paket 2? trebalo bi da budu ?Windows Vista servisni paket 2.?
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 948465 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com