ID c?a bi: 948481 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

M t? s? c?

Bi vi?t ny th?o lu?n v? b?n beta c?a s?n ph?m Microsoft. Thng tin trong bi vi?t ny ?c cung c?p nguyn tr?ng v l thng tin c th? thay ?i m khng c?n thng bo.

Microsoft khng cung c?p h? tr? s?n ph?m chnh th?c cho s?n ph?m beta ny. ? bi?t thng tin v? cch nh?n h? tr? cho b?n beta, h?y xem ti li?u c trong t?p s?n ph?m beta ho?c ki?m tra trang Web m b?n ? t?i xu?ng b?n beta ny.

Sau khi ci ?t gi d?ch v? Windows Vista, b?n c th? g?p m?t ho?c nhi?u s? c? m thanh sau:
 • Khng co m thanh khi ban phat tp m thanh hoc chay chng trinh co cu phn m thanh.
 • Biu tng loa bn canh ng h trong khu vc thng bao co th hin thi thng bao sau:
  Khng c Thit bi u ra m thanh no c ci t
 • B iu khin m thanh trong Trinh quan ly Thit bi hin thi du chm than mau vang.
 • Ch?t l?ng m thanh thay ?i. V d?: n?u m thanh tr?c c?a b?n l m thanh v?m th? m thanh hi?n t?i c?a b?n c th? l m thanh stereo.


? ?c chng ti kh?c ph?c cc s? c? ny, b?n h?y vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho ti". ? t? kh?c ph?c cc s? c? ny, h?y vo ph?n "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c cc s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c? nay. Ri bm Chay ngay by gi trn trang Dich vu Khc phuc s c T ng va lam theo cac bc trong thut sy nay.


Kh?c ph?c s? c? ny
Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft: Khng co m thanh trong Windows


Ti?p theo, h?y vo ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

? gi?i quy?t s c ny, hay s dung cac phng thc sau theo th t a c trinh bay. Sau khi ban th tng phng thc, xac inh xem ban co th nghe thy m thanh khng. thc hin vic nay, hay phat tp m thanh bng cach s dung chng trinh nh Windows Media Player.

B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Ch ? ?m b?o r?ng b?n ? c?m v b?t loa. Ngoi ra, ?m b?o r?ng loa khng b? t?t ti?ng v m l?ng trn loa my tnh v trn b? i?u khi?n m l?ng chng tr?nh ?c ch?nh ? cao ? b?n c th? nghe th?y m thanh.

Phng php 1: Kh?i ?ng l?i my tnh

Kh?i ?ng l?i my tnh t nh?t m?t l?n sau khi b?n ci ?t gi d?ch v? Windows Vista ? ki?m ch?ng r?ng t?t c? cc qu tr?nh lin quan ?n vi?c ci ?t ? ?c hon t?t.

Sau khi kh?i ?ng l?i my tnh, h?y xc ?nh xem b?n c th? nghe th?y m thanh khng. N?u b?n c th? nghe th?y m thanh, s? c? ? ?c gi?i quy?t. N?u b?n khng th? nghe th?y m thanh, h?y th? Phng php 2.

Phng php 2: Th? m?t thi?t b? m thanh khc

N?u c th?, th? c?m m?t thi?t b? m thanh khc vo my tnh. V d?: n?u b?n ang s? d?ng loa, h?y th? m?t b? loa khc ho?c m?t b? tai nghe ? ?m b?o r?ng s? c? khng lin quan ?n thi?t b? m thanh.

Xc ?nh xem b?n c th? nghe th?y m thanh khng. N?u b?n c th? nghe th?y m thanh t?c l ? c v?n ? v?i thi?t b? m thanh ban ?u v s? c? ? ?c gi?i quy?t. N?u b?n khng th? nghe th?y m thanh, h?y c?m l?i thi?t b? m thanh ban ?u vo my tnh v sau chuy?n ?n Phng php 3.

Phng php 3: Rt loa my tnh

Rt loa my tnh ho?c cc thi?t b? m thanh khc m b?n c th? ang s? d?ng, ch?ng h?n nh tai nghe, kh?i my tnh r?i c?m l?i vo cng c?ng . H?u h?t cc th? m thanh tng thch v?i Windows Vista ?u c m?t tnh nng cho php pht hi?n cc thi?t b? m thanh ?c c?m vo gi?c m thanh. Quy tr?nh ny c th? yu c?u tnh nng pht hi?n m thanh th?c hi?n vi?c pht hi?n v c?u h?nh thi?t b? m thanh ? pht ra m thanh.

Xc ?nh xem by gi? b?n c th? nghe th?y m thanh khng. N?u b?n c th? nghe th?y m thanh, s? c? ? ?c gi?i quy?t. N?u b?n khng th? nghe th?y m thanh, h?y th? Phng php 4.

Phng php 4: Ki?m ch?ng r?ng thi?t b? m thanh m?c ?nh ? ?c ?t ng

Sau khi ci ?t gi d?ch v? Windows Vista, b?n c th? th?y thi?t b? m thanh m?c ?nh, c?n ?c g?i l thi?t b? pht l?i, ? thay ?i. B?n c?ng c th? th?y ch?t l?ng m thanh ? thay ?i. ?m b?o r?ng thi?t b? m thanh m?c ?nh ? ?c ?t ng cho thi?t b? m thanh m b?n ang s? d?ng. t thit bi mc inh, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?mB?t ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nt B?t ?u
  , g? m thanh trong B?t ?u T?m ki?m.
 2. B?m m thanh trong cc k?t qu? t?m ki?m n?m ? trn cng c?a menu B?t ?u.
 3. Bm vao tab Phat lai. Ch ? d?u ki?m bn c?nh thi?t b? m?c ?nh. i vi hu ht ngi dung, thit bi mc inh la Loa. ?m b?o r?ng thi?t ?t m thanh c?a b?n ? ?c c?u h?nh nh mong mu?n. H?y lm theo nh?ng b?c sau:
  1. Trn tab Pht l?i, ch?n thi?t b? pht l?i, b?m Thu?c tnh, b?m vo tab Nng cao v ?m b?o r?ng ?nh d?ng M?c ?nh ?c ?t v? gi tr? m b?n mong mu?n. Khi hon thnh, h?y ng c?a s? ny ? quay tr? v? c?a s? tr?c.
  2. Trn tab Pht l?i, ch?n thi?t b? pht l?i, b?m C?u h?nh, v sau ?m b?o c?u h?nh ?c ?t ng.
  N?u thi?t ?t m thanh ?c ?t ng, b?n ang s? d?ng loa lm thi?t b? m thanh v loa c?a b?n ? ?c ?t lm thi?t b? m?c ?nh, h?y chuy?n sang phng php 5.
 4. Ch?n thi?t b? m thanh m b?n mu?n lm thi?t b? m thanh m?c ?nh, sau b?m ?t M?c ?nh.
 5. Bm OK lu thit t va ong hp thoai m thanh.
Xc ?nh xem by gi? b?n c th? nghe th?y m thanh khng. N?u b?n c th? nghe th?y m thanh, s? c? ? ?c gi?i quy?t. N?u b?n khng th? nghe th?y m thanh, h?y th? phng php 5.

Phng php 5: Ki?m ch?ng r?ng tr?nh i?u khi?n m thanh ? ?c ci ?t

N?u khng c tr?nh i?u khi?n m thanh, b?n s? khng nghe th?y m thanh. ?m b?o r?ng tr?nh i?u khi?n m thanh ? ?c ci ?t. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo nh?ng b?c sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go Trinh quan ly Thit bi trong Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. Trong hp thoai Trinh quan ly Thit bi, m rng m thanh, video, va b iu khin tro chi.

  N?u c m?t bi?u t?ng loa bn c?nh tr?nh i?u khi?n m thanh t?c l tr?nh i?u khi?n ? ?c ci ?t. N?u c d?u ch?m h?i mu vng bn c?nh tr?nh i?u khi?n m thanh t?c l tr?nh i?u khi?n hi?n khng c ho?c s? khng t?i.
Chuy?n sang phng php 6 ? t?i l?i tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i v ki?m tra m thanh.

Phng php 6: T?i l?i tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i

N?u ? phng php 5 b?n pht hi?n ra r?ng tr?nh i?u khi?n m thanh cha ?c ci ?t ho?c n?u b?n pht hi?n tr?nh i?u khi?n m thanh ? ?c ci ?t nhng khng ho?t ?ng, h?y th? t?i l?i tr?nh i?u khi?n m thanh. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo nh?ng b?c sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go Trinh quan ly Thit bi trong Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
 2. Trong hp thoai Trinh quan ly Thit bi, m rng m thanh, video, va b iu khin tro chi.
 3. inh vi thit bi m thanh c bao gm cung may tinh.
 4. Bm chut phai vao thit bi, ri bm Thuc tinh.
 5. B?m tab Tr?nh i?u khi?n, sau b?m D? ci ?t.
 6. am bao rng hp kim Xoa Phn mm Trinh iu khin cho thit bi nay a bi xoa, ri bm OK.
 7. Trong hp thoai Trinh quan ly Thit bi, bm vao menu Hanh ng, ri bm Quet cac thay i phn cng.

  B?n nh?n ?c thng bo cho bi?t thi?t b? ph?n c?ng ang ?c ci ?t, v sau thi?t b? m thanh b? d? ci ?t xu?t hi?n trong Tr?nh qu?n l? Thi?t b?.
 8. ng h?p tho?i Tr?nh qu?n l? Thi?t b?.
Xc ?nh xem by gi? b?n c th? nghe th?y m thanh khng. N?u b?n c th? nghe th?y m thanh, s? c? ? ?c gi?i quy?t. N?u tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i khng t?i l?i ho?c n?u c t?i l?i nhng b?n khng th? nghe th?y m thanh, h?y th? phng php 7.

Phng php 7: C?p nh?t tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i

N?u tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i c v? khng ho?t ?ng, h?y ki?m tra xem c tr?nh i?u khi?n m thanh c?p nh?t no m b?n c th? ci ?t khng. ? yu c?u tr?nh i?u khi?n m thanh c?p nh?t, h?y lin h? v?i nh s?n xu?t tr?nh i?u khi?n m thanh.

? bi?t thng tin v? cch lin h? v?i nh cung c?p ph?n c?ng v ph?n m?m, h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Ch ? Trong m?t s? tr?ng h?p, nh s?n xu?t c th? h?ng d?n b?n d? ci ?t tr?nh i?u khi?n m thanh hi?n th?i v xo cc t?p tr?nh i?u khi?n. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c trong phng php 5, nhng ? b?c 6, b?m ? ch?n h?p ki?m Xo Ph?n m?m Tr?nh i?u khi?n cho thi?t b? ny.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v cach giai quyt s c m thanh thng gp trong Windows Vista, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21033.mspx#EVCAC
? bi?t thm thng tin v? tr?nh i?u khi?n thi?t b? m thanh ?c xc ?nh l gy ra s? c? khi b?n ci ?t cc gi d?ch v? Windows Vista, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
971220 Thng tin v? tr?nh i?u khi?n thi?t b? m thanh ?c xc ?nh l gy ra s? c? khi b?n ci ?t cc gi d?ch v? Windows Vista


Thng tin Lin quan:

Trinh khc phuc s c: Khng c m thanh trong Windows

Tr? gip v? nh?c v m thanh v?i Windows 7

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948481 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
T? kha:
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com