Raksta ID: 949109 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, m??inot p?rd?v?t vai p?rvietot failu vai mapi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
Fails vai mape nepast?v.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo <Mapes ID> re?istra atsl?gas t?l?k nor?d?taj? re?istra apak?atsl?g? ir boj?tas vai dz?stas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai ?o probl?mu labotu, izmantojot knownfolders.h v?rt?bas, izveidojiet tr?ksto??s <Mapes ID> re?istra atsl?gas t?l?k nor?d?taj? re?istra apak?atsl?g?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Piez?mes.
 • Ja atsl?ga KnownFolders past?v, bet v?rt?ba at??iras no knownfolders.h nor?d?t?s v?rt?bas, tiek par?d?ta lapa "Faila un mapes k??da. Lietot?ja iejauk?an?s". Varat atlas?t J?, lai atsl?gu KnownFolders iestat?tu uz noklus?juma iestat?jumiem, vai atlasiet N?, lai patur?tu pa?reiz?jos iestat?jumus.
 • Papildu mapes atsauces, kuras re?istr? izveido tre??s puses lietojumprogrammas, nedr?kst modific?t.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai labotu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, labojot ?o probl?mu

Citas probl?mas, kuras labo MATS pakotne

2394521 Nevar iztuk?ot atkritni sist?m? Windows XP vai Windows Vista
934160 K??da "T?kla vai failu at?auja" vai "mape nepast?v"
813711 Izmai?as, kas veiktas attiec?b? uz mapes lielumu, skatu, ikonu vai poz?ciju, ir zaud?tas
2394740 Nevar atlas?t vair?kus vienumus p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista
2396571 Ikonas tiek main?tas nepareizi sist?m? Windows

Rekviz?ti

Raksta ID: 949109 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com