Straipsnio ID: 949256 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apribotas ?Microsoft Dynamics? turinys pateikiamas ?Microsoft? ?ini? svetain?s vie?ojoje svetain?je. I?samaus turinio ir papildom? i?tekli? apie ?Microsoft Dynamics? rasite apsilank?:

Dynamics Customers
Microsoft Dynamics CustomerSource*
?Dynamics? partneriai
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Reikalaujama, kad klientai tur?t? ?Microsoft Dynamics? paslaug? plan?, pavyzd?iui, ?mon?ms skirt? tobulinimo plan?, arba programin?s ?rangos naujumo garantij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje pateikiami visi ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naujinimai ir kar?tosios pataisos.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naujausias kaupiamasis ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? specifini? naujinim? paketas

Toliau pateikiamoje lentel?s nurodytas naujausias kaupiamasis specifini? naujinim? paketas, skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?. Kaupiam?j? specifini? naujinim? paket? sudaro visos kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos ribotai vartotoj? grupei. Kaupiamajame specifini? naujinim? pakete yra ir visi ankstesni specifini? naujinim? paketai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Straipsnio numerisStraipsnio pavadinimasI?leidimo data
2028381Galite atsisi?sti 12 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2010 m. liepos 29 d.

Bendrojo naudojimo naujinimai

Toliau esan?ioje lentel?je pateikiami naujinimai, kurie buvo i?leisti naudoti bendrai. Nor?dami per?i?r?ti konkret? straipsn?, susijus? su naujinimu, spustel?kite lentel?je nurodyt? sait? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?. Nor?dami atsisi?sti vien? ar kelis ?iame straipsnyje nurodytus naujinimus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Straipsnio numerisStraipsnio pavadinimasI?leidimo data
948917Kaip gauti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? s?rankos naujinimus 2008 m. vasario 28 d.
948593Diegiant ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? server? parodomas klaidos prane?imas: ?Microsoft.Crm.CrmArgumentException?: neteisingas domeno pavadinimas. Domeno pavadinimas yra neteisingas arba nepasiekiamas? 2008 m. vasario 28 d.
948041?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?inyno fail? atnaujinimas i?leistas 2008 m. kovo 7 d.2008 m. kovo 7 d.
955921?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?inyno fail? atnaujinimas i?leistas 2008 m. rugs?jo 26 d. (955921)2008 m. rugs?jo 26 d.
952858Galite atsisi?sti 1 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2008 m. lapkri?io 24 d.
959419Galite atsisi?sti 2 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. sausio 15 d.
961768Galite atsisi?sti 3 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. kovo 12 d.
968176Galite atsisi?sti 4 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. gegu??s 7 d.
970141Galite atsisi?sti 5 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. liepos 2 d.
970148Galite atsisi?sti 6 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. rugpj??io 27 d.
971782Galite atsisi?sti 7 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. spalio 22 d.
975995Galite atsisi?sti 8 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2009 m. gruod?io 17 d.
977650Galite atsisi?sti 9 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2010 m. vasario 11 d.
979347Galite atsisi?sti 10 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2010 m. baland?io 8 d.
981328Galite atsisi?sti 11 specifini? naujinim? paket?, skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2010 m. bir?elio 3 d.

Kar?tosios pataisos, skirtos ribotai vartotoj? grupei

Toliau esan?ioje lentel?je pateikiamos ?Microsoft Dynamics? CRM kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos ribotai vartotoj? grupei. I?leid?iant kar?t?j? patais? siekiama i?sp?sti tik susijusiame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje aptariam? problem?. Nor?dami gauti kar?t?j? patais?, spustel?kite straipsnio numer?, kad pasiektum?te sait? ? ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyb?. Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos telefon? s?ra?? ir gauti informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Straipsnio numerisStraipsnio pavadinimasI?leidimo data
946649Gaunant CRM schemas i? CRM 4.0 ?iniatinklio tarnybos parodomas klaidos prane?imas: ?401 neleistina?2008 m. vasario 14 d.
948045?Outlook? nebeatsako, kai u?registruojate ?Outlook? kontakt? ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente2008 m. kovo 5 d.
948035PATAISA: programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? n?ra mygtuk? ?Naujas ?ra?as? ir ?Prid?ti esam? ?ra???2008 m. kovo 12 d.
948876Programa ?Internet Explorer? nebeatsako, kai naudodami ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?iniatinklio klient? ?ra?ote arba siun?iate ilg? el. lai?k?2008 m. kovo 12 d.
949141?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente suk?rus paskyr? ir spustel?jus ?Per?i?r?ti naudojant CRM? parodomas klaidos prane?imas: ?Ma?iausiai vieno gav?jo vardo nepavyko paversti sistemos ?ra?u?2008 m. kovo 12 d.
948005?OnSave? arba ?OnLoad? ?vykio kodas n?ra paleid?iamas pakeitus darbo eigos taisykl?s veiksm? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2008 m. kovo 12 d.
948155Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kai kuri? duomen? baz?s laiko juost? datos ir laiko gali nepavykti konvertuoti ? UTC laik?2008 m. kovo 13 d.
947860PATAISA: naudojant objekto ?SetStateEmailRequest? atsakymo prane?imus ir norint programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nustatyti el. pa?to prane?imus kaip ?Baigta? parodomas klaidos prane?imas: ?Crm i?imtis: prane?imas: nepalaikomas nurodytas siunt?jo tipas?2008 m. kovo 13 d.
948008Pakeitus vartotoj? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nauja tolesn? veikla vis tiek priklauso pradiniam vartotojui2008 m. kovo 13 d.
948157Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? suk?rus nauj? arba atidarius esam? ?ra?? parodomas klaidos prane?imas: ?Neteisingas argumentas?2008 m. kovo 16 d.
948002Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objekto ?ra?o darbo eig? prad?ios ir pabaigos laikas yra neteisingas2008 m. kovo 17 d.
948122?Microsoft Dynamics CRM 4.0? metaduomen? ?iniatinklio tarnyb? naudojant rinkiniui gauti ?diegt? lokalizuot? etike?i? rinkinys b?na nebaigtas2008 m. kovo 19 d.
947401Importuojant tinkinimus ? kit? ?Dynamics CRM 4.0? organizacij? parodomas klaidos prane?imas: ?Identifikatoriai negali b?ti ilgesni nei 50 simboli??2008 m. kovo 19 d.
949086Per?i?rint bendrinam? kalendori? arba kontakt? aplank? ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente parodomas ?Outlook? sinchronizavimo prane?imas2008 m. baland?io 1 d.
951179Bandant atjungti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? su autonomine prieiga parodomas klaidos prane?imas: ?Nepavyko perkelti objekto duomen?? 2008 m. baland?io 6 d.
949569Dublikat? aptikimo funkcija negali aptikti ?ra?? dublikat?, kai neatnaujint? pried? sistem? naudojate naujindami ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2008 m. baland?io 17 d.
948121?Outlook? gali nebeatsakyti, kai i? jo i?einate, atjungiate ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? nuo interneto arba prisijungiate prie interneto naudodami ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient?2008 m. baland?io 17 d.
951180 Naujinant versij? i? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Nepavyko atlikti veiksmo ?Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction?. Objekto nuoroda nenustatyta ? objekto egzempliori?? 2008 m. baland?io 25 d.
948746Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? paleidus pried? nenumatytame organizacijos egzemplioriuje parodomas klaidos prane?imas: ?U?klausa nepavyko d?l HTTP b?senos ?401 neleistina?2008 m. baland?io 27 d.
948298Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? dialogo lange ?Ie?koti ?ra??? ?ra?? s?ra?as nefiltruojamas pagal nauj? kontakt?2008 m. baland?io 27 d.
948629Bandant atjungti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? su autonomine prieiga parodomas klaidos prane?imas: ?Nepavyko perkelti objekto ?Priedo sistema? duomen? atliekant ?terpimo veiksm?, countRows=[skai?ius]? 2008 m. baland?io 27 d.
948172Panaikinus eil?s element? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??ra?as neprieinamas?2008 m. gegu??s 3 d.
948588Importuojant tinkinimus ? ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida: bulkoperation: neteisingas argumentas? 2008 m. gegu??s 4 d.
951884Tarnyba ?Microsoft.crm.Application.Hoster.exe? liaujasi veikusi, kai paleid?iate ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? su autonomine prieiga2008 m. gegu??s 5 d.
950229Prid?jus produkt? prie galimyb?s programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?I?samios informacijos eilut?s elemento ?kainojimo metu ?vyko klaida?2008 m. gegu??s 6 d.
949347Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidarius atributo puslap?, skirt? bit? tipo atributui, n?ra mygtuk? ?Perkelti auk?tyn? ir ?Perkelti ?emyn? 2008 m. gegu??s 6 d.
949925 Tarnybos saugykla nepriskiriama vartotojui, kai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? spustelite ?Priskirti? 2008 m. gegu??s 12 d.
952945Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? puslapio ?Nustatyti asmenines parinktis? skirtuke ?Privatumas? n?ra saito ? klaid? ataskait? privatumo nuostatas 2008 m. gegu??s 12 d.
951718Nar?ant po puslapius ?Microsoft Dynamics? CRM aplanke ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente parodomas scenarijaus klaidos prane?imas2008 m. gegu??s 15 d.
948604Bandant nurodyti kalb? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Ne?manoma ?terpti rakto eilut?s dublikato ? objekt? ?dbo.LocalizedLabel? naudojant unikali? rodykl? ?ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect? 2008 m. gegu??s 19 d.
952724?dieg? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vietin? klient?, skirt? ?Outlook?, negalite per?i?r?ti joki? aplankuose esan?i? el. lai?k? 2008 m. gegu??s 19 d.
951301 Bandant atjungti ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM su autonomine prieiga parodomas klaidos prane?imas: ??vyko ?SQL Server? klaida. D?l sukonfig?ruot? pakop? pabandykite ?? veiksm? atlikti dar kart?? 2008 m. gegu??s 29 d.
947978Pasirinktin? tinklalap? nusta?ius kaip numatyt?j? pagrindin? puslap? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kai kurie eilut?s kintamieji neperkeliami ? pasirinktin? ?iniatinklio form? 2008 m. gegu??s 29 d.
951206Sakinys ?FetchXML?, kuriame yra sakinys <Link-Entity>, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galite parodyti klaidingus duomenis2008 m. gegu??s 29 d.
953185Paleidus darbo t?simo funkcij?, atliekant u?duot? ?Atnaujinti sutarties b?senas? turki?koje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versijoje ?i funkcija neveikia 2008 m. gegu??s 29 d.
950202Prid?jus naujas reik?mes prie i?rinkimo s?ra?o, skirto ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objektui, lauko dingsta i?verstos etiket?s 2008 m. bir?elio 3 d.
951477Paleidus funkcij? ?Si?sti tiesiogin? el. lai?k??, naudojant vartotojo nurodyt? u?klaus? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Jums nesuteiktos teis?s arba tokio ?ra?o n?ra? 2008 m. bir?elio 3 d.
949719Aptikus gaut? el. lai?k? arba nusiuntus aptikt? el. lai?k? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Perkeliant ?? element? ? ?Microsoft Dynamics CRM? ?vyko klaida? 2008 m. bir?elio 5 d.
947818Suk?rus nauj? pasirinktin? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objekt? dialogo lango ?Formos ypatyb?s? skirtuke ?Ne ?vykio priklausomyb?s? rodomas laukas be pavadinimo 2008 m. bir?elio 5 d.
950006Konvertuojant el. pa?to veikl? ? atvej? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to veikla nepridedama prie atvejo 2008 m. bir?elio 5 d.
952925Bandant prid?ti vartotoj? i? patikimo domeno prie ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida. Pabandykite ?? veiksm? atlikti dar kart?? 2008 m. bir?elio 9 d.
951274Bandant importuoti organizacij? ? program? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?I?imtis ?System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException? (0x80072030): serveryje n?ra tokio objekto? 2008 m. bir?elio 9 d.
950414Perkeliant el. lai?k? ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente parodomas klaidos prane?imas: ?Perkeliant ?Microsoft? CRM el. lai?k? ?vyko klaida? 2008 m. bir?elio 9 d.
951502Negalite atidaryti el. lai?ko, atsi?sto i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vartotojo 2008 m. bir?elio 16 d.
951919Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eigos taisykl? netaikoma net esant s?lygoms ?Laukti? 2008 m. bir?elio 17 d.
951197Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ?jungus arba i?jungus vartotoj? laukas ?ModifiedBy? automati?kai nenustatomas 2008 m. bir?elio 18 d.
952149?eki?koje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versijoje neteisingai i?verstos etiket?s ?Male? ir ?Female? (952149) 2008 m. bir?elio 18 d.
950542Sinchroni?ki priedai nereaguoja ? ?vykius, kurie vykdomi programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2008 m. bir?elio 19 d.
949068Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudojant ?ablon?, kuriame yra laukas ?Atsi?velgiant ??, el. pa?to veikloje esan?iame lauke ?Atsi?velgiant ?? n?ra jokios reik?m?s 2008 m. bir?elio 21 d.
952018POP3 paslaug? teik?jas atsiun?ia ?imtus to paties el. lai?ko kopij? ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? duomen? baz? 2008 m. bir?elio 24 d.
950374Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidarius veiklos per?i?ros puslap? tekstas rodomas vienoje eilut?je2008 m. liepos 16 d.
955049Bandant atjungti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? parodomas klaidos prane?imas: ??terpiant nepavyko perkelti objekto ??ra?ytas rodinys? duomen?, countRows=13?2008 m. liepos 16 d.
952019?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to kelved?io tarnyba po tam tikro laiko liaujasi apdorojusi el. lai?kus2008 m. liepos 16 d.
951711I?leistas Izraelio 2008 m. vasaros laiko pakeitim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ir ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? kliente naujinimas2008 m. liepos 21 d.
951098Rodinio ?MiniCalendar? met? rodinyje duomenys rodomi netinkamai, jei pa?ymite ?ym?s langel? ?Rodyti savait?s numer? kalendoriaus rodinyje? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? eidami ?Kliento regiono parinktys? ? ?Asmenin?s parinktys?2008 m. liepos 23 d.
948843Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vykdant arba redaguojant darbo eigas kompiuteris veikia l?tai2008 m. liepos 24 d.
950175Negalite naudotis ?Outlook? kaip tik?jot?s, kol ne?kelti visi ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? papildiniai2008 m. liepos 25 d.
952815Vykdant i?pl?stin?s ie?kos u?klaus? programoje ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Microsoft? CRM i?sami neapdorotos klaidos informacija: serverio klaida ?/? programoje?2008 m. liepos 25 d.
950088El. pa?to prane?imai nei?siun?iami i? ?Outlook Web Access?, ?Outlook Mobile Access? arba ?Outlook Rules?, kai atidarote ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient?2008 m. liepos 28 d.
948126Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? abonemento ry?i? ie?kos lange rodomos ne visos darbo eigos2008 m. rugpj??io 1 d.
951538Rodinio ?Mano gauti el. lai?kai?, esan?io programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to tipo veiklos s?ra?e, stulpelio ?Tikroji pabaiga? reik?m? yra neteisinga2008 m. rugpj??io 1 d.
951174Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objekto puslapyje spustel?jus skirtuk? ?Pastabos? gali b?ti neparodytas ?io skirtuko turinys2008 m. rugpj??io 13 d.
952547Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? i?pl?tus ?ra?o per?i?ros skyri? ?ra?as perkeliamas ? tinklelio apatin? dal?2008 m. rugpj??io 13 d.
950886Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? paleidus ataskait? vedl? arba vykdant importavimo dideliais kiekiais veikl? parodomas klaidos prane?imas: ???jusiam vartotojui nesuteiktos reikiamos saugos teis?s, kad jis gal?t? per?i?r?ti ?iuos ?ra?us ir atlikti konkret? veiksm??2008 m. rugpj??io 13 d.
950154Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galimybi? formoje pakeitus pirminio kliento lauk? parodomas klaidos prane?imas: ?N?ra atributo?2008 m. rugpj??io 14 d.
954498Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? puslapyje ?Tvarkyti narius? spustel?jus ?Atnaujinti rinkodaros s?ra??? jame vis tiek i?lieka nari?, kuriuos norite pa?alinti2008 m. rugpj??io 14 d.
954800?Outlook? nebeatsako, kai atidarote, u?darote, atsakote ar persiun?iate el. lai?k? naudodami ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient?2008 m. rugpj??io 14 d.
952115Dinamini? reik?mi? laukuose n?ra turinio, kai el. lai?ko ?ablon? naudojate si?sdami tiesiogin? el. pa?to prane?im? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?2008 m. rugpj??io 14 d.
950374 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidarius veiklos per?i?ros puslap? tekstas rodomas vienoje eilut?je 2008 m. liepos 16 d.
955049 Bandant atjungti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? parodomas klaidos prane?imas: ??terpiant nepavyko perkelti objekto ??ra?ytas rodinys? duomen?, countRows=13? 2008 m. liepos 16 d.
952019 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to kelved?io tarnyba po tam tikro laiko liaujasi apdorojusi el. lai?kus 2008 m. liepos 16 d.
951711 I?leistas Izraelio 2008 m. vasaros laiko pakeitim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ir ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? kliente naujinimas 2008 m. liepos 21 d.
951098 Rodinio ?MiniCalendar? met? rodinyje duomenys rodomi netinkamai, jei pa?ymite ?ym?s langel? ?Rodyti savait?s numer? kalendoriaus rodinyje? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? eidami ?Kliento regiono parinktys? ? ?Asmenin?s parinktys? 2008 m. liepos 23 d.
948126 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? abonemento ry?i? ie?kos lange rodomos ne visos darbo eigos 2008 m. liepos 24 d.
948843 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vykdant arba redaguojant darbo eigas kompiuteris veikia l?tai 2008 m. liepos 24 d.
950175 Negalite naudotis ?Outlook? kaip tik?jot?s, kol ne?kelti visi ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? papildiniai 2008 m. liepos 25 d.
952815 Vykdant i?pl?stin?s ie?kos u?klaus? programoje ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Microsoft? CRM i?sami neapdorotos klaidos informacija: serverio klaida ?/? programoje? 2008 m. liepos 25 d.
951538 Rodinio ?Mano gauti el. lai?kai?, esan?io programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to tipo veiklos s?ra?e, stulpelio ?Tikroji pabaiga? reik?m? yra neteisinga 2008 m. liepos 25 d.
950088 El. pa?to prane?imai nei?siun?iami i? ?Outlook Web Access?, ?Outlook Mobile Access? arba ?Outlook Rules?, kai atidarote ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? 2008 m. liepos 28 d.
951174 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objekto puslapyje spustel?jus skirtuk? ?Pastabos? gali b?ti neparodytas ?io skirtuko turinys 2008 m. rugpj??io 13 d.
952547 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? i?pl?tus ?ra?o per?i?ros skyri? ?ra?as perkeliamas ? tinklelio apatin? dal? 2008 m. rugpj??io 13 d.
950886 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? paleidus ataskait? vedl? arba vykdant importavimo dideliais kiekiais veikl? parodomas klaidos prane?imas: ???jusiam vartotojui nesuteiktos reikiamos saugos teis?s, kad jis gal?t? per?i?r?ti ?iuos ?ra?us ir atlikti konkret? veiksm?? 2008 m. rugpj??io 13 d.
950154 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galimybi? formoje pakeitus pirminio kliento lauk? parodomas klaidos prane?imas: ?N?ra atributo? 2008 m. rugpj??io 14 d.
954498 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? puslapyje ?Tvarkyti narius? spustel?jus ?Atnaujinti rinkodaros s?ra??? jame vis tiek i?lieka nari?, kuriuos norite pa?alinti 2008 m. rugpj??io 14 d.
954800 ?Microsoft Outlook? nebeatsako, kai atidarote, u?darote, atsakote ar persiun?iate el. lai?k? naudodami ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? 2008 m. rugpj??io 14 d.
952115 Dinamini? reik?mi? laukuose n?ra turinio, kai el. lai?ko ?ablon? naudojate si?sdami tiesiogin? el. pa?to prane?im? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2008 m. rugpj??io 14 d.
952601 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? s?rankos programai atliekant aplinkos diagnostikos vedlio (EDW) patikr? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida| Patikrinkite ?FullTextRunningValidator?: klaida: kompiuteryje ?[kompiuterio_vardas]? n?ra tarnybos ?msftesql? 2008 m. rugpj??io 15 d.
952602 Bandant ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? jungt? parodomas klaidos prane?imas: ?Ne?manoma patikrinti ?SQL Server? ataskait? tarnyb? ataskait? serverio diegimo? 2008 m. rugpj??io 15 d.
951252 Naudojant ataskait? vedl? ataskaitai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? redaguoti netik?tai gali b?ti panaikintas vienas arba keli tinkinimai 2008 m. rugpj??io 15 d.
950490 Naujinant darbo eigos taisykli? versij? i? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?System.OutOfMemoryException? 2008 m. rugpj??io 21 d.
949732 Paleidus darbo eigos taisykl?, norint atnaujinti kai kuriuos kitus ?ra?o laukus programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? bit? tipo laukas netik?tai gr??inamas ? numatyt?j? reik?m? 2008 m. rugpj??io 29 d.
951300 Paleidus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo tvarkytuv? viso teksto ie?kos funkcija negali rasti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni?, o kai kuri? kontakt? b?senos ne?manoma nustatyti ? ?Galiojimas baigsis? 2008 m. rugs?jo 3 d.
951849 Paleidus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to kelved?io tarnyb? kompiuteryje su keli? branduoli? procesoriais parodomas klaidos prane?imas: ?Jau prid?tas elementas su tokiu pat raktu? 2008 m. rugs?jo 4 d.
947278 Bandant ?diegti ?Microsoft Dynamics? CRM jungt?, skirt? SSRS, parodomas klaidos prane?imas: ?Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction? nepavyko? 2008 m. rugs?jo 4 d.
951268 De?imtainis skyriklis, kur? nurod?te neangli?kos ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? versijos vartotojo parametruose, atnaujinus versij? ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netik?tai pasikei?ia 2008 m. rugs?jo 8 d.
956720 Nusta?ius snaudimo laik? arba atsisakius priminimo veiklos ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente suplanuotas veiklos ?vykdymo laikas netik?tai pakeistas ? ?12:00 AM? 2008 m. rugs?jo 9 d.
948043 Negalite importuoti tinkinim? i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sistemos, kuri? atnaujinote ? kit? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sistem?, o ?i? sistem? v?l atnaujinote 2008 m. rugs?jo 9 d.
954916 Atspausdinus veikl? i? rodinio ?Veiklos? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida: ?LOCID_UI_DIR? yra neapibr??ta? 2008 m. rugs?jo 9 d.
951319 Suk?rus paskyr? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas 2008 m. rugs?jo 9 d.
952673 Bandant atidaryti kalendoriaus rodin? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vykio ?ra?ymo ? ?urnal? gav?jo tipas neteisingas? 2008 m. rugs?jo 10 d.
952576 Klas? ?RetrieveTeamsSystemUserResponse? neparodo vis? atribut? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2008 m. rugs?jo 10 d.
953906 I?leistas laiko juostos ir vasaros laiko pakeitim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ir ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? kliente naujinimas 2008 m. rugs?jo 18 d.
954351 Bandant per?i?r?ti dat? programos ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? kalendoriaus rodinyje parodomas klaidos prane?imas: ?Error de servidor en la aplicación '/'? 2008 m. rugs?jo 25 d.
956869 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? suk?rus nauj? organizacij? arba j? importuojant parodomas klaidos prane?imas: ?Kompiuteryje ?[Kompiuterio_vardas]? n?ra tarnybos ?msftesql? 2008 m. rugs?jo 26 d.
948770 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? gali b?ti netik?tai u?daryta, kai spustel?site ie?kos mygtuk?, esant? kliento tipo lauke, kuriuo paleid?iamas ?vykis ?OnChange? 2008 m. rugs?jo 26 d.
956129 Bandant ?ra?yti paskyr?, perkelti el. pa?to prane?im? arba paleisti el. pa?to kelved? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas 2008 m. spalio 7 d.
952046 ?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientas gali nebeatsakyti, kai kompiuteryje yra ?diegt? kit? ?Outlook? papildini? 2008 m. spalio 7 d.
955056 Funkcija ?Lai?k? suliejimas? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netinkamai perkelia specialiuosius simbolius ? ?Microsoft Word? 2008 m. spalio 14 d.
953905 I?leistas laiko juostos ir vasaros laiko pakeitim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ir ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente naujinimas 2008 m. spalio 15 d.
948530 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naujinimas nepakei?ia ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? baz?s, jei MUI paket? ?diegiate kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2008 m. spalio 17 d.
957701 Paleidus darbo eig? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eigos b?sena i?lieka ?Vykdoma? arba ?Laukiama? 2008 m. spalio 21 d.
951549 Bandant pa?alinti tvarkytuv? i? programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vartotojo parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida? 2008 m. spalio 22 d.
953284 Siun?iant el. lai?k? per ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? jis lieka eil?s ?Mano darbas? aplanke ?Vykdoma? 2008 m. spalio 22 d.
953340 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? CRM vartotojo el. lai?kai ne?traukiami ? eil? 2008 m. spalio 22 d.
952979 Kai naudojate i?pl?stin?s ie?kos funkcij? ir norite per?i?r?ti ?ra?ytus rodinius programoje ?Dynamics CRM 4.0?, parodomas klaidos prane?imas: ?Parodant ?? susiet? objekt? ?vyko klaida? 2008 m. spalio 22 d.
950521 Dukart spustel?jus URL, kuriame yra japon? arba kin? kurs? juostos simbolis, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidaromas angli?kas ?MSN Money? tinklalapis 2008 m. spalio 22 d.
953099 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netik?tai paleid?iama darbo eiga 2008 m. spalio 22 d.
954811 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serveryje ilgai daromas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo tvarkytuvas 2008 m. spalio 23 d.
950430 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? form? galite pateikti, net jei reikalingame ie?kos lauke nurodyta neteisinga reik?m? 2008 m. spalio 23 d.
950475 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? paskyros ?ra?o b?senos prie?asties reik?m? pakei?iama numatyt?ja, kai stebimame ?Outlook? kalendoriaus priminime paleid?iama funkcija ?Atsisakyti? 2008 m. spalio 23 d.
951309 Importuojant etiketes ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? jos i?ver?iamas ne taip, kaip tik?tasi 2008 m. spalio 23 d.
954549 Kai naudojamas ?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientas, interneto el. pa?to prane?imas, kurio temos eilut?je yra pavojing? arba nespausdinam? simboli?, siun?iami tiesiai ? ?Microsoft Dynamics? CRM persiuntimo pa?to d??ut? 2008 m. spalio 23 d.
954256 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? planuojant tarnybos veikl?, kuriai reikalinga ?ranga arba patalpos, parodomas klaidos prane?imas: ?N?ra ma?iausiai vieno gav?jo el. pa?to adreso arba bent vieno gav?jo el. pa?tas yra pa?ym?tas kaip ?Neleisti? 2008 m. spalio 23 d.
957788 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? pasirinktin?je ataskaitoje bandant atidaryti veikl?, kurios pagrind? sudaro ?ActivityPointer? objektas, parodomas klaidos prane?imas: ?4200 neatpa??stamas kaip objekto tipas? 2008 m. spalio 24 d.
951640 Per?i?rint darbo eig? programoje ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Pra?omas ?ra?as nerastas arba jums nesuteiktos pakankamos teis?s jam per?i?r?ti? 2008 m. spalio 27 d.
956757 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? i? atnaujintos organizacijos negalite importuoti saugos vaidmen? ? neatnaujint? organizacij? 2008 m. spalio 27 d.
954917 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lauk? ?Priskirti? nustatote kaip eil?, negalite sukurti tolesn?s veiklos 2008 m. spalio 27 d.
953291 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? negalite naudoti funkcijos ?SetFocus()?, kad gal?tum?te i?laikyti fokusavim? lauke 2008 m. spalio 27 d.
952733 ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente kontaktini? duomen? filtr? pakeitimai nesinchronizuojami su vartotojo ?Outlook? kontaktais 2008 m. spalio 27 d.
951065 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? bandant naudoti i?pl?stin?s paie?kos funkcij? ir prid?ti kontaktus prie rinkodaros s?ra?o parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida? 2008 m. spalio 27 d.
955247 Bandant u?daryti galimyb? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko tikrinimo klaida. Objekto ?opportunityclose? atributo ?tema? ilgis vir?ija did?iausi? leistin? 100 ilg?? 2008 m. spalio 27 d.
955745 Bandant sukonfig?ruoti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? parodomas klaidos prane?imas: ??is diegimas n?ra ?Windows Platform? FIPS patvirtint? kriptografini? algoritm? dalis? 2008 m. spalio 27 d.
955286 Visuotinio diegimo tvarkytuvas nebeatsako, kai programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo tvarkytuve atidarote serverio tvarkytuv? 2008 m. spalio 27 d.
952311 Spustel?jus rodinio tinklelyje esant? mygtuk? ?Atnaujinti s?ra??? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Tvarka pagal stulpelius nesutampa su nustatyta puslapiuose? 2008 m. spalio 28 d.
958031 Kai prie interneto jungiamasi naudojant ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? per ma?o pralaidumo arba ilgos gai?ties tinkl?, parodomas klaidos prane?imas: ??vyko ne?inoma klaida? 2008 m. spalio 28 d.
957792 Bandant importuoti organizacij? ? program? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida | Importuoti organizacijos (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) nepavyko? 2008 m. spalio 28 d.
956805 Redaguojant u?sakym?, kuriame kaina yra u?fiksuota, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Crm i?imtis: prane?imas: produkto ir vieneto negalima atnaujinti, kai objektas yra u?fiksuotas, ErrorCode: -2147206371" 2008 m. spalio 28 d.
957703 ?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientas nebeatsako, kai dialogo lange ?Parinktys? pakei?iate parinkt? 2008 m. spalio 28 d.
956585 Diegiant ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?System.Exception?: nepavyko atlikti veiksmo ?Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction? 2008 m. spalio 28 d.
955234 Autonominiu re?imu atlikti pakeitimai prarandami, kai jungiat?s prie interneto naudodami ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? 2008 m. spalio 28 d.
954227 Duomen? ?ra?uose paleidus funkcij? ?Aptikti dublikatus? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Reikia objekto? 2008 m. spalio 28 d.
953033 Bandant importuoti duomenis, kuriuose yra i?rinkimo s?ra?o atributas, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Transformuokite analiz?s duomenis? 2008 m. spalio 28 d.
952874 Kuriant SF programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? automati?kai sukurtas SF numeris yra i? vieno simbolio 2008 m. spalio 28 d.
954673 U?baigus spar?iosios kampanijos k?rimo vedl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nei?siun?iamas el. lai?kas 2008 m. spalio 28 d.
954349 Negalite pasirinkti kainos, nors ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? formoje ?Sukurti objekt?? arba ?Atnaujinti objekt?? ir yra kainos s?ra?o ie?kos mygtukas 2008 m. spalio 29 d.
954655 Prid?jus pasirinktin? atribut? prie objekto ?Produktas? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? neatlieka produkto numerio unikalumo patikrinimo 2008 m. spalio 29 d.
955452 Kai siun?iate el. lai?k?, kuriame naudojamas el. lai?ko ?ablonas duomenims su eilut?s informacijos santraukomis atvaizduoti, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nenaudojamos eilut?s informacijos santraukos 2008 m. spalio 29 d.
953842 Kai kuriuose spar?iosios kampanijos atsakymuose ? objektus bandant konvertuoti esam? galim? klient? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Pra?omas ?ra?as nerastas arba jums nesuteiktos pakankamos teis?s jam per?i?r?ti? 2008 m. spalio 29 d.
956354 Atnaujinus itali?k?j? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? versij? ? itali?k?j? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? apskai?iuojant u?baigtos galimyb?s pajamas rezultatas padauginamas i? 10 000 2008 m. spalio 29 d.
958571 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? negalite importuoti organizacijos ? visuotinio diegimo tvarkytuv? 2008 m. spalio 30 d.
954433 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas arba puslapyje ?I?pl?stin? ie?ka? negalite pasirinkti ie?kos reik?m?s 2008 m. spalio 30 d.
953999 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? neparodo rezultat?, jei pasinaudoj? u?klausos ?I?pl?stin? ie?ka? s?lyga ?Kitos X dienos (-?)? rezultatus bandote eksportuoti ? ?Excel? darbalap? 2008 m. lapkri?io 5 d.
955055 Atidarant lai?k? suliejimo dokument? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Mail_Merge_[Number][1] yra pagrindinis lai?k? suliejimo dokumentas. ?Word? negali rasti jo duomen? ?altinio? 2008 m. lapkri?io 5 d.
952855 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vartotojas, turintis administravimo re?imo kliento prieigos licencij?, gali netik?tai pasiekti pasirinktinius objektus 2008 m. lapkri?io 7 d.
955065 Paleidus ataskait? kai kuriose ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versijose gali kilti maketo arba formatavimo problem? 2008 m. lapkri?io 10 d.
948987 Kai duomenys ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? importuojami naudojant duomen? importavimo vedl? arba pradedamas naujas duomen? perk?limas naudojant duomen? perk?limo tvarkytuv?, parodomas klaidos prane?imas: ?Nesutampa duomen? skyriklis: aptiktas tik vienas skyriklis? 2008 m. lapkri?io 11 d.
956859 ?Microsoft Dynamics? CRM ?ranki? juosta programoje ?Outlook? i?jungiama, kai tinklo ry?ys nutr?ksta trumpesniam nei vienos minut?s laikotarpiui 2008 m. lapkri?io 20 d.
952680 Bandant prie sutarties prid?ti sutarties eilut? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Pra?omas ?ra?as nerastas arba jums nesuteiktos pakankamos teis?s jam per?i?r?ti? 2008 m. lapkri?io 20 d.
950119 Bandant ?ra?yti susijusio abonemento paskyr? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Apribojimo UNIKALUS RAKTAS pa?eidimas ?UI_PrincipalObjectAccess? 2008 m. gruod?io 5 d.
949202 Spustel?jus diagramos skyri?, norint per?i?r?ti kai kurias duomen? lenteles programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Ne?manoma apdoroti lentelei ?Table0? skirto ?FilterExpression? 2008 m. gruod?io 5 d.
951909 Bandant importuoti tinkinimus ? kit? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? server? parodomas klaidos prane?imas: ?Neteisingas pavadinimo prefiksas? 2008 m. gruod?io 8 d.
950372 Paleidus ?Outlook? arba spustel?jus ?Microsoft Dynamics? CRM aplank? programoje ?Outlook?, kompiuteryje su ?Windows Vista?, kelis kartus pra?oma ?vesti vartotojo vard? ir slapta?od? 2008 m. gruod?io 8 d.
958902 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? prie objekto formos prid?jus pastab? skirtukai sutrumpinami arba nerodomi 2008 m. gruod?io 9 d.
954322 Importuojant tam tikrus tinkinimus ? atnaujint? programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versij? parodomas klaidos prane?imas: ?Failo nepavyko nusi?sti arba importuoti? 2008 m. gruod?io 9 d.
950207 Bandant atidaryti kampanijos veikl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Atmesta ?System.Web.HttpUnhandledException? tipo i?imtis? 2008 m. gruod?io 9 d.
957406 Kai bandoma sukurti paskyr? naudojant form? ?Kontaktas?, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?N?ra ma?iausiai vieno gav?jo el. pa?to adreso arba bent vieno gav?jo el. pa?tas yra pa?ym?tas kaip ?Neleisti? 2008 m. gruod?io 9 d.
958836 Paleidus pasirinktin? ataskait? programoje ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida? 2008 m. gruod?io 9 d.
959394 Dukart spustel?jus ?ra?? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidaromas netinkamas ?ra?as 2008 m. gruod?io 9 d.
952322 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vykdant darbo eigos taisykl? darbo eiga veikia ne taip, kaip tik?tasi 2008 m. gruod?io 10 d.
958287 Per?i?rint veiklos form? programoje ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Atmesta ?System.Web.HttpUnhandledException? tipo i?imtis? 2008 m. gruod?io 10 d.
953489 Nerodomi jokie ?ra?ai, kai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atliekate lai?k? suliejim? pasirink? parinktis ?Visi ?io puslapio ?ra?ai? arba ?Visi vis? puslapi? ?ra?ai? 2008 m. gruod?io 10 d.
954313 Bandant prisijungti prie ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serverio parodomas klaidos prane?imas: ?U?klausos IP adresas priklauso kitai tinklo adres? ?eimai? 2008 m. gruod?io 10 d.
952658 Kai ie?kote ?ini? baz?s straipsnio naudodami ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient?, negalite rasti ?io straipsnio 2008 m. gruod?io 10 d.
955418 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudodami vartotoj?, kurio vaidmeniui nesuteiktos jokios spausdinimo teis?s, negalite panaikinti pastabos 2008 m. gruod?io 10 d.
954592 Suk?rus ry?? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visose pasirinktinio objekto ie?kos ypatyb?s ir pasirinktin?s pasi?lymo ypatyb?s s?sajose naudojamas neteisingas objekto tipo kodas 2008 m. gruod?io 10 d.
955981 Bandant atidaryti aptarnavimo veikl? kalendoriaus pasirinktin? rodin? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?N?ra ?savedquery?, kurios Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e? 2008 m. gruod?io 10 d.
958181 Importuojant organizacij? ? ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Vard? srityje ?Microsoft.Crm.Workflow? n?ra tipo arba vard? srities vardo ?InvokeDotNetAssembly? 2008 m. gruod?io 11 d.
957270 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galite netik?tai perkelti paskyr?, kurioje n?ra nurodytos temos, nors objekto ?Paskyra? atributas ?Tema? yra nustatytas kaip ?Reikia nurodyti ?mon?? 2008 m. gruod?io 11 d.
956127 Eksportuot? tinkinim? i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? faile n?ra kai kuri? ?Outlook? sinchronizavimo objekto atribut? 2008 m. gruod?io 11 d.
956282 Naudojant ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? SDK pasirinktin?s darbo eigos veiklos sistemai sukurti parodomas klaidos prane?imas: ?Raktas negali b?ti NULINIS? 2008 m. gruod?io 11 d.
953887 Bandant redaguoti kai kurias importuotos darbo eigos ypatybes programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??ra?as neprieinamas? 2008 m. gruod?io 11 d.
954940 Bandant panaikinti pasirinktinio objekto ?ra?? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida, kreipkit?s ? administratori?? 2008 m. gruod?io 11 d.
955253 Prie esamos paskyros bandant prid?ti dalyvi? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Neturite pakankam? teisi?, kad gal?tum?te pasiekti ?? ?Microsoft Dynamics? CRM objekt? arba atlikti norim? operacij?? 2008 m. gruod?io 11 d.
955064 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?iniatinklio kliente negalite per?i?r?ti sukurt? kampanijos veiklos formos veikl? 2008 m. gruod?io 11 d.
956237 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? suk?rus darbo eigos taisykl?, kad b?t? atnaujinta galimyb?s b?sena, darbo eiga lieka laukimo b?senos 2008 m. gruod?io 11 d.
951432 Jei b?dami atsijung? perjungiate ? kit? tinklo ry??, ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente su autonomine prieiga negalite prisijungti prie interneto 2008 m. gruod?io 11 d.
956771 Eksportavus ?ablon? ? nauj? aplink? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lai?k? suliejimo ?ablonas netik?tai susiejamas su netinkamu pasirinktiniu objektu 2008 m. gruod?io 11 d.
957305 Prid?jus produkt? prie i? galimyb?s sukurt? pasi?lym?, u?sakym? ar s?skait? fakt?r? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas netik?tas klaidos prane?imas 2008 m. gruod?io 11 d.
957920 U?baigus spar?iosios kampanijos k?rimo vedl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nei?siun?iamas el. lai?kas 2008 m. gruod?io 11 d.
955977 Net jei turite teis? atidaryti ?ra?? naudodami ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient?, b?dami atsijung? negalite atidaryti pasirinktinio objekto ?ra?o 2008 m. gruod?io 11 d.
959226 Importuojant organizacij? ? ?Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Negalite keisti ataskaitos parametr? ar duomen? ?altini? j?s? nurodytomis reik?m?mis? 2008 m. gruod?io 11 d.
954929 Pakeitus vartotoj? i? vieno verslo vieneto ? kit? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? prastai veikia visuotinio diegimo tvarkytuvas 2008 m. gruod?io 11 d.
954640 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atidarius form? ?Adresas? lauke ?Pirminis? rodomas aplankas be pavadinimo 2008 m. gruod?io 11 d.
956370 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atlikus veiksm? ?Atnaujinti sutart?? sutarties eilut?s lauke ?Prad?ios data? nurodyta neteisinga data 2008 m. gruod?io 11 d.
959775 U?baigus spar?iosios kampanijos k?rimo vedl? el. lai?kas nei?siun?iamas, net jei pritaik?te ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 954673 kar?t?j? patais? 2008 m. gruod?io 11 d.
953586 Bandant paleisti tarnyb? ?Async? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?I?imtis paleid?iant tarnyb? ?Async?: MSCRMAsyncService? 2008 m. gruod?io 11 d.
956751 Nors atitinkamos darbo eigos taisykl? yra nustatyta paleisti tik veiklos b?senai esant ?Atliktai?, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eiga paleid?iama dukart 2008 m. gruod?io 11 d.
957975 Paleidus darbo eig? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netinkamai apdoroja de?imtaines reik?mes 2008 m. gruod?io 11 d.
957421 ?Outlook? gali u?strigti, kai sinchronizuosite ?Outlook? su ?Outlook? skirtu ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientu 2008 m. gruod?io 11 d.
957299 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eig? k?rimo priemon?je, veiksmu ?Si?sti el. lai?k?? spustel?jus ?Nustatyti ypatybes?, parodomas klaidos prane?imas 2008 m. gruod?io 11 d.
957919 Dar kart? suk?rus t? pa?i? s?skait? fakt?r? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klaidingai parodomas klaidos prane?imas 2008 m. gruod?io 11 d.
958072 Atnaujin? versij? i? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? ? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? negalite naudoti kai kuri? vartotojo u?klaus?, kurios paleid?iamos su kontaktais, galimais klientais arba abonementais 2008 m. gruod?io 11 d.
957377 Atnaujinus norvegi?k?j? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? versij? ? norvegi?k?j? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versij? lokalizuotuose rodiniuose yra neteisingas elementas ?layoutXML? 2008 m. gruod?io 12 d.
949069 Importavus kai kuriuos tinkinimus ? program? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? keli? ie?k? atributai kai kuriose formose yra i?jungti 2008 m. gruod?io 12 d.
955750 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, net jei neturite reikiam? teisi? ? objekt? ?Aptarnavimas?, galite netik?tai sukurti aptarnavimo paskyr? 2008 m. gruod?io 12 d.
955061 Naudojant ?vyk? ?I?ankstinis i?kvietimo siuntimas? reikiamam el. lai?ko objektui gauti ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente parodomas klaidos prane?imas: ?Nepavyko nusi?sti(), HR = 80045f00? 2008 m. gruod?io 12 d.
956445 Panaikinus ?ra?? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?iniatinklio kliente ?ra?as i?lieka ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? baz?je 2008 m. gruod?io 12 d.
955487 Kai siun?iate el. lai?k? naudodami lai?k? suliejimo ?ablon? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, dingsta eilut?s informacijos santraukos 2008 m. gruod?io 12 d.
955006 Negalite prid?ti vartotojo i? pirminio domeno prie ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2008 m. gruod?io 12 d.
955058 Atlikus tam tikrus konfig?racijos pakeitimus programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sul?t?ja veikimas 2008 m. gruod?io 12 d.
956079 Kai sukuriate ataskait? naudodami ataskait? vedl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, susijusio tipo ?ra?ams rodomi tik per pastar?sias 30 dien? pakeisti ?ra?ai 2008 m. gruod?io 15 d.
947762 Darbo eiga, kuri nustatyta b?ti paleista esant s?lygai ??ra?o atribut? keitimas?, gali b?ti netik?tai paleista, nors stebimas atributas programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? n?ra pakei?iamas 2008 m. gruod?io 16 d.
958003 Publikuojant importuot? darbo eig? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Automatin? darbo eiga negali b?ti publikuojama, jei n?ra nurodyta joki? aktyvinimo parametr?? 2008 m. gruod?io 16 d.
958563 Kai per?i?rite veiksmo, kuris nurodo darbo eigos el. lai?k?, ypatybes, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nerodomas el. lai?ko turinys 2008 m. gruod?io 16 d.
955482 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? objekto ?ActivityPointer? atributai ?actualstart? ir ?actualend? netik?tai nustatomi ? ?Tik data? 2008 m. gruod?io 16 d.
959248 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? u?stringa, kai el. lai?kus apdorojate naudodami ?Microsoft Dynamics? CRM el. pa?to kelved? 2008 m. gruod?io 16 d.
958280 Bandant ?ra?yti pasikartojant? savaitin? grafik? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Per didel? arba per ma?a ?Int32? reik?m?? 2008 m. gruod?io 16 d.
957225 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netik?tai paleid?ia darbo eigos taisykl?, kai siun?iate spar?iosios kampanijos el. lai?ko veikl? 2008 m. gruod?io 16 d.
956112 Panaikinus spar?i?j? kampanij? ?Microsoft Dynamics? CRM serverio program? ?urnale u?registruojami klaid? prane?imai: ?Naikinimo tarnybai nepavyko i?valyti lentel?s=[lentel?s_pavadinimas]? 2008 m. gruod?io 16 d.
954682 Jei skirtukuose yra dideli keli? eilu?i? lauk? skyriai, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? skirtukai i?d?stomi ne tokia tvarka, kaip tik?tasi 2008 m. gruod?io 16 d.
957086 Bandant pakeisti paskyros organizatori? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Negalite panaikinti ?io ?ra?o bendrinimo. Pasirinkto ?ra?o savininkas yra vienintelis, galintis pa?alinti kitus i? bendrinamo objekto? 2008 m. gruod?io 16 d.
960249 Bandant paleisti funkcij? ?Duomen? importavimas? ir importuoti tam tikrus duomenis tradicin?s kin? (CHT) kalbos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versijoje parodomas klaidos prane?imas: ?CrmSoapExtension? aptikta ne ?CrmException? 2008 m. gruod?io 16 d.
952852 Paleidus u?klaus? ?FetchXML? naudojant ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? programin?s ?rangos visuotinio diegimo rinkin? parodomas neteisingas skai?ius 2008 m. gruod?io 16 d.
950307 ?jungiant autonomin? re?im? ? vietin? MSDE duomen? baz? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? neatsisiun?iamas vartotojo ?ra?as 2008 m. gruod?io 16 d.
956045 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ?ra?o dialogo lango ?Ypatybi? tinklalapis? laukuose ?Suk?rimo data? ir ?Pastarojo keitimo data? rodomas tik trumpasis datos formatas 2008 m. gruod?io 16 d.
953764 Pasirinktinio objekto filtras ?Atsisi?stas pirminis elementas? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? veikia ne taip, kaip tik?tasi 2008 m. gruod?io 17 d.
956257 Finansini? met? prad?ios data programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? yra neteisinga, jei esate GMT+12 arba GMT+13 laiko juostoje 2008 m. gruod?io 17 d.
959572 Konvertavus kampanijos atsakym? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galimyb?je neu?pildomas laukas ??altinio kampanija? 2008 m. gruod?io 17 d.
956537 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? importuojant tinkinimus dingsta lai?k? suliejimo ?ablone esantis priedas 2008 m. gruod?io 17 d.
955833 Puslapyje ?Nurodyti saugos abonement?? bandant pakeisti ??jimo vartotojo abonement? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Netinkamas ?Microsoft? CRM tarnyb? abonementas? 2008 m. gruod?io 17 d.
958487 Kai administratorius masi?kai i? naujo priskiria ?ra?us i? vieno vartotojo kitam programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, parodomas klaidos prane?imas: ?Panaikinti galima tik publikuojam? darbo eig? arba darbo eig? ?ablon? publikavim?? 2008 m. gruod?io 17 d.
958250 Jei kompiuteryje su ?Windows? sukonfig?ruojate parametrus, nurodan?ius Santjago laiko juost?, ?Microsoft? CRM kalendoriuje pasirinkus 2008 m. spalio 11 d. parodomas klaidos prane?imas: ?Netik?ta klaida? 2008 m. gruod?io 17 d.
956521 Jei suplanuojate aptarnavimo veikl? naudodami mygtuk? ?Suplanuoti i? naujo?, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nerodomi pakeitimai 2008 m. gruod?io 17 d.
958256 Konvertavus galim? klient? ? abonemento ir kontakto ?ra?? programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kontakto ?ra?e neu?pildomas laukas ?Pirminis klientas? 2008 m. gruod?io 17 d.
956283 Bandant redaguoti vartotojo arba ?rangos savaitin? darbo grafik? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida ir tur?tum?te kreiptis ? administratori?? 2008 m. gruod?io 17 d.
957380 Prie? sukurdami s?skait? fakt?r? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, naudodami proces? ?CompoundCreate? negalite nustatyti atributo ?statuscode? 2008 m. gruod?io 17 d.
958791 Bandant prid?ti vartotoj? i? patikimo domeno programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida? 2008 m. gruod?io 17 d.
959208 Dublikat? aptikimo u?duotis neaptinka vis? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? esan?i? dublikat? 2008 m. gruod?io 17 d.
955469 Bandant objekto egzempliori? priskirti kitam ?Microsoft Dynamics? CRM ?iniatinklio kliento arba ?Outlook? skirto ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliento vartotojui parodomas klaidos prane?imas 2008 m. gruod?io 17 d.
958818 Bandant el. lai?k? priskirti vartotojui i? ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? eil?s parodomas klaidos prane?imas: ?Baigtos veiklos negalima priskirti kitam vartotojui? 2008 m. gruod?io 17 d.
955423 Suliejant du abonementus, kurie prid?ti prie aktyvaus rinkodaros s?ra?o, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Suliejimas at?auktas, kreipkit?s ? savo sistemos administratori? ir bandykite dar kart?? 2008 m. gruod?io 17 d.
955685 Vartotojas, kuriam papildomame verslo vienete suteiktos teis?s ?Priskirti vaidmen??, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? gali netik?tai priskirti sistemos administratoriaus vaidmen? 2008 m. gruod?io 17 d.
957589 Kai kai kuriuos darbo eigos objekto rodini? stulpelius bandote redaguoti naudodami funkcij? ?I?pl?stin? ie?ka?, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko ?Microsoft Dynamics? CRM klaida? 2008 m. gruod?io 19 d.
957318 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? aptarnavimo kalendoriuje galite per?i?r?ti vartotoj? ir ?rangos, prie kurios neturite prieigos pagal saugos vaidmen?, ?ra?us 2008 m. gruod?io 19 d.
961135 Bandant atidaryti aptarnavimo veikl? kalendoriaus rodin? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida: atmesta ?System.Web.HttpUnhandledException? tipo i?imtis? 2008 m. gruod?io 12 d.
957960 I?siunt? el. lai?k? kitam vartotojui, naudodami ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? negalite prisijungti prie interneto 2008 m. gruod?io 19 d.
955233 ?ra?ius saugos vaidmen? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas 2008 m. gruod?io 19 d.
950266 Kai bandote paleisti duomen? perk?limo tvarkytuvo vedl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, u?stringate prisijungimo puslapyje 2008 m. gruod?io 19 d.
966206 Bandant suplanuoti ataskait? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? nesukuriama ataskaitos momentin? kopija 2008 m. gruod?io 22 d.
955051 Nurod?ius nauj? duomen? strukt?r?, skirt? sutarties objektui, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? tinkamai pasirenkami ir parodomi ne visi reikalingi atributai 2009 m. sausio 5 d.
957970 Spustelint skirtingus kai kuri? objekt? form? skirtukus programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ir darbalaukyje skirtukai gali pranykti 2009 m. sausio 6 d.
955422 Bandant v?l atidaryti u?daryt? galimyb? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?1 n?ra tinkamas galimyb?s b?senos kodas? 2009 m. sausio 6 d.
957031 Bandant paleisti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? po to, kai operacin?s sistemos versija atnaujinama ? ?Windows Server 2008?, parodomas klaidos prane?imas: ?Pra?omas efektyvumo skaitiklis n?ra pasirinktinis skaitiklis, jis turi b?ti paleid?iamas kaip ?Tik skaitomas? 2009 m. sausio 6 d.
952599 Paskelbus kontakto ir abonemento objekto tinkinim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? adreso etiket?s lauko reik?m? gali b?ti neteisinga 2009 m. sausio 7 d.
952148 Atnaujinus versij? i? ?Outlook? skirto ?Microsoft Dynamics CRM 3.0? kliento ? ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? su autonomine prieiga, pirm? kart? bandant prisijungti prie interneto parodomas klaidos prane?imas: ??vyko nenustatyta klaida? 2009 m. sausio 9 d.
956852 ?Microsoft Dynamics? CRM jungtyje, skirtoje ?SQL Server? ataskait? tarnyboms, paleidus ataskait?, kurioje naudojamas komandos tipas ?StoredProcedure?, parodomas klaidos prane?imas: ?Nepavyko atlikti u?klausos d?l duomen? rinkinio ?Test_MSCRM? 2009 m. sausio 12 d.
955574 Atliekant lai?k? suliejim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida 0x80041103 Objekte ?Kontaktas? n?ra atributo, kurio pavadinimas = ? 2009 m. sausio 13 d.
957057 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? negalite nustatyti pasirinktinio dviej? objekt? ry?io naikinimo elgesio ? ?Pa?alinti sait?? arba ?Apriboti? 2009 m. sausio 13 d.
957704 Kai ie?kote tam tikr? sistemos vartotoj? naudodami j? pavardes ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ry?yje, jie nerandami 2009 m. sausio 13 d.
960286 I?leistas naujas laiko juostos ir vasaros laiko pakeitim? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? ir ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente naujinimas 2009 m. sausio 15 d.
957871 Darbo eigos i?pl?timo u?duoties ?ra?ai priver?ia MSCRM duomen? baz?s lentel? ?AsyncOperationTable? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? pasidaryti labai didel? 2009 m. sausio 15 d.
953821 Darbo eiga netik?tai paleid?iama, kai atnaujinate ?ra??, kurio dublikatas yra programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 2009 m. kovo 2 d.
968135 Bandant importuoti darbo eigos taisykl? ? turki?k?j? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versij? parodomas klaidos prane?imas: ?System.Data.SqlClient.SqlException: neteisingas stulpelio pavadinimas ?isCrmUIWorkflow? 2009 m. kovo 9 d.
957966 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudojate dinamin? parinkt?, ?ra?o negalite eksportuoti ? ?Excel? darbalap? 2009 m. kovo 9 d.
968672 gav?jas nemato ?Microsoft Dynamics? CRM stebimo el. pa?to piktogramos, kai ?Microsoft Dynamics? CRM vartotojas kitam ?Microsoft Dynamics? CRM vartotojui i?siun?ia ?Microsoft Dynamics? CRM stebimo el. pa?to prane?im? 2009 m. kovo 12 d.
958601 Jei bandant ?ra?yti ?ra?? aptinkamas ?ra?o dublikatas, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? dingsta pastabos 2009 m. kovo 12 d.
968755 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lentel?s ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? tampa labai didel?s, be to, naudojant daug darbo eig? kyla efektyvumo problem? 2009 m. kovo 12 d.
968515 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? pritaikius 950886 kar?t?j? patais? esamiems pasirinktiniams saugos vaidmenims nesuteikiamos pasl?ptos teis?s 2009 m. kovo 12 d.
956330 Importavus tinkinimus ? program? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sul?t?ja veikimas ir padid?ja CPU s?naudos 2009 m. kovo 12 d.
966331 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, neatsi?velgdami ? saugos vaidmen? teises, vienos eil?s atvej? galite priskirti kitai 2009 m. kovo 12 d.
958562 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudojate kor?jie?i? arba japon? kalb?, numatytasis pinig? lauko tikslumas nustatomas ? du 2009 m. kovo 12 d.
950266 Kai bandote paleisti duomen? perk?limo tvarkytuvo vedl? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?, u?stringate prisijungimo puslapyje 2009 m. kovo 12 d.
955138 Bandant pasiekti kai kuriuos rodinius programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sul?t?ja veikimas arba baigiasi skirtasis laikas 2009 m. kovo 18 d.
959549 Administratoriai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? gali netik?tai per?i?r?ti ?Active Directory? vartotojus, kurie nepriklauso administratoriaus organizacijos vienetui 2009 m. kovo 19 d.
969287 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? pirmasis siunt?jo rodomo vardo simbolis yra ?@?, el. pa?to kelvedis perkelia nepageidaujamus el. lai?kus ? nenusi?st?j? aplank? 2009 m. kovo 19 d.
954811 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serveryje ilgai daromas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visuotinio diegimo tvarkytuvas 2009 m. kovo 30 d.
961135 Bandant atidaryti aptarnavimo veikl? kalendoriaus rodin? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida: atmesta ?System.Web.HttpUnhandledException? tipo i?imtis? 2009 m. baland?io 6 d.
970136 Programos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? abonemente, kuris neb?ra papildomo abonemento pirminis abonementas, galima netik?tai per?i?r?ti papildomo abonemento ?ra?us 2009 m. baland?io 13 d.
969946 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? yra ?rankis, kur? naudodami galite i?skirti steb?jimo atpa?inimo ?enkl? i? el. lai?ko temos ir el. pa?to lentel?je atnaujinti steb?jimo atpa?inimo ?enkl? stulpel? 2009 m. baland?io 14 d.
958084 I?leista kar?toji pataisa, skirta sumaniojo atitikimo funkcijai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? i?jungti 2009 m. baland?io 14 d.
969776 Atsijungus naudojant ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM? kai kurios pastabos sinchronizuojamos ne taip, kaip tik?tasi 2009 m. gegu??s 7 d.
969758 Negalite atskirai konfig?ruoti i?orini? ir vidini? ?Active Directory? vartotoj? ?Active Directory? domeno schemos ir ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? URL 2009 m. gegu??s 7 d.
953812 I?leista kar?toji pataisa, leid?ianti naudojant ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? steb?ti bendrinamo kalendoriaus paskyr? 2009 m. gegu??s 7 d.
963054 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? sukuria neaktyvi? rinkodaros s?ra?o nari? veiklas, kai rinkodaros s?ra?e sukuriate kampanijos veiklas, spar?iosios kampanijos veiklas arba lai?k? suliejimo veiklas 2009 m. gegu??s 7 d.
957720 Prisijungus prie interneto naudojant ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? su autonomine prieiga ir nepaisius kilusios problemos autonomin?je duomen? baz?je prarandami kai kurie ?ra?ai 2009 m. liepos 2 d.
959072 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? prid?jus kelis skirting? atribut? tip? laukus objekto forma ?keliama l?tai 2009 m. liepos 2 d.
956526 Kai sukuriate kampanij? arba spar?i?j? kampanij?, kad naudojant parinkt? ?Priskirti eilei? b?t? sukurta el. pa?to veikla, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? siunt?jas klaidingai nustatomas kaip masin?s operacijos u?duoties savininkas 2009 m. liepos 2 d.
971758 Nors kliento galimyb?s vaidmen? ir pakei?iate i? dublikato ? unikal? programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? netik?tai parodomas klaidos prane?imas 2009 m. liepos 2 d.
971356 Jei objekto formos ie?kos lauke ?galinamas ?vykis ?OnChange()? ir jei ?is laukas pakei?iamas pasirod?ius prane?imui apie aptiktus dublikatus, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas ?rietuv?s perpilda? 2009 m. liepos 2 d.
971082 Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? i? dublikat? ?ra?o lauko negalite pa?alinti duomen? 2009 m. liepos 2 d.
972150 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? el. pa?to kelved?io teik?j? ypatyb?s jas pakeitus netik?tai gr??inamos ? numatytuosius parametrus 2009 m. liepos 2 d.
971355 Programa ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eigos sukurtuose el. lai?kuose netik?tai sukuria papildom? eilut?s informacijos santrauk? 2009 m. liepos 2 d.
972482 Stebint paskyr?, kai ypatyb? ?ExchangeEntryID? yra ilgesn? nei 512 simboli?, ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM? kliente parodomas klaidos prane?imas 2009 m. liepos 2 d.
971353 Kai naudodami b?d? ?Service.Create(vartotojas)? vienu metu sukuriate kelis vartotojus, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Ne?manoma ?terpti rakto dublikato? 2009 m. liepos 2 d.
971354 ?Microsoft Outlook? u?stringa, kai ?dieg? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 4 specifini? naujinim? paket? atstovo kontaktui ?galinate funkcij? ?Steb?ti sistemoje CRM? 2009 m. liepos 2 d.
972501 ?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientas ne?kelia ?ranki? juostos kaip tik?tasi 2009 m. liepos 2 d.
972033Prid?jus vartotoj? i? patikimo pirminio domeno prie ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ?Bandote sukurti vartotoj? su domeno ??jimu, kurio n?ra. Pasirinkite kit? domeno ??jim? ir bandykite dar kart?? 2009 m. rugpj??io 27 d.
974037 ?diegus 4 specifini? naujinim? paket? CRM programoje nestebimi el. lai?kai su tam tikrais rodymo pavadinimais 2009 m. rugpj??io 27 d.
974310 Esant s?lygai ?laukiama? nuolat nepavyksta atlikti darbo eigos2009 m. rugpj??io 27 d.
976091 I?leistas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naujinimas, skirtas Kairo ir Vakar? Australijos 2009 m. DST pakeitimams2009 m. spalio 22 d.
975579 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eigos taisykl? arba SDK programa pakei?ia u?sakymo b?sen? ? ?Vykdomas?, u?sakymas netik?tai tampa tik skaitomas2009 m. spalio 22 d.
975529 Bandant pakeisti esamo ?Microsoft Dynamics? CRM vartotojo domeno pavadinim? parodomas klaidos prane?imas: ?Tokio domeno pavadinimo n?ra?2009 m. spalio 22 d.
975490 Patenkate ? aklaviet?, kai ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? asinchronin? tarnyba veikia keliuose serveriuose2009 m. spalio 22 d.
974434 Negalite ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? arba sukurti papildom? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? organizacij?, jei ?Microsoft SQL Server? neturite sistemos administratoriaus teisi?2009 m. spalio 22 d.
977714Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? galite netik?tai masi?kai redaguoti u?darytas galimybes arba galimus klientus2009 m. gruod?io 17 d.
978093Organizacij? importavimo vedlys u?stringa, kai programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudodami parinkt? ?Susieti vartotojus rankiniu b?du? norite susieti vartotoj? i? patikimo i?orinio domeno 2009 m. gruod?io 17 d.
978201Aptarnavimo kalendoriuje nerodomos aptarnavimo veiklos arba reguliariosios paskyros, prasidedan?ios prie? rodom? interval?2009 m. gruod?io 17 d.
978842Kai bandote ?ra?yti pakeitimus, kuriuos atlikote verslo vieneto saugos vaidmenyje, programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? parodomas klaidos prane?imas: ??vyko klaida?2010 m. vasario 11 d.
978872Paleidus ataskait?, kai ?Outlook? skirto ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliento b?sena yra ?atjungtas?, parodomas klaidos prane?imas: ?Klaida: ?vyko klaida?2010 m. vasario 11 d.
978929Atsijungus naudojant ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM su autonomine prieiga atnaujinti ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? organizacijos duomen? baz?s ?ra?ai nesinchronizuojami su autonomine duomen? baze2010 m. vasario 11 d.
978638Sinchronizuojant duomenis ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kliente parodomas klaidos prane?imas: ?Sinchronizuojant duomenis su ?Outlook? ?vyko ne?inoma klaida?2010 m. vasario 11 d.
979483Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? panaikinus tem? nepanaikinamas dviej? tem? ry?ys 2010 m. vasario 11 d.
980627Naujai ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? organizacijai pritaikius metaduomen? kar?t?sias pataisas naujos organizacijos duomen? baz?je neatsiranda ?i? metaduomen? kar?tosios pataisos 2010 m. baland?io 8 d.
981885Sinchronizavus ?Microsoft Office Outlook? su ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? kontakto adreso skyriaus laukuose nepateikiami duomenys 2010 m. baland?io 8 d.
981309Kai ?dieg? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? 7 specifini? naujinim? paket? sukuriate lai?k? suliejimo etiket? ?Microsoft Office Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics? CRM kliente, ?Microsoft Office Outlook 2007? netik?tai u?daroma2010 m. baland?io 8 d.
981839Sinchronizavus ?Microsoft Outlook? su ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? programoje ?Microsoft Outlook? pa?to kodas nurodomas netinkamoje kontakto duomen? vietoje2010 m. baland?io 8 d.
981625Tarnyba ?DeletionService? u?stringa, kai j? paleisdami panaikinate ?ra?? i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? duomen? baz?s 2010 m. bir?elio 3 d.
982510?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? bandant atidaryti u?rakintoje saugioje aplinkoje parodomas ?sp?jamasis prane?imas ?Microsoft Dynamics? CRM nepavyko prid?ti ?Microsoft Dynamics? CRM serverio ?iniatinklio adreso prie patikim? svetaini?? 2010 m. bir?elio 3 d.
983439Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? konvertuojant galim? klient? ? abonement? neveikia dublikat? aptikimo taisykl?2010 m. bir?elio 3 d.
2249156I? serveri?, kuriuose yra ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? tarnyba ?Async?, netik?tai i?siun?iami el. lai?k? dublikatai2010 m. liepos 29 d.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949256 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Rakta?od?iai: 
kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com