Raksta ID: 949256 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ierobe?ots Microsoft Dynamics saturs ir sniegts Microsoft zin??anu b?zes publiskaj? vietn?. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft Dynamics saturu un papildu resursus, l?dzu, apmekl?jiet vietni:

Dynamics klienti
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics partneri
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Nepiecie?ams, lai klientiem b?tu Microsoft Dynamics pakalpojumu pl?ns, piem?ram, Business Ready Enhancement Plan vai Software Assurance.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? nor?d?ti visi atjaunin?jumi un labojumfaili, kas ir pieejami programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0.

PAPILDINDORM?CIJA

Jaun?kais kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0

T?l?k eso?aj? tabul? nor?d?ts jaun?kais kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojums ietver visus labojumfailus, kas izlaisti ierobe?otai izplat??anai. Kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojum? ir ietverti ar? visi vec?kie atjaunin?jumu apkopojumi.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Raksta numursRaksta nosaukumsIzlaides datums
2028381Pieejams 12. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 29. j?lijs

Atjaunin?jumi visp?r?jai izplat??anai

T?l?k eso?aj? tabul? nor?d?ti atjaunin?jumi, kas izlaisti visp?r?jai izplat??anai. Lai skat?tu konkr?tu rakstu, kas saist?ts ar atjaunin?jumu, noklik??iniet uz saites, lai redz?tu tabul? nor?d?to Microsoft zin??anu b?zes rakstu. Lai lejupiel?d?tu vienu vai vair?kus no ?aj? rakst? nor?d?tajiem atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/downloads
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Raksta numursRaksta nosaukumsIzlaides datums
948917K? ieg?t iestat??anas atjaunin?jumus programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 28. febru?ris
948593K??das zi?ojums, instal?jot Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveri: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Neder?gs dom?na nosaukums. Dom?na nosaukums ir vai nu neder?gs, vai nesasniedzams" 2008. gada 28. febru?ris
948041Atjaunin?jums programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?dz?bas failiem tika izlaists 2008. gada 7. mart?2008. gada 7. marts
955921Atjaunin?jums programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 pal?dz?bas failiem tika izlaists 2008. gada 26. septembr? (955921)2008. gada 26. septembris
952858Pieejams 1. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 24. novembris
959419Pieejams 2. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 15. janv?ris
961768Pieejams 3. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 12. marts
968176Pieejams 4. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 7. maijs
970141Pieejams 5. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 2. j?lijs
970148Pieejams 6. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 27. augusts
971782Pieejams 7. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 22. oktobris
975995Pieejams 8. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 17. decembris
977650Pieejams 9. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 11. febru?ris
979347Pieejams 10. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 8. apr?lis
981328Pieejams 11. atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 3. j?nijs

Labojumfaili ar ierobe?otu izplat??anu

T?l?k eso?aj? tabul? nor?d?ti programmat?ras Microsoft Dynamics CRM labojumfaili, kas izlaisti ierobe?otai izplat??anai. Labojumfails ir paredz?ts tikai saist?taj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai ieg?tu labojumfailu, noklik??iniet uz raksta numura un piek??stiet saitei uz Microsoft klientu atbalsta pakalpojumiem. Lai skat?tu pilnu sarakstu, kur? ir nor?d?ti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu t?lru?u numuri, un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Raksta numursRaksta nosaukumsIzlaides datums
946649K??das zi?ojums, izg?stot CRM sh?mas no CRM 4.0 t?mek?a pakalpojuma: "401 Unauthorized"2008. gada 14. febru?ris
948045Programma Outlook p?rtrauc rea??t, kad izsekojat Outlook kontaktpersonu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook2008. gada 5. marts
948035LABOJUMS. Poga "Jauns ieraksts" un poga "Pievienot eso?u ierakstu" nav redzama programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 12. marts
948876P?rl?kprogramma Internet Explorer p?rtrauc rea??t, kad izmantojat Microsoft Dynamics CRM 4.0 t?mek?a klientu, lai saglab?tu vai nos?t?tu e-pasta zi?ojumu ar lielu pamattekstu2008. gada 12. marts
949141K??das zi?ojums, noklik??inot uz "Skat?t CRM" p?c tik?an?s izveido?anas Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook: "Vismaz vienam adres?tam nevar izveidot ierakstu sist?m?"2008. gada 12. marts
948005Notikuma kods OnSave vai OnLoad netiek aktiviz?ts p?c tam, kad modific?jat darb?bu darbpl?smas k?rtul? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 12. marts
948155Datums vai laiks datu b?z? da??m laika zon?m, iesp?jams, netiks p?rv?rsti UTC laik? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 13. marts
947860LABOJUMS. K??das zi?ojums, izmantojot objekta SetStateEmailRequest atbildes zi?ojumus, lai iestat?tu e-pasta zi?ojumu statusu k? Pabeigts programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm iz??mums: Zi?ojums: Nor?d?tais s?t?t?ja tips nav atbalst?ts"2008. gada 13. marts
948008Jauna sekojuma darb?ba joproj?m ir s?kotn?j? lietot?ja ?pa?um? p?c lietot?ja mai?as programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 13. marts
948157K??das zi?ojums, izveidojot jaunu ierakstu vai atverot eso?u ierakstu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Neder?gs arguments"2008. gada 16. marts
948002Start??anas laiks un pabeig?anas laiks ir nepareizi nor?d?ti darbpl?sm?s ent?tijas ierakst? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 17. marts
948122Instal?to lokaliz?to eti?e?u kolekcija ir nepiln?ga, izmantojot programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 metadatu t?mek?a pakalpojumu, lai izg?tu kolekciju2008. gada 19. marts
947401K??das zi?ojums, import?jot piel?gojumus cit? programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 organiz?cij?: "Identifikatori nevar b?t gar?ki par 50 rakstz?m?m"2008. gada 19. marts
949086Tiek par?d?ti programmas Outlook sinhroniz?cijas zi?ojumi, skatot koplietotu kalend?ru vai koplietotu kontaktpersonu mapi Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook2008. gada 1. apr?lis
951179K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi: "Neizdev?s p?rvietot ent?tijas datus" 2008. gada 6. apr?lis
949569Dublik?tu noteik?anas funkcija nevar noteikt dubl?tus ierakstus, kad atjaunin??anas proces? izmantojat iepriek? atjaunin?tu spraud?a mont??u programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 17. apr?lis
948121Programma Outlook var p?rtraukt rea??t, kad izejat no programmas Outlook, p?rejat bezsaist? vai tie?saist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook2008. gada 17. apr?lis
951180 K??das zi?ojums, kad jaunin?t no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Neizdev?s darb?ba Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction. Objekta atsauce nav iestat?ta objekta instancei" 2008. gada 25. apr?lis
948746K??das zi?ojums, izpildot spraudni t?das organiz?cijas instanc?, kas nav noklus?juma organiz?cija, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Piepras?jums neizdev?s ar HTTP statusu 401 neautoriz?ts"2008. gada 27. apr?lis
948298Ierakstu saraksts dialoglodzi?? Mekl??anas ieraksti nav filtr?ts p?c jaunas kontaktpersonas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 27. apr?lis
948629K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi: "Neizdev?s p?rvietot datus ent?tijai 'Spraud?a mont??a'" darb?bas Ievietot laik?, countRows=[Number]" 2008. gada 27. apr?lis
948172K??das zi?ojums, dz??ot rindas vienumu no rindas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ieraksts nav pieejams"2008. gada 3. maijs
948588K??das zi?ojums, import?jot piel?gojumus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??me: bulkoperation: Neder?gs arguments" 2008. gada 4. maijs
951884Pakalpojums Microsoft.crm.Application.Hoster.exe p?rtrauc darb?bu, kad palai?at Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi2008. gada 5. maijs
950229K??das zi?ojums, m??inot pievienot produktu iesp?jai programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rad?s k??da detaliz?t?s inform?cijas rindas vienuma cenas noteik?anas laik?"2008. gada 6. maijs
949347Pogas "P?rvietot uz aug?u" un "P?rvietot uz leju" nav pieejamas, atverot atrib?tu lapu bitu tipa atrib?tam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 6. maijs
949925 Pakalpojuma pieteikums netiek pie??irts lietot?jam, noklik??inot uz Pie??irt programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. maijs
952945Lapas Iestat?t personas opcijas ciln? Konfidencialit?te nav saites uz pazi?ojumu par k??du uzr?d??anas konfidencialit?ti programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. maijs
951718Tiek par?d?ti skripta k??du zi?ojumi, p?rl?kojot lapas programmat?ras Microsoft Dynamics CRM map? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook2008. gada 15. maijs
948604K??das zi?ojums, m??inot nodro?in?t valodu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nevar ievietot dublik?ta atsl?gas rindu objekt? 'dbo.LocalizedLabel' ar unik?lo indeksu 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'" 2008. gada 19. maijs
952724Nevarat skat?t e-pasta zi?ojumus map?s p?c tam, kad esat instal?jis Microsoft Dynamics CRM 4.0 lok?lo klientu programmai Outlook 2008. gada 19. maijs
951301 K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi: "Rad?s SQL Server k??da. M??iniet veikt ?o darb?bu v?lreiz konfigur?tas kaskad??anas d??" 2008. gada 29. maijs
947978Da?u virk?u main?gie netiek p?rvietoti uz piel?gotu t?mek?a veidlapu p?c tam, kad iestat?t piel?gotu t?mek?a lapu k? noklus?juma s?kumlapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 29. maijs
951206FetchXML priek?raksts, kas ietver <Link-Entity> priek?rakstu, var atgriezt nepareizus datus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 29. maijs
953185Funkcija Ats?kt nedarbojas, k? paredz?ts, palai?ot funkciju darbam Atjaunin?t l?gumu st?vok?us programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 turku valodas versij? 2008. gada 29. maijs
950202P?rtulkot?s eti?etes paz?d, kad pievienojat jaunu v?rt?bu ent?tijas atrib?tam salas??anas saraksta laukam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 3. j?nijs
951477K??das zi?ojums, palai?ot funkcionalit?ti "Nos?t?t tie?u e-pastu", izmantojot lietot?ja defin?tu vaic?jumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Vai nu jums nav piek?uves ierakstam, vai ar? ieraksts nepast?v" 2008. gada 3. j?nijs
949719K??das zi?ojums, izsekojot sa?emtu e-pasta zi?ojumu vai nos?tot izsekotu e-pasta zi?ojumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rad?s k??da, virzot ?o vienumu uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM" 2008. gada 5. j?nijs
947818Ciln? Ar notikumiem nesaist?tas atkar?bas, kas atrodas dialoglodzi?? Veidlapas rekviz?ti, par?d?s lauks bez nosaukuma p?c tam, kad izveidojat jaunu piel?gotu ent?tiju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 5. j?nijs
950006E-pasta darb?ba netiek pievienota pieteikumam, p?rv?r?ot e-pasta darb?bu pieteikum? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 5. j?nijs
952925K??das zi?ojums, m??inot pievienot lietot?ju programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0 no uzticama dom?na: "Radusies k??da. M??iniet veikt ?o darb?bu v?lreiz" 2008. gada 9. j?nijs
951274K??das zi?ojums, m??inot import?t organiz?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Server? nav ??da objekta" 2008. gada 9. j?nijs
950414K??das zi?ojums, virzot e-pasta zi?ojumu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook: "Rad?s k??da, virzot Microsoft CRM e-pasta zi?ojumu" 2008. gada 9. j?nijs
951502Nevarat atv?rt e-pasta zi?ojumu, kas nos?t?ts no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 lietot?ja 2008. gada 16. j?nijs
951919Darbpl?smas k?rtula netiek turpin?ta, lai ar? tiek iev?roti "Gaid?t" nosac?jumi programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. j?nijs
951197Ieraksta lauks "ModifiedBy" netiek autom?tiski iestat?ts, iesp?jojot vai atsp?jojot lietot?ju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0 2008. gada 18. j?nijs
952149V?rie?u dzimtes eti?ete un sievie?u dzimtes eti?ete tiek iztulkota nepareizi programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 ?ehu valodas versij? (952149) 2008. gada 18. j?nijs
950542Sinhronie spraud?i nerea?? uz notikumiem, kas tiek aktiviz?ti programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 19. j?nijs
949068E-pasta darb?bas lauk? Attiecas uz nav v?rt?bas, kad izmantojat veidni, kura ietver lauku Attiecas uz programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gads 21. j?nijs
952018POP3 nodro?in?t?js sniedz simtiem vienu un to pa?u e-pasta zi?ojumu kopiju programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 datu b?z? 2008. gada 24. j?nijs
950374Teksts tiek par?d?ts vien? rind?, atverot darb?bas priek?skat?juma lapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 16. j?lijs
955049K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook: "Neizdev?s p?rvietot datus ent?tijai 'Spraud?a mezgls' ievieto?anas darb?bas laik?, countRows=13"2008. gada 16. j?lijs
952019Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?ja pakalpojums p?rtrauc apstr?d?t e-pasta zi?ojumus p?c noteikta laika perioda2008. gada 16. j?lijs
951711Pieejams atjaunin?jums Izra?las 2008. gada vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0 un Microsoft Dynamics CRM 3.0 klient? programmai Outlook2008. gada 21. j?lijs
951098Mini kalend?ra gada skat? dati netiek par?d?ti pareizi, ja noklik??in?t, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u "Rad?t ned??as numuru kalend?ra skatos" veidlap? Klienta re?ion?l?s opcijas ? Personas opcijas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 23. j?lijs
948843Iesp?jama l?na veiktsp?ja, palai?ot vai redi??jot darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 24. j?lijs
950175Nevarat izmantot programmu Outlook, k? paredz?ts, l?dz nav iel?d?ti visi programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 spraud?i2008. gada 25. j?lijs
952815K??das zi?ojums, palai?ot detaliz?t?s atra?anas vaic?jumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Detaliz?ta inform?cija par neapstr?d?tu k??du: Servera k??da lietojumprogramm? '/'"2008. gada 25. j?lijs
950088Netiek nos?t?ti e-pasta zi?ojumi no programmas Outlook Web Access, Outlook Mobile Access vai Outlook Rules p?c tam, kad atverat Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook2008. gada 28. j?lijs
948126Netiek par?d?tas visas darbpl?smas uz??muma rel?ciju uzmekl??anas log? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 1. augusts
951538V?rt?ba kolonn? Faktisk?s beigas ir nepareiza e-pasta darb?bu saraksta skat? "Sa?emtie e-pasti" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 1. augusts
951174Cilnes Piez?mes saturs, iesp?jams, netiek par?d?ts, kad noklik??in?t uz cilnes Piez?mes ent?tijas lap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 13. augusts
952547Ieraksts tiek p?rvietots uz re??a apgabala apak?da?u, izv?r?ot ieraksta priek?skat?juma sada?u programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 13. augusts
950886K??das zi?ojums, start?jot atskai?u vedni vai veicot lielapjoma import??anas darb?bu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Lietot?jam, kur? ir pieteicies, nav atbilsto?u dro??bas at?auju, lai skat?tu ?os ierakstus vai veiktu konkr?to darb?bu"2008. gada 13. augusts
950154K??das zi?ojums, m??inot main?t lauku Galvenais uz??mums iesp?ju veidlap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nav atrib?ta"2008. gada 14. augusts
954498M?rketinga adres?tu sarakst? joproj?m ir iek?auti dal?bnieki, kurus v?laties no?emt, kad noklik??in?t uz Atjaunin?t m?rketinga adres?tu sarakstu lap? Dal?bnieku p?rvald??ana programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 14. augusts
954800Programma Outlook p?rtrauc rea??t, kad atverat, aizverat, p?rs?t?t e-pasta zi?ojumus vai atbildat uz tiem Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook2008. gada 14. augusts
952115Dinamisko v?rt?bu laukos nav satura, kad izmantojat e-pasta veidni, lai nos?t?tu tie?u e-pasta zi?ojumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02008. gada 14. augusts
950374 Teksts tiek par?d?ts vien? rind?, atverot darb?bas priek?skat?juma lapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. j?lijs
955049 K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook: "Neizdev?s p?rvietot datus ent?tijai 'Spraud?a mezgls' ievieto?anas darb?bas laik?, countRows=13" 2008. gada 16. j?lijs
952019 Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?ja pakalpojums p?rtrauc apstr?d?t e-pasta zi?ojumus p?c noteikta laika perioda 2008. gada 16. j?lijs
951711 Pieejams atjaunin?jums Izra?las 2008. gada vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0 un Microsoft Dynamics CRM 3.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 21. j?lijs
951098 Mini kalend?ra gada skat? dati netiek par?d?ti pareizi, ja noklik??in?t, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u "Rad?t ned??as numuru kalend?ra skatos" veidlap? Klienta re?ion?l?s opcijas ? Personas opcijas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 23. j?lijs
948126 Netiek par?d?tas visas darbpl?smas uz??muma rel?ciju uzmekl??anas log? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 24. j?lijs
948843 Iesp?jama l?na veiktsp?ja, palai?ot vai redi??jot darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 24. j?lijs
950175 Nevarat izmantot programmu Outlook, k? paredz?ts, l?dz nav iel?d?ti visi programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 spraud?i 2008. gada 25. j?lijs
952815 K??das zi?ojums, palai?ot detaliz?t?s atra?anas vaic?jumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Detaliz?ta inform?cija par neapstr?d?tu k??du: Servera k??da lietojumprogramm? '/'" 2008. gada 25. j?lijs
951538 V?rt?ba kolonn? Faktisk?s beigas ir nepareiza e-pasta darb?bu saraksta skat? "Sa?emtie e-pasti" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 25. j?lijs
950088 Netiek nos?t?ti e-pasta zi?ojumi no programmas Outlook Web Access, Outlook Mobile Access vai Outlook Rules p?c tam, kad atverat Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook 2008. gada 28. j?lijs
951174 Cilnes Piez?mes saturs, iesp?jams, netiek par?d?ts, kad noklik??in?t uz cilnes Piez?mes ent?tijas lap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 13. augusts
952547 Ieraksts tiek p?rvietots uz re??a apgabala apak?da?u, izv?r?ot ieraksta priek?skat?juma sada?u programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 13. augusts
950886 K??das zi?ojums, start?jot atskai?u vedni vai veicot lielapjoma import??anas darb?bu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Lietot?jam, kur? ir pieteicies, nav atbilsto?u dro??bas at?auju, lai skat?tu ?os ierakstus vai veiktu konkr?to darb?bu" 2008. gada 13. augusts
950154 K??das zi?ojums, m??inot main?t lauku Galvenais uz??mums iesp?ju veidlap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nav atrib?ta" 2008. gada 14. augusts
954498 M?rketinga adres?tu sarakst? joproj?m ir iek?auti dal?bnieki, kurus v?laties no?emt, kad noklik??in?t uz Atjaunin?t m?rketinga adres?tu sarakstu lap? Dal?bnieku p?rvald??ana programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 14. augusts
954800 Programma Microsoft Outlook p?rtrauc rea??t, kad atverat, aizverat, p?rs?t?t e-pasta zi?ojumus vai atbildat uz tiem Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 14. augusts
952115 Dinamisko v?rt?bu laukos nav satura, kad izmantojat e-pasta veidni, lai nos?t?tu tie?u e-pasta zi?ojumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 14. augusts
952601 K??das zi?ojums, kad programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 iestat??anas programma veic p?rbaudi vides diagnostikas vedn? (Environmental Diagnostic Wizard ? EDW): "K??da| P?rbaud?t FullTextRunningValidator : K??me: Pakalpojums msftesql netika atrasts dator? '[Datora_nosaukums]'" 2008. gada 15. augusts
952602 K??das zi?ojums, m??inot instal?t Microsoft Dynamics CRM datu savienot?ju programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nevar valid?t SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumu atskai?u servera instal?ciju" 2008. gada 15. augusts
951252 Viens vai vair?ki piel?gojumi var tikt neparedz?ti dz?sti no atskaites, kad izmantojat atskai?u vedni, lai modific?tu atskaiti programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 15. augusts
950490 K??das zi?ojums, kad jaunin?t darbpl?smas k?rtulas no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 2008. gada 21. augusts
949732 Bitu tipa lauks neparedz?ti tiek atiestat?ts uz noklus?juma v?rt?bu, kad palai?at darbpl?smas k?rtulu, lai atjaunin?tu citus ieraksta laukus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 29. augusts
951300 Pilnteksta mekl??anas l?dzeklis nevar atrast Microsoft zin??anu b?zes rakstus un da?u l?gumu statusus nevar iestat?t k? beigu?os, palai?ot Microsoft Dynamics CRM 4.0 izvieto?anas p?rvaldnieku 2008. gada 3. septembris
951849 K??das zi?ojums, palai?ot Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?ja pakalpojumu dator?, kuram ir vair?kkodolu procesori: "Vienums ar to pa?u atsl?gu jau ir pievienots" 2008. gada 4. septembris
947278 K??das zi?ojums, m??inot instal?t Microsoft Dynamics CRM savienot?ju SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumiem: "Neizdev?s Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction" 2008. gada 4. septembris
951268 Decim?lais atdal?t?js, ko nor?d?t lietot?ja iestat?jumos t?d? programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 versij?, kas nav ang?u valodas versija, neparedz?ti main?s p?c tam, kad jaunin?t uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 8. septembris
956720 Darb?bas iepl?notais laiks neparedz?ti tiek main?ts uz "12:00 AM" p?c tam, kad nor?d?t snaudas laiku vai kad atmetat darb?bu atg?din?jum? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 9. septembris
948043 Nevarat import?t piel?gojumus no Microsoft Dynamics CRM 4.0 sist?mas, ko esat jaunin?jis uz citu Microsoft Dynamics CRM 4.0 sist?mu, kuru ar? esat jaunin?jis 2008. gada 9. septembris
954916 K??das zi?ojums, druk?jot darb?bu no darb?bu skata programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??da: 'LOCID_UI_DIR' nav defin?ta" 2008. gada 9. septembris
951319 Tiek par?d?ti k??du zi?ojumi, izveidojot tik?anos programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 9. septembris
952673 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt kalend?ra skatu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Notikumu ?urn?lu uztur??anai neder?gs adres?ta tips" 2008. gada 10. septembris
952576 Klase "RetrieveTeamsSystemUserResponse" neatgrie? visus atrib?tus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 10. septembris
953906 Pieejams atjaunin?jums laika joslas un vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0 un Microsoft Dynamics CRM 3.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2008. gada 18. septembris
954351 K??das zi?ojums, m??inot skat?t datumu kalend?ra skat? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error de servidor en la aplicación '/'" 2008. gada 25. septembris
956869 K??das zi?ojums, izveidojot jaunu organiz?ciju vai import?jot organiz?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Pakalpojums msftesql netika atrasts dator? '[Datora_nosaukums]'" 2008. gada 26. septembris
948770 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 var neparedz?ti tikt aizv?rta, kad noklik??in?t uz uzmekl??anas pogas klienta tipa lauk?, kas aktiviz? notikumu OnChange 2008. gada 26. septembris
956129 Var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot saglab?t tik?anos, virz?t e-pasta zi?ojumu vai palaist e-pasta mar?rut?t?ju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 7. oktobris
952046 Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Outlook var p?rtraukt rea??t, kad dator? tiek instal?tas ar? Outlook pievienojumprogrammas 2008. gada 7. oktobris
955056 Funkcija "Pasta sapludin??ana" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 nepareizi p?rs?ta speci?l?s rakstz?mes uz programmu Microsoft Word 2008. gada 14. oktobris
953905 Pieejams atjaunin?jums laika joslas un vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 un Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2008. gada 15. oktobris
948530 Programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 atjaunin?jums nemaina Microsoft Dynamics CRM datu b?zi, ja instal?jat MUI pakotni dator?, kur? darbojas programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. oktobris
957701 Darbpl?sma paliek status? Notiek vai Gaida, palai?ot darbpl?smu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 21. oktobris
951549 K??das zi?ojums, m??inot no?emt p?rvaldnieku no lietot?ja programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da.? 2008. gada 22. oktobris
953284 Nos?tot e-pasta zi?ojumu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook, zi?ojums paliek rindas "Mans darbs" map? "Notiek" 2008. gada 22. oktobris
953340 E-pasta zi?ojumi no CRM lietot?ja netiek pieg?d?ti uz rindu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 22. oktobris
952979 K??das zi?ojums, izmantojot funkciju Detaliz?t? atra?ana, lai skat?tu saglab?tos skatus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rad?s k??da ??s saist?t?s ent?tijas par?d??an?" 2008. gada 22. oktobris
950521 Tiek atv?rta MSN Money t?mek?a lapa ang?u valod?, veicot dubultklik??i uz vietr??a URL, kas ietver jap??u akciju tirgus simbolu vai ??nie?u akciju tirgus simbolu, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 22. oktobris
953099 Darbpl?sma tiek neparedz?ti aktiviz?ta programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 22. oktobris
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 izvieto?anas p?rvaldniekam nepiecie?ams ilgs laiks, lai atv?rtu Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveri 2008. gada 23. oktobris
950430 Varat iesniegt Microsoft Dynamics CRM 4.0 veidlapu, pat ja oblig?taj? uzmekl??anas lauk? nav der?gas v?rt?bas 2008. gada 23. oktobris
950475 Tik?an?s ieraksta statusa iemesla v?rt?ba tiek main?ta uz noklus?juma v?rt?bu, palai?ot funkciju Atmest izsekot? programmas Outlook kalend?ra atg?din?jum? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 23. oktobris
951309 Eti?etes netiek p?rtulkotas, k? paredz?ts, p?c tam, kad import?jat eti?etes programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 23. oktobris
954549 Interneta e-pasta zi?ojumi, kas t?mas rind? satur b?stamas vai nedruk?jamas rakstz?mes, tiek nos?t?tas tie?i uz Microsoft Dynamics CRM p?rs?t?to zi?ojumu pastkasti, kad izmantojat Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook 2008. gada 23. oktobris
954256 K??das zi?ojums, kad iepl?nojat pakalpojuma darb?bu, kur? iesaist?ts apr?kojums vai telpa, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Vismaz vienam adres?tam nav e-pasta adreses, vai t? e-pasta opcija ir atz?m?ta k? 'Neat?aut'" 2008. gada 23. oktobris
957788 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt darb?bu, kur? ir ent?tija ActivityPointer, piel?got? atskait? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 ir neatpaz?ts objekta tips" 2008. gada 24. oktobris
951640 K??das zi?ojums, skatot darbpl?smu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Piepras?tais ieraksts netika atrasts, vai ar? jums nav pietiekamu at?auju, lai to skat?tu" 2008. gada 27. oktobris
956757 Nevarat import?t dro??bas lomas no jaunin?tas organiz?cijas uz organiz?ciju, kas nav jaunin?ta, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 27. oktobris
954917 Nevarat izveidot sekojuma darb?bu, ja rindai iestat?t lauku "Pie??irt" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 27. oktobris
953291 Nevarat izmantot funkciju SetFocus(), lai saglab?tu fokusu lauk? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 27. oktobris
952733 Kontaktpersonu datu filtra izmai?as netiek sinhroniz?tas ar lietot?ja Outlook kontaktperson?m Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2008. gada 27. oktobris
951065 K??das zi?ojums, m??inot izmantot funkciju Detaliz?t? atra?ana, lai pievienotu kontaktpersonas m?rketinga adres?tu sarakstam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da.? 2008. gada 27. oktobris
955247 K??das zi?ojums, m??inot aizv?rt iesp?ju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Radusies valid?cijas k??da. Ent?tijas 'opportunityclose' atrib?ta 't?ma' garums p?rsniedza maksim?li pie?aujamo '100' rakstz?mju skaitu" 2008. gada 27. oktobris
955745 K??das zi?ojums, m??inot konfigur?t Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook: "?? ievie?ana nav Windows Platform FIPS valid?to kriptogr?fisko algoritmu da?a" 2008. gada 27. oktobris
955286 Izvieto?anas p?rvaldnieks p?rtrauc rea??t, atverot servera p?rvaldnieku izvieto?anas p?rvaldnieku programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 27. oktobris
952311 K??das zi?ojums, noklik??inot uz pogas Atsvaidzin?t sarakstu skata re??? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sec?ba p?c kolonn?m neatbilst kolonn?m lapo?an?" 2008. gada 28. oktobris
958031 K??das zi?ojums, p?rejot tie?saist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook maza joslas platuma vai augsta latentuma t?kl?: "Radusies nezin?ma k??da" 2008. gada 28. oktobris
957792 K??das zi?ojums, m??inot import?t organiz?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??da| Organiz?cijas (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) import??ana neizdev?s" 2008. gada 28. oktobris
956805 K??das zi?ojums, redi??jot darb?bu, kurai ir blo??ta cena, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm iz??mums: Zi?ojums: Produktu un vien?bu nevar atjaunin?t, kam?r ent?tija ir blo??ta. ErrorCode: -2147206371" 2008. gada 28. oktobris
957703 Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Outlook p?rtrauc rea??t, kad main?t opciju dialoglodzi?? Opcijas 2008. gada 28. oktobris
956585 K??das zi?ojums, instal?jot programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Neizdev?s darb?ba Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction" 2008. gada 28. oktobris
955234 Bezsaistes re??m? veikt?s izmai?as tiek zaud?tas, p?rejot tie?saist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 28. oktobris
954227 K??das zi?ojums, palai?ot funkciju Dublik?tu mekl??ana datu ierakstos programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nepiecie?ams objekts" 2008. gada 28. oktobris
953033 K??das zi?ojums, m??inot import?t datus, kuros ietverts salas??anas saraksta atrib?ts, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform?cijas pars??anas dati" 2008. gada 28. oktobris
952874 Autom?tiski ?ener?ts r??ina numurs ir vienu rakstz?mi par ?su, kad izveidojat r??inu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 28. oktobris
954673 E-pasta zi?ojums netiek nos?t?ts p?c tam, kad pabeidzat darb?bas ?tr?s kampa?as izveides vedn? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 28. oktobris
954349 Nevarat atlas?t cenr?di, lai gan veidlap? Izveidot ent?tiju vai veidlap? Atjaunin?t ent?tiju ir cenr??a uzmekl??anas poga programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 29. oktobris
954655 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 neveic produkta numura unikalit?tes p?rbaudi p?c tam, kad pievienojat piel?gotu atrib?tu ent?tijai Produkts 2008. gada 29. oktobris
955452 Rindu pl?smas netiek izmantotas, kad nos?t?t e-pasta pazi?ojumu, kas izmanto e-pasta veidni, lai atveidotu datus ar rindu pl?sm?m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 29. oktobris
953842 K??das zi?ojums, m??inot p?rv?rst eso?o potenci?lo klientu da??s ?tro kampa?u atbild?s uz ent?tij?m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Piepras?tais ieraksts netika atrasts, vai ar? jums nav pietiekamu at?auju, lai to skat?tu" 2008. gada 29. oktobris
956354 Ie??mumu apjoms, kas tiek apr??in?ts sl?gtai iesp?jai, tiek reizin?ts ar 10 000 p?c tam, kad jaunin?t programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 it?lie?u valodas versiju uz programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 it?lie?u valodas versiju 2008. gada 29. oktobris
958571 Nevarat import?t organiz?ciju izvieto?anas p?rvaldniek? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 30. oktobris
954433 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, vai nevarat atlas?t uzmekl??anas v?rt?bu detaliz?t?s atra?anas lap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 30. oktobris
953999 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 neatgrie? rezult?tus, ja m??in?t eksport?t rezult?tus programmas Excel darblap? p?c tam, kad izmantojat nosac?jumu N?kam?s X dienas detaliz?t?s atra?anas vaic?jum? 2008. gada 5. novembris
955055 K??das zi?ojums, atverot pasta sapludin??anas dokumentu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] ir pasta sapludin??anas galvenais dokuments. Programma Word nevar atrast t? datu avotu" 2008. gada 5. novembris
952855 Lietot?js, kuram ir administrat?v? re??ma klienta piek?uves licence, neparedz?ti var piek??t piel?gotaj?m ent?tij?m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 7. novembris
955065 Var rasties izk?rtojuma probl?mas vai format??anas probl?mas, palai?ot atskaiti da??s programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 versij?s 2008. gada 10. novembris
948987 K??das zi?ojums, kad import?jat datus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0, izmantojot datu import??anas vedni vai s?kot jaunu datu migr?ciju ar datu migr?cijas p?rvaldnieku: "Neatbilsto?s datu norobe?ot?js: tika atrasts tikai viens norobe?ot?js" 2008. gada 11. novembris
956859 Microsoft Dynamics CRM r?kjosla ir atsp?jota programm? Outlook p?c tam, kad maz?k nek? min?ti tiek zaud?ts t?kla savienojums 2008. gada 20. novembris
952680 K??das zi?ojums, m??inot pievienot l?guma rindu l?gumam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Piepras?tais ieraksts netika atrasts, vai ar? jums nav pietiekamu at?auju, lai to skat?tu" 2008. gada 20. novembris
950119 K??das zi?ojums, m??inot saglab?t tik?anos saist?tajam uz??mumam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ierobe?ojuma UNIQUE KEY p?rk?pums 'UQ_PrincipalObjectAccess'" 2008. gada 5. decembris
949202 K??das zi?ojums, noklik??inot uz diagrammas sada?as, lai skat?tu datu tabulas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "FilterExpression apstr?di tabulai 'Table0' nevar izpild?t" 2008. gada 5. decembris
951909 K??das zi?ojums, m??inot import?t piel?gojumu cit? Microsoft Dynamics CRM 4.0 server?: "Neder?gs nosaukuma prefikss" 2008. gada 8. decembris
950372 Vair?kas reizes tiekat aicin?ts ievad?t lietot?jv?rdu un paroli, start?jot programmu Outlook vai noklik??inot uz mapes Microsoft Dynamics CRM programm? Outlook dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista 2008. gada 8. decembris
958902 Cilnes ir apcirstas vai neredzamas, pievienojot piez?mes ent?tijas veidlapai programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 9. decembris
954322 K??das zi?ojums, import?jot da?us piel?gojumus jaunin?t? programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 instal?cij?: "Vai nu failu nevar?ja aug?upiel?d?t, vai ar? import??ana neizdev?s" 2008. gada 9. decembris
950207 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt kampa?as darb?bu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tika izmests iz??mums ar tipu 'System.Web.HttpUnhandledException'" 2008. gada 9. decembris
957406 K??das zi?ojums, m??inot izveidot tik?anos, izmantojot kontaktpersonas veidlapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Vismaz vienam adres?tam nav e-pasta adreses, vai t? e-pasta opcija ir atz?m?ta k? "Neat?aut"" 2008. gada 9. decembris
958836 K??das zi?ojums, palai?ot piel?gotu atskaiti programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da.? 2008. gada 9. decembris
959394 Tiek atv?rts nepareizs ieraksts, veicot dubultklik??i uz ieraksta programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 9. decembris
952322 Darbpl?smas k?rtula nedarbojas, k? paredz?ts, izpildot darbpl?smas k?rtulu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 10. decembris
958287 K??das zi?ojums, skatot darb?bas veidlapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tika izmests iz??mums ar tipu 'System.Web.HttpUnhandledException'" 2008. gada 10. decembris
953489 Ieraksti netiek par?d?ti, kad veicat pasta sapludin??anu, ne?emot v?r? opciju "Visi ieraksti ?aj? lap?" vai opciju "Visi ieraksti vis?s lap?s" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 10. decembris
954313 K??das zi?ojums, m??inot pieteikties Microsoft Dynamics CRM vietn? no Microsoft Dynamics CRM 4.0 servera: "Piepras?juma IP adresei ir at??ir?ga adreses saime nek? t?kla adresei" 2008. gada 10. decembris
952658 Nevarat atrast zin??anu b?zes rakstu, mekl?jot ?o rakstu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 10. decembris
955418 Nevarat dz?st piez?mi, izmantojot lietot?ju, kura lomai nav drukas at?aujas, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 10. decembris
954592 Kart?jumi starp piel?gotas ent?tijas uzmekl??anas rekviz?tu un pied?v?juma klienta rekviz?tu izmanto nepareizu objekta tipa kodu p?c tam, kad izveidojat rel?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 10. decembris
955981 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt piel?gotu skatu servisa kalend?r? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery ar Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Nepast?v" 2008. gada 10. decembris
958181 K??das zi?ojums, import?jot organiz?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tipa vai nosaukumvietas nosaukums 'InvokeDotNetAssembly' nepast?v nosaukumviet? 'Microsoft.Crm.Workflow'" 2008. gada 11. decembris
957270 Varat neparedz?ti paaugstin?t tik?anos, kurai nav nor?d?ta t?ma, lai ar? tik?an?s ent?tijas t?mas atrib?ts ir iestat?ts k? Nepiecie?ams uz??mums, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
956127 Da?i programmas Outlook sinhroniz?cijas objekta atrib?ti tr?kst eksport?taj? piel?gojumu fail? no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
956282 K??das zi?ojums, izmantojot Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK, lai izveidotu piel?gotas darbpl?smas darb?bas mont??u: "Atsl?ga nevar b?t NULL" 2008. gada 11. decembris
953887 K??das zi?ojums, m??inot redi??t da?us import?tas darbpl?smas rekviz?tus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ieraksts nav pieejams" 2008. gada 11. decembris
954940 K??das zi?ojums, m??inot dz?st piel?gotu ent?tijas ierakstu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da; l?dzu, sazinieties ar administratoru.? 2008. gada 11. decembris
955253 K??das zi?ojums, m??inot pievienot dal?bniekus eso?ai tik?an?s programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Jums nav pietiekamu privil??iju, lai piek??tu Microsoft Dynamics CRM objektam vai veiktu piepras?to darb?bu" 2008. gada 11. decembris
955064 Nevarat skat?t izveidot?s darb?bas kampa?as darb?bas veidlap? Microsoft Dynamics CRM 4.0 t?mek?a klient? 2008. gada 11. decembris
956237 Darbpl?sma paliek gaid??anas st?vokl? p?c tam, kad izveidojat darbpl?smas k?rtulu, lai atjaunin?tu iesp?jas statusu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
951432 Nevarat v?lreiz p?riet tie?saist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi, ja, esot bezsaist?, p?rsl?dzat uz citu t?kla savienojumu 2008. gada 11. decembris
956771 Pasta sapludin??anas vietne neparedz?ti tiek saist?ta ar nepareizu piel?gotu ent?tiju p?c tam, kad eksport?jat veidni jaun? vid? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
957305 Tiek par?d?ts neparedz?ts k??das zi?ojums, kad pievienojat produktus pied?v?jumiem, pas?t?jumiem vai r??iniem, kas izveidoti no iesp?jas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
957920 Neviens e-pasta zi?ojums netiek nos?t?ts p?c tam, kad pabeidzat darb?bas ?tr?s kampa?as izveides vedn? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
955977 Nevarat atv?rt piel?gotu ent?tijas ierakstu, kam?r esat bezsaist?, pat ja jums ir at?auja, lai atv?rtu ierakstu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2008. gada 11. decembris
959226 K??das zi?ojums, import?jot organiz?ciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Atskaites parametru vai datu avotu mai?a nor?d?taj?m v?rt?b?m nav at?auta" 2008. gada 11. decembris
954929 V?ja veiktsp?ja, mainot lietot?ju no vienas uz??muma strukt?rvien?bas uz citu, izvieto?anas p?rvaldniek? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
954640 Mape bez nosaukuma par?d?s vec?kobjekta lauk?, atverot adreses veidlapu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
956370 Datums l?guma rindas s?kuma datuma lauk? ir nepareizs p?c tam, kad veicat l?guma atjauno?anas darb?bu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
959775 Neviens e-pasta zi?ojums netiek nos?t?ts p?c tam, kad pabeidzat darb?bas ?tr?s kampa?as izveides vedn?, pat ja esat instal?jis labojumfailu 954673, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
953586 K??das zi?ojums, m??inot s?kt asinhrono pakalpojumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Iz??mums, s?kot asinhrono pakalpojumu: MSCRMAsyncService" 2008. gada 11. decembris
956751 Darbpl?sma tiek aktiviz?ta divas reizes, lai ar? esat iestat?jis attiec?go darbpl?smas k?rtulu t?s palai?anai tad, kad darb?bas statuss ir Pabeigta, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
957975 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 nepareizi apstr?d? decim?lskait?a v?rt?bu, palai?ot darbpl?smu 2008. gada 11. decembris
957421 Programma Outlook var avar?t, kad sinhroniz?jat programmu Outlook ar Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook 2008. gada 11. decembris
957299 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, noklik??inot uz Iestat?t rekviz?tus darb?b? Nos?t?t e-pastu Microsoft Dynamics CRM 4.0 darbpl?smas noform?t?j? 2008. gada 11. decembris
957919 Tiek par?d?ts nepareizs k??das zi?ojums, v?lreiz izveidojot to pa?u r??inu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
958072 Nevarat izmantot da?us lietot?ju vaic?jumus, kas tiek palaisti, ne?emot v?r? kontaktpersonas, potenci?los klientus vai uz??mumus p?c tam, kad jaunin?t no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 11. decembris
957377 Lokaliz?tie skati ietver neder?gu elementu layoutXML p?c tam, kad jaunin?t programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 norv??u valodas versiju uz programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 norv??u valodas versiju 2008. gada 12. decembris
949069 Vair?kuzmekl??anas atrib?ti tiek atsp?joti da??s veidlap?s p?c tam, kad import?jat da?us piel?gojumus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. decembris
955750 Neparedz?ti varat izveidot pakalpojuma tik?anos, pat ja jums nav pakalpojuma ent?tijas privil??ijas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. decembris
955061 K??das zi?ojums, izmantojot iepriek? nos?t?tas remarkas notikumu, lai izg?tu e-pasta zi?ojuma attiec?go objektu Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook: "S?t??ana() neizdev?s, HR = 80045f00" 2008. gada 12. decembris
956445 Ieraksts paliek Microsoft Dynamics CRM datu b?z? p?c tam, kad dz??at ierakstu Microsoft Dynamics CRM 4.0 t?mek?a klient? 2008. gada 12. decembris
955487 Rindu pl?smas tiek zaud?tas, kad nos?t?t e-pasta zi?ojumu, izmantojot pasta sapludin??anas veidni programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: 2008. gada 12. decembris
955006 Nevarat pievienot lietot?ju no vec?kdom?na programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. decembris
955058 Veiktsp?ja ir l?na, veicot da?as konfigur?cijas izmai?as programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 12. decembris
956079 Saist?tajam ieraksta tipam tiek par?d?ti tikai tie ieraksti, kas main?ti p?d?jo 30 dienu laik?, kad izveidojat atskaiti, izmantojot atskai?u vedni programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 15. decembris
947762 Darbpl?sma, kas ir defin?ta aktiviz??anai pie nosac?juma "Ieraksta atrib?tu izmai?as", var tikt neparedz?ti aktiviz?ta, lai ar? p?rraudz?tais atrib?ts netiek main?ts programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
958003 K??das zi?ojums, public?jot import?tu darbpl?smu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Autom?tisku darbpl?smu nevar public?t, ja nav nor?d?ti aktiviz?cijas parametri" 2008. gada 16. decembris
958563 E-pasta zi?ojuma pamatteksta saturs netiek par?d?ts, skatot t?das darb?bas rekviz?tus, kas attiecas uz e-pasta zi?ojumu darbpl?sm? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
955482 Ent?tijas ActivityPointer atrib?ts "actualstart" un atrib?ts "actualend" tiek neparedz?ti iestat?ts uz "Tikai datums" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
959248 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 avar?, kad apstr?d?jat e-pasta zi?ojumus, izmantojot Microsoft Dynamics CRM e-pasta mar?rut?t?ju 2008. gada 16. decembris
958280 K??das zi?ojums, m??inot saglab?t periodisku ned??as grafiku programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "V?rt?ba bija vai nu p?r?k liela, vai p?r?k maza strukt?rai Int32" 2008. gada 16. decembris
957225 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 neparedz?ti aktiviz? darbpl?smas k?rtulu, kad nos?t?t ?tr?s kampa?as e-pasta darb?bu 2008. gada 16. decembris
956112 K??du zi?ojumi Microsoft Dynamics CRM servera lietojumprogrammu ?urn?l? p?c tam, kad dz??at ?tro kampa?u: "Dz??anas pakalpojumam neizdev?s not?r?t tabulu=[Tabulas_nosaukums]" 2008. gada 16. decembris
954682 Ci??u sekvence nav paredz?taj? sec?b?, ja cilnes ietver apjom?gas sada?as ar vair?krindu laukiem programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
957086 K??das zi?ojums, m??inot main?t tik?an?s r?kot?ju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nevarat atcelt koplieto?anu ?im ierakstam. Tikai atlas?t? ieraksta ?pa?niekam ir at?auts no?emt citus no ?? koplietojuma" 2008. gada 16. decembris
960249 K??das zi?ojums, m??inot palaist datu import??anas funkciju, lai import?tu datus programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 tradicion?l?s ??nie?u valodas versij?: "CrmSoapExtension noteica non-CrmException" 2008. gada 16. decembris
952852 Atgrieztais konts ir nepareizs, palai?ot vaic?jumu FetchXML Microsoft Dynamics CRM 4.0 programmat?ras izstr?des komplekt? 2008. gada 16. decembris
950307 P?rejot bezsaist?, netiek veikta lietot?ja ieraksta lejupiel?de lok?laj? MSDE datu b?z? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
956045 Ieraksta dialoglodzi?a "Rekviz?tu t?mek?a lapa" laukos "Izveidots" un "P?d?joreiz modific?ts" tiek par?d?ts tikai ?sais datuma form?ts programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 16. decembris
953764 Piel?gotas ent?tijas filtrs "Lejupiel?d?tie vec?kobjekti" nedarbojas, k? paredz?ts programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
956257 Fisk?l? gada s?kuma datums ir nepareizs programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0, ja esat GMT+12 vai GMT+13 laika josl? 2008. gada 17. decembris
959572 Iesp?jas lauks "Avota kampa?a" nav aizpild?ts, kad p?rv?r?at kampa?as atbildi programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
956537 Pielikums, kas ietverts pasta sapludin??anas veidn?, tiek zaud?ts piel?gojuma import??anas procesa laik? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
955833 K??das zi?ojums, m??inot main?t kontu, kur? pieteicies lietot?js, dro??bas konta nor?d??anas lap? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM pakalpojumu konts nav der?gs" 2008. gada 17. decembris
958487 K??das zi?ojums, kad administrators lielapjom? atk?rtoti pie??ir ierakstus no viena lietot?ja citam lietot?jam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tikai public?t?s darbpl?smas un darbpl?smu veidnes var nepublic?t" 2008. gada 17. decembris
958250 Rodas k??das zi?ojums, Microsoft CRM kalend?r? atlasot 2008. gada 11. oktobri, ja konfigur?jat iestat?jumus Santjago laika joslai dator?, kur? darbojas sist?ma Windows: "Neparedz?ta k??da" 2008. gada 17. decembris
956521 Izmai?as netiek att?lotas, ja p?rpl?nojat pakalpojuma darb?bu, izmantojot pogu "P?rpl?not" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
958256 Galven? uz??muma lauks nav aizpild?ts kontaktpersonas ierakst? p?c tam, kad p?rv?r?at potenci?lo klientu konta ierakst? un kontaktpersonas ierakst? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
956283 K??das zi?ojums, m??inot redi??t lietot?ja vai apr?kojuma ned??as darba grafiku programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da un j?sazin?s ar administratoru.? 2008. gada 17. decembris
957380 Nevarat iestat?t statusa koda atrib?tu, izmantojot procesu CompoundCreate, pirms r??ina izveido?anas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
958791 K??das zi?ojums, m??inot pievienot lietot?ju no uzticama dom?na programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da.? 2008. gada 17. decembris
959208 Dublik?tu noteik?anas darbs nenosaka visus dublik?tus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
955469 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot pie??irt ent?tijas gad?jumu citam lietot?jam Microsoft Dynamics CRM t?mek?a klient? vai Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2008. gada 17. decembris
958818 K??das zi?ojums, m??inot pie??irt e-pasta zi?ojumu lietot?jam no programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 3.0 rindas: "Sl?gtas darb?bas nevar pie??irt citam lietot?jam" 2008. gada 17. decembris
955423 K??das zi?ojums, sapludinot divus uz??mumus, kas pievienoti neakt?vam m?rketinga adres?tu sarakstam programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sapludin??ana ir atcelta, sazinieties ar sist?mas administratoru un m??iniet v?lreiz" 2008. gada 17. decembris
955685 Lietot?js, kuram ir lomu pie??ir?anas privil??ija pak?rtot? strukt?rvien?b?, var neparedz?ti pie??irt sist?mas administratora lomu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 17. decembris
957589 K??das zi?ojums, m??inot redi??t da?as darbpl?smas ent?tijas skatu kolonnas, izmantojot detaliz?t?s atra?anas l?dzekli, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM ir radusies k??da" 2008. gada 19. decembris
957318 Programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 servisa kalend?r? varat skat?t lietot?ju un apr?kojuma ierakstus, kuriem nevarat piek??t no savas dro??bas lomas 2008. gada 19. decembris
961135 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt skatu servisa kalend?r? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??da: Tika izmests iz??mums ar tipu 'System.Web.HttpUnhandledException'" 2008. gada 12. decembris
957960 Nevarat p?riet tie?saist? p?c tam, kad esat nos?t?jis e-pasta zi?ojumu citam lietot?jam Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2008. gada 19. decembris
955233 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, saglab?jot dro??bas lomu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 19. decembris
950266 Tiekat novirz?ts uz re?istr?cijas lapu, m??inot palaist datu migr?cijas p?rvaldnieka vedni programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008. gada 19. decembris
966206 Atskaites momentuz??mums netiek izveidots, kad m??in?t iepl?not atskaiti programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: 2008. gada 22. decembris
955051 Visi nepiecie?amie atrib?ti netiek atlas?ti un pareizi par?d?ti, kad defin?jat jaunu datu karti, kuras m?r?is ir l?gumu ent?tija, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 5. janv?ris
957970 Cilnes var pazust, kad noklik??in?t starp da?u ent?tiju veidlapu ciln?m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 un darbvirsm? 2009. gada 6. janv?ris
955422 K??das zi?ojums, m??inot atk?rtoti atv?rt aizv?rtu iesp?ju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 nav der?gs iesp?jas statusa kods" 2009. gada 6. janv?ris
957031 K??das zi?ojums, m??inot start?t programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 p?c tam, kad esat jaunin?jis oper?t?jsist?mu uz Windows Server 2008: "Piepras?tais veiktsp?jas skait?t?js nav piel?gots skait?t?js, tas j?inicializ? k? ReadOnly" 2009. gada 6. janv?ris
952599 Adreses lauka eti?ete var b?t nepareiza p?c tam, kad public?jat kontaktpersonu ent?tijas un uz??mumu ent?tijas piel?gojumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 7. janv?ris
952148 K??das zi?ojums, kad pirmoreiz m??in?t p?riet tie?saist? p?c Microsoft Dynamics CRM 3.0 klienta programmai Outlook jaunin??anas uz Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi: "Radusies neidentific?ta k??da" 2009. gada 9. janv?ris
956852 K??das zi?ojums, palai?ot atskaiti, kas izmanto komandas tipu "StoredProcedure" Microsoft Dynamics CRM savienot?j? SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumiem: "Vaic?juma izpilde neizdev?s datu kopai 'Test_MSCRM'" 2009. gada 12. janv?ris
955574 K??das zi?ojums, veicot pasta sapludin??anu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??da 0x80041103 Ent?tija 'Kontaktpersona' nesatur atrib?tu ar nosaukumu = ''" 2009. gada 13. janv?ris
957057 Nevarat iestat?t dz??anas darb?bu vienumiem "No?emt saiti" vai "Ierobe?ot" piel?gotai rel?cijai starp div?m piel?got?m ent?tij?m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 13. janv?ris
957704 Netiek atrasti lietot?ji, mekl?jot da?us sist?mas lietot?jus p?c vi?u uzv?rdiem no rel?cijas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 13. janv?ris
960286 Pieejams jauns atjaunin?jums laika joslas un vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 un Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook 2009. gada 15. janv?ris
957871 Darbpl?smas papla?in?juma uzdevumu ierakstu d?? MSCRM datu b?z? eso?? tabula AsyncOperationTable k??st p?r?k apjom?ga programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 15. janv?ris
953821 Darbpl?sma tiek neparedz?ti aktiviz?ta, kad atjaunin?t ierakstu, kuram ir ieraksta dublik?ts, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2000. gada 2. marts
968135 K??das zi?ojums, m??inot import?t darbpl?smas k?rtulu programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 turku valodas versij?: "System.Data.SqlClient.SqlException: Neder?gs kolonnas nosaukums 'isCrmUIWorkflow'" 2009. gada 9. marts
957966 Nevarat eksport?t ierakstu uz Excel darblapu, ja izmantojat dinamisko opciju programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 9. marts
968672 Adres?ts neredz Microsoft Dynamics CRM izsekot? e-pasta ikonu, kad Microsoft Dynamics CRM lietot?js nos?ta citam Microsoft Dynamics CRM lietot?jam Microsoft Dynamics CRM izsekotu e-pasta zi?ojumu 2009. gada 12. marts
958601 Programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 tiek zaud?tas piez?mes, ja, m??inot saglab?t ierakstu, tiek noteikts ieraksta dublik?ts 2009. gada 12. marts
968755 Tabulas AsyncOperationBase un WorkflowLogBase k??st apjom?gas un rodas veiktsp?jas probl?mas, izmantojot daudzas darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 12. marts
968515 Eso?aj?m piel?gotaj?m dro??bas lom?m netiek pie??irtas sl?pt?s privil??ijas p?c labojumfaila 950886 instal??anas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 12. marts
956330 L?na veiktsp?ja un augsts centr?l? procesora lietojums, kad import?jat piel?gojumus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 12. marts
966331 Varat pie??irt pieteikumu no vienas rindas citai programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 neatkar?gi no dro??bas lomas privil??ij?m 2009. gada 12. marts
958562 Naudas lauka noklus?juma precizit?te tiek iestat?ta uz divi, kad izmantojat korejie?u vai jap??u valodu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 12. marts
950266 Tiekat novirz?ts uz re?istr?cijas lapu, m??inot palaist datu migr?cijas p?rvaldnieka vedni programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 12. marts
955138 L?na veiktsp?ja vai taimauti, m??inot piek??t da?iem skatiem programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 18. marts
959549 Administratori var neparedz?ti skat?t pakalpojuma Active Directory lietot?jus, kuri nepieder administratora organizatoriskajai vien?bai, programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 19. marts
969287 E-pasta mar?rut?t?js p?rvieto nev?lamus e-pasta zi?ojumus uz nepieg?d?jamu mapi, ja simbols (@) ir pirm? rakstz?me s?t?t?ja par?d?maj? v?rd? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 19. marts
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 izvieto?anas p?rvaldniekam nepiecie?ams ilgs laiks, lai atv?rtu Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveri 2009. gada 30. marts
961135 K??das zi?ojums, m??inot atv?rt skatu servisa kalend?r? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "K??da: Tika izmests iz??mums ar tipu 'System.Web.HttpUnhandledException'" 2009. gada 6. apr?lis
970136 Uz??mums, kas vairs nav pak?rtotas strukt?rvien?bas galvenais uz??mums, var neparedz?ti skat?t pak?rtot?s strukt?rvien?bas ierakstus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 13. apr?lis
969946 Pieejams r?ks, lai izvilktu izseko?anas pilnvaru no e-pasta temata un atjaunin?tu e-pasta tabulas izseko?anas pilnvaras kolonnu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 14. apr?lis
958084 Pieejams labojumfails, lai atsp?jotu vied?s sal?dzin??anas l?dzekli programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 14. apr?lis
969776 Da?as piez?mes netiek sinhroniz?tas, k? paredz?ts, kad p?rejat bezsaist? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM programmai Microsoft Office Outlook 2009. gada 7. maijs
969758 Nevarat neatkar?gi konfigur?t pakalpojuma Active Directory dom?na sh?mu un programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 vietr??us URL ?r?jiem un iek??jiem pakalpojuma Active Directory lietot?jiem 2009. gada 7. maijs
953812 Pieejams labojumfails, kas ?auj izsekot tik?anos koplietot? kalend?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook 2009. gada 7. maijs
963054 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 ?ener? darb?bas neakt?viem dal?bniekiem m?rketinga adres?tu sarakst?, kad izveidojat kampa?as darb?bas, ?tr?s kampa?as darb?bas vai pasta sapludin??anas darb?bas no m?rketinga adres?tu saraksta 2009. gada 7. maijs
957720 Da?i ieraksti bezsaistes datu b?z? tiek zaud?ti p?c t?du probl?mu ignor??anas, kas rodas, p?rejot tie?saist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook ar bezsaistes piek?uvi 2009. gada 2. j?lijs
959072 Ent?tiju veidlapa tiek l?ni iel?d?ta p?c daudzu at??ir?gu atrib?tu tipu lauku pievieno?anas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
956526 Kad izveidojat kampa?u vai ?tro kampa?u, lai ?ener?tu e-pasta darb?bu, izmantojot opciju "Pie??irt rindai", s?t?t?js tiek nepareizi iestat?ts k? lielapjoma oper?cijas darba ?pa?nieks programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
971758 Tiek par?d?ts neparedz?ts k??das zi?ojums, lai gan main?t klienta iesp?jas lomu no dublik?ta uz unik?lu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
971356 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums par steka p?rpildi, ja notikums OnChange() ir iesp?jots ent?tijas veidlapas uzmekl??anas lauk? un ja ?is lauks tiek main?ts, kad tiek par?d?ts zi?ojums par noteiktiem dublik?tiem programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
971082 Nevarat no?emt datus no ieraksta dublik?ta lauka programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
972150 Microsoft Dynamics CRM 4.0 e-pasta mar?rut?t?ja nodro?in?jumu rekviz?tiem neparedz?ti tiek atgriezti to noklus?juma iestat?jumi p?c ?o iestat?jumu mai?as 2009. gada 2. j?lijs
971355 Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 neparedz?ti izveido papildu rindu pl?smas darbpl?sm? izveidotajos e-pasta zi?ojumos 2009. gada 2. j?lijs
972482 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kad izsekojat tik?anos, ja rekviz?ts "ExchangeEntryID" ir gar?ks par 512 rakstz?m?m Microsoft Dynamics CRM klient? programmai Outlook 2009. gada 2. j?lijs
971353 K??das zi?ojums, kad vienlaikus izveidojat vair?kus lietot?jus, izmantojot metodi Service.Create(user) programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nevar ievietot dublik?ta atsl?gu" 2009. gada 2. j?lijs
971354 Programma Microsoft Outlook avar?, kad iesp?jojat l?dzekli "Izsekot CRM" dele??tajai kontaktpersonai p?c 4. atjaunin?jumu apkopojuma instal??anas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 2. j?lijs
972501 Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Outlook neiel?d? r?kjoslu, k? paredz?ts 2009. gada 2. j?lijs
972033K??das zi?ojums, m??inot pievienot lietot?ju programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0 no uzticama vec?kdom?na: "M??in?t izveidot lietot?ju ar neeksist?jo?u dom?na pieteik?an?s v?rdu. Atlasiet citu dom?na pieteik?an?s v?rdu un m??iniet v?lreiz" 2009. gada 27. augusts
974037 E-pasti ar noteiktiem par?d?majiem v?rdiem netiek izsekoti CRM p?c 4. atjaunin?jumu apkopojuma instal??anas 2009. gada 27. augusts
974310 Darbpl?sma neregul?ri neizdev?s pie gaid??anas nosac?juma2009. gada 27. augusts
976091 Pieejams atjaunin?jums Kairas un Rietumaustr?lijas 2009. gada vasaras laika izmai??m programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 22. oktobris
975579 Pas?t?jums neparedz?ti k??st tikai las?ms, ja darbpl?smas k?rtula vai SDK lietojumprogramma maina pas?t?juma statusu uz "Tiek apstr?d?ts" programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 22. oktobris
975529 K??das zi?ojums, m??inot main?t eso?a programmat?ras Microsoft Dynamics CRM lietot?ja dom?na nosaukumu uzticam? dom?n?: "Dom?na nosaukums nepast?v"2009. gada 22. oktobris
975490 Rodas strupsa?ere, kad programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 asinhronais pakalpojums darbojas vair?kos serveros2009. gada 22. oktobris
974434 Nevarat instal?t programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 vai izveidot papildu organiz?cijas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez sist?mas administratora privil??ij?m sist?m? Microsoft SQL Server2009. gada 22. oktobris
977714Varat neparedz?ti lielapjom? redi??t sl?gt?s iesp?jas vai sl?gtos potenci?los klientus programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02009. gada 17. decembris
978093Organiz?cijas import??anas vednis avar?, kad izmantojat opciju "Manu?li kart?t lietot?jus", lai kart?tu lietot?ju no ?r?ja uzticama dom?na programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2009. gada 17. decembris
978201Servisa kalend?rs nepar?da pakalpojumu darb?bas vai regul?r?s tik?an?s, kas s?kas pirms par?d?m? interv?la2009. gada 17. decembris
978842K??das zi?ojums, m??inot saglab?t izmai?as, ko veic?t dro??bas lomai uz??muma strukt?rvien?b? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0: ?Radusies k??da.?2010. gada 11. febru?ris
978872K??das zi?ojums, palai?ot atskaiti, kam?r Microsoft Dynamics CRM 4.0 klients programmai Outlook ir "bezsaistes" status?: "K??da: Radusies k??da."2010. gada 11. febru?ris
978929Atjaunin?tie ieraksti programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 organiz?ciju datu b?z? netiek sinhroniz?ti uz bezsaistes datu b?zi, kad p?rejat bezsaist? Microsoft Dynamics CRM klient? programmai Microsoft Office Outlook ar bezsaistes piek?uvi2010. gada 11. febru?ris
978638K??das zi?ojums, kad sinhroniz?jat datus Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Microsoft Office Outlook: "Radusies nezin?ma k??da, sinhroniz?jot datus uz programmu Outlook"2010. gada 11. febru?ris
979483Saite starp div?m t?m?m netiek dz?sta p?c tam, kad dz??at t?mu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2010. gada 11. febru?ris
980627Jaunas organiz?cijas datu b?ze neietver metadatu labojumfailus p?c tam, kad instal?jat metadatu labojumfailus jaunaj? organiz?cij? programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0 2010. gada 8. apr?lis
981885Tr?kst datu kontaktpersonas adreses sada?as laukos p?c tam, kad sinhroniz?jat programmu Microsoft Office Outlook ar programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 2010. gada 8. apr?lis
981309Programma Microsoft Office Outlook 2007 tiek neparedz?ti aizv?rta, kad izveidojat eti?etes pasta sapludin?jumu Microsoft Dynamics CRM klient? programmai Microsoft Office Outlook ar instal?tu 7. atjaunin?jumu apkopojumu programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 8. apr?lis
981839Pasta indekss ir nepareiz? atra?an?s viet? programmas Microsoft Outlook kontaktpersonas datos p?c tam, kad sinhroniz?jat Microsoft Outlook ar programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 8. apr?lis
981625Pakalpojums DeletionService avar?, kad palai?at pakalpojumu DeletionService, lai dz?stu ierakstu no Microsoft Dynamics CRM 4.0 datu b?zes 2010. gada 3. j?nijs
982510Br?din?juma zi?ojums "Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM nevar?ja pievienot Microsoft Dynamics CRM servera t?mek?a adresi uzticamo viet?u sarakstam", m??inot atv?rt Microsoft Dynamics CRM 4.0 klientu programmai Outlook dro??bas blo??t? vid? 2010. gada 3. j?nijs
983439Dublik?tu noteik?anas k?rtula nedarbojas, kad p?rv?r?at potenci?lu klientu par uz??mumu programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 3. j?nijs
2249156Dubl?ti e-pasti neparedz?ti tiek nos?t?ti no serveriem, kas ietver asinhrono pakalpojumu programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.02010. gada 29. j?lijs

Rekviz?ti

Raksta ID: 949256 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com