K??da ?Windows atjaunin?jumu konfigur??ana neizdev?s. Notiek izmai?u atgrie?ana.?, m??inot instal?t Windows atjaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949358 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

M??inot instal?t Windows atjaunin?jumus, tiek par?d?ts t?l?k min?tais k??das zi?ojums.
Windows atjaunin?jumu konfigur??ana neizdev?s. Notiek izmai?u atgrie?ana. Neizsl?dziet datoru.

Piez?me. Ja rodas ?? probl?ma, izmai?u atgrie?ana var aiz?emt aptuveni 30 min?tes, un sist?m? tiks atv?rts Windows pierakst??an?s ekr?ns.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet t?l?k min?t?s metodes, s?kot ar pirmo metodi. Ja probl?ma netiek nov?rsta, noklik??iniet uz n?kam?s metodes.

Restart?jiet datoru (tikai Windows 8)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai restart?tu oper?t?jsist?mu Windows 8, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na aug??j? lab? st?ra (ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?) un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 2. Pieskarieties vienumam Ener?ija vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Restart?t vai noklik??iniet uz t?.
 3. M??iniet atk?rtoti instal?t pakalpojumu Windows Update.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atvienojiet no?emamos datu nes?jus no datora (Windows 8, Windows 7 un Windows Vista)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jums ir j?atvieno visi no?emamie datu nes?ji no datora, piem?ram, no?emamie diski (Blu-ray, DVD un CD diski), atmi?as kartes (CompactFlash karte, dro?? digit?l? karte, atmi?as karte) un USB zibatmi?as diski.

?ie no?emamie datu nes?ji var izrais?t ?o probl?mu sist?mas Windows restart??anas laik?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Palaidiet Windows Update probl?mu risin?t?ju (Windows 8, Windows 7 un Windows Vista)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 8 vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai lejupiel?d?tu un palaistu Windows Update probl?mu risin?t?ju, noklik??iniet uz t?l?k redzam?s pogas Palaist t?l?t, vai ar? varat to atv?rt, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Piez?me. Windows Update probl?mu risin?t?j? var b?t ietverts teksts, kas ir pieejams tikai ang?u valod?. Kad Windows Update probl?mu risin?t?js ir pabeidzis darbu, tiks dz?sta iepriek??j? Windows Update v?sture.

Ja datoram, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, nav interneta savienojuma, varat atv?rt Windows Update probl?mu risin?t?ju, kas ir iek?auts oper?t?jsist?m? Windows 8. Tom?r ?is probl?mu risin?t?js neveic visas probl?mu nov?r?anas darb?bas, ko veic iepriek? nor?d?tais probl?mu risin?t?js.
 1. Atveriet Windows Update probl?mu nov?r?anas r?ku, pavelkot virzien? uz vidu no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskaroties vienumam Mekl?t (vai nor?dot uz ekr?na aug??jo labo st?ri, p?rvietojot peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??inot uz vienuma Mekl?t, ja lietojat peli).
 2. Ierakstiet Probl?mu nov?r?ana, pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Probl?mu nov?r?ana vai noklik??iniet uz t?.
 3. Sada?? Sist?ma un dro??ba pieskarieties vienumam Nov?rst ar Windows atjaunin??anu saist?t?s probl?mas vai noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai start?tu Windows Update probl?mu risin?t?ju, noklik??iniet uz t?l?k redzam?s pogas Palaist t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Piez?me.
Windows Update probl?mu risin?t?j? var b?t ietverts teksts, kas ir pieejams tikai ang?u valod?. Kad Windows Update probl?mu risin?t?js ir pabeidzis darbu, iepriek??j? Windows Update v?sture var tikt dz?sta.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Instal?jiet Windows atjaunin?jumus t?r?s s?kn??anas re??m? (Windows 8, Windows 7 un Windows Vista)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Instal?jot Windows atjaunin?jumus t?r?s s?kn??anas re??m?, tiks nov?rsta Windows atjaunin?jumu instal??anas blo???ana, ko var veikt citas lietojumprogrammas un pakalpojumi, kas ir instal?ti oper?t?jsist?m? Windows. Lai oper?t?jsist?m? Windows veiktu t?ro s?kn??anu, skatiet sada?u K? veikt t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu probl?mu oper?t?jsist?m? Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Veiciet sist?mas atjauno?anu (Windows 8, Windows 7 un Windows Vista)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Piez?me. Lai pabeigtu ??s metodes izpildi, jums j?pierakst?s oper?t?jsist?m? Windows ar administratora kontu. Ja ?is dators ietilpst uz??muma t?kl?, pal?dz?ba j?l?dz sist?mas administratoram. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? pierakst?ties oper?t?jsist?m? Windows k? administratoram, noklik??iniet uz vienu no ??m sait?m atbilsto?i Windows versijai, kas darbojas j?su dator?:
K? pierakst?ties oper?t?jsist?m? Windows 8 k? administratoram
K? pierakst?ties oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista k? administratoram
Ja datoru start?jat, izmantojot oper?t?jsist?mas Windows instal?cijas disku, start??anas laik? varat izmantot sist?mas atkop?anas opcijas. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

Piez?me. Ja dators nav konfigur?ts t?, lai tiktu start?ts no kompaktdiska vai DVD diska, vai ja oper?t?jsist?ma Windows dator? bija pirminstal?ta bez kompaktdiska vai DVD diska, tad instrukcijas par turpin??anu skatiet datora dokument?cij? vai ar? p?rejiet uz n?kamo metodi.

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Diskdzin? ievietojiet Windows 8 instal?cijas disku un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Kad tiek vaic?ts, vai start?t no diska, nospiediet jebkuru tausti?u.
 3. Pieskarieties vienumam Labot datoru vai noklik??iniet uz t?.
 4. Pieskarieties vienumam Probl?mu nov?r?ana vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Papildu opcijas vai noklik??iniet uz t?.
 5. Pieskarieties Windows 8 versijai vai noklik??iniet uz t?s, pieskarieties vienumam Sist?mas atjauno?ana vai noklik??iniet uz t?, pieskarieties v?lamajam atjauno?anas punktam vai noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai veiktu sist?mas atjauno?anu, un, kad tas tiek pras?ts, restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Vista vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Start?jiet oper?t?jsist?mu Windows
 1. Ievietojiet diskdzin? oper?t?jsist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal?cijas disku un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Kad tiek vaic?ts, vai start?t no diska, nospiediet jebkuru tausti?u.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, konfigur?jiet opcijas Instal?jam? valoda, laiks un val?tas form?ts un Tastat?ra vai ievades metode atbilsto?i sav?m v?lm?m un noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Labot datoru.
Atjauno?anas punkta atlas??ana
 1. Lap? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas Windows versijas, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 2. Lap? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana.
 3. Lap? Sist?mas atjauno?ana noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Atlasiet atjauno?anas punktu, par kuru zin?ms, ka taj? oper?t?jsist?ma darboj?s, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

  Atjauno?anas punktam j?b?t datum?, pirms k??da rad?s pirmo reizi. Lai atlas?tu datumu, izmantojiet opciju Izv?l?ties citu atjauno?anas punktu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Ja tiek par?d?ta uzvedne, lai nor?d?tu, kuru disku atjaunot, atlasiet cieto disku un p?c tam noklik??iniet uz vienuma T?l?k.
 6. Lap? Atjauno?anas punkta apstiprin??ana noklik??iniet uz Pabeigt.
 7. Kad atjauno?anas process ir pabeigts, noklik??iniet uz Restart?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Veiciet jaunin??anu atra?an?s viet? (atk?rtotu instal?ciju) (Windows 7 un Windows Vista)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Veicot jaunin??anu atra?an?s viet?, pa?reiz?j? Windows instal?cija tiks atjaunota uz instal?cijas DVD versiju. ?im nol?kam nepiecie?ama ar? visu instal?cijas DVD neiek?auto atjaunin?jumu instal??ana. Ja dator? oper?t?jsist?ma Windows bija pirminstal?ta, p?rskatiet datora dokument?ciju, lai uzzin?tu, k? veikt jaunin??anu atra?an?s viet?. Pret?j? gad?jum? veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. Iesak?m dubl?t visus savus personiskos failus. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet inform?ciju par failu dubl??anu.
 1. Datora DVD diskdzin? ievietojiet Windows Vista vai Windows 7 DVD disku.
 2. Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.
  • Piez?me. Ja oper?t?jsist?ma Windows autom?tiski nenosaka DVD disku, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam mekl??anas lodzi?? ierakstiet Drive:\setup.exe. Piez?me. Vietturis Drive ir diska burts datora DVD diskdzinim, parasti tas ir D:\.
   2. Sarakst? Programmas noklik??iniet uz Setup.exe.
   3. Log? Iestat??ana noklik??iniet uz Instal?t t?l?t.
 3. Noklik??iniet uz Sa?emt visjaun?kos instal?jamos jaunin?jumus tie?saist? (ieteicams).
 4. Kad tiek pied?v?ts ierakst?t kompaktdiska atsl?gu, ierakstiet to.
 5. Lap? Sist?mas Windows instal??ana atlasiet oper?t?jsist?mu, ko v?laties jaunin?t.
 6. Noklik??iniet uz J?, lai pie?emtu Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
 7. Ekr?n? K?da veida instal??anu v?laties veikt? noklik??iniet uz Jaunin?t.
 8. Kad instal??ana ir pabeigta, restart?jiet datoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

N?kam?s darb?bas

Ja probl?ma netika nov?rsta, izmantojot ??s metodes, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietni, lai uzzin?tu par citiem j?su probl?mas risin?jumiem. Da?i pakalpojumi, kas pieejami Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietn?s, ietver:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet attiec?g? produkta bie?i uzdotos jaut?jumus un atbalsta aktu?los jaut?jumus.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumu, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja joproj?m past?v probl?mas, varat sazin?ties ar Microsoft atbalsta dienestu.

Papildindorm?cija

K? atjaunot vai labot Windows instal?ciju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows labo?ana un atkop?ana

Windows 7 s?kuma labo?ana

Windows Vista s?kuma labo?ana

Piez?me. ?aj?s vietn?s ir iek?autas opcijas, kuras var izmantot, ja ra?ot?js dator? ir instal?jis sist?mas atkop?anas opcijas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? nov?rst ?o probl?mu oper?t?jsist?m? Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu ?o probl?mu oper?t?jsist?m? Windows Vista, Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?d?jiet un instal?jiet atjaunin?jumu 937287 atsevi??i no p?r?jiem atjaunin?jumiem Windows atjaunin??anas vietn?. Instal?jiet savai Windows Vista versijai atbilsto?o atjaunin?jumu, lai sekm?gi var?tu instal?t atjaunin?jumus turpm?k.

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Windows Vista x86 bitu sist?mas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows6.0-KB937287-x86.msu pakotni t?l?t.
Windows Vista x64 bitu sist?mas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows6.0-KB937287-x64.msu pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 949358 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbPubTypeKC kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbprb KB949358

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com