L?i "L?i khi c?u h?nh các b?n c?p nh?t Windows. Hoàn nguyên các thay đổi. Không t?t máy tính" khi b?n c? g?ng cài đ?t b?n c?p nh?t Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 949358 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? cài đ?t các b?n c?p nh?t Windows, b?n nh?n đư?c l?i sau:
Lỗi khi đặt cấu hình các bản cập nhật Windows. Hoàn nguyên các thay đổi. Không tắt máy tính của bạn.

Chú ? N?u s? c? này x?y ra, có th? m?t 30 phút đ? hoàn nguyên các thay đ?i, sau đó h? th?ng s? hi?n th? màn h?nh đăng nh?p Windows.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y s? d?ng các phương pháp sau, b?t đ?u b?ng phương pháp đ?u tiên bên dư?i. N?u đi?u đó không kh?c ph?c đư?c s? c? c?a b?n, b?m vào phương pháp ti?p theo.

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n (ch? dành cho Windows 8)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? kh?i đ?ng l?i Windows 8, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vu?t t? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh (ho?c n?u b?n đang s? d?ng chu?t, h?y di chuy?n con tr? đ?n góc trên bên ph?i c?a màn h?nh), r?i ch?m ho?c b?m vào Thi?t đ?t.
 2. Ch?m ho?c b?m vào Ngu?n đi?n, r?i ch?m ho?c b?m vào Kh?i đ?ng l?i.
 3. Thử cài đặt lại Windows Updates.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Rút phương ti?n di đ?ng kh?i máy tính (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i rút t?t c? phương ti?n di đ?ng c?a m?nh kh?i máy tính, ch?ng h?n như đ?a di đ?ng (đ?a Blu-ray, DVD, CD), th? nh? (th? CompactFlash, th? Secure Digital, Th? Nh?) và ? đ?a flash USB.

Các phương ti?n di đ?ng này có th? gây ra s? c? này trong khi kh?i đ?ng l?i Windows.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ch?y Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Windows 8 ho?c Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? t?i xu?ng và ch?y tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update, b?m vào nút ch?y ngay bây gi? bên dư?i ho?c b?n có th? m? b?ng cách làm theo các bư?c sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets mats1
Tr?nh kh?c ph?c s? c? T? đ?ng kh?c ph?c và ch?n đoán các s? c? thư?ng g?p v?i Windows Update có th? t? đ?ng kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này.
Tr?nh kh?c ph?c s? c? này kh?c ph?c r?t nhi?u s? c?.t?m hi?u thêmch?y ngay bây gi?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets mats2


Chú ? Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update có th? có các văn b?n ch? b?ng ti?ng Anh. Sau khi Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update hoàn t?t, l?ch s? Windows Update trư?c c?a b?n có th? b? xoá.

N?u b?n không có k?t n?i Internet trong Windows 8, b?n có th? m? tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update đư?c bao g?m trong Windows 8. Tuy nhiên, tr?nh kh?c ph?c s? c? đó không th?c hi?n t?t c? các bư?c kh?c ph?c s? c? mà tr?nh kh?c ph?c s? c? đ? liên k?t ? trên th?c hi?n.
 1. Mở trình khắc phục sự cố Windows Update bằng cách trượt vào từ c?nh phải màn hình, chạm Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm).
 2. Nh?p Kh?c ph?c s? c?, ch?m ho?c b?m vào Thi?t đ?t, r?i ch?m ho?c b?m vào Kh?c ph?c s? c?.
 3. Trong H? th?ng và B?o m?t, ch?m ho?c b?m Kh?c ph?c S? c? b?ng Windows Update, r?i b?m vào Ti?p theo.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? kh?i đ?ng Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update, b?m vào nút ch?y ngay bây gi? ? bên dư?i:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets mats1
Tr?nh kh?c ph?c s? c? T? đ?ng kh?c ph?c và ch?n đoán các s? c? thư?ng g?p v?i Windows Update có th? t? đ?ng kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này.
Tr?nh kh?c ph?c s? c? này kh?c ph?c r?t nhi?u s? c?.t?m hi?u thêmch?y ngay bây gi?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets mats2


Chú ?
Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update có th? có các văn b?n ch? có b?ng ti?ng Anh. Sau khi Tr?nh kh?c ph?c s? c? Windows Update hoàn t?t, l?ch s? Windows Update trư?c c?a b?n có th? b? xoá.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cài đ?t các b?n c?p nh?t Windows ? tr?ng thái kh?i đ?ng s?ch (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Cài đ?t các b?n c?p nh?t Windows ? tr?ng thái kh?i đ?ng s?ch s? tránh quá tr?nh cài đ?t các b?n c?p nh?t Windows b? ch?n b?i m?t s? ?ng d?ng và d?ch v? khác đư?c cài đ?t trong Windows. Đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch trong Windows, h?y xem cách th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch đ? kh?c ph?c s? c? trong Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Th?c hi?n khôi ph?c h? th?ng (Windows 8, Windows 7 và Windows Vista)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Chú ? B?n ph?i đăng nh?p vào Windows b?ng tài kho?n qu?n tr? viên đ? hoàn t?t phương pháp này. N?u máy tính này là m?t ph?n c?a m?ng ? cơ quan, b?n nên ph?i nh? qu?n tr? viên h? th?ng giúp đ?. Đ? bi?t thông tin v? cách đăng nh?p vào Windows v?i tư cách là qu?n tr? viên, b?m vào m?t trong các liên k?t sau, tu? thu?c vào phiên b?n Windows b?n đang ch?y:
Cách đăng nh?p vào Windows v?i tư cách qu?n tr? viên trong Windows 8
Cách đăng nh?p vào Windows v?i tư cách qu?n tr? viên trong Windows 7 ho?c Windows Vista
Khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng đ?a cài đ?t Windows, b?n có th? th?c hi?n tu? ch?n khôi ph?c h? th?ng khi kh?i đ?ng. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:

Chú ? N?u máy tính c?a b?n không đư?c c?u h?nh đ? kh?i đ?ng t? CD ho?c t? DVD, ho?c n?u Windows đư?c cài đ?t trư?c trên máy tính c?a b?n mà không có CD hay DVD, h?y xem tài li?u đi kèm v?i máy tính đ? bi?t hư?ng d?n v? cách ti?p t?c ho?c chuy?n đ?n phương pháp ti?p theo.

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Chèn đ?a kh?i đ?ng Windows 8 vào ? đ?a, r?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi b?n đư?c nh?c kh?i đ?ng t? đ?a, nh?n phím b?t k?.
 3. Ch?m ho?c b?m S?a máy tính c?a b?n.
 4. Ch?m ho?c b?m Kh?c ph?c s? c?, r?i ch?m ho?c b?m vào Tu? ch?n nâng cao.
 5. Ch?m ho?c b?m vào phiên b?n Windows 8 c?a b?n, ch?m ho?c b?m vào Khôi ph?c H? th?ng, ch?m ho?c b?m vào đi?m khôi ph?c b?n mu?n, r?i ch?m ho?c b?m Ti?p theo.
 6. Làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh đ? th?c hi?n Khôi ph?c H? th?ng, khi đư?c nh?c h?y kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista ho?c Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Kh?i đ?ng Windows
 1. Chèn đ?a cài đ?t Windows Vista ho?c Windows 7 vào ? đ?a, r?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Khi b?n đư?c nh?c kh?i đ?ng t? đ?a, h?y nh?n phím b?t k?.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, h?y c?u h?nh các tu? ch?n Ngôn ng? cài đ?t, đ?nh d?ng Gi? và ti?n t?Bàn phím ho?c phương th?c nh?p mà b?n mu?n, r?i b?m Ti?p theo.
 4. B?m S?a máy tính c?a b?n.
Ch?n m?t đi?m khôi ph?c
 1. Trên trang Tu? ch?n Khôi ph?c H? th?ng, b?m vào phiên b?n h? đi?u hành Windows mà b?n mu?n s?a, r?i b?m vào Ti?p theo.
 2. Trên trang Tu? ch?n Khôi ph?c H? th?ng, b?m vào Khôi ph?c H? th?ng.
 3. Trên trang Khôi ph?c H? th?ng, b?m vào Ti?p theo.
 4. Ch?n m?t đi?m khôi ph?c t?i đó b?n bi?t h? đi?u hành đ? ho?t đ?ng, r?i b?m vào Ti?p theo.

  Đi?m khôi ph?c ph?i là th?i đi?m trư?c l?n đ?u tiên b?n g?p l?i. Đ? ch?n ngày, s? d?ng tu? ch?n Ch?n đi?m khôi ph?c khác r?i b?m vào Ti?p theo.
 5. N?u b?n đư?c nh?c ch? đ?nh đ?a đ? khôi ph?c, h?y ch?n đ?a c?ng, r?i b?m vào Ti?p theo.
 6. Trên trang Xác nh?n đi?m khôi ph?c c?a b?n, b?m K?t thúc.
 7. Khi quá tr?nh khôi ph?c hoàn t?t, b?m Kh?i đ?ng l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) (Windows 7 và Windows Vista)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Vi?c th?c hi?n nâng c?p t?i ch? s? khôi ph?c b?n cài đ?t Windows hi?n t?i v? phiên b?n DVD cài đ?t. Việc này cũng yêu cầu cài đặt tất cả các bản cập nhật không có trong DVD cài đặt. N?u máy tính c?a b?n đư?c cài đ?t trư?c Windows, h?y xem l?i tài li?u c?a máy tính đ? bi?t hư?ng d?n v? cách th?c hi?n nâng c?p t?i ch?. N?u không, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ? Chúng tôi khuyên b?n sao lưu t?t c? t?p cá nhân c?a m?nh. Đ? bi?t thông tin, h?y xem cách sao lưu t?p c?a b?n.
 1. Chèn DVD Windows Vista ho?c Windows 7 vào ? đ?a DVD c?a máy tính.
 2. Trong c?a s? Thi?t l?p, b?m vào Cài đ?t Ngay bây gi?.
  • Chú ý Nếu Windows không tự động phát hiện thấy DVD, hãy làm theo các bước sau:
   1. B?m B?t đ?u, r?i nh?p Drive:\setup.exe vào ô B?t đ?u T?m ki?m. Chú ? Tr?nh gi? ch? ? đ?a là ch? cái ? đ?a cho ? DVD c?a máy tính, thư?ng là D:\.
   2. Trong danh sách Chương tr?nh, b?m Setup.exe.
   3. Trong c?a s? Thi?t l?p, b?m vào Cài đ?t Ngay bây gi?.
 3. Bấm vào Truy cập trực tuyến để nhận các bản cập nhật mới nhất cho cài đặt (đề xuất).
 4. Nhập khoá CD nếu bạn được nhắc làm việc này.
 5. Ch?n h? đi?u hành trong trang Cài đ?t Windows mà b?n mu?n nâng c?p.
 6. Bấm vào Có để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 7. Trên màn h?nh B?n mu?n lo?i cài đ?t nào?, b?m Nâng c?p.
 8. Khi cài đ?t hoàn t?t, h?y kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các bước tiếp theo

N?u các phương pháp này không kh?c ph?c đư?c s? c?, b?n có th? s? d?ng Trang web D?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft đ? t?m các gi?i pháp khác cho s? c? c?a b?n. M?t s? d?ch v? mà các Web site D?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft cung c?p g?m có:
 • Cơ s? Ki?n th?c có th? T?m ki?m: T?m ki?m thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? trợ giúp cho các s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm Gi?i pháp: Xem các bài vi?t n?i b?t h? tr? và câu h?i thư?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Các Tu? ch?n H? tr? khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên h? v?i D?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c g?p s? c?, b?n có th? liên h? v?i B? ph?n h? tr? c?a Microsoft.

Thông tin thêm

Cách khôi ph?c ho?c s?a ch?a cài đ?t Windows c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S?a ch?a và khôi ph?c cho Windows

S?a l?i Kh?i đ?ng cho Windows 7

S?a l?i Kh?i đ?ng cho Windows Vista

Chú ? Các trang web này bao g?m các tu? ch?n đ? s? d?ng khi nhà s?n xu?t đ? cài đ?t tu? ch?n Khôi ph?c h? th?ng trên máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách tránh s? c? này trong Windows Vista

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? tránh s? c? này trong Windows Vista, h?y l?y và cài đ?t b?n c?p nh?t 937287 t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft tách riêng kh?i t?t c? các b?n c?p nh?t khác trên trang web Windows Update. Cài đ?t b?n c?p nh?t áp d?ng cho phiên b?n Windows Vista c?a b?n đ? b?n có th? cài đ?t thành công các b?n c?p nh?t sau này.

B?n có th? t?i xu?ng các t?p sau đây t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:
H? th?ng ch?y trên Windows Vista x86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tải xuống
Tải xuống gói Windows6.0-KB937287-x86.msu ngay bây giờ.
H? th?ng ch?y trên Windows Vista x64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tải xuống
Tải xuống gói Windows6.0-KB937287-x64.msu ngay bây giờ.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 949358 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbPubTypeKC kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbprb KB949358

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com