Raksta ID: 950718 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?tas piecas metodes, k? nov?rst neveiksm?gu Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anu.

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows XP SP3, instal??ana neizdodas vai tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

RISIN?JUMS

Lietojiet turpm?k min?t?s probl?mu nov?r?anas metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode. Aizveriet visas programmas, restart?jiet datoru un m??iniet atk?rtoti instal?t SP3

Da?reiz instal??ana ir neveiksm?ga t?p?c, ka nav pabeigta iepriek??j? darb?ba. Restart?jot datoru, aizveriet visas gaido??s datora funkcijas un ats?ciet procesu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet visas atv?rt?s programmas.
 2. Restart?jiet datoru.
 3. Pagaidiet, kam?r dators beidz restart??anas procesu, un p?c tam piesakieties sav? kont?.
 4. Lai atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://update.microsoft.com
 5. Noklik??iniet uz ?tra instal?cija (Ieteicams).

  Piez?me. Ja dators atbilst Windows XP SP3 atjaunin??anas nosac?jumiem, ?is atjaunin?jums tiek atlas?ts autom?tiski.
 6. Noklik??iniet uz Instal?t.
 7. Izlasiet un pie?emiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus un, lai pabeigtu instal??anu, p?c tam izpildiet instal??anas proces? sniegtos nor?d?jumus.
Ja instal??ana ir veiksm?ga, esat pabeidzis visas darb?bas.

Ja, izmantojot ?o metodi, probl?mu neizdodas nov?rst, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. ?slaic?gi atsp?jojiet visas pretv?rusu programmas, pretspiegprogrammat?ru un tre?o pu?u ugunsm?ra programmas

Svar?gi! ??s darb?bas var palielin?t dro??bas risku. ??s darb?bas var ar? padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. Lai atjaunotu pareizu programmu darb?bu vai ?stenotu specifiskas programmu iesp?jas, ieteicams izpild?t ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas. Pirms ?o izmai?u veik?anas ir ieteicams nov?rt?t riskus, kas saist?ti ar ?? procesa realiz??anu konkr?tajos apst?k?os. Ja nolemjat realiz?t ?o procesu, veiciet atbilsto?as papildu darb?bas, lai aizsarg?tu sist?mu. ?o procesu ir ieteicams izmantot tikai gad?jum?, ja tas tie??m ir nepiecie?ams.

Instal??anas k??me var rasties, ja tre??s puses programma, piem?ram, pretspiegprogrammat?ra, saglab? failu atv?rtu vai ar? blo?? failu, kas vajadz?gs Windows XP SP3 instal??anas programmai. Pirms m??in?t atk?rtoti instal?t Windows XP SP3, veiciet ??das darb?bas.
 1. Aizveriet visas atv?rt?s programmas un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. P?c datora restart??anas atsp?jojiet visas pretv?rusu programmas, pretspiegprogrammat?ru un tre?o pu?u ugunsm?ra programmas, kas start??anas proces? var tikt palaistas.

  Parasti to var izdar?t programmu pazi?ojumu apgabal?. Programmu ikonas parasti ir redzamas datora ekr?na apak??j? labaj? st?r?. Lai programmu atsp?jotu pazi?ojumu apgabal?, ar peles labo pogu noklik??iniet uz programmas ikonas un p?c tam noklik??iniet uz atbilsto??s opcijas, lai atsp?jotu programmu.

  Piez?me. Ja ??s opcijas nav pieejamas, skatiet programmas dokument?ciju. Vai ar? ? sazinieties ar programmas ra?ot?ju, lai sa?emtu nor?d?jumus.
 3. P?c ?o programmu atsp?jo?anas, lai atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://update.microsoft.com
  Piez?me. Ja rodas probl?mas, ieg?stot servisa pakotni no Windows atjaunin??anas vietnes, varat lejupiel?d?t savrupu atjaunin??anas pakotni no lejupiel?des centra. Lai to izdar?tu, p?rejiet uz 3. metodi.
 4. Noklik??iniet uz Express Install (Recommended) (?tra instal?cija (ieteicams)).

  Piez?me. Ja dators atbilst Windows XP SP3 atjaunin??anas nosac?jumiem, ?is atjaunin?jums tiek atlas?ts autom?tiski.
 5. Noklik??iniet uz Install (Instal?t).
 6. Izlasiet un pie?emiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus un, lai pabeigtu instal??anu, p?c tam izpildiet instal??anas proces? sniegtos nor?d?jumus.
 7. P?c Windows XP SP3 instal??anas procesa pabeig?anas atk?rtoti iesp?jojiet visas pretv?rusu programmas, pretspiegprogrammat?ru un tre?o pu?u ugunsm?ra programmas, kuras atsp?joj?t, izpildot 2. darb?bu.
Ja instal??ana ir veiksm?ga, esat pabeidzis visas darb?bas.

Ja, izmantojot ?o metodi, probl?mu neizdodas nov?rst, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Lejupiel?d?jiet un atk?rtoti instal?jiet Windows XP SP3 no Microsoft lejupiel?des centra

Ja rodas probl?mas, ieg?stot servisa pakotni no Windows atjaunin??anas vietnes, lejupiel?d?jiet savrupu atjaunin??anas pakotni no lejupiel?des centra. Lai lejupiel?d?tu failu, noklik??iniet uz ??s saites:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows XP 3. servisa pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? no Microsoft lejupiel?des centra lejupiel?d?t Windows XP SP3, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 Sist?mas Windows XP jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana
Ja instal??ana ir veiksm?ga, esat pabeidzis visas darb?bas.

Ja, izmantojot ?o metodi, neizdev?s atrisin?t probl?mu un ja v?laties izm??in?t papildu probl?mu nov?r?anu, p?rejiet uz sada?u "Papildu probl?mu nov?r?ana".

Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, p?rejiet uz sada?u "N?kam?s darb?bas", lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar atbalsta dienestu.

PAPILDU PROBL?MU NOV?R?ANA

T?l?k nor?d?t?s probl?mu nov?r?anas metodes ir paredz?tas pieredz?ju?iem lietot?jiem. Lai atrisin?tu probl?mu un atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, vispirms izm??iniet 1. metodi.

1. metode. S?ciet fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojumu (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) un atk?rtoti instal?jiet Windows XP SP3

Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) p?rs?ta failus (lejupiel?des vai aug?upiel?des) starp klientu un serveri, k? ar? par?da ar p?rs?t??anu saist?to norises inform?ciju. Ja BITS pakalpojums ir izsl?gts, Windows atjaunin??anai, iesp?jams, ir radu??s probl?mas, p?rs?tot failus uz j?su datoru.

Lai s?ktu BITS pakalpojumu un atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, izpildiet ??das darb?bas:

1. darb?ba. S?ciet BITS pakalpojumu

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Palaist).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Background Intelligent Transfer Service (Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums) un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 4. Cilnes General (Visp?r?gi) lodzi?? Startup type (Start??anas tips) noklik??iniet uz Automatic (Autom?tiski) un p?c tam noklik??iniet uz Apply (Lietot).
 5. Rekviz?tu dialoglodzi?a sada?? Service status (Pakalpojuma statuss) p?rbaudiet, vai pakalpojums BITS ir s?kts. Ja tas nav start?ts, noklik??iniet uz Start?t.
 6. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam uz Labi.

2. darb?ba. Restart?jiet datoru un m??iniet atk?rtoti instal?t Windows XP SP3

 1. Aizveriet visas atv?rt?s programmas.
 2. Restart?jiet datoru.
 3. Pagaidiet, kam?r dators beidz restart??anas procesu, un p?c tam piesakieties sav? kont?.
 4. Lai atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://update.microsoft.com
 5. Noklik??iniet uz Express Install (Recommended) (?tra instal?cija (ieteicams)).

  Piez?me. Ja dators atbilst Windows XP SP3 atjaunin??anas nosac?jumiem, ?is atjaunin?jums tiek atlas?ts autom?tiski.
 6. Noklik??iniet uz Install (Instal?t).
 7. Izlasiet un pie?emiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus un, lai pabeigtu instal??anu, p?c tam izpildiet instal??anas proces? sniegtos nor?d?jumus.
Ja instal??ana ir veiksm?ga, esat pabeidzis visas darb?bas.

Ja, izmantojot ?o metodi, probl?mu neizdodas nov?rst, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Izsl?dziet autom?tisko atjaunin??anu, izt?riet mapi Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums) un p?c tam lejupiel?d?jiet Windows XP SP3

Iesp?jams, fails map? Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums) ir boj?ts vai SP3 instal??anu var trauc?t iepriek??jie faili. Izt?rot mapi Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums), ??s probl?mas tiek nov?rstas.

1. darb?ba. Izsl?dziet autom?tisko atjaunin??anu

Lai autom?tisko atjaunin??anu izsl?gtu autom?tiski, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties izsl?gt autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u "Labot patst?v?gi".
Labot autom?tiski
Lai autom?tiski atsp?jotu autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50363


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.
Labot patst?v?gi
Lai autom?tisko atjaunin??anu izsl?gtu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Piesakieties dator? k? administrators vai k? lietot?js ar administratora akredit?cijas datiem. Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies sist?m? Windows ar datora administratora lietot?ja kontu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Palaist).
 3. Lodzi?? Open (Atv?rt) iel?m?jiet (vai ierakstiet) services.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Autom?tisk? atjaunin??ana un p?c tam noklik??iniet uz Aptur?t.

2. darb?ba. Izt?riet mapi Software Distribution (Programmat?ras sadal?jums)

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Palaist).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) iel?m?jiet (vai ierakstiet) ?o virkni un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi):
  %windir%\SoftwareDistribution
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz mapes Download (Lejupiel?de) un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t.
 4. Ierakstiet Download.old k? jaun?s mapes nosaukumu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Aizveriet Windows Explorer.

3. darb?ba. Iesl?dziet autom?tisko atjaunin??anu, lai lejupiel?d?tu Windows XP SP3 v?lreiz

Lai autom?tisko atjaunin??anu iesl?gtu autom?tiski, p?rejiet uz sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?.
Labot autom?tiski
Lai autom?tiski iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50362


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.
Labot patst?v?gi
Lai autom?tisko atjaunin??anu iesl?gtu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Palaist).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) iel?m?jiet (vai ierakstiet) services.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Pakalpojumu konsol? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Automatic Update (Autom?tisk? atjaunin??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Start (S?kt).
 4. Aizveriet pakalpojumu konsoli.

4. darb?ba. Atk?rtoti instal?jiet Windows XP SP3

Lai atk?rtoti instal?tu Windows XP SP3, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com
Ja instal??ana ir veiksm?ga, esat pabeidzis visas darb?bas.

Ja, izmantojot ?o metodi, neizdev?s atrisin?t probl?mu, p?rejiet uz sada?u "N?kam?s darb?bas".

N?KAM?S DARB?BAS

Ja, izmantojot ?aj? rakst? aprakst?t?s metodes, probl?ma netika nov?rsta, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietni, lai uzzin?tu par citiem ??s probl?mas risin?jumiem. Da?i pakalpojumi, kas ir iek?auti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn?:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Microsoft klientu atbalsta intere?kopas: sazinieties ar kol??iem, vienranga lietot?jiem un Microsoft visaugst?k nov?rt?tajiem profesion??iem (MVP).
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja p?c ?o Microsoft viet?u izmanto?anas probl?mas joproj?m past?v vai ja nevarat atrast probl?mas risin?jumu Microsoft atbalsta pakalpojumu vietn?, noklik??iniet uz t?l?k eso??s saites, lai sazin?tos ar atbalstu.
http://support.microsoft.com/contactus

Rekviz?ti

Raksta ID: 950718 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 11. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB950718

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com