Tiek sa?emta p?rtrauk?anas k??da, kas dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista vai Windows Server 2008 datoram: "Stop k??das kodu 0x0000010E (VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL)" vai "Stop k??das kodu 0x000000C1 (SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMOR...

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 953026 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Windows Vista datoru vai Windows Server 2008 datoram var negaid?ti. Turkl?t var tikt par?d?ts Stop k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem k??das zi?ojumiem:
*** PIETURA: 0X0000010E (0X00000002, 0X00000001, 0X00000000, 0x00000000)
VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
*** PIETURA: 0X000000C1 (0X9944EFD0, 0X00000000, 0X00000030, 0X000000022}
SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION (c1)
Piez?me K??das zi?ojums "STOP 0x0000010E" ?etri parametri var at??irties atkar?b? no faktisk? sast?vi.

?o probl?mu parasti notiek, kad j?s izmantojat lietojumprogrammu, kas prasa daudz grafikas apstr?di. T?, piem?ram, tas probl?ma var rasties, ja j?s sp?l?t video sp?les datoru.

RISIN?JUMS

Atjaunin?t inform?ciju

??dus failus var lejupiel?d?t no Microsoft Lejupiel??u centra:

Atjaunin?jums Windows Vista Rx64 sist?m?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB953026 pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums sist?mai Windows Vista
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB953026 pakotni t?l?t.

Windows Server 2008 x64 Edition atjaunin?jums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB953026 pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums sist?mai Windows Server 2008 uz Itanium b?zes veidot?m sist?m?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB953026 pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums sist?mai Windows Server 2008
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t KB953026 pakotni t?l?t.

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Svar?gi Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai viens no ?iem produktiem var uzskait?t "Hotfix piepras?juma" lap?. Pieprasiet labojumfailu pakotni, kas attiecas uz Windows Vista un Windows Server 2008, vienk?r?i atlasiet produktu, kas ir nor?d?ta ?aj? lappus?.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? darbojas sist?ma Windows Vista, ir nepiecie?ama Windows Vista 1. servisa pakotne instal?ta dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Nr priek?noteikumi ir nepiecie?ami Windows Server 2008.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija

 • 1. Servisa pakotne ir integr?ta Windows Server 2008. T?d?? RTM pav?rsiens failiem attiecas tikai uz Windows Vista. RTM pav?rsiens faili ir 6.0.0000.XXXXXX versijas numurs.
 • .Manifest failus un .mum failus, kas ir instal?ti katrai videi atsevi??i uzskait?ti sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". ?os failus un to saist?t?s CAT (dro??bas katalogs) faili ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Cat faili ir parakst?ti ar ciparparakstu Microsoft. ?o failu dro??bas atrib?ti nav uzskait?ti.
Visiem atbalsta Windows Server 2008 un Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cdd.dll6.0.6000.1668836,86414 Maijs, 200805: 21x86
Dxgkrnl6.0.6000.16688619,00814 Maijs, 200803: 00x86
Cdd.dll6.0.6000.2083337,37613 Maijs, 200803: 14x86
Dxgkrnl6.0.6000.20833621,56813 Maijs, 200800: 53x86
Cdd.dll6.0.6001.1800036,86419-Jan-200807: 26x86
Dxgkrnl6.0.6001.18071625,15214 Maijs, 200803: 01x86
Cdd.dll6.0.6001.2217836,86414 Maijs, 200805: 15x86
Dxgkrnl6.0.6001.22178625,15214 Maijs, 200802: 57x86
Visiem atbalsta Windows Server 2008 un Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cdd.dll6.0.6000.1668847,10414 Maijs, 200805: 32x64
Dxgkrnl6.0.6000.16688875,52014 Maijs, 200803: 18x64
Cdd.dll6.0.6000.2083347,10413 Maijs, 200803: 19x64
Dxgkrnl6.0.6000.20833879,10413 Maijs, 200801: 07x64
Cdd.dll6.0.6001.1800047,10419-Jan-200807: 53x64
Dxgkrnl6.0.6001.18071883,20014 Maijs, 200803: 38x64
Cdd.dll6.0.6001.2217847,10414 Maijs, 200805: 39x64
Dxgkrnl6.0.6001.22178883,20014 Maijs, 200803: 25x64

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 un Windows Vista

Papildu failus visiem atbalsta Windows Server 2008 un Windows Vista 32 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,897
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,603
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,739
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,441
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,739
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,441
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,739
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,443
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.406
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.426
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,348
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,367
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,681
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,713
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,402
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,421
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,404
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.423
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.406
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.425
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,412
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,431
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAtjaunin?jums-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,525
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,580
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_57df3dc61491937c58e440ca78b851e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_41c5b33719e70a26.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_879ec131314c4433a82f104b7fe7d3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_c131879559ed8fdd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_b9923f0d4f868214e0874228a110e08c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_45d8159cd0411e07.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f8a5cd9b5e855c15018c1b97f60832ea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_3c349437ce1fb812.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_a993dce8e69fdecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,417
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)05: 54
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_aa4e89c3ff997154.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,417
Datums (UTC)13 Maijs, 2008
Laika (UTC)03: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_ab7de974e3c4a26a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,862
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 08
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_ac0e8845fcdbf395.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,417
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)05: 52
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem, kas atbalst?ja versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_0d1bbbf13b8621d926196ece8ee34920_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_e586fb8fe1b045a2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_544c08cb6b222dae559b23dd8c292d81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_4692a336af7f1085.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_794c9249e6340b0e91058990f3f087e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_c2ab34e51146e46a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_87becb17cb241e1712e79b28f7290287_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_f1f84ee5b71fcb6b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16688_none_05b2786c9efd5001.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,679
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)06: 26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20833_none_066d2547b7f6e28a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,679
Datums (UTC)13 Maijs, 2008
Laika (UTC)03: 59
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18071_none_079c84f89c2213a0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums9,127
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22178_none_082d23c9b53964cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,679
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)11: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,909
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,619
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,749
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,455
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,749
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,455
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb953026_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,749
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb953026 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,457
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,414
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,434
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,356
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,375
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,691
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.723
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,410
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,429
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,412
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,431
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,414
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,433
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,420
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb953026_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,439
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAtjaunin?jums-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,543
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,598
Datums (UTC)14 Maijs, 2008
Laika (UTC)19: 06
PlatformaNav piem?rojams

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

K??das zi?ojums "STOP 0x0000010E" nor?da, ka video atmi?as p?rvaldniek? radusies neatkopjama k??da. Pirmais parametrs nor?da konkr?tu p?rk?pumu, kas notiku?as sist?m?. Par Pla??ku inform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft Web m?jas lapa:
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/aa469182.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 953026 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB953026 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 953026

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com