Dokumenti kreirani u prethodnim verzijama se ne otvaraju u verziji Microsoft Word za Mac

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 953266 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Razmotrite slede?i slu?aj. U programu Microsoft Word 2008 for Mac, poku?avate da otvorite dokument kreiran u prethodnim verzijama programa Microsoft Word for Mac. Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:
 • Kliknite dvaput na dokument.
 • Prevla?ite dokument u ikonu programa Word 2008 za Mac.
 • Dokument prevla?ite u ikonu programa Word 2008 for Mac koja se nalazi na traci sa aplikacijama.
 • Pokre?ete AppleScript koji koristi program Finder za otvaranje Microsoft Word dokumenta.
U ovom scenariju, dokument se ne otvara na o?ekivani na?in u programu Word for Mac.

Imajte u vidu da Word for Mac ne podr?ava Works (wps) ili Publisher (pub) datoteke. Oba ova programa nemaju MS OS duplikate i zbog toga ne mogu da se otvore u operativnom sistemu Mac.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte najnovije ispravke za Office for Mac. Vi?e informacija o preuzimanju najnovije ispravke za Office for Mac mo?ete da dobijete ako kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:

323601 Gde i kako dobiti Office for Mac softverske ispravke   (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ako imate instalirane najnovije ispravke, poku?ajte sa nekim od dolenavedenih re?enja.

Zaobila?enje

1.re?enje: Otvorite datoteku u programu Word for Mac pomo?u opcije Datoteka/Otvori

Ovo re?enje mo?e da uspe ako dobijete poruku o gre?ci:

<Ime dokumenta> koristi tip datoteke ?ije je otvaranje blokirano u ovoj verziji.

Word ne mo?e da otvori ovaj dokument. Dokument je mo?da u upotrebi ili mo?da nije va?e?i Word dokument. (Ime dokumenta).


Da biste re?ili ovaj problem, otvorite dokument u okviru same Word aplikacije, a zatim, a zatim sa?uvajte u novom formatu datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:  

 1. Pokrenite aplikaciju Word for Mac.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 3. U prozoru ?Konvertovanje datoteke?, listajte nadole i izaberite Spasavanje teksta iz bilo koje datoteke. Ako dobijete upozorenje, kliknite na dugme U redu. Napomena: Mo?da ?e do?i do promene formatiranja.
 4. U meniju ?Datoteka? izaberite stavku ?Sa?uvaj kao?.
 5. Na listi ?Oblikovanje? izaberite ?Word dokument? (.docx), a zatim kliknite na dugme ?Sa?uvaj?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
24220852.re?enje: Probajte da otvorite datoteku u prethodnim verzijama aplikacije Word for Mac

Ako ne mo?ete da otvorite datoteku Word dokumenta pomo?u gorenavedenih metoda, mo?da ?ete ?eleti da testirate pristup u prethodnim verzijama programa Office for Mac, kao ?to su verzije Word 2004, Word X ili Word 2001.  

3. re?enje: Otvorite datoteku na ra?unaru da biste popravili

Ako nemate instaliranu prethodnu verziju programa Microsoft Word for Mac, otvorite datoteku na ra?unaru koji koristi Microsoft Word 2003, 2007 ili 2010 i koristite funkciju za popravljanje. Da biste to uradili:

 1. Pokrenite Word na ra?unaru.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori. Napomena U programu Word 2007, kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 3. U dijalogu Otvaranje kliknite da biste izabrali datoteku koju ?elite da otvorite.
 4. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.
 5. Sa?uvajte dokument kada zavr?ite.


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Popravi
Ako ne mo?ete da otvorite dokument, datoteka je mo?da o?te?ena. Na ?vrstom disku potra?ite rezervnu kopiju datoteke ili u va?oj e-po?ti (ako ste nekada nekome poslali datoteku), mre?nom deljenju, telefonu ili fle? jedinici. Ako nije prona?ena rezervna kopija ili kopija datoteke, kreirajte nov dokument.

Napomena Ako nemate verziju za ra?unar sistema Office, mo?ete da preuzmete probnu verziju na ra?unaru sa sistemom Windows. Posetite lokaciju http://office.microsoft.com/en-us/try/try-office-2010-FX101868838.aspx da biste preuzeli probnu verziju.

Vi?e informacija o funkciji za popravku u programu Word za ra?unar, kliknite na slede?e brojeve ?lanka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:

893672 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Kako da otvorite dokumente kori??enjem funkcije ?Otvori i popravi? u programu Word.

4. re?enje: Re?enje problema sa o?te?enom datotekom

 Ako ne mo?ete da otvorite starije datoteke u verzijama 2008, 2007, 2004 ili 2003, onda su one mo?da o?te?ene. Mo?da ?ete mo?i da vratite datoteku tako ?to ?ete slediti korake u ?lanku.

2362088 Re?avanje problema sa o?te?enim dokumentima u programu Word for Mac

Dodatne informacije

Ovaj problem uti?e na slede?e Word for Mac tipove datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip datotekeTip operativnog sistema i oznaka
Microsoft Word 1.x-5.x dokumentGLOS
Microsoft Word 1.x-5.x dokumentWDBN/doc
Microsoft Word 1.x-5.x dokument sa priborom za pisanjesDBN/doc
Microsoft Word dokumentPDBN
Microsoft Word dokumentSITD
Microsoft Word HTML dokument sa priborom za pisanjesTML
Microsoft Word RTF dokument sa priborom za pisanjesTF 


Time Machine kompanije Apple: Da biste dobili pomo? oko izbora opcija za pravljenje rezervne kopije, vra?anje datoteka i spasavanje celog sistema, idite na lokaciju:
http://www.apple.com/support/leopard/timemachine
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 953266 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2008 for Mac
 • Microsoft Word for Mac 2011
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbopenfile kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB953266

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com