Gi?i quy?t v?n đ? tương h?p v? sau gi?a LifeCam và các chương tr?nh khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 953692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đ? bi?t r?ng b?n có th? kinh nghi?m khi b?n s? d?ng m?t Microsoft LifeCam cùng v?i m?t s? chương tr?nh.

Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u LifeCam, b?n có th? nh?n th?y v?n đ? sau:
 • LifeCam có th? ng?ng đáp ?ng (b? treo).
 • C?a s? máy ?nh có th? tr? thành tr?ng.
 • Máy tính s? d?ng CPU có th? tăng t?i 100%.
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
LifeCam.exe đ? ng?ng làm vi?c. M?t v?n đ? gây ra chương tr?nh ng?ng làm vi?c đúng. Windows s? đóng chương tr?nh và thông báo cho b?n n?u m?t gi?i pháp có s?n.
Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng m?t trong nh?ng chương tr?nh sau cùng v?i LifeCam:
 • EarthLink TotalAccess
 • Venturi VClient
 • Nero
 • Pinnacle Studio 9 c?a h? th?ng ph?n m?m
 • F-secure Internet security
 • Web Cyber hu?n luy?n viên Dell
 • AOL hay Yahoo toolbar
 • S?a ch?a nó ti?n ích
Lưu ? Phiên b?n m?i hơn c?a các chương tr?nh trên không có th? tri?n l?m cùng m?t hành vi này. Các chương tr?nh khác không ph?i trên danh sách c?ng có th? can thi?p.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh nh?ng v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?m th?i vô hi?u hóa b?t k? chương tr?nh nào đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng".
 2. T?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a chương tr?nh b?n t?m th?i vô hi?u hoá.
 3. G? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c? c?a chương tr?nh.
Lưu ? Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh c? th? đ? đư?c tr? giúp v? làm th? nào đ? t?m th?i vô hi?u hoá chương tr?nh, làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t, và làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c? hơn.

Cách gi?i quy?t cho các chương tr?nh c? th?

EarthLink TotalAccess

G? b? cài đ?t chuyên bi?t EarthLink TotalAccess. Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t EarthLink TotalAccess, s? d?ng EarthLink h? tr? Web site sau đ? liên l?c v?i nhân viên h? tr? c?a h? đ? đư?c h? tr?:
http://support.earthlink.net/contact/contact.php

Lưu ? N?u b?n s? d?ng EarthLink TotalAccess đ? g?i và nh?n b?c e-mail, b?n c?n ph?i tr? l?i lên h?p thư c?a b?n trư?c khi b?n lo?i b? EarthLink TotalAccess.

Venturi VClient

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
Phương pháp 1: T?t Venturi VClient
 1. khu v?c thông báo, tra c?u Venturi V bi?u tư?ng.
 2. B?m chu?t ph?i vào các V bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào L?i ra.
 3. B?t đ?u LifeCam.
Phương pháp 2: G? b? cài đ?t chuyên bi?t Venturi VClient
N?u các workaround trong "Phương pháp 1" không gi?i quy?t v?n đ?, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m Venturi VClient. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Venturi khách hàng, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m.
 2. T?i v? b?t lên và ch?y công c? "Hoàn toàn g? b? cài đ?t chuyên bi?t Venturi Client" t? các web site sau đây:
  http://www.evdoinfo.com/content/View/267/63/
  Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.
 3. Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? k?t n?i vào Internet và các ?ng d?ng khác ho?t đ?ng chính xác.
 4. B?t đ?u LifeCam.

  Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? Venturi VClient, truy c?p Venturi không dây h? tr? trung tâm Web site sau:
  http://www.venturiwireless.com/support
  Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m m?i nh?t

T?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m LifeCam, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào Microsoft Hardware Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/Hardware/Downloads/Default.mspx
 2. Nh?p vào Ph?n m?m cho các s?n ph?m webcam và tai nghe.
 3. Trong các Ch?n lo?i s?n ph?m h?p, ch?n Webcam.
 4. Trong các Ch?n s?n ph?m c?a b?n h?p, ch?n s?n ph?m LifeCam c?a b?n.
 5. Trong các Ch?n h? th?ng đi?u hành c?a b?n h?p, ch?n phiên b?n Windows c?a b?n.
 6. Trong các Ch?n ngôn ng? hệ điều hành h?p, ch?n ngôn ng? Windows c?a b?n.
 7. Nh?p vào Đi.
 8. Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m LifeCam.

Bư?c 2: Kh?i đ?ng s?ch th? t?c

Khi b?n kh?i đ?ng m?t hệ điều hành Windows, m?t s? chương tr?nh, ch?ng h?n như các ph?n m?m ch?ng vi-rút và các chương tr?nh ti?n ích h? th?ng, B?t đ?u t? đ?ng. Các chương tr?nh ch?y trong n?n và có th? can thi?p v?i LifeCam. Khi b?n th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch s?, b?n ngăn ch?n các chương tr?nh t? B?t đ?u t? đ?ng. B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? c?ng ngăn c?n b?n hoàn t?t th? t?c này.

Th? t?c kh?i đ?ng s?ch trên Windows Vista

Đ? th?c hi?n th? t?c kh?i đ?ng s?ch trên Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
Bư?c 1: B?t đ?u các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng
Đ? kh?i đ?ng h? th?ng c?u h?nh ti?n ích trong Windows Vista ho?c Windows 7, b?m B?t đ?u
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
nút ch?n m?t B?t đ?u
, lo?i msconfig trong các B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó b?m NH?P.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Cho phép Ki?m soát Trương m?c Ngư?i dùng
N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? các m?t kh?u, ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
Bư?c 2: B?t t?t chương tr?nh và b?n ghi d?ch v?
Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?n vào đây đ? xóa các T?i kh?i đ?ng m?c hộp kiểm.
 3. B?m vào các b?n ghi d?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các ?n Tất cả các dịch vụ c?a Microsoft ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá t?t c?.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.

Th? t?c kh?i đ?ng s?ch trên Windows XP

Đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch trên Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:

C?nh báo B?n có th? t?m th?i gi?m ch?c năng c?a m?t s? b?n ghi d?ch v? khi b?n làm theo các bư?c sau. Khi b?n khôi ph?c l?i các thi?t l?p, các b?n ghi d?ch v? đư?c khôi ph?c. Tuy nhiên, khi b?n khôi ph?c ch?c năng, các thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi có th? quay.
Bư?c 1: B?t đ?u các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng
Đ? kh?i đ?ng h? th?ng c?u h?nh ti?n ích trong Windows XP, b?m B?t đ?u, lo?i msconfig trong các B?t đ?u h?p, và sau đó b?m NH?P.
Bư?c 2: B?t t?t chương tr?nh và b?n ghi d?ch v?
Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Dư?i Ch?n l?c Startup, nh?p vào Xoá hộp kiểm sau đây:
  • Ti?n tr?nh h? th?ng.T?p tin này
  • Quá tr?nh giành chi?n th?ng.T?p tin này
  • T?i kh?i đ?ng m?c
 3. B?m vào các b?n ghi d?ch v? tab, nh?n vào đây đ? ch?n các ?n Tất cả các dịch vụ c?a Microsoft ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Vô hi?u hoá t?t c?.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.

Bư?c 3: T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t Windows service pack m?i nh?t

 1. Ki?m tra b?n ghi d?ch v? gói phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u ho?c nh?p vào bi?u tư?ng Vista, b?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi ho?c Máy tính, và ch?n Thu?c tính. Trên các T?ng quát tab, xem các H? th?ng ph?n, nơi mà các b?n ghi d?ch v? đóng gói s? phiên b?n s? đư?c hi?n th?.
 2. Download Windows service pack m?i nh?t. Đ? bi?t thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/SP
  B?m vào phiên b?n c?a Windows, và b?n s? đư?c d?n đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft v? Windows service pack m?i nh?t. "Có đư?c Windows service pack m?i nh?t t? Microsoft Download Center" ph?n c?a bài vi?t có ch?a m?t liên k?t đ? t?i v? b?n C?p Nh?t.

Thông tin thêm

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331796Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch đ? ngăn ch?n n?n chương tr?nh can thi?p v?i m?t tr? chơi ho?c m?t chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 953692 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbstartprogram kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB953692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 953692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com